Förhandsbedömning – eFHB

Webbsidorna om Särskilt tandvårdsstöd är ännu inte uppdaterade enligt ändringarna för 2017 - vårdgivare bör därför istället använda de nya dokumenten


Regler om Särskilt Tandvårdsstöd i Västra Götaland anger vad som ska förhandsbedömas.
Ersättningslistan för Särskilt Tandvårdsstöd anger de åtgärder som alltid ska förhandsbedömas.

 • Allmäntandvård som beräknas överstiga 12 000 kronor per kalenderår ska förhandsbedömas.
 • Specialisttandvård som beräknas överstiga 20 000 kronor per kalenderår ska förhandsbedömas

Ingen förhandsbedömning för Unga Vuxna

Unga vuxna med intyg om N-tandvård eller F-tandvård har rätt till fullständig tandvård enligt Riktlinjer om fri tandvård till Unga Vuxna Senaste versionen finns i Dokumentrutan till höger i fönstret som öppnas.
Unga vuxna ska heller inte betala patientavgift.

 

Om förhandsbedömningen

Enhet Tandvård bedömer om:
- patienten är berättigad till Särskilt Tandvårdsstöd.
- den föreslagna behandlingen är lämplig utifrån patientens allmäntillstånd och behov.
- om kostnaden är skälig – enligt Ersättningslistan under Läs mer till höger.

 • Ofullständiga ansökningar kan inte behandlas.
 • Förhandsbedömning gäller 12 månader från beslut, om inget annat anges.
 • All förhandsbedömd vård ska slutföras inom ett år från beslutet. I annat fall ska en ny förhandsbedömning göras. (Undantag för S 1 och S 2, där krävs ingen delfakturering eller ny förhandsbedömning.) Det ska framgå varför behandlingsplanen inte kunnat följas.
 • För icke förhandsbedömd vård är behandlingsperiod lika med kalenderår. 
 • Prövning i efterhand godkänns inte – se ett undantag nedan. Behandling utöver vad som förhandsbedömts ersätts inte heller.
  UNDANTAG: Prövning i efterhand godkänns endast om vården gäller infektionsutredning eller sanering, där behandling måste börja omedelbart. Därefter ska i dessa fall en ansökan om FHB göras, och vården ska faktureras snarast efter godkänd FHB.
 • Endast tillkommande åtgärder som inte har utförts ska registreras och kostnadsberäknas i eFHB. I anamnesrutan ska kort beskrivas vilken vård som är utförd under behandlingsperioden från 1 januari det aktuella året, samt kostnaden för denna vård. Avser alltså även den sammanlagda vård, som understiger gränsen för FHB:
  - Allmäntandvård: 12 000 kronor.
  - Specialisttandvård: 20 000 kronor.
 • Kompletterande ansökan under pågående ärende kan göras om den planerade vården behöver utökas eller beräknas bli dyrare än i den ursprungliga ansökan om FHB. Denna komplettering ska ske inom fyra månader efter begäran från bedömningstandläkare.
  Komplettering kan inte göras när beslut är fattat. Klinik som vill få beslut om FHB omprövat ska kontakta bedömningstandläkare och eventuellt ansöka på nytt. I dessa fall ska en ny ansökan göras för de tillkommande åtgärderna. I anamnesrutan beskrivs då varför behandlingsplanen ändrats och orsaken till de tillkommande åtgärderna.


 

Ansökningar ska i tillämpliga delar innehålla

 • Medicinsk och odontologisk diagnos, behandlingsplan, detaljerat kostnadsförslag och prognosbedömning.
 • Indikation och motivering till den föreslagna vården. Detta ska framgå klart. 
 • Relevanta och aktuella röntgenbilder ska bifogas alla ansökningar – papperskopior godtas inte. Vid protetisk behandling krävs röntgen av angränsande tänder och motsatt käke. Vid omfattande behandling krävs helstatus och/eller OPG. 
 • Kliniska foton och/eller studiemodeller bifogas om de kan underlätta för bedömningstandläkaren att fatta beslut. 
 • Material ingår i ersättningen för åtgärdskoden vid godkänd fast protetik för N-tandvård. Åtgärd 824 innefattar gjutna klamrar och klamrar i draget material.  
 • Specificerat kostnadsförslag: De beräknade kostnaderna ska följa Tandvårdsenhetens Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd, om inget annat anges. 

 

 

Vid N-tandvård: 

 • N-grupptillhörighet ska anges. Om uppgift saknas anges N-grupp 1.
 • Ange val av vårdmodell – K, P, M1, M2 eller M3 (se kapitlet Tre vårdvodeller för N-tandvård).
 • All tidsdebitering ska förhandsbedömas – oavsett den beräknade kostnaden.
 • Allmäntandvård som beräknas överstiga 12 000 kronor per kalenderår ska förhandsbedömas.
 • Specialisttandvård som beräknas överstiga 20 000 kronor per kalenderår ska förhandsbedömas.
 • Om beloppen ovan överskrids vid nya skador, ska både utförd och planerad vård redovisas i ny FHB. Det ska framgå vilken vård som redan utförts innan FHB. I anamnesrutan beskrivs då varför behandlingsplanen ändrats och orsaken till de tillkommande åtgärderna.
 • Avtagbar protetik behöver inte förhandsbedömas – och ska inte inräknas i beloppen ovan. Gäller åtgärdskoderna: 822, 823, 824, 827, 828 och 829.
  Garantitiden för avtagbar protetik  och skenor är ett år och fakturering för samma åtgärd inom garantitiden ersätts därför inte.
 • Tandstödd protetik kan i begränsad omfattning godkännas efter FHB.
  Implantatstödd protetik kan i undantagsfall godkännas efter FHB – exempelvis implantatstödd täckprotes vid svår oralmotorisk funktionsnedsättning.
  Garantitiden är två år och fakturering för samma åtgärd inom garantitiden ersätts inte.

