Illustration hemsidans startsida

Denna sida är under omarbetning!

PKMC har organisatoriskt placerats under Koncernstab utförarstyrning och samordning och har delats upp i två enheter från årsskiftet 2016/2017.

Enhet Säkerhet och beredskap (ESB) och  Enhet Prehospital samordning (EPS).

 

Aktuellt

Maria Fast - ny säkerhetschef
Maria Fast blir chef för den nya enheten Säkerhet och beredskap på Koncernkontoret vid Koncernstab utförarstyrning och samordning. Maria börjar sitt arbete i mars 2017.

Den nya enheten som Maria blir chef för är en sammanslagning av nuvarande Säkerhetsenheten och delar av Prehospitalt Katastrofmedicinskt Centrum (PKMC). Enheten, som startar sitt arbete den 1 januari, kommer bland annat ansvara för utveckling och samordning av det koncerngemensamma säkerhets- och beredskapsarbetet och kommer att arbeta i nära samverkan med bolag och förvaltningar.

 

SMSlivräddareprojektet drar i gång
I dag startar SMSlivräddareprojektet i Västra Götalandsregionen, anmäl dig eller läs mer om projektet på vår webbsida.

 

Larmcentral i egen regi för Sörmland
Det sker en spännande utveckling inom alarmeringssjukvården i Sverige. Vi i Västra Götalandsregionen för en diskussion med SOS-Alarm AB om att förlänga vårt avtal i avvaktan på bl.a. den nationella 112-utredningen. I Region Skåne finns nu ett beslut att Regionen fortsättningsvis skall anställa sjuksköterskor som ansvariga för prioritering av de vårdsökande i samverkan med SOS- Alarm AB. Detta innebär att man får utökade möjligheter att arbeta friare kring nuvarande beslutsstöd.

Ambulanssjukvården i Södermanlands Läns Landsting har den 20:e september fått beslut om att driva larmcentral i egen regi. Man kommer att bli en del i Sjukvårdens Larmcentral tillsammans med Uppsala Läns Landsting och Västmanlands Läns Landsting. Länk till SVT-Nyheter     


Halvårsrapport 2016
Prehospitalt och katastrofmedicinskt centrum -  första halvåret 2016.

Krisstöd för barn och ungdomar vid allvarlig händelse
En forskningsöversikt har publicerats beskrivande barn och ungdomar som särskilt utsatta vid allvarliga händelser. (Kim Leijen och Sanna Pääaho 2016)  Krisstöd för barn och ungdomar vid allvarlig händelse - en forskningsöversikt.(pdf - öppnas i nytt fönster) för ingress Aktuellt inom FoU

Skandinavisk Akuttmedisin 2016
Några ord om Skandinavisk Akuttmedisin 2016, konferens i Oslo där PKMC fick möjlighet att presentera  ambulanssjukvården i Västra Götalandsregionen.

Årsrapport 2015
I Årsrapport 2015 finns PKMC's verksamhetsberättelse för 2015 att läsa.

Behandlingsriktlinjer Ambulanssjukvården Västra Götalandsregionen
Nu finns Behandlingsriktlinjer 2016 för Ambulanssjukvården Västra Götalandsregionen publicerade

EU-medel till PKMC
PKMC har beviljats projektmedel av European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department (ECHO) ur den senaste utlysningen för krisberedskap och samhällssäkerhet.

Nu drar projektet SMSlivräddare igång i Västra Götalandsregionen!
SMSlivräddare är frivilliga personer med utbildning i HLR som genom en applikation i mobilen skall kunna larmas om ett misstänkt hjärtstopp sker i närheten.

Rapport - kartläggning bussolycka Tranemo 2014
Kartläggningen av ledningsfunktioner vid bussolyckan i Tranemo 2014

Delårsrapport - första halvåret 2015
Delårsrapporten för PKMC's verksamhet för januari-juli är sammanställd.

Disputation - Kristina Lennquist
Kristina (Titti) Lennquist Montán disputerar fredagen den 8 maj 2015 - kl 13:00 och försvarar sin avhandling i Stora aulan Östra sjukhuset i Göteborg. Avhandlingen heter "Development and Evaluation of a New Simulation Model for Education, Research and Quality Assurance in Disaster Medicine". Välkomna!

