Fortbildning för specialistläkare

Fortbildning för specialistläkare i Västra Götalandsregionen (VGR). Inom ett antal områden finns gemensamt anordnade utbildningar för specialistläkare i VGR.

Medicinska kompetensutvecklingsrådet

Det medicinska kompetensutvecklingsrådet i Västra Götalandregionen har som uppdrag att säkerställa specialistläkares fortbildning utifrån ett kvalitets- och patientsäkerhetstänkande. Rådet består av för denna uppgift särskilt utsedda studierektorer inom de specialiteter som finns företrädda på flera av Västra Götalandregionens sjukhus. Studierektorn ska ha detaljerade kunskaper om utbildningsbehovet inom den egna specialiteten, ha god överblick över (inklusive kvalitetsbedöma) tillgängligt utbildningsutbud, ta initiativ till ett utbud av utbildningsaktiviteter, förankra innehållet i en kontinuerlig fortbildning för Västra Götalandregionens specialister i respektive sektorsråd och stödja verksamhetscheferna i framtagandet av individuella kompetensutvecklingsplaner.

Ledamöter i medicinska kompetensutvecklingsrådet

Årsberättelse 2015 (pdf, nytt fönster)

Bidrag för att delta i kurser och konferenser 

Medicinska kompetensutvecklingsrådet har avsatt 3,5 miljoner kronor i 2016 och 2017 års budget för bidrag till finansiering av deltagande i externa kurser och konferenser för medarbetare inom Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsförvaltningar.

Verksamhet kan söka ersättning för

Verksamheterna kan söka ersättning för nationella och internationella kurser och konferenser där den sökande deltar aktivt och kan sprida ny kunskap vidare inom organisationen.

Hur du ansöker om ersättning för deltagande i externa kurser/konferenser under 2017

Ansökningsformulär om ersättning för deltagande i extern kurs/konferens

Webbaserade lunchföreläsningar 2017

Nytt för vårterminen är att vi nu övergår till föreläsningar varannan tisdag kl 12-12.45 enligt tidigare principer med presentationer (live) genom videolänk.

Vi avser därutöver att som komplement påbörja produktion av inspelade kortare föreläsningar/presentationer som skall finnas tillgänglig via länk till en ”utbildningsportal” som är under utveckling av VGR-akademin. Till portalen avses att framdeles samla merparten av kompetensunderhållande information och utbildningsmaterial för alla specialiteter och verksamhetsområden inom VGR; för att underlätta sökbarhet och tillgänglighet.

Nytt för 2017 blir även att tidigare system med ”fri lunchbox” för specialistläkare som bevistar VGR-föreläsningarna måste modifieras. Enligt redovisningsmässiga krav och administrativa svårigheter har beslutats att den egna verksamheten framdeles ansvarar för att prioritera denna utbildningsresurs enligt beslut av verksamhetschef.

Förslag till praktiskt genomförande är att verksamheten köper lunchkuponger i matsal eller motsvarande och att deltagare i föreläsning erhåller/kvitterar kupongen hos verksamhetsassistent eller motsvarande enligt intern beslutsordning. Det är således inget hinder att ”övrig personal” erhåller förmånen inom ramen för verksamhetens utbildningsresurs, om verksamhetschef finner detta angeläget.

  • 24/1 Sjukvårdens utmaningar i ett regionalt perspektiv, ekonomi, krav på strukturförändringar etc. Regiondirektör Ann-Sofi Lodin.
  •  7/2 Universitetssjukhusets roll och möjligheter att vara hela regionens sjukhus, visioner och svårigheter. Sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg SU.
  • 21/2 Katarak, en grumlig historia. Professor Madeleine Zetterberg, Ögonkliniken SU.
  • 7/3  Hälsa och livskvalitet efter intensivvård. Docent Stefan Lundin, IVA SU.
  • 21/3 Osseointegrerade extramitetsproteser enligt Brånemark. Öläk Joakim Strömberg, Ortopedi SU.
  • 4/4 Nationellt vårdprogram kolorektal cancer. Överläkare Dan Asplund, Kirurgkliniken SU/Ö.
  • 25/4 Akut strokevård, jämlik vård i regionen! Överläkare Jan-Erik Karlsson, Neurologi SU.
  • 9/5 Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI). Överläkare Peter Peturson/Oskar Angerås, Kardiologi SU.
  • 23/5 Självskadebeteende, vad behöver man inom somatiken tänka på. Lise-Lotte Risö Bergerlind chef för regionalt kunskapscentrum för psykisk hälsa i VGR och Ulrika Bonde, Psykiatri Kungälv.
uiqt|wBpz{|zi|moq{siH%vozmoqwv5{mpz{|zi|moq{siH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m