 

Vid F-tandvård:

 • F-grupptillhörighet ska anges.
 • All tidsdebitering ska förhandsbedömas – oavsett den beräknade kostnaden.
 • Allmäntandvård som beräknas överstiga 12 000 kronor per kalenderår ska förhandsbedömas.
 • Specialisttandvård som beräknas överstiga 20 000 kronor per kalenderår ska förhandsbedömas.
 • Om beloppen ovan överskrids vid nya skador, ska både utförd och planerad vård redovisas i ny FHB. Det ska framgå vilken vård som redan utförts innan FHB. I anamnesrutan beskrivs då varför behandlingsplanen ändrats och orsaken till de tillkommande åtgärderna..
 • Avtagbar protetik behöver inte förhandsbedömas – och ska inte inräknas i beloppen ovan. Gäller åtgärdskoderna: 822, 823, 824, 827, 828 och 829.
  Garantitiden  för avtagbar protetik  och skenor är ett år och fakturering för samma åtgärd inom garantitiden ersätts därför inte.
 • Godkända koder för F-tandvård anges särskilt i Tandvårdsenhetens Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd (överenskomna av södra Sveriges bedömningstandläkare).

 

Vid S-tandvård:

 • FHB görs i den omfattning som nämns under varje sjukdomsgrupp.
 • All tidsdebitering ska förhandsbedömas – oavsett den beräknade kostnaden.
 • Garantitiden för avtagbar protetik och skenor är ett år, och för fast och implantatstödd protetik två år. Fakturering för samma åtgärd inom garantitiden ersätts därför inte.

 

Skaffa ett användarkonto i eFHB

Alla användare i eFHB måste ha ett användarkonto – det gäller behandlare både hos Folktandvården och hos privata vårdgivare. Det är en enkel sak att ordna. Skicka bara ett mejl till oss med uppgifterna nedan.
- För- och efternamn
- Titel
- Personlig e-postadress
- Klinikens namn och eventuell mottagning
- Telefon- och mobilnummer
- Du som arbetar hos privata vårdgivare ska även ange vem som utfärdat ditt SITHS-kort (VGR, Alma, Svensk e-identitet eller annan)

Skicka till    Ämne: Inloggning eFHB

Ansök om FHB

Logga in – eFHB

Firefox fungerar inte med eFHB

Manual eFHB 170101

Undantag eFHB ersätts av den gamla blanketten för förhandsbedömning när det gäller
- patienten har skyddad identitet
- offentliga och privata vårdgivare i andra landsting som behandlar patienter från Västra Götaland (så kallad utomlänstandvård).
Se Blanketter – Tandvårdsstödet i den vita menyn till vänster. Läs mer under Utomlänstandvård i den blå menyn till vänster.

Användarkonto i eFHB

Läs rutan längst ner på sidans mitt.

SITHS-kort

Du måste ha ett SITHS-kort vid inloggning till bland annat eFHB och Fakturaportalen.

Privata vårdgivare ansöker genom att skriva ut och fylla i de två blanketterna nedan och skicka dem till Enhet Tandvård. Klicka på länken och följ instruktionerna för att beställa SITHS-kort.

(1) Grunduppgifter till KIV – privata vårdgivare – ver2016 (2) För personal som ska ansöka om eTjnstekort – ver2016

Beställ SITHS-kort via TjänsteID-service

Privata vårdgivare kan kontakta:
Toni Vasilevski
 

Fakturering

Vård som inte behöver förhandsbedömas ska faktureras Enhet Tandvård omgående, dock senast ett år från behandlingsstart. Ersättning för vård äldre än ett år utbetalas inte. Journalkopior kan begäras in.

Förhandsbedömd vård ska slutföras och faktureras inom ett år från beslutsdatumet. I annat fall ska en ny förhandsbedömning göras, om inte annat överenskommits. Det ska då framgå varför behandlingsplanen inte kunnat följas.
För S-tandvård S 1 och S 2 kan en längre behandlingsperiod än ett år accepteras.

Läs mer om fakturering under Ersättning till vårdgivaren   Fakturaportalen

Unga Vuxna  –  vissa undantag

Läs mer om vad som gäller för unga vuxna som är skrivna i Västa Götaland.
Unga Vuxna med Särskilt Tandvårdsstöd

Ingen FHB för unga vuxna

Unga vuxna med intyg om N-tandvård eller F-tandvård har rätt till fullständig tandvård enligt Riktlinjer om fri tandvård till Unga Vuxna Senaste versionen finns i Dokumentrutan till höger i fönstret som öppnas.

uiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wB|wvq5%vi{qtm%v{sqH%vozmoqwv5{m|wvq5%vi{qtm%v{sqH%vozmoqwv5{muiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m