Tandvård för asylsökande med flera

1. Barn som inte fyllt 18 år

Alla asylsökande barn och barn som vistas i Sverige utan tillstånd, som inte fyllt 18 år har rätt till kostnadsfri, regelbunden och fullständig tandvård i samma omfattning som övriga barn folkbokförda i Västra Götaland. Det är patientens födelsedag och inte hela kalenderår som avgör bedömningen.

Omfattande tandvård ska förhandsbedömas – det vill säga om de totala kostnaderna beräknas överstiga 12 000 kronor under kalenderåret.
I anamnesrutan ska den vård som redan utförts från 1 januari beskrivas kort. Den totala kostnaden ska anges, det vill säga både för den utförda och för den som planeras fram till 31 december.

Behandlingsansvaret för barn som inte fyllt 18 år ligger i första hand hos Folktandvården, men patienten har alltid rätt att välja vårdgivare.

Asylsökande ska alltid uppvisa giltigt LMA-kort eller kvitto på asylansökan vid besöket.

2. Personer som fyllt 18 år

  • Asylsökande och personer som vistas i Sverige utan tillstånd, som fyllt 18 men inte 24 år har rätt till kostnadsfri omedelbar tandvård och tandvård som inte kan vänta (se faktarutan nedan). Det är patientens födelsedag och inte hela kalenderår som avgör bedömningen.
  • Asylsökande och personer som vistas i Sverige utan tillstånd, som fyllt 24 år har rätt till omedelbar tandvård och tandvård som inte kan vänta (se faktarutan nedan) – men ska betala 50 kronor i patientavgift per besök. Det är patientens födelsedag och inte hela kalenderår som avgör bedömningen.

Behandlingsansvaret för asylsökande och personer som vistas i Sverige utan tillstånd, som fyllt 18 år ligger i första hand hos Folktandvården. Vid svåra smärtor får personen även behandlas av jourhavande privattandläkare. Privattandläkare har bara rätt att ge smärtlindring. Om den behandling som återstår kan anses vara tandvård som inte kan vänta, ska privattandläkare omedelbart remittera patienten till Folktandvården.

Omfattande tandvård ska förhandsbedömas – det vill säga om de totala kostnaderna beräknas överstiga 12 000 kronor under kalenderåret.
I anamnesrutan ska den vård som redan utförts från 1 januari beskrivas kort. Den totala kostnaden ska anges, det vill säga både för den utförda och för den som planeras fram till 31 december.

All behandling utöver omedelbar tandvård och tandvård som inte kan vänta, ska betalas av patienten själv.

Asylsökande ska alltid uppvisa giltigt LMA-kort eller kvitto på asylansökan vid besöket.

Omedelbar tandvård och tandvård som inte kan vänta

Här avses tillstånd som i normalfallet skulle tas om hand utan dröjsmål för att orsaka så lite lidande som möjligt för patienten. Som beslutstöd ges följande exempel:

  1. Akuta, infektiösa tillstånd i tänderna och deras omgivning. Exempelvis sanering av infektionsfoci, extraktion, akut rotbehandling och tandvård som påverkar patientens allmänhälsa. Även tandvård som är en följd av akutbehandling till exempel fortsatt rotbehandling, temporära kronersättningar och långtidstemporära fyllningar avses. För rotbehandling av tänder bakom 6:or krävs godkänd förhandsbedömning.
  2. Svåra smärttillstånd och traumatiska tandskador som kräver omedelbart omhändertagande. Vid traumafall bör en noggrann gränsdragning göras mellan vad som kräver omedelbar vård och vad som kan vänta.
  3. Temporär protetisk ersättning vid förlust av en eller flera tänder i samband med trauma. Exempelvis när akutbehandling eller trauma medfört tandlucka i framtandsområdet. Den definitiva protetiska behandlingen kan däremot vänta.
    Vid frakturerad tandkrona bör roten skyddas med temporär kronersättning. Reparativ åtgärd ersätts som sjukdomsbehandlande åtgärd 301-303 innefattande långtidstemporär fyllning.
  4. Sekundära kariesangrepp i anslutning till kron- eller brokonstruktioner bör behandlas om konstruktionen annars kan äventyras.
  5. Fastsättning av lossnad krona, lagning av avtagbar protes samt ersättning av sådan protes som gått förlorad eller skadats så att den inte kan lagas, bör även ingå i ersättningsberättigad vård under förutsättning att protesen kan anses absolut nödvändig från estetisk och funktionell synpunkt för den vårdsökande. Vård som inte kan vänta innefattar även därmed sammanhängande följdinsatser som exempelvis fullföljande av behandling med temporär partialprotes eller helprotes om tandextraktioner utförts på ersättningsberättigad indikation.
  6. Vid akuta fall med pulpaskada eller osteit bör lämpligheten av rotbehandling eller extraktion prövas varvid indikationerna för extraktion vidgas. Därvid bör hänsyn tas till inte bara tandens värde från funktionell och estetisk synpunkt utan även till den vårdsökandes bettstatus i övrigt.

Vårdgivare – definition

Vårdgivare är statlig myndighet, landsting och kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvård som myndigheten, landstinget eller kommunen har ansvar för (offentlig vårdgivare) samt annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård (privat vårdgivare).
Patientdatalagen (2008:255).

Varje vårdgivare kan ha flera kliniker eller mottagningar.

Kötider till Folktandvården

Kötider – allmäntandvård

Kötider – specialisttandvårdKötiderna är aktuella maxtider: Tiderna gäller för de patienter med prioriterade remisser som väntat längst i respektive kö. Patienter med mindre prioriterade remisser har längre väntetid.

Asylsökande

är en utländsk medborgare som har tagit sig till Sverige och begärt skydd mot  förföljelse men som ännu inte fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket eller migrationsdomstol. Alla asylsökande har LMA-kort eller kvitto på asylansökan i avvaktan på LMA-kortet.

LMA-kort

är en tillfällig handling med foto som visar att innehavaren är asylsökande i Sverige och därmed berättigad till tandvård enligt gällande bestämmelser. Kortet utfärdas av Migrationsverket. 
Exempel på LMA-kort.
(LMA – Lagen om Mottagande av Asylsökande.)

LMA-nummer

eller dossiernummer är ett unikt nummer för varje asylsökande. Numret finns på LMA-kortet eller asylkvittot och består av åtta siffror xx-xxxxxx.

Personer som vistas i Sverige utan tillstånd

är personer som håller sig undan verkställighet av ett beslut om avvisning eller utvisning och personer som befinner sig i Sverige utan att ha ansökt om tillstånd för att vistas här.

Lag (2013:407)om hälso- och sjukvård till vissa utlänninngar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd – innebär att personer som vistas i Sverige utan tillstånd har rätt till samma subventionerade tandvård som asylsökande.

uiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m