Delmål 1 - Fördubbla resandet

Om antalet kollektivtrafikresor ska fördubblas måste allt fler av dagens bilister ställa bilen och istället välja att resa kollektivt. En sådan övergång förutsätter att kollektivtrafiken är ett konkurrenskraftigt alternativ till bilen.
Trafikförsörjningsprogrammet beskriver sex olika strategier som ska leda till att resandet fördubblas:

1 | Sänk restidskvoten gentemot bil. Restidskvoten visar hur lång tid det tar att resa en sträcka med kollektivtrafik jämfört att göra samma resa med bil. I stråk med tågförbindelser finns bra förutsättningar att sänka restidskvoten men även i stråk med expressbusstrafik kan kollektivtrafiken konkurrera med bilen när det gäller restiden. Strategiskt placerade knutpunkter och andra bytespunkter är viktiga pusselbitar för att skapa enkla och snabba byten som i sin tur bidrar till korta restider.

2 | Öka resmöjligheterna. I stråk där det finns goda förutsättningar för ett ökat resande ska utbudet ökas och anpassas efter resenärernas behov. Effektiva linjer och smidiga, snabba byten på bytespunkterna ska erbjudas. Allt eftersom resandet växer ökas kapaciteten i trafiknät och fordon.

3 | Skapa ett attraktivt biljettsortiment. En viktig förutsättning för att fördubbla resandet är ett enkelt, rättvist och begripligt biljettsystem som gör det lätt att resa med kollektivtrafiken. Arbetet pågår med att utveckla ett nytt system som är bättre anpassat till resenärernas behov. Det ska också vara enkelt att resa över länsgränsen. Resenären ska kunna köpa sin biljett via många olika kanaler och det ska finnas minst ett försäljningsställe i varje kommun.

4 | Underlätta det kommersiella tillträdet. Genom att underlätta för trafikföretagen att bedriva kommersiell trafik kan det totala utbudet av linjer öka. Då ökar också sannolikheten att kollektivtrafiken attraherar resenärer som tidigare inte rest med kollektivtrafiken.

5 | Planera för hela resan. Med bil är det enkelt att resa från dörr till dörr. För att fler ska välja att resa kollektivt måste kollektivtrafiken kunna erbjuda resor som i resenärens ögon fungerar från start till mål. En attraktiv utformning av bytespunkterna är en prioriterad fråga liksom att det finns bra gång- och cykelvägar och parkeringsplats för bil och cykel i anslutning till knutpunkter och terminaler. Det ska vara enkelt att ta reda på lämpliga resmöjligheter och vad resan kommer att kosta. Det ska också vara enkelt att byta mellan kollektivtrafikens olika fordon liksom mellan anropsstyrd och linjelagd kollektivtrafik.

6 | Arbeta med incitament och attitydpåverkan. Genom att påverka resenärernas attityder och beteenden kan vi uppmuntra till flexibilitet och medvetenhet så att resenärerna gör rationella val av färdmedel i stället för slentrianmässiga inför varje resa. Det handlar om så kallad mobility management som syftar till att påverka trafikanternas attityder och beteenden för att främja hållbara transporter.

uiqt|wB&|wui{5%zmtrswH%vozmoqwv5{m|wui{5%zmtrswH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m