Målbild 2035 för stadstrafikens stomnät i Göteborg, Mölndal och Partille

Sedan två år tillbaka två år har arbetet pågått med att ta fram en målbild för hur kollektivtrafikens stomnät ska utvecklas i det sammanhängande tätortsområdet i Göteborg, Mölndal och Partille fram till år 2035, då befolkningen väntas vara 200 000 fler än idag.

Ett förslag togs fram och gick ut på remiss till kommuner, myndigheter och andra intressenter under våren 2016. Även andra organisationer och personer har varit välkomna att lämna svar.  Sammanställningen hittar du till höger, i länklistan.

Ambitionen är att slutförslaget läggs fram under våren 2017 för beslut i kommunfullmäktige i Göteborg, Mölndal och Partille samt regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen.

Kortversionen av förslaget som gick ut på remiss, hittar du på nextstop2035.se

Inslag i framtidens kollektivtrafik, enligt förslaget

 • Linbanor som effektivt överbryggar Göta älv och andra barriärer
 • Snabbussar med egna körbanor längs trafikleder och stationsliknande hållplatser (BRT) – kanske med självkörande elektriska fordon (med bemanning)
 • Stombuss 2.0 som innebär en vidareutveckling av dagens stombusstrafik
 • Uppsnabbning av några spårvägslänkar och komplettering med några nya

I målbilden finns flera förslag till satsningar, till exempel:

 • Innerstadsring för spårväg, genom ny spårväg på Norra Älvstranden från Frihamnen till Lindholmen, ny älvförbindelse från Lindholmen till Stigberget och vidare mot Linnéplatsen – ökar pålitligheten i spårvägen och kortar restiderna
 • Linbanor i tre olika sträckningar över älven – överbryggar barriärer
 • Allélänken: Ny spårväg från Haga till Polhemsplatsen - avlastar Brunnsparken
 • Mellanstadsringen för snabbussar från Mölndal till Frölunda Torg, över Älvsborgsbron till Lindholmen och vidare till Partille – skapar tvärförbindelser och möjliggör bostadsbyggande
 • Spårvägsförberedda stombusstråk mot Vårväderstorget respektive Backa – ökar pålitligheten och knyter ihop områden
 • Spårväg knutpunkt Mölndal–Åbro, möjliggör bostadsbyggande och ökar tillgänglighet till arbetsplatser i Åbro.
 • Nya och uppgraderade stombusstråk: Toltorpsdalen, Kallebäck–Gårda–Svingeln, City–Gullbergsvass-Gamlestadstorget* och Partille–Bergsjön–Angered – möjliggör bostadsbyggande och skapar tvärförbindelser
  * Stråket City-Gullbergsvass-Gamlestadstorget inkluderar Operalänken som i Sverigeförhandlingen är utpekad som spårväg. Vi har i utredningsarbetet kommit fram till att Operalänken snarare är bussgata förberedd för framtida spårutbyggnad.

Effekterna av satsningen är flera:

 • 75 procent ökad kapacitet i kollektivtrafiksystemet
 • 20-25 procent kortare restider i stomnätet
 • 80 000 färre bilar i trafiken, jämfört med ingen utbyggnad . Resorna de skulle göra motsvarar 24 000 ton mindre utsläpp av koldioxid, minskat buller, med mera.
 • Bättre koppling mellan olika stadsdelar.

Målbilden kommer att utgöra ett viktigt underlag för Västra Götalandsregionens trafikförsörjningsprogram, för infrastrukturplanering och kommunernas samhälls- och bebyggelseplanering.

Medborgardialog

Under hösten och vintern 2015 pågick medborgardialog om stadstrafikens stomnät Göteborg, Mölndal och Partille. Namnet på dialogen var Next Stop 2035, och innehöll omkring 30 fokusgrupper, dialogtillfällen med politiker och tjänstemän på stan samt en webbenkät.

Nextstop2035.se

Medborgardialog genomfördes också 2014, då invånarna fick komma med förslag på olika lösningar, vilka presenterades i Älvrummet och finns samlade på vår webbplats.

Varför behövs en målbild?

