Utfärda intyg om N-tandvård

I Intygsbeställningen ser du direkt om personen redan har intyg, och du kan beställa en kopia på informationsbrevet om det behövs. Ett informationsbrev skickas från Enhet Tandvård till den adress du anger i Intygsbeställningen.

De fyra personkretsarna finns i faktarutan längst ner på sidan.

Personer som är berättigade till uppsökande munhälsobedömning ska identifieras av kommunala intygsutfärdare och ges intyg om N-tandvård redan från och med 1 januari det år de fyller 20 år.
Läs mer under Unga Vuxna i den vita menyn till vänster.

 

Telefonsupport – vardagar från 09.00 till 11.00

Våra administrativa koordinatorer svarar i telefon under två timmar, och alla mejl besvaras i tur och ordning. Du kan räkna med mejlsvar inom en eller två arbetsdagar.

010-441 27 00 
 

 

Registrering – viktigt att veta

Både de som tackar ja och de som tackar nej till munhälsobedömning ska registreras i Intygsbeställningen. Varje intygsinnehavare ska vara registrerad på boendenivå. Kom ihåg att ändra boendeadressen om patienten flyttar. Den som utför munhälsobedömningen är beroende av korrekta uppgifter via sina handdatorer.
Uppgifter om kontaktpersoner på vårdenheter och områden måste vara aktuella, så att tandhygienisterna kan nå rätt personer inför sina besök.

Korrekt registrering och regelbunden uppdatering gör att fler kan få sin munhälsobedömning.

Du behöver inte registrera att en patient har avlidit – Enhet Tandvård meddelas via befolkningsregistret.


Intygens giltighetstid

Intyg om N-tandvård gäller tills vidare, men kan tidsbegränsas i de fall förbättringsutsikten inte kan bedömas. Enhet Tandvård drar in felaktigt utfärdade intyg, detsamma gäller om innehavaren inte längre tillhör personkretsen. Patienten ska vara folkbokförd i Västra Götaland och tillhöra någon av de fyra grupperna nedan. 

Privat ansökan

Personer som saknar intyg om N-tandvård och vårdas i hemmet (och som kommunen därför inte har kännedom om) kan hänvisas till Enhet Tandvård. I första hand ska dock personen eller en anhörig rådas att själv fylla i ansökningsblanketten nedan och skicka den till enhet tandvård. Även läkarintyget nedan ska bifogas. Där ska patientens läkare fylla i patientens sjukdom, medicinering och funktionsnivå.

Privat ansökan angående Intyg om Nödvändig Tandvård

Läkarintyg angående Intyg om Nödvändig Tandvård

Kommunens personal ska

 • identifiera berättigade personer före 1 januari det år patienten fyller 20 år
 • informera om uppsökande verksamhet och erbjuda munhälsobedömning
 • vara kontaktlänk – boka tider, se till att personerna kommer iväg till tandvården, vid behov följa med
 • delta i utbildning i allmän munhälsovård
 • ta emot de individuella instruktionerna om den fortsatta munvården
 • ge munvård utifrån instruktioner
 • anmäla avvikelse om samarbetet inte fungerar som det är tänkt

Intyg om N-tandvård samt munhälsobedömning ges till personer som:

 • Bor i särskilt boende (äldreboende, servicehus och gruppbostäder) med tillsyn större delen av dygnet och där förbättringsutsikten bedöms vara liten. Här avses personer som kommunen har ett
  hälso- och sjukvårdsansvar för enligt Hälso- &sSjukvårdslagen.
  OBS! Det är patientens behov av omvårdnad som avgör rätten till Särskilt Tandvårdsstöd.
 • Bor i eget boende med mycket hög grad av service och omsorg under dygnet och som vårdas av hemtjänst eller hemsjukvård. Här avses personer med små förbättringsutsikter – därför berörs inte de med enbart behov av dagliga injektioner eller omläggningar, inte heller de med tillfälligt behov av sjukvård eller sjukhusvistelse.         
  OBS! Det är patientens behov av omvårdnad som avgör rätten till Särskilt Tandvårdsstöd.
 • Har beslut om insatser enligt  LSS – Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.
 • Får assistansersättning från Försäkringskassan eller får stöd och hjälp av anhörig med anledning av begåvningshandikapp, psykiskt eller fysiskt funktionshinder eller svår kronisk sjukdom. Här avses även personer med begränsad verklighetsuppfattning på grund av långvarigt och allvarligt psykiskt funktionshinder såsom vid psykossjukdom.
  OBS! Det är patientens behov av omvårdnad som avgör rätten till Särskilt Tandvårdsstöd.

Beställ intyg - direkt

När en person uppfyller en av punkterna till vänster ska du beställa intyg direkt. Vänta alltså inte tills behovet av tandvård är akut.

Även munhälsobedömningen kräver ett intyg om N-tandvård för att kostnaden ska kunna faktureras Enhet Tandvård.

Logga in – Intygsbeställningen

 

Skyddad identitet

Kontakta Enhet Tandvård angående intyg till patienter med skyddad identitet.

När intyg måste dras in

Ett intyg ska dras in om det getts på felaktiga grunder eller om sjukdomsbilden har ändrats så att villkoren för intyget inte längre är uppfyllda.

Indragning – rutiner

Kommunen
- En intygsutfärdare bedömer om intyget ska dras in och från vilket datum. Intyget ska avslutas med tidsmarginal så att eventuell behandling hinner avslutas.
- Personen ska informeras om beslutet och från vilket datum intyget kommer att dras in.
- Enhet Tandvård ska informeras.

Enhet Tandvård
- Registrera beslutet, beslutsfattare och datum i register för bland annat eFHB och Fakturaportalen.
- Om det finns en känd tandvårdskontakt ska kliniken informeras om att intyget är indraget.

Verksamhetsberättelser