S1 Medfödd missbildning i käkområde eller ansikte med handikappande avvikelse av ej ringa omfattning

Webbsidorna om Särskilt tandvårdsstöd är ännu inte uppdaterade enligt ändringarna för 2017 - vårdgivare bör därför istället använda de nya dokumenten

 

Medfödda missbildningar kan vara:

 • Läpp-, käk- och gomdefekter
 • Käkanomalier
 • Maxillär- och mandibulär prognati
 • Maxillär- och mandibulär retrognati
 • Hemifacial atrofi
 • Unilateral hyperplasi av condylen
 • Tandanomalier
 • Omfattande fluoros
 • Amelogenesis imperfekta
 • Dentinogenesis imperfekta
 • Hereditär hypofosfatemi
 • Tandanomalier vid dysostosis cleidocranialis
 • Aplasi – läs faktarutan till höger

 

Att tänka på före behandling

 • Specialistkompetens: Behandlingen ska utföras av tandläkare vid käkcentral, odontologisk fakultet eller klinik för specialistvård. Allmäntandläkare med styrkt kompetens kan utföra vården i samarbete med specialist.
 • All behandling ska förhandsbedömas. Behandlingen involverar ofta flera discipliner. Förhandsbedömning ska därför omfatta fullständigt terapi- och kostnadsförslag från samtliga inblandade discipliner. Huvudansvarig är den som skriver under ansökan om förhandsbedömningen.
 • Behandlingen ska återställa funktion och i vissa fall utseende. Estetisk vård kan godkännas om störningen är grav.
 • Kliniska foton och studiemodeller ska bifogas förhandsbedömningar som rör käkanomalier, maxillär- och mandibulär prognati, maxillär- och mandibulär retrognati, tandanomalier, aplasier och omfattande (fluoros) emalj/dentinstörningar
 • Endast habilitering/rehabilitering som har direkt samband med patientens diagnos omfattas.
 • Behandlingsplan ska visa inom vilken behandlingstid den förhandsbedömda vården ska slutföras. Om tiden överskrids ska ny ansökan om förhandsbedömning göras där det framgår varför behandlingsplanen inte kunnat följas.
 • Tandvårdsstödet omfattar: Utredning inklusive röntgen. Oavsett om ersättning för behandling enlig S 1 godkänns eller avslås vid FHB, eller om ingen efterföljande vård är aktuell ersätts alltid kostnaderna för en standardutredning för Ortodonti enligt åtgärd 108S, 124S, 125S, 141S. Prövning i efterhand godkänns där utredningen påbörjats. Ansökan om FHB görs, och utredningskostnaderna ska faktureras snarast efter godkänd FHB. Även ett kontrollbesök av utförd vård upp till 12 månader efter avslutad behandling kan debiteras Enhet Tandvård.
  Eventuell framtida insats som reparation, ändring eller utbyte av ursprunglig konstruktion omfattas även den i regel av tandvårdsstödet. Men om den senare behandlingen är mer omfattande än den ursprungliga på grund av en försämrad bettsituation, som inte beror på missbildningen, ska den tillkommande kostnaden istället betalas av patienten själv enligt den allmänna tandvårdsförsäkringens avgiftsregler.
 • Omfattas inte:
  - Dentala felställningar, onormalt sammanbitningsläge, missbildningar av ringa omfattning som enstaka emaljhypoplasier ger inte rätt till tandvårdsstöd.
  - Bastandvård, inklusive eventuella extraktioner.
  - Regelbundna revisionsundersökningar och förebyggande vård efter genomgången behandling omfattas inte heller.
 • Patientavgift betalas vid varje besö. Gäller inte unga vuxna.

Amelogenesis imperfecta och dentinogenesis imperfecta


Intyg från specialisttandläkare i pedodonti eller från Försäkringskassan om tidigare genomgången behandling gjorts enligt 9 § i Försäkringskassans tidigare garantiregler.

Aplasi


För tandvårdsstöd enligt S1 krävs befintliga tandluckor eller persisterande primära tänder och minst tre aplasier i en kvadrant eller minst fyra aplasier i en käke.

Retinerade hörntänder som bedömts olämpliga att ortodontiskt dra fram betraktas som aplasi.

Att ortodontiskt sluta luckor, som alternativ till implantat, kan i vissa fall omfattas enligt S1.

Omfattas inte: Ortodonti där målet är att vidga luckor för kommande bro/implantatbehandlingar. 

uiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m