Var inte så förtvivlat överens! Cacilia Magnusson (M) och Leif Pagrotsky (S)

Cecilia Magnusson (M), Leif Pagrotsky (S)

Cecilia Magnusson (M), Leif Pagrotsky (S) from regionbiblioteket on Vimeo.


Den kulturpolitiska debatten inleddes med att de två debattörerna gjorde en kort positionsangivelse. Leif Pagrotsky lyfte fram några olika områden som socialdemokraterna vill prioritera – tillgängligheten till kulturlivet för alla, kulturarbetarnas villkor och att kulturen prioriteras också i budgeten.
   Cecilia Magnusson lyfte i sin tur fram barns rätt till kultur och hänvisade till alliansens satsning på Skapande skola, kulturarvet och, precis som sin opponent, kulturarbetarnas villkor.
   Leif Pagrotsky höll med om att Skapande skola är ett bra – om än otillräckligt – initiativ, men att det är det enda positiva som alliansregeringen gjort på kulturområdet. Han hävdade också att de tio kommuner i Sverige som har högst avgift till kulturskolan är moderatstyrda och att det avslöjar en ideologisk skillnad mellan (S) och (M).  Han kritiserade också regeringens beslut att avskaffa den livslånga inkomstgarantin för kulturarbetare. 

På det sistnämnda svarade Cecilia Magnusson att tanken med att avskaffa garantin är att pengarna ska komma fler till del och att det därför är en rättvisefråga.
   Västra Götalandsregionens kulturchef Kristian Berg frågade om de ser någon risk i att diskussionen om kulturpolitik som aspektpolitik gör att kulturfrågorna drunknar i ett nyttohav. Cecilia Magnusson svarade med ett bestämt nej och förklarade att kulturen uppvärderas när fler ser vilken nytta den kan göra. Hon framhöll samarbeten mellan kulturliv och näringsliv som ett gott exempel på detta.
   Leif Pagrotsky ville först framhålla kulturens egenvärde men påpekade också att vi inte kan blunda för den nytta kulturen gör på olika områden. Han tog sitt eget arbete som först näringslivsminister och sedan kulturminister som exempel och lyfte fram hur han ville skapa en bild av det kreativa Sverige utomlands. Nyttan ska dock inte vara den drivande kraften i kulturpolitiken, betonade han.

Kulturpolitiken måste förnyas
Diskussionen kom också in på det faktum att kulturpolitiska diskussioner lätt framhåller det ensidigt goda i kulturen och bortser från de problematiska frågeställningarna. Både Cecilia Magnusson och Leif Pagrotsky påpekade att kulturen inte är god i sig och kan användas i destruktiva syften men att det just därför är viktigt att skapa en levande diskussion om kultur.
   Kristian Berg frågade också hur kulturpolitiken ska utformas så att den kan fånga upp den nyskapande kulturen, inte minst den som är ett resultat av den tekniska utvecklingen. Cecilia Magnusson svarade att det handlar om att skapa en infrastruktur där kulturen ges goda förutsättningar samtidigt som den är fri. Att kulturpolitiken är mindre än kulturen är en självklarhet och inget problem, menade hon.
   Leif Pagrotsky menade att det finns ett stort behov av att anpassa kulturpolitiken till en ny verklighet. Det kan till exempel handla om en ny sektorsuppdelning eftersom de traditionella gränserna mellan olika konstarter i dag är överspelade. Som exempel tog han frågan om hur de konstnärliga utbildningarna organiseras. Han påpekade också att gränserna mellan det som kallats finkultur och populärkultur blir allt mer flytande. En viktig uppgift för kulturpolitiken blir då att stötta det som inte klarar sig på egen hand.
   Till sist fick de frågan om vilken kulturfråga som kan bli en valfråga. Cecilia Magnusson svarade upphovsrätten och Leif Pagrotsky fri entré till museerna.
__________________________________________________________________________________ 

Cecilia Magnusson  

Cecilia Magnusson är är gruppledare för Moderaterna i kulturutskottet
”Att få kulturen att bli en del i vardagen för fler människor är en viktig del av arbetet med att kulturen lyckas komma högre upp på den politiska prioriteringslistan. Många olika insatser krävs för att nå dit och det görs redan mycket bra runt om i landet. De insatser som görs på ett ställe kan användas rakt av eller tjäna som inspiration på fler platser. Det gäller att föra goda exempel vidare”.

Länk:

http://www.moderat.se/web/cecilia_magnusson.aspx

Leif Pagrotsky

Leif Pagrotsky (s) ny gruppledare för Socialdemokraterna i kulturutskottet
Kulturen måste få en mer central plats i samhället och politiken. Kulturens roll blir särskilt angelägen i den brytningstid som följer av den ekonomiska krisen, där värderingar och perspektiv kommer att prövas och förnyas. Vi har en regering som satt kulturen i frysboxen.

Länk:
http://www.socialdemokraterna.se/leifpagrotsky 

uiqt|wB&rw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{mrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{muiqt|wBjrwzv5{swoH%vozmoqwv5{mjrwzv5{swoH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m