Medborgardialog i revideringen av trafikförsörjningsprogrammet

På avdelningen för kollektivtrafik och infrastruktur i Västra Götalandsregionen, pågår arbetet med att ta fram ett nytt trafikförsörjningsprogram. Trafikförsörjningsprogrammet beskriver hur kollektivtrafiken i regionen ska utvecklas och var fokus på kollektivtrafiksatsningar ska ligga. Det pekar ut den långsiktiga strategiska inriktningen för kollektivtrafikens utveckling i Västra Götaland. 

– Vi tycker det är viktigt att alla invånare som vill får komma till tals. Det är ett sätt för oss att få nya idéer och tankar om hur vi kan utveckla kollektivtrafiken, säger Sara Persson, regionutvecklare på avdelningen för kollektivtrafik och infrastruktur.

De boende i Västra Götaland fick komma till tals i flera dialoger som genomfördes under 2014. Både digitala och i form av fokusgrupper. Synpunkterna som samlades in under dialogerna har sammanställts och kommer bland annat att fungera som input i arbetet med trafikförsörjningsprogrammet.

Sju fokusgrupper genomfördes i Västra Götaland; i Borås, Göteborg (2), Kinna, Lidköping, Mellerud och Vänersborg. Fokusgrupperna var en del av kollektivtrafiknämndens dialog med de boende i regionen.

– Vi har gått igenom alla synpunkter och kommer nu att redovisa dessa för politikerna i kollektivtrafiknämnden och alla politiker som sitter i de delregionala kollektivtrafikråden, säger Sara.

Så tyckte man i fokusgrupperna

De som bor på landsbygden i Västra Götaland upplever det som att deras kollektivtrafik inte prioriteras, och kollektivtrafiken ses oftast inte som ett alternativ i den vardagliga pendlingen. Samtidigt som de förstår att en kraftig utökning av traditionell kollektivtrafik inte är möjlig på landsbygden, så finns en önskan om att bli högre prioriterade när det gäller kollektivtrafiken. Troligen är det så att man behöver utveckla fler smarta lösningar för behovet av rörlighet på landsbygden. 

Under dialogen blev det också tydligt att kvinnor och män har delvis olika syn på kollektivtrafiken. Tendensen är att kvinnor lyfter fram vikten av flexibilitet samt att de oftare ser kollektivtrafikens betydelse i ett större samhällsperspektiv. Män har ett tydligare fokus på kollektivtrafiken som en tjänst och vilken nytta den ska erbjuda.

Att det idag finns bra anknytningar till Göteborg var de flesta överens om, men många saknade anslutningar som på ett effektivt sätt tar dem mellan övriga städer i Västra Götaland. Det fanns en önskan om fler linjer som gick på tvären i Västra Götaland.

I fokusgrupperna framkom att priset oftast inte är avgörande för om man väljer att resa kollektivt eller inte. Närheten till kollektivtrafiken, dess flexibilitet och förmåga att hålla tiden framhölls som mer avgörande vid valet av färdmedel.

De som ser att kollektivtrafiken har en viktig samhällsfunktion tycker också att den ska vara mer skattefinansierad. Den grupp som inte reser kollektivt tycker att mindre ska tas av skatten och mer av den enskilda resenären.

Breddad dialog genom digitala verktyg

Under vintern 2014 hölls en digital dialog öppen för allmänheten på hurvillduhadet.nu. I den digitala dialogen fick deltagarna göra prioriteringar i viktiga strategiska kollektivtrafikfrågor och uttrycka sin åsikt om kollektivtrafiken.

– Vi ville hålla en medborgardialog om det nya trafikförsörjningsprogrammet, och vi ville nå så många som möjligt oberoende av plats och tid, säger Maria Larsson, analysansvarig på kollektivtrafiksekretariatet.
Det var snabbt tydligt att det fanns ett intresse av att diskutera strategiska kollektivtrafikfrågor i ett digitalt verktyg.

– Dialogen fick en stor spridning via Facebook och fler medborgare deltog än vi hade hoppats på. Vi annonserade även om medborgardialogen på bussar för att nå fler, säger Maria. 

Så tyckte deltagarna i den digtala dialogen

De allra flesta som deltog i dialogen prioriterade att behålla eller förbättra dagens kollektivtrafik, trots att det för många innebar stora kostnadsökningar. Flera av deltagarna ansåg att skatten skulle höjas för att finansiera förbättringarna inom kollektivtrafiken. Ett mindre antal prioriterade en höjning av biljettpriserna medan ungefär hälften valde en sänkning.

Deltagarna i dialogen ansåg även att det är viktigt att kollektivtrafiken är tillgänglig för personer med en funktionsnedsättning och att kollektivtrafikens påverkan på miljön minskas.

De åsikter och synpunkter som framförts i dialogen kommer att finnas med i det fortsatta arbetet med trafikförsörjningsprogrammet. 

– När programmet är färdigt kommer vi att återkoppla till medborgarna för att berätta hur deras åsikter har påverkat dess utformning. De synpunkter som är mer detaljerade om utbud och liknande har vi vidarebefordrat till Västtrafik, berättar Maria.  

uiqt|wB&|wui{5%zmtrswH%vozmoqwv5{m|wui{5%zmtrswH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m