Redovisning av Frispel

Återrapportering av beviljat Frispel ska lämnas till kultursekretariatet inom tre månader från det att projektet avslutats. Det finns ingen specifik blankett. Rapporten utformas fritt utifrån följande punkter:

Genomförande
Beskriv hur projektetets syfte uppfyllts, om syftet inte uppfyllts beskrivs varför. Beskriv hur de aktiviteter som planerades har genomfört, om vissa aktiviteter inte genomförts eller om andra aktiviteter genomförts istället så beskriv varför. Beskriv om, och i så fall hur, er verksamhet kommer att fortsätta när projektet avslutats.

Ekonomi
En ekonomisk redovisning av hur de beviljade medlen har använts ska också skickas in och kan till exempel utformas på följande sätt:
Marknadsföring: 10 000 kr
Artistgager: 50 000 kr
Löner: 20 000 kr
Skyltmaterial: 10 000 kr
Teknisk utrustning: 30 000 kr

Kvitton och liknande dokumentation behöver inte skickas in tillsammans med rapporten, men kan komma att efterfrågas i ett senare skede om frågor kring projektets ekonomiska redovisning skulle uppkomma.

Rapporten skickas till:
Västra Götalandsregionen
Koncernavdelning kultur
Box 1091
405 23 Göteborg

Märk kuvertet FRISPEL

uiqt|wBivvi5n5sizt{{wvH%vozmoqwv5{mivvi5n5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{mqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m