LANDSKAPSFORUM VÄST- gemensamma visioner för landskap

12-14 september, 2013, Trädgårdens skola i Mariestad

LANDSKAPET är en gemensam tillgång och ett gemensamt ansvar. I landskapet möts många värden – kulturella, ekologiska, estetiska, sociala och ekonomiska. Den Europeiska Landskapskonventionen bidrar till att ett synsätt etableras som säkerställer en rikare livsmiljö, där landskapets mångfald kan hanteras med långsiktig hållbarhet.

Landskapskonventionen innehåller en tydlig demokratisk aspekt. Dels därför att den lyfter fram landskapets sociala betydelse, dels därför att den understryker vikten av att människor kan delta aktivt i värdering och förvaltning av landskapet. Den demokratiska aspekten märks också tydligt i konventionens definition: landskap är ”ett område sådant som det uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet av påverkan av och samspel mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer.

Den 12-14 september, 2013 Trädgårdens skola i Mariestad

LANDSKAPSFORUM VÄST är en konferens som syftar till att öka dialog mellan regionala och nationella myndigheter, kommuner, företag, ideella organisationer/intresseorganisationer, markägare och allmänheten. Konferensen har stort fokus på samverkan mellan aktörer. Under konferensen lyfts nationella och internationella exempel och landskapsperspektiv i seminarie-form och genom exkursioner i Biosfärområde Vänerskärgården med Kinne-kulle. Konferensen är en mötesplats för erfarenhetsutbyte och diskussion.

KONFERENSEN riktar sig till människor och organisationer som har intresse att medverka i bred dialog kring landskap, så som ideella föreningar, medbor-gare, myndigheter för fysisk planering, regionala och nationella myndigheter, m fl.

Registrering stänger den 25 augusti 2013. Du ges möjlighet att registrera dig på hela eller delar av konferensen. Registrera dig genom att klicka på länk från vår hemsida: www.vanerkulle.se

Klicka på länken nedan för mer information, program mm:
http://bit.ly/17QcrSd

För ytterligare information om konferensen, kontakta undertecknad:

Tomas Olsson
Västra Götalandsregionen
Kultursekretariatet
Ekelundsgatan 5
418 11 Göteborg
+46 (0)10 441 21 7
 

8|wui{5wt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{mqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m