Delmål 3: Förbättra för alla resenärsgrupper

Det ska vara enkelt och tryggt för alla att resa med kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken ska vara anpassad för personer med funktionsnedsättning; en anpassning som gagnar alla resenärer. Trafikförsörjningsprogrammet beskriver sex strategier för att förbättra för alla resenärsgrupper:

1 | Förbättra samverkan mellan olika aktörer. Ansvaret för god kvalitet i det kollektiva resandet vilar på flera olika aktörer. För att kollektivtrafikresan ska vara enkel och trygg för alla krävs ett bra samarbete och en tydlig ansvarsfördelning mellan kommunerna, Trafikverket, Västtrafik, trafikföretagen och Västra Götalandsregionen. De samarbetsforum som redan finns är viktiga att vårda och utveckla.

2 | Utveckla ett prioriterat, anpassat kollektivtrafiknät. Alla fordon, samtliga strategiska knutpunkter och alla hållplatser med fler än hundra påstigande ska vara anpassade för resenärer med funktionsnedsättning. På så sätt kommer dessa resenärer att kunna resa i de viktigaste stråken i Västra Götaland. Det ska också vara lätt att via reseplaneraren få information om hur tillgänglighetsanpassad en hållplats eller knutpunkt är.

3 | Gör det enklare att resa. Tjänster som underlättar betalning, information före och under resan och ledsagning på hållplatsen underlättar för personer med funktionsnedsättning att resa med kollektivtrafiken.

4 | Öka tryggheten i resandet. Graden av upplevd trygghet kan vara helt avgörande för valet av färdmedel. En resa med kollektivtrafiken består av många olika delar som på- och avstigning och byten och det är viktigt att alla dessa delar fungerar på ett tryggt och säkert sätt. Lika viktigt är bemötandet, där förare och kundservicepersonal har en nyckelroll.

5 | Öka jämlikhet, jämställdhet och integration samt underlätta barns resande. Kollektivtrafiken är viktig för en jämställd regionförstoring och ska vara användbar för alla människor och resbehov. Invånarna ska kunna åka kollektivt till utbildning och arbete. Den ska också underlätta barns resande och anpassas till barns speciella behov av en trygg och säker resa.

6 | Inför kvalitetsuppföljning. Graden av tillgänglighet och användbarhet ska säkerställas genom kvalitetssystem och följas upp. Tillgänglighet och användbarhet i kollektivtrafiken ska säkerställas och följas upp. Prioriterade områden är fordonens tillgänglighet, ledsagning samt bemötandeutbildning av förarna.

uiqt|wB&|wui{5%zmtrswH%vozmoqwv5{m|wui{5%zmtrswH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m