S12 Byte av tandfyllning som ett led i en medicinsk rehabilitering vid långvariga sjukdomssymtom

Webbsidorna om Särskilt tandvårdsstöd är ännu inte uppdaterade enligt ändringarna för 2017 - vårdgivare bör därför istället använda de nya dokumenten

 

Med tandfyllningar avses amalgam-, komposit-, glasjonomerfyllningar samt kron- och broarbeten utförda i olika typer av gjutbara legeringar. Observera att endast ett av dessa material kan bytas under samma behandlingsperiod och med samma läkarintyg som grund.  

Långvariga symtom innebär olika typer av sjukdomssymtom under flera år. Symtomen ska ha utretts enligt SOSFS 1998:3.  

Att tänka på före behandling  

 • All behandling ska förhandsbedömas och vården ska slutföras inom ett år från beslutet. I annat fall ska en ny förhandsbedömning göras där det framgår varför behandlingsplanen inte kunnat följas.
 • Primärundersökning görs av legitimerad läkare eller tandläkare.
 • Om tandläkaren möter patienten först görs en grundlig undersökning där odontologiska orsaker till patientens besvär utesluts (karies, tandlossning, inflammationer i tandrötter, käkledsbesvär, bettfel mm.). Därefter hänvisas patienten till ansvarig läkare med specialistkompetens inom ett område med anknytning till något eller några av patientens symtom. Patienten ska då undersökas enligt Socialstyrelsens anvisningar SOSFS 1998:3. Laboratoriesvar ska bifogas ansökan
 • Om läkaren möter patienten först görs medicinsk undersökning enligt ovan, varefter patienten hänvisas till tandläkare för noggrann odontologisk undersökning. Utrednings- och behandlingsplanen upprättas i samarbete mellan ansvarig läkare och den tandläkare som ska utföra behandlingen.
 • Utredning, som ligger till grund för behandlingsplanen, ska vara så utförlig att de flesta andra faktorer som kan förknippas med sjukdomstillståndet har uteslutits eller åtgärdats innan utbyte av tandfyllningar kan bli aktuellt.
 • Behandlingsplan ska göras i samarbete mellan den tandläkare som ska utföra tandbehandlingen och ansvarig läkare med specialistkompetens inom ett område med anknytning till något eller några av patientens symtom. Planen ska bifogas ansökan om förhandsbedömning. För patienter med psykiatrisk diagnos g��rs även en bedömning av läkare med specialistkompetens i vuxenpsykiatri. Läkare ska intyga att patientens symtom med stor sannolikhet kommer att förbättras genom fyllningsbyte.
 • Undersökningar gjorda av tandläkare och läkare i andra landsting kan inte utgöra underlag för ett godkännande av behandlingsplanen.
 • Gränsdragning: Om den fyllning som ska bytas sitter i tand som av odontologiska skäl även behöver rotbehandlas, debiteras patienten för rotfyllningen medan tandvårdsstödet används för den nya fyllningen/kronan.
 • Omfattas inte:
  - Undersökning och röntgen.
  - Profylax.
  - Behandling av tänder och fyllningar som behöver åtgärdas av odontologiska skäl som sekundärkaries, apikal parodontit och fraktur betalas av patienten enligt tandvårdstaxan.
  - Hängande led och partialprotes om tand/tänder extraherats i samband med fyllningsbytet.
 • Patientavgift betalas vid varje besök. Gäller inte unga vuxna.
uiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m