F-tandvård vid vissa långvariga sjukdomar eller Funktions-
nedsättning


Webbsidorna om Särskilt tandvårdsstöd är ännu inte uppdaterade enligt ändringarna för 2017 Vårdgivare bör därför istället använda de nya dokumenten.


F-tandvård är för dig som;

  • har stora svårigheter att sköta din munhygien eller att genomgå behandling i tandvården på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning
    eller
  • på grund av en sällsynt diagnos har stora svårigheter att sköta din munhygien, att genomgå behandling i tandvården eller har orofaciala symtom.

F-tandvård innebär att du betalar samma patientavgifter som i hälso- och sjukvården – och får samma högkostnadsskydd och frikort. När du har betalat sammanlagt 1 100 kronor är både tandvården och sjukvården fri så länge ditt frikort gäller.

Berättigade patienter ska identifieras av sjukvården och behandlas inom Särskilt tandvårdsstöd från 1 januari det år de fyller 20 år.

Intyg om F-tandvård ger dig rätt till en undersökning per kalenderår samt förebyggande och regelbunden tandvård som lagning, rotfyllning eller utdragning. Avtagbara proteser ingår – men inte fasta broar, kronor och implantat. Du bokar själv tid hos din tandläkare.

Giltighetstiden: Intyg om F-tandvård gäller i fyra år – dock för F2-F4 och F8 gäller de tills vidare och behöver alltså inte förnyas.
Ny ansökan krävs vid förnyelse av tidsbegränsade beslut.

Mottagningen ska alltid kontrollera att ditt intyg gäller. Om du inte har en giltig ID-handling, måste därför den som följer med dig intyga vem du är.

Du kan ha rätt till F-tandvård vid: 

F 1 Svår psykisk funktionsnedsättning

F 2 Parkinsons sjukdom

F 3 MS – Multipel Skleros

F 4 CP – Cerebral Pares

F 5 RA – Reumatoid Artrit

F 6 SLE – Systemisk Lupus Erythematosus

F 7 Sklerodermi

F 8 ALS – Amyotrofisk Lateral Skleros

F 9 Orofacial funktionsnedsättning

F 10 Stroke – symtom som kvarstår efter sex månader

F 11 Sällsynta diagnoser med eller utan orala symtom

Så får du intyg om F-tandvård

  • Be din läkare intyga din diagnos och funktionsnedsättning – se Socialstyrelsens blankett i dokumentrutan och läs om läkarintyget i faktarutan till höger.
  • Läkarintyget skickas till Tandvårdsenheten som bedömer om du uppfyller villkoren och har rätt till intyg om F-tandvård.
  • Du som har rätt till F-tandvård meddelas via brev och informeras om dina rättigheter och skyldigheter.
  • Du bokar själv tid hos valfri tandläkare.

Vårdgivarens rätt att kontrollera

Den 1 mars 2015 slopar vi plastkorten för intygen. Därför ska vårdgivaren kontrollera din rätt till F-tandvård vid varje besök. Det är en ren rutinkontroll.

Intyg kan dras in om det getts på felaktiga grunder eller om exempelvis sjukdomsbilden eller bostadsorten har ändrats så att villkoren för intyget inte längre är uppfyllda.

Kontinuitet och kvalitet i F-tandvården

Vårdgivarkontinuitet är en förutsättning för hög vårdkvalitet till de patienter som har rätt till F-tandvård. Detta är särskilt viktigt att beakta vid planeringen, eftersom behandlingen ofta bör genomföras i flera steg. Därför ska patientansvarig tandläkare (fast vårdkontakt) och tandhygienist utses och anges i journalen.
I undantagsfall kan patienten ges vård av annan än patientansvarig tandläkare – motivering ska dokumenteras i journalen.

Läs mer på sidan 13 i Regler om Särskilt Tandvårdsstöd i Västra Götaland

Förhandsbedömning

Förhandsbedömning görs i den omfattning som nämns under varje diagnos. F-tandvård ska alltid förhandsbedömas om den riskerar att överstiga 12 000 kronor för allmäntandvård och 20 000 kronor för specialisttandvård.
De åtgärder som godkänns inom F-tandvård är markerade i Ersättningslistan för Särskilt Tandvårdsstöd   Regler och Ersättningslista .eFHB – Förhandsbedömning

Läkarintyget

Utifrån ställd diagnos gör läkaren en bedömning om personen har en svår till fullständig funktionsned-
sättning avseende svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå en behandling inom tandvården. Funktionsnedsättningen ska bedömas utifrån ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health).

För patienter med ALS – Amyotrofisk Lateral Skleros (F 8) behöver intyget endast bekräfta diagnosen.

Intygsblanketten finns i dokumentrutan ovan. Fyll i blanketten, skriv ut den, underteckna och skicka till Enhet Tandvård.

uiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m