STRÅLSÄKERHET FÖR HÄLSO-OCH SJUKVÅRDEN

 

Strålsäkerhet inom hälso- och sjukvården

Strålsäkerhet för patienter innebär att minimera risken för att vävnads- eller organskador uppkommer efter oavsiktlig överexponering vid undersökningar eller behandlingar. Då krävs att det i verksamhetsprocesserna utvecklas och införs tillräckliga säkerhetsbarriärer som tillämpas före och under undersökningar och behandlingar. Förutom sådana direkta skador ska också cancerrisken hanteras, enskilda patienter eller hela patientgrupper kan utsättas för onödigt höga risker. Denna risk hanteras genom att begränsa överanvändning av strålning. En överanvändning kan exempelvis ske om undersöknings- eller behandlingsmetoder inte har anpassats till specifik medicinsk frågeställning eller till den individuella patientens förutsättningar. I vissa fall kan också exponeringen som helhet vara obefogad eftersom den inte utgör nytta för vården av den enskild patient eller patientgrupper. Dessutom finns en risk att strålningen vid diagnostiska undersökningar används på ett suboptimerat sätt så att den diagnostiska informationen har en så låg kvalitet att detta utgör en risk för patientens vidare handläggning. En strålsäker verksamhet karakteriseras av att rätt exponering ges vid rätt tidpunkt och att omotiverad eller oavsiktlig exponering av patienter förhindras. Alla patienter oberoende av vårdgivare ska ha samma säkerhet.

Verktyg för strålsäker hälso- och sjukvård

Viktiga delar i strålsäkerhetsarbetet är att göra riskanalyser då nya behandlings- eller undersökningsmetoder införs. Uppföljning av händelseanalyser i samband med strålningsrelaterade avvikelser kan ge viktig information till utvecklingen av riskhanteringen. Systematiska uppföljningar och analyser av exponeringsnivåer för olika patientgrupper är en förutsättning för bedömning av hur väl riskerna hanteras. Detta tillsammans med en omvärldsbevakning och informationsspridning ger förutsättningar för god strålsäkerhet för regionens patienter.

Det är också mycket viktigt att de medarbetare som arbetar med strålning har tillräckliga färdigheter och träning för de undersökningar och behandlingar de ska utföra och strålsäkerhetsutbildning. Verksamheterna måste också i multiprofessionella team ta fram arbetsrutiner och metoder så att undersökningar och behandlingar kan utföras på ett strålsäkert sätt.

Tillståndbunden verksamhet med joniserande strålning

Tillståndsbunden verksamhet med strålning bedrivs på en rad olika vårdinrättningar inom Västra Götalandsregionen.

Alla förvaltningar som bedriver specialistsjukvård eller tandvård bedriver också verksamhet med strålning. En adresslista över de vårdinrättningarna finns i listan till höger.

Tillstånden från Strålsäkerhetsmyndigheten omfattar olika typer av verksamhet och gemensamma tillstånd för de aktuella förvaltningarna finns utfärdade av tillsynsmyndigheten.  Aktuella tillstånd finns i listan till höger.

Lagar och föreskrifter styr verksamheten

En förutsättning för att inneha tillstånd är att lagar och förskrifter inom området efterlevs. Externa krav finns på Strålsäkerhetsmyndigheten webbsida. Dessa externa krav ska omsättas i riktlinjer och rutiner som anpassas till verksamheten där verksamhet med strålning bedrivs. I Västra Götalandsregionen finns ett ledningssystem för strålsäkerhet i verksamhet med strålning där dessa riktlinjer och rutiner samlas.

Strålskyddskommittéer - granskning av forskningsprojekt som innefattar strålning

Strålskyddskommittéer finns inom varje förvaltning. En av strålskyddskommitténs uppgifter är att granska ansökningar om forskningsprojekt som innebär bestrålning av forskningspersoner t.ex. genom röntgenundersökningar. Denna granskning av forskningsprojekt har för Västra Götalandsregionen centraliserats till strålskyddskommittén vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Mera information om ansökan, blanketter mm finns under länken strålskyddskommitté till vänster.

uiqt|wBm%vi5%witt{|zwuH%vozmoqwv5{mm%vi5%witt{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqm4tw}qkm5{iz}lq{H%vozmoqwv5{muizqm4tw}qkm5{iz}lq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqmtw}qkm5{iz}lq{H%vozmoqwv5{muizqmtw}qkm5{iz}lq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m