Det regionalt trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götaland vill att kollektivtrafikens marknadsandel ska öka för att göra Västra Götalandsregionen mer konkurrenskraftig. Stadstrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille bedöms ha speciellt goda förutsättningar för att öka både resandet och marknadsandelarna. 2035 kan tyckas ligga långt fram, men redan nu krävs att steg tas, med sikte på 2035.

Målbilden siktar på att kunna ta hand om 75 % fler kollektivtrafikresor i stadstrafikområdet Göteborg, Mölndal och Partille år 2035, vilket motsvarar en marknadsandel på upp emot 48 % av de motoriserade resorna.

Befolkningen och resandet ökar - och ska öka ännu mer

Under de senaste åren har resandet i stadstrafiken ökat kraftigt. Bara under 2013 ökade resandet med 8 procent. Orsaker till att resandet ökar är en mer attraktiv kollektivtrafik i form av bättre utbud, kortare restider och ökad punktlighet. I samband med införandet av trängselskatten blev kollektivtrafiken också mer konkurrenskraftig jämfört med bilen, vilket är ytterligare en förklaring.

En annan orsak är att det varje år kommer fler invånare till Göteborg, Mölndal och Partille. Planerna är att befolkningen ska öka i allt snabbare takt och att det år 2035 ska finnas plats för ytterligare cirka 200 000 nya invånare att bo i området. Detta ställer nya och ökade krav på kollektivtrafiken i form av högre kapacitet.  Hur ska kollektivtrafiken se ut 2035 för att möta de framtida behoven?

Regionförstoring ger fler resenärer och ställer nya krav

Ett prioriterat mål i arbetet med att uppnå en konkurrenskraftig region handlar om att binda ihop Västra Götalandsregionens olika arbetsmarknader med fokus på de fyra noderna (Göteborg, Borås, Skövde och Tvåstad/Uddevalla ).

För att inte regionförstoringen ska påverka miljön negativt är det avgörande att de nya resorna till största delen sker med kollektiva färdmedel.  I Målbild för Tåg 2035 (Västra Götalandsregionens framtidsbild av utvecklingen), skisseras därför en kraftigt utbyggd tågtrafik där Göteborg, med kringliggande stationer, blir ett tydligt nav. Västsvenska paketet med Västlänkens nya stationer förstärker detta ytterligare. Det innebär att det kommer bli fler resenärer som reser till och från området. 

För att det ska vara attraktivt att ta tåget behöver det också finnas goda förbindelser till och från stationerna. Här blir stadstrafikens utformning och attraktivitet avgörande för utvecklingen i hela Västra Götaland. Hur ska kollektivtrafiken 2035 utvecklas för att möjliggöra goda resor för exempelvis Mellerud-Torslanda eller Angered-Borås?

Klimatet och attraktiva städer

I attraktiva stadsområden blir tillgängligheten allt viktigare. Vi behöver kunna ta del av service, resa till jobbet eller skolan, men vi vill också bo och leva i trivsamma miljöer. Tillgängligheten behöver samtidigt bli mer hållbar, vilket blir en utmaning när befolkningen och behovet av transporter ökar.

Kollektivtrafik är ett hållbart sätt att resa och innebär mindre miljöbelastning jämfört med bil och dessutom tar mindre plats i staden. Miljö- och energimål innebär att hållbara transportsätt som cykel och kollektivtrafik i allt större utsträckning behöver tillgodose invånarnas behov av transporter. Hur kan kollektivtrafiken utvecklas till 2035 för att ge god tillgänglighet och samtidigt bidra till attraktiva stadsmiljöer?

Tidplan

Remissrunda pågick till 10 juni. Ambitionen är att ett slutligt förslag läggs fram under våren 2017.

Gemensamt projekt

Målbildsarbetet är ett samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen, Västtrafik, Göteborgs Stad, Mölndals stad och Partille kommun

uiqt|wBrwzv5mvo{|zwuH%vozmoqwv5{mrwzv5mvo{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wB&|wui{5%zmtrswH%vozmoqwv5{m|wui{5%zmtrswH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m