Odontologiska sektorsrådet

Odontologiska sektorsrådet är ett av 26 medicinska sektorsråd inom Västra Götalandsregionen – alla är självständiga och rådgivande. Rådets huvudsakliga uppdrag är att ge odontologisk sakkunskap till Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsutskottet med. Det är också ett samarbetsorgan inom tandvårdsfrågor, både i Västra Götaland och i hela landet, samt en remissinstans och ett referensorgan. Vid behov kan rådet få särskilda uppdrag av Regiondirektören eller av Hälso- och sjukvårdsdirektören.

Alla medicinska sektorsråd ska samverka och utbyta information inom sina specialiteter och sinsemellan. Inom tandvården finns även Folktandvårdens Ämnesråd som i viss mån verkar parallellt med Odontologiska sektorsrådet. De nio Ämnesråden fokuserar uteslutande på sina respektive specialiteter som pedodonti, ortodonti med mera.

Generella uppgifter

Odontologiska sektorsrådet ska arbeta för att tandvården baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet för att alltid vara ändamålsenlig och säker. Och för att alla invånare i hela Västra Götaland ska ha tillgång till en effektiv och patientfokuserad tandvård.

Återkoppling och genomförande

Varje ledamot ansvarar för att sprida och kommunicera rådets arbete ut i sina verksamheter. Program- och prioriteringsrådet ansvarar för att beslut som grundar sig på förslag från sektorsråden genomförs på ett ordnat och effektivt sätt.

Ordförandekonferenser

Hälso- och sjukvårdsdirektören bjuder in ordförandena i samtliga sektorsråd till konferens fyra till fem gånger om året. Det är ett tillfälle att utbyta information och ha gemensamma överläggningar i ämnesöverskridande frågor som berör Västra Götalandsregionen. Även politiker, sjukhusdirektörer, primärvårdsdirektörer och tjänstemannaledningar bjuds in till att delta i konferenserna.

Kontinuerliga uppgifter för sektorsrådet 

 • Delta i framtagande av odontologiska riktlinjer och vårdprogram, anpassning av nationella riktlinjer, prioriteringsgrunder och indikationer för diagnostik och behandling samt uppföljning - och då väga in genusperspektivet.
 • Medverka i spridning och realisering av evidensbaserad odontologi, framförallt SBU-rapporter och se till att förlegade metoder inte längre används.
 • Delta i framtagande av mål och kvalitetsindikationer
 • Stärka samarbetet inom och mellan specialiteterna kring tandläkarutbildningen
 • Ge återkoppling på både tandläkar- och specialistutbildningens innehåll
 • Bevaka tillgången och efterfrågan av specialister och övrig personal och vid behov verka för ändrade utbildningsinsatser
 • Verka för kostnadseffektiva behandlingsmetoder
 • Verka för behandlingskontinuitet genom att stärka samarbetet mellan specialisttandvården, allmäntandvården och hälso- och sjukvården
 • Initiera patientnära FoU-projekt
 • På eget initiativ göra framställan till Regiondirektören eller Hälso- och sjukvårdsdirektören i frågor som bedöms som angelägna att genomföra
 • Uppskatta det kommande vårdbehovet och beskriva tendenser inom tandvården inför varje årsskifte
 • Upprätta en kortfattad årsberättelse för varje kalenderår

Ledamöterna i Rådet

Odontologiska Sektorsrådet har sju ordinarie ledamöter och kan adjungera en företrädare för privata vårdgivare med betydande verksamhet och vårdavtal med Västra Götalandsregionen. Även Region Halland kan adjungera en ledamot. Ledamöterna bestämmer själva hur ofta de ska sammanträda och i vilka arbetsgrupper de ska verka.

 • Tre ledamöter ska vara ordförande i något av Folktandvårdens Ämnesområden
 • En ledamot ska representera Folktandvårdens allmäntandvård
 • En ledamot ska vara privatpraktiserande allmäntandläkare
 • En ledamot ska vara privatpraktiserande specialisttandläkare
 • En ledamot ska representera Odontologiska Institutionen vid Sahlgrenska Akademin

Vårdgivare – definition

Vårdgivare är statlig myndighet, landsting och kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvård  som myndigheten, landstinget eller kommunen har ansvar för (offentlig vårdgivare) samt annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård (privat vårdgivare).
Patientdatalagen (2008:255).

Varje vårdgivare kan ha flera kliniker eller mottagningar.

uiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m