Läkemedelskommittén

Västra Götalandsregionens Läkemedelskommitté är ett expertorgan i läkemedelsfrågor. Kommittén ska ge råd till förskrivare och till Regionens instanser för planering och ledning av hälso- och sjukvården. Här ska kommittén samverka med de medicinska sektorsråden och med olika vårdprogramråd. Syftet är att bidra till en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

Kommittén är underställd Hälso- och sjukvårdsutskottet och ger ut tidningen Substans med runt fem nummer varje år.


En kunskapsresurs

De 13 ledamöterna har bred kompetens inom läkemedelsområdet och speglar verksamheterna inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Hälso- och sjukvårdsdirektören beslutar om kommitténs sammansättning och utser ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter.

Regionala terapigrupper

På uppdrag av Läkemedelskommittén arbetar flera Regionala terapigrupper med bland annat läkemedelsrekommendationer, riktlinjer och terapiråd inom sina olika ämnesområden. För närvarande finns 24 terapigrupper, som Tand och Mage-Tarm. Gruppernas arbete koordineras av en samordnare i Läkemedelskommittén.

Terapigrupp Tand tar årligen fram den medicinska rekommendationslistan Tandvårdens Läkemedel i samarbete med ett flertal regioner och landsting. Gruppen har på uppdrag av Odontologiska sektorsrådet även tagit fram rekommendationer för Folktandvården i Västra Götaland angående antibiotika till riskpatienter samt användning av sedering med Midazolam.

Kontinuerliga uppgifter för Läkemedelskommittén

 • Läkemedelsrekommendationer
 • Terapiråd och medicinska riktlinjer
 • Bevaka och värdera nationella kunskapsunderlag
 • Utveckla uppföljningsinstrument som kvalitetsindikatorer
 • Uppföljning av ovanstående områden
 • Medverka i:
  - regiongemensamma strategier för området
  - upphandling av läkemedel
  - omvärldsbevakning
  - värdering av läkemedel
  - fortbildning
  - erbjuda verksamheterna producentoberoende information och utbildning
 • Fullgöra övriga uppdrag som ges av hälso- och sjukvårdsdirektören
 • Utföra särskilda uppdrag från verksamheterna

Ledamöterna

Alla ledamöter i Läkemedelskommittén och varje ordförande i terapigrupperna tillsätts av Hälso- och sjukvårdsdirektören i samråd med förvaltningarna och det berörda medicinska sektorsrådet.
Läkemedelskommittén utser sedan terapigruppernas ledamöter på motsvarande sätt.

Det ska vara regional balans mellan öppen och sluten vård och mellan privata och offentliga vårdgivare. Och det ska finnas anknytning till lokalt läkemedelsarbete.

Vårdgivare – definition

Vårdgivare är statlig myndighet, landsting och kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvård  som myndigheten, landstinget eller kommunen har ansvar för (offentlig vårdgivare) samt annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård (privat vårdgivare).
Patientdatalagen (2008:255).

Varje vårdgivare kan ha flera kliniker eller mottagningar.

uiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m