Utvecklingsdag för TiB (Tjänsteman i Beredskap)
PKMC bjuder in till en nätverksdag för samtliga TiB:ar eller liknande inom Västra Götalandsregionen. Välkomna torsdagen den 12 februari! För anmälan se Inbjudan till TiB-dagen

Nyårsbrev från Beredskapschefen
Gott Nytt År - 2015 -  önskar Mats Kihlgren
 

AIS-kurs
I mars kommer Lena Klarin och Per Örtenwall hålla en AIS-kurs (Abbreviated Injury Scale) i PKMC's lokaler. Inbjudan till AIS-kurs 

 

Upphandling av ambulansflyg
Vi från PKMC medverkar i den nationella upphandlingen av ambulansflyg. Vi har nu fått besked att ingen av de tänkta leverantörerna kunde leva upp till de krav som ställts.
Man kommer nu ta fram ett nytt förfrågningsunderlag med tydligare kravbild. Detta ändrar inget avseende målet med en nationellt samordnad upphandling men processen blir försenad på grund av detta.

Krisberedskap för den enskilde medborgaren
VGR har dyrköpta erfarenheter vad gäller enskildas egen förmåga till krisberedskap genom en rad händelser de senaste 20 åren och då främst stormarna som drabbat både strukturer och enskilda hårt. Det har också rest frågor kring vår egen robusthet i krisberedskapen och förmåga till en resilient krishantering.

I Regeringens s.k. krisproposition (Proposition (2013/14:144) Lag om sprängämnesprekursorer och redovisning av krisberedskapens utveckling, kapitel 6) förs ett resonemang kring avvägningen mellan det offentligas och den enskildes ansvar för krisberedskapsförmågan.

Genom att sätta människan i centrum för krisberedskapsarbetet tydliggörs att det är värnandet av den enskilda individens och befolkningens hälsa och säkerhet som ska prioriteras utifrån nationellt definierade skyddsvärda intressen. Dessutom tydliggörs att grunden i arbetet med krisberedskapen ytterst också bygger på enskilda människors riskmedvetenhet, ansvarstagande och förmåga. Detta är viktigt utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv och då särskilt för individer med särskilt krävande vårdbehov av olika slag.

Enligt propositionen bör enskilda individer bör i så stor utsträckning som möjligt vidta egna förberedelser för att under en begränsad tid kunna tillgodose sina grundläggande behov av t.ex. vatten, mat och värme. Ett exempel är den Kanadensiska modellen där den enskilde bör ha beredskap i upp till 72 timmar. Ett privat initiativ, där PKMC till del medverkat, är hemsidan www.72timmar.se  vilken nyligen lanserats. En annan hemsida som kan vara till vägledning är www.hesafredrik.nu 

Har ni frågor, önskemål eller synpunkter på detta kan ni kontakta Mikael Wilhelmsson på  

 

Veckovisa möten under sommaren angående kapacitetsförmåga för regionens sjukhus
Under sommaren 2014 kommer återigen, baserat på de goda erfarenheterna från 2013, veckovisa planeringsmöten hållas för att skapa en gemensam lägesbild av beläggnings- och personalsituationen, vilken kan påverka den totala kapacitetsförmågan, vid de olika sjukhusen i Västra Götalandsregionen. Läs mer om veckomötena.

Krisledningsövning LOTS-kommunerna - 140604
Onsdagen den 4 juni deltog PKMC som motspel till en större krisledningsövning som hölls i Stenungssund, Lilla Edet, Tjörn och Orust. Övningsscenariot var en kraftig storm med allvarliga följdverkningar på samhället. Läs mer om övningen

Nätverkande utvecklingsdag för Västra Götalandsregionens samtliga tjänstemän i beredskap - 141029
Onsdagen den 29 oktober bjuder PKMC in till en nätverkande erfarenhets- och kunskapsdag för regionens samtliga tjänstemän i beredskap vid VGR's olika verksamheter.
Läs mer om nätverksdagen

 

 

 

 

Meddelande om driftstörning

Länk till formulär på intranätet (öppnas i nytt fönster)

uiqt|wBuqsimt5%wqtpmtu{{wvH%vozmoqwv5{muqsimt5%wqtpmtu{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxsukH%vozmoqwv5{mxsukH%vozmoqwv5{muiqt|wBkizqvi5riomvi{H%vozmoqwv5{mkizqvi5riomvi{H%vozmoqwv5{muiqt|wBui|{5sqptozmvH%vozmoqwv5{mui|{5sqptozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m