Tandvårdslagen

Angående Uppsökande Verksamhet och Nödvändig Tandvård

8 a § Vid tillämpningen av 8 § skall landstinget särskilt svara för att uppsökande verksamhet bedrivs bland dem som omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade samt bland dem som har varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser och som

  • kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för enligt 18 § första stycket hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), eller
  • får hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård), eller
  • är bosatta i egen bostad och har motsvarande behov av vård eller omsorg som personer som omfattas av punkterna 1-2 ovan.

 

Landstinget skall också svara för att nödvändig tandvård erbjuds patienter som avses i första stycket.
Landstinget skall vidare se till att tandvård kan erbjudas dem som har behov av särskilda tandvårdsinsatser som ett led i en sjukdomsbehandling under en begränsad tid. Lag (2003:1209)

 

Angående ersättning till vårdgivare för Uppsökande Verksamhet och Nödvändig Tandvård

15 b § För tandvård enligt 8 a § andra och tredje styckena lämnar landstinget ersättning till vårdgivaren med belopp som motsvarar folktandvårdens priser för tandvård om inte landstinget kommer överens med vårdgivaren om något annat. Den patientavgift som patienten betalat skall räknas av från ersättningen. Lag (2003:1209).

<<  Tillbaka till Regelverket

uiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m