Kontinuerliga uppgifter för sektorsrådet 

 • Delta i framtagande av odontologiska riktlinjer och vårdprogram, anpassning av nationella riktlinjer, prioriteringsgrunder och indikationer för diagnostik och behandling samt uppföljning - och då väga in genusperspektivet.
 • Medverka i spridning och realisering av evidensbaserad odontologi, framförallt SBU-rapporter och se till att förlegade metoder inte längre används.
 • Delta i framtagande av mål och kvalitetsindikationer
 • Stärka samarbetet inom och mellan specialiteterna kring tandläkarutbildningen
 • Ge återkoppling på både tandläkar- och specialistutbildningens innehåll
 • Bevaka tillgången och efterfrågan av specialister och övrig personal och vid behov verka för ändrade utbildningsinsatser
 • Verka för kostnadseffektiva behandlingsmetoder
 • Verka för behandlingskontinuitet genom att stärka samarbetet mellan specialisttandvården, allmäntandvården och hälso- och sjukvården
 • Initiera patientnära FoU-projekt
 • På eget initiativ göra framställan till Regiondirektören eller Hälso- och sjukvårdsdirektören i frågor som bedöms som angelägna att genomföra
 • Uppskatta det kommande vårdbehovet och beskriva tendenser inom tandvården inför varje årsskifte
 • Upprätta en kortfattad årsberättelse för varje kalenderår
uiqt|wB&pqttm%vq5o}{|in{wvH%vozmoqwv5{mpqttm%vq5o}{|in{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m