S2 Defekt i käkområde eller ansikte på grund av sjukdom

Webbsidorna om Särskilt tandvårdsstöd är ännu inte uppdaterade enligt ändringarna för 2017 - vårdgivare bör därför istället använda de nya dokumenten

Sjukdomar som kan leda till sådana defekter kan vara:

 • Osteoradionekros
 • Akromegali
 • Osteomyelit
 • Tumörer eller tumörliknande förändringar
 • Kronisk käkledsartrit med tydliga käkledsförändringar och påverkan på bettet och med subjektiva sjukdomssymptom
 • Osteonekros

 

Att tänka på före behandling

 • Specialistkompetens: Behandlingen ska utföras av tandläkare vid käkcentral, odontologisk fakultet eller klinik för specialistvård. Allmäntandläkare med styrkt kompetens kan utföra vården i samarbete med specialist.
 • All behandling ska förhandsbedömas. Behandlingen involverar ofta flera discipliner. Förhandsbedömning ska därför omfatta fullständigt terapi- och kostnadsförslag från samtliga inblandade discipliner. Den som skriver under ansökan om förhandsbedömningen är huvudansvarig.
 • Behandlingens mål: Återställa funktion och i vissa fall utseende.
 • Endast habilitering/rehabilitering som har direkt samband med patientens diagnos omfattas.
 • Behandlingsplan ska visa inom vilken behandlingstid den förhandsbedömda vården ska slutföras. Om tiden överskrids ska ny ansökan om förhandsbedömning göras där det framgår varför behandlingsplanen inte kunnat följas.
 • Tandvårdsstödet omfattar: Utredning inklusive röntgen. Oavsett om ersättning för behandling enlig S 2 godkänns eller avslås vid FHB, eller om ingen efterföljande vård är aktuell ersätts alltid kostnaderna för en standardutredning för Ortodonti enligt åtgärd 108S, 124S, 125S, 141S. Prövning i efterhand godkänns där utredningen påbörjats. Ansökan om FHB görs, och utredningskostnaderna ska faktureras snarast efter godkänd FHB. Även ett kontrollbesök av utförd vård upp till 12 månader efter avslutad behandling kan debiteras Enhet Tandvård.
  Eventuell framtida insats som reparation, ändring eller utbyte av ursprunglig konstruktion omfattas även den i regel av tandvårdsstödet. Men om den senare behandlingen är mer omfattande än den ursprungliga på grund av en försämrad bettsituation, som inte beror på defekten, ska den tillkommande kostnaden istället betalas av patienten själv enligt den allmänna tandvårdsförsäkringens avgiftsregler.
 • Omfattas inte:
  - Regelbundna revisionsundersökningar och förebyggande vård efter genomgången behandling.
  - Defekter till följd av olycksfall ger inte rätt till tandvårdsstöd. Inte heller allvarliga käkledslåsningar eller kontroller av bettskenor ingår.
 • Patientavgift betalas vid varje besök. Gäller inte unga vuxna.

 

Behandlingsplan ska visa inom vilken behandlingstid den förhandsbedömda vården ska slutföras. Om tiden överskrids ska ny ansökan om förhandsbedömning göras där det framgår varför behandlingsplanen inte kunnat följas
uiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m