Granskning av fakturerade behandlingar inom N-tandvården

Enhet Tandvård arbetar systematiskt med kvalitet i den tandvård som Västra Götalandsregionen administrerar. För N-tandvård handlar det årligen om drygt 100 miljoner kronor.

Syftet med kvalitetsgranskning inom N-tandvården är att ersättning bara ska utbetalas för vård av godtagbar kvalitet. Granskningen fokuserar på att den utförda vården är korrekt dokumenterad och baserad på en långsiktig behandlingsplan

Målet är också få en ökad dialog med vårdgivarna, vilket kan bidra till ytterligare kvalitetsutveckling.

 

Slumpvist eller riktat urval av ärenden

Insända räkningar angående N-tandvård kan plockas ut – slumpvis eller riktat. Det är främst underlagen och dokumentationen av den vård som den utplockade räkningen avser som kommer att granskas. Vårdgivaren meddelas via e-post där journalhandlingar i ärendet begärs in:

  • Journal med behandlingsplan, hälsodeklaration, relevanta röntgenbilder och fotografier med mera från och med senaste basundersökningen (åtgärd 101 eller 101L0).
  • All annan dokumentation som vårdgivaren anser vara relevant för debiteringen i det aktuella ärendet.


Journalhandlingar skickas in via eFHB

De begärda handlingarna ska sändas till Enhet Tandvård inom tio kalenderdagar via eFHB – klicka på länken ovan eller på Förhandsbedömning i menyn till vänster.
Logga in och välj fliken Granskning, välj Ärende och lägg till de dokument du vill sända in. Du kan inte komplettera i efterhand. Om handlingar saknas anses dokumentationen bristfällig och ersättning utbetalas inte för den aktuella räkningen (se nästa stycke).

Bara insända handlingar ligger till grund för beslut

Enhet Tandvård kvalitetstandläkare bedömer utifrån de insända handlingarna om den fakturerade vården är korrekt dokumenterad och utförd i enlighet med de regler som anges under Läs mer.

Om kvalitetskraven inte är uppfyllda för samtliga åtgärder utbetalas ingen ersättning för den aktuella räkningen. Ny räkning kan skickas in för korrekt dokumenterade åtgärder.


Beslut inom 25 dagar

Målet är att granskningen ska vara klar inom 25 dagar räknat från första arbetsdagen Enhet Tandvård mottagit begärda handlingar. Utbetalning av vårdgivarens ersättning sker snarast efter godkänd granskning.

Godtagbar kvalitet

Vad som anses vara godtagbar kvalitet grundas bland annat på Tandvårdsförordningen, Socialstyrelsens meddelandeblad, Regler om Särskilt Tandvårdsstöd i Västra Götaland och Ersättningslistan för Särskilt Tandvårdsstöd. (Meddelandebladet från mars 2004 kommer att uppdateras – och publiceras då under Läs mer nedan. Till dess gäller det gamla bladet i tillämpliga delar.)

Tandvårdslagen (1985:125) 3 § anger att tandvården ska bedrivas så att den uppfyller kravet på en god tandvård (NJA 2011:53 "…tandvårdslagen innehåller bestämmelser om bland annat innebörden av god tandvård som kan ha betydelse för felbedömningen").

Enligt Patientsäkerhetslagen 6 kap 1 § ska personalen utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Odontologisk revision

Under 2012 presenterade Tandvårdsenheten sin rapport Rätt vård till rätt   ersättning – Odontologisk revision av Nödvändig Tandvård i Västra Götaland. Av de 312 reviderade patientärendena hade nästan två av tre mer eller mindre allvarliga avvikelser – angående vården, journalhanteringen och faktureringen.

Hälso- och sjukvårdsutskottet (HSU) har gett Tandvårdsenheten uppdraget att arbeta systematiskt med kvalitetsfrågor inom den tandvård som Västra Götalandsregionen administrerar.

uiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m