Ersättning till vårdgivaren

Webbsidorna om Särskilt tandvårdsstöd är ännu inte uppdaterade enligt ändringarna för 2017 - vårdgivare bör därför istället använda de nya dokumenten

 

 

Behandling och undersökning ersätts enligt åtgärdskoderna i Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd.

 • För vissa åtgärder och åtgärdskombinationer ska förhandsbedömning alltid ske.
 • Åtgärdskoder som är godkända för F-tandvård  är särskilt markerade i Ersättningslistan, se dokumentrutan till höger.

 

Kontrollera intyg och frikort före varje behandling

Du bör kontrollera om patientens intyg om N-tandvård eller F-tandvård är giltigt. Anledningen är att ett intyg kan dras in om det getts på felaktiga grunder eller om patientens situation har ändrats så att villkoren för intyget inte längre är uppfyllda. Läs faktarutan till höger.

Om patienten inte kan uppvisa giltigt frikort, ska betalning av patientavgift ske vid besöket. Avgiften kan återbetalas mot uppvisande av frikort och originalkvitto eller motsvarande. För återbetalning ska patienten i första hand vända sig till den mottagning som avgiften betalats till.

Patientavgifter ska dras av från vårdgivarens ersättningskrav

Patientavgift ska betalas vid varje besök med belopp enligt det nationella högkostnadsskyddet för öppna hälso- och sjukvården med samma rätt till frikort

 • Patientavgift hos specialisttandläkare                                    300 kronor
 • Patientavgift hos allmäntandläkare                                        200 kronor
 • Patientavgift hos tandhygienist, tandsköterska, psykolog      100 kronor

Patientens högkostnadsskydd är 1100 kronor.
Frikort och högkostnadskort beställs från Enhet Tandvård.

2017:   Ingen patientavgift för 85+

Personer som har fyllt 85 år ska inte längre betala patientavgift inom hälso- och sjukvården. De ska därför inte betala patientavgift för N-, F- eller S-tandvård inom Särskilt tandvårdsstöd. Det är patientens födelsedag som avgör avgiftsbefrielsen, inte hela kalenderår.

Unga Vuxna ska inte betala patientavgift

Unga vuxna patienter betalar ingen patientavgift alls för vård och behandling som ingår i Särskilt Tandvårdsstöd. Det gäller N-tandvård, F-tandvård och S-tandvård. Det allmänna tandvårdsbidraget, ATB, ska inte heller tas ut i samband med dessa besök.
Unga Vuxna definieras på sidan För vårdgivare – om barn och Unga Vuxna, se menyn till vänster.

ATB och STB via Försäkringskassan kan inte kombineras med Särskilt Tandvårdsstöd

Allmänt och särskilt tandvårdsbidrag (ATB & STB) via Försäkringskassan ska aldrig tas ut i samband med behandling inom Särskilt Tandvårdsstöd. De två tandvårdsstöden kan alltså inte kombineras.

Vårdgivaren ersätts för behandling inom Särskilt Tandvårdsstöd genom patientavgiften och resterande belopp via Fakturaportalen.
För behandling av unga vuxna ska hela kostnaden faktureras via Fakturaportalen, eftersom unga vuxna inte ska betala patientavgift.


För N-tandvård & F-tandvård gäller:

Sjukdomsförebyggande åtgärder ersätts med 200-serien för att upprätthålla patientens munhälsa och undvika försämringar av allvarliga och sjukliga förändringar i munnen för att motverka smärta och andra obehag.

Sjukdomsbehandlande åtgärder ersätts med 300-serien och förutsätter angivna diagnoser/tillstånd, som är dokumenterade med exempelvis röntgen, foto och fickstatus. Målet är att åstadkomma en förbättring av patientens munhälsa.

Läs mer om Kontinuitet och kvalitet i N- och F-tandvården

Se Regler om Särskilt Tandvårdsstöd – sidorna 7 och 12.

 

 

N-tandvård och S-tandvård – kostnader för följande ersätts inte:

 • Friläggningar i samband med kofferdamläggning, lagningar eller fast protetik
 • Intyg, ansökan om förhandsbedömning och fakturering (Taxor för läkarintyg – se faktaruta i högerkolumnen)
 • Efterkontroller (innefattas oftast i åtgärden)
 • Merkostnader måste förhandsbedömas
 • Ersättningskrav med högre belopp än vad som anges i förhandsbeslutet utbetalas inte
 • Garantitiden är två år för fast protetik och ett år för avtagbar protetik och skenor. Fakturering för samma åtgärd inom garantitiden ersätts inte
 • Förlorad protes ersätts endast en gång

  Godkända åtgärder för N-tandvård M3 är markerade i Tandvårdsenhetens Ersättningslista.

F-tandvård – kostnader för följande ersätts inte:

 • Protetiska åtgärder med tandstödd eller implantatstödd protetik
 • Friläggningar i samband med kofferdamläggning eller lagningar
 • Intyg, ansökan om förhandsbedömning och fakturering (Taxor för läkarintyg – se faktaruta till höger)
 • Efterkontroller (innefattas oftast i åtgärden)
 • Merkostnader måste förhandsbedömas
 • Ersättningskrav med högre belopp än vad som anges i förhandsbeslutet utbetalas inte
 • Garantitiden är ett år för avtagbar protetik. Fakturering för samma åtgärd inom garantitiden ersätts inte
 • Förlorad protes ersätts endast en gång

  Godkända åtgärder för F-tandvård är markerade i Tandvårdsenhetens Ersättningslista.

Tandhälsoregister – för N-tandvård och F-tandvård

N-tandvård och F-tandvård ska registreras i Socialstyrelsens tandhälsoregister – se Läs mer i högerkolumnen. Åtgärdskoder ska skickas via journalsystemet till Försäkringskassan som vidarebefordrar uppgifterna till tandhälsoregistret.

Vid N-tandvård ska det anges vilken personkrets 1-4 – om detta är okänt ska kategori 1 anges.
Vid F-tandvård ska diagnoserna F1-F11 anges.

Åtgärderna ska registreras inom 14 dagar efter utförandet.

Läkarintyg – avgifter

Patienten ska betala 380 kronor 
för det läkarintyg som krävs inför intyg om N-tandvård och F-tandvård. Om patientens enda anledning till läkarbesöket är att få intyget ska ingen patientavgift betalas. (Bilaga 3 – Taxor för utfärdande av läkarintyg; i Regler om Särskilt Tandvårdsstöd i Västra Götaland.)

Blanketter för de olika läkarintygen finns på sidan
Blanketter – Tandvårdsstödet

Kontrollera alltid intygen!

Logga in i Fakturaportalen via menyn till vänster och klicka på Registrera räkning och fyll i patientens personnummer. Om patienten har giltigt intyg anges bland annat giltighetstiden, i annat fall antas att patienten tillhör S-tandvård.

Eller kontakta enhet tandvård via mejl eller telefon

 • Om patienten har skyddad identitet 
 • Om vårdgivaren finns utanför Västra Götaland och behandlar en patient från Västra Götaland

Frikort & högkostnadskort

Privata vårdgivare beställer från Enhet Tandvård.
Folktandvården – se info på Fiol.

Vårdgivare – definition

Vårdgivare är statlig myndighet, landsting och kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvård som myndigheten, landstinget eller kommunen har ansvar för (offentlig vårdgivare) samt annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård (privat vårdgivare).
Patientdatalagen (2008:255)

Varje vårdgivare kan ha flera kliniker eller mottagningar.

uiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m