Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning

Det strategiska arbetet med kompetensförsörjning har vidareutvecklats under de 10 år som gått. Vid regionbildningen gjordes en inventering av personal-försörjningsläget inom hälso- och sjukvården. Statistik sammanställdes och en genomgång av utbildningskapacitet för sjukvårdens legitimationsyrken presenterades. Hösten 1998 fanns en viss övertalighet bland undersköterskor, barnsköterskor, administratörer och personal inom kök och städ. Brist var det på vissa specialiteter bland läkare och sjuksköterskor, psykologer och logopeder.

Olika åtgärder för kompetensförsörjning
Ett antal åtgärder föreslogs och är idag genomförda, bland annat ett system för datoriserad platsannonsering, fler feriearbeten, inrättande av PTP-tjänster ( praktisk tjänstgöring för psykologer), beslut om särskilda arbetsmiljö-strategier och olika insatser för kompetensutveckling. Flera akuta satsningar har också genomförts, bland annat utbildning av ambulanssjukvårdare till sjuksköterskor och en omfattande utlandsrekrytering av läkare.

Läkarförsörjningen i Sverige är ett gemensamt ansvar för staten och landstingen/regionerna. Antalet utbildningsplatser beslutas på nationell nivå. Staten ansvarar för grundutbildningen fram till läkarexamen och landstingen/ regionerna svarar för utbildning av och antalet  AT- och ST-tjänster. I utbildnings-uppdraget ingår inte bara att utbilda läkare för de egna behoven inom Västra Götalandsregionen utan också för övriga områden; statliga myndigheter, läkemedelsindustri, privata vårdgivare med flera. Antalet platser på läkarutbildningen har successivt ökat vilket ställt krav på fler AT-platser. Målet är därför att Västra Götalandsregionen 2010 ska kunna erbjuda 200 AT-tjänster.

Volymen läkare har under de senaste 10 åren haft en årlig ökning med två procent. Trots ökningen råder det fortfarande brist på vissa specialiteter. 2007 inrättades ett ST-läkarråd som bland annat arbetar med att säkerställa en adekvat, specialitetsmässig och geografisk fördelning av ST-läkarna i och mellan förvaltningarna.

Inom området för chefs – och ledarutveckling har Västra Götalandsregionen genomfört övergripande aktiviteter för urval (assessment center), utbildning och vidareutveckling av chefer. En översyn och förslag på eventuell samordning av dessa resurser pågår och ska presenteras under hösten 2009.

Långsiktig kompetensförsörjning är ett komplicerat arbete som kräver många aktörers engagemang och delaktighet, Att kunna överblicka kompetens-behoven 10-15 år framåt i tiden kräver framsynthet, kunskap och tydlighet från alla inblandade. Det är först under senare år som en sådan struktur tagit form där såväl ägare, beställare och utförare är inblandade och ser sina olika roller. Kontakterna med skolor, högskolor och universitet har nu funnit konstruktiva samarbetsformer.

Fot på Lars-Olof Edlund Ledarutveckling "Sedan regionbildningen har vi arbetat systematiskt med att identifiera och träna framtida chefer"
Foton Lena Larsson 10-års jubileum "Medan diskussioner pågår om och när andra regioner ska bildas, har vår region verkat och fungerat i 10 år"
Gunnar Snögren Regionbildningen "Målet med en ny tjänstemanna-organisation var en 30 procentig effektivisering"
Maria Lindstén Bästa jämställdhetsindex "Göteborgs Folkhögskola fick utmärkelsen bästa jämställdhets-index 2008 av 122 medverkande"
Peter Brink Från vårdare till ssk "Till en början var jag mycket skeptisk till att utbilda mig till sjuksköterska"
Intervjubilder Rekryteringsprocessen "Att välja medarbetare är ett av de mest betydelsefulla beslut en chef fattar"
Morgan Persson Feriepraktik "Ungdomarna är ett välkommet tillskott - de kan erbjuda det där lilla extra som personalen inte alltid hinner"
Bild Yngve Johansson Vår region - en modell "Ansvarskommitténs betänkande är det bästa beviset för att Västra Götalandsregionen har blivit bra"
Foto Stig Lindholm Livsstil i Väst "Genom vunnen erfarenhet och kunskap strävar vi efter att vara en hälsofrämjande arbetsgivare"
marina olsson En gemensam vision "Viktigt att det inte bara blev ett nytt, fint policydokument som upplevdes som en utopi utan förankring"
Annika Bogren Konflikter "Under hösten-07 sa Vårdförbundet upp sitt avtal från den 1 april 2008 - strejken blev omfattande"
Åke Mjölnevik Tvärfacklig samverkan "Alla, såväl tjänstemän, fackliga företrädare och arbetstagarkonsult var besjälade av att det skulle gå bra"
Margareta Olofsson Utbildningsuppdrag "RGS-avtalet innebär att skapa fler praktikplatser och höja kvaliteten på den praktiska utbildningen"
Bild på Sara Schörling Marknadsföring "Målet med vår medverkan har varit att skapa goodwill hos presumtiva arbetssökande och redan anställda"
Staffan S Kurser i ledarutveckling "Möjligheten att delta i ledarutvecklingskurserna har fått mig att växa i min roll som chef"
Bild Maddalena Jämställdhet & mångfald "frågorna vilar på gemensam grund – alla människors lika värde och rättigheter"
Lars Hansson En gemensam kultur "Varje medarbetare bör känna sig delaktig i verksamhetens värdegrundsarbete”
Marie Hjerpe Plusjobb "Västra Götalandsregionen lämnade 409 Plusjobb till Arbetsförmedlingen varav 249 blev tillsatta"
Intervjubilder Personalvision 2010 "Om svaret var ja; vad skulle då innehållet vara? Om svaret blev nej; vad skulle vi göra då?"
Intervjubild på Ulla Samuelsson Ledarskapsdagar "1200 av våra 1900 chefer deltog på ledarskapsdagarna i november, temat var bemötande"
Intervjubild Lars Rydhede Att förankra visionen "Visionen bidrog till att sammansvetsa olika förvaltningar till en regional organisation"
Foto Ewa Andegren Arbetsmiljöarbete "Arbetet med att sänka sjukfrånvaron är en prioriterad fråga för Västra Götalandsregionen"
Jerker Eriksson Jämställda löner "Kvinnorna nådde 73,7% av männens medellön år 2008, vilket är en ökning sedan 2000 med 3,2 procentenheter"

uiqt|wBpz{|zi|moq{siH%vozmoqwv5{mpz{|zi|moq{siH%vozmoqwv5{muiqt|wBxmz{wvit{|zi|moq{siH%vozmoqwv5{mxmz{wvit{|zi|moq{siH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m