EU-aktuellt

Koncernavdelning kultusr arbete med att minska avståndet mellan EU:s medel och nätverk å ena sidan, och regionens kulturutövare å den andra, tar sig olika former. Kulturnämnden är uttalat positiv till att bidra till medfinansieringen, då projekt lyckas att få EU-medel. Vidare kan man exempelvis få stöd för spridning av sina resultat i Västra Götaland.

Europas största kulturnätverk Culture Action Europe träffas i Västra Götalandsregionen

I samarbete med kulturnämnden arrangeras en stor internationell kulturkonferens.
Plats: 16-17 oktober på Brewhouse i Göteborg

Information och anmälan:
http://cultureactioneurope.org/milestone/beyond-the-obvious-2015/

Frågor: Annika Strömberg,  

Kultur och media

Kreativa Europa heter programmet som stöder kultur och media:
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/index_en.htm
I Sverige finns en kontaktpunkt för Kreativa Europa på Statens kulturråd:
http://www.kulturradet.se/sv/EU_Kulturprogram/Nytt-program-2014-2020/

Utbildning och ungdom

EU:s program Erasmus plus som omfattar utbildning och ungdom når du via länken:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
I Sverige är två myndigheter ansvariga:
För utbildning ansvarar Universitets och högskolerådet: uhr.se
För ungdomsdelen av Erasmus plus ansvarar: Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor: mucf.se
Strukturfondernas (Europeiska regionalfonden, Europeiska socialfonden, Interregprogrammen, Landsbygdsprogrammen) utlysningar kommer kring årsskiftet.

Kulturnämndens stöd

Hur startar vi upp?

Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen erbjuder stöd till förstudier, i bred bemärkelse. Ett bra projekt tar tid att förädla, ett strategiskt partnerskap än mer. I de samarbetsprojekt som kan få stöd från Kreativa Europa är kvalitén på partnerskapet viktig. Man måste visa varför just dessa parter ska samarbeta.  Vilka roller ska var och en ha?
Kreativa Europa stödjer samarbetsprojekt, publikbygge och att vidga deltagandet. Vidare prioriteras kunskapsutbyte, att bygga upp kompetenser och att kulturutövare ska kunna internationalisera sina karriärer, det vill säga att kulturens marknad ska utökas. Även stöd till att öka kompetensen inom exempelvis digitalisering ges. Det är nu möjligt att samarbeta med vilka länder som helst utanför EU (inte ett land per år, som tidigare).

Vill din verksamhet arbeta vidare på en projektidé, eller besöka en potentiell samarbetspart för att arbeta fram ett gemensamt projekt?
Förstudiestödet kommer att främst tilldelas parter:

  • som inte har gjort EU-ansökningar förut
  • som inkluderar nya grupper
  • med störst ekonomiskt behov

Ni kan söka för en arbetsinsats eller en resa.

Formulera på max två A4 idén, parterna och hur ni ser processen fram till en komplett ansökan. Förslagen kommer att granskas i samråd med experter på olika program. Högsta möjliga belopp för resestöd är 5000 kr och om ni söker för en arbetsinsats ska antal timmar specificeras. Maxbeloppet på detta stöd är sammanlagt 20 000 kr och faktureras i efterhand.

Internationell strategi 

 Ta fram en strategi för din organisations internationella arbete - med målet att växla upp din budget med EU-medel. Kulturnämnden stöder med maximalt 10 000 kr för arbetstid. Specificera hur arbetet läggs upp och hur ni tänker er huvuddragen i en internationell strategi.

Konsultcheckar

Behöver din organisation anlita externa krafter för att skriva en EU-ansökan? Då kan ni söka en del av arvodet till den externa konsulten, från kulturnämnden. Beskriv idén och vilket EU-program ni ska söka från, därefter bedömer sakkunniga på varje program potentialen att ditt projekt ska beviljas medel. Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen bidrar med 50 procent av det din egen organisation avsätter (upp till 25 000 kr). Skicka in din projektidé, besked får du inom tre veckor.

Lärdomar och spridning av resultat

Om du deltar i eller just avslutat ett EU-finansierat projekt kan du söka medel för att sprida resultatet i Västra Götaland, inom sex månader efter projektets slut.  Detta kan göras med exempelvis workshops eller seminarier. Sök max 6000 kr för seminarium, workshop eller liknande. Man kan inte söka medel för tryckkostnader.

Res till kulturforum

Beskriv kort (ett A4) varför din organisation bör delta, vad ni hoppas uppnå. Resestöd är på 5000 kr, max 2 personer per organisation

Res till Riga, Umeå, Mons eller Pilsen

Resor till 2014 och 2015 års europeiska kulturhuvudstäder prioriteras av kulturnämnden. Syftet är att ta del av ett stort kulturutbud men inte minst viktigt att lära något av ett arrangemang och en organisation av det slaget. Det senare gäller särskilt om man gör en resa till Mons i Belgien eller Pilsen i Tjeckien. En resa dit inom närmsta tiden ska innehålla planer för lärande av deras metoder och organisation, eller för konkret samarbete. En resa dit inom närmsta tiden ska innehålla planer för lärande av deras metoder och organisation, eller för konkret samarbete.

Ansök genom att beskriva vad din verksamhet eller organisation vill lära av en resa till en av kulturhuvudstäderna.
Det maximala resestödet för resorna till Umeå, Riga, Mons och Pilsen är 5000 kr. max 2 personer per organisation.
Alla stöd ska rapporteras inom en månad efter aktiviteten, det sker med en kort rapport (en A4) där det framgår om syftet uppnåtts, med- och motgångar. Återrapporteringen syftar främst till att lära av erfarenheterna och ger kultursekretariatet möjlighet att samla och sprida goda resultat.

Umea2014.se
Riga2014.org
mons2015.eu
plzen2015.net

EU-kommissionens information om de europeiska kulturhuvudstäderna

http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/capitals/european-capitals-of-culture_en.htm

Ansökningsförfarande

Skicka ansökan till:
Västra Götalandsregionen
Regionens hus, Diariet
462 80 Vänersborg
Märk kuvertet: EU-aktiviteter

Access Europa

EU:s kulturpolitik utformas under namnet En agenda för en europeisk kultur i en globaliserad tid som lanserades 2007. Enligt denna agenda samarbetar medlemsstaterna i en process som kallas "den öppna samordningsmetoden". Man har också en strukturerad dialog med kulturutövarna, särskilt central är organisationen cultureactioneurope.org
I Sverige samlar Intercult kulturfältet, kommuner och landsting till ett liknande nätverk: www.accesseuropa.se
http://www.intercult.se/start/

Åk till kulturforum i Bryssel 26-27 november 2015

EU-kommissionen bjuder in till en kulturkonferens vartannat år och i november är det dags igen. Kulturnämnden erbjuder resestöd. Beskriv kort (ett A4) varför din organisation bör delta, vad ni hoppas uppnå. Resestöd är på 5000 kr, max 2 personer per organisation.

Skickas till

Västra Götalandsregionen, Regionens hus, diariet, 462 80 Vänersborg

Så snart EU-kommissionen lagt ut mer information finner du en länk här. 

Kontakt

Bild på Annika Strömberg

Annika Strömberg

Telefon: 031-705 17 94

 

uiqt|wBivvqsi5{|zwujmzoH%vozmoqwv5{mivvqsi5{|zwujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvqsi5{|zwujmzoH%vozmoqwv5{mivvqsi5{|zwujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{mrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m