Kulturstrategiskt utvecklingsstöd

Ansökan KSU 2017-2019

Västra Götalandsregionens kulturnämnd utlyser kulturstrategiska utvecklingsstöd (KSU) för att ge kulturorganisationer möjlighet att bedriva ett processinriktat utvecklingsarbete med längre perspektiv än ett projektstöd medger. Stödet omfattar inte ordinarie verksamhet utan ska användas till strategiska insatser som utvecklar kulturlivet i Västra Götaland genom att bidra med resurser och kompetens som också kommer andra till del. Kulturnämnden lägger särskild vikt vid insatser som bidrar till att vidga deltagandet, gynna nyskapandet och till ökad internationalisering.

Kulturstrategiska utvecklingsstöd utlyses en gång/år.

Kulturnämnden har beviljat ett antal KSU för 2016-2018. Vilka dessa är kan du se längst ner på sidan.

Aktörer som beviljas kulturstrategiskt utvecklingsstöd erhåller beviljad summa årligen under tre år. En verksamhet som haft KSU under en treårsperiod kan endast i undantagsfall beviljas ytterligare ett KSU.

Om beviljad summa överstiger 250 000 kronor/år betalas stödet ut i tolftedelar.

Kriterier för kulturstrategiskt utvecklingsstöd

Vem kan söka

För att kunna få ett KSU måste formella krav vara uppfyllda: enligt kommunallagen godkänd associationsform och en ekonomi i balans. Godkänd associationsform är juridiska personer – till exempel ideella föreningar, ekonomiska föreningar och aktiebolag utan vinstintresse, stiftelser och trossamfund. Verksamheten får inte bedrivas med vinstintresse. Kulturnämnden ger inte bidrag till enskilda personer och därför heller inte till enskild firma.

Kommuner kan inte söka kulturstrategiskt utvecklingsstöd eftersom det handlar om att stötta civilsamhällets strukturer. Kulturnämnden ser dock positivt på att kommuner ingår som en samarbetspart.

Bedömningsgrunder

Den regionala kulturstrategin ”En mötesplats i världen” fokuserar på tre utvecklingsområden som är viktiga för att få ett kulturstrategiskt utvecklingsstöd:

Vidgat deltagande – att insatsen bidrar till att engagera, nå och angå fler invånare och involvera nya målgrupper, inte bara som besökare utan som aktiva deltagare.

Med vidgat deltagande avses att bidra till att:

  • Motverka diskriminering
  • Arbeta för jämställdhetsintegrering
  • Arbeta för jämlikhet
  • Arbeta med nationella minoriteter
  • Arbeta med barn och unga
  • Arbeta med civilsamhället

Gynna nyskapandet – att insatsen bidrar till metodutveckling, konstnärlig förnyelse och experiment.

Öka internationaliseringen – att involvera aktörer och kontakter utanför landets gränser för att öka kunskapsutbytet och öka den interkulturella förståelsen och dialogen.

En förutsättning för att få ett KSU är att projektet har:

Regional relevans – betyder att utvecklingsarbetet som ska bedrivas som en regional angelägenhet som sprids utanför den egna orten eller kretsen.  

Samarbeten – alla former av samverkan med andra aktörer i syfte att vidga, förnya och utveckla angelägenhetsgraden och nå fler invånare och nya målgrupper bedöms som positivt.

En resurs för andra – att ställa resurser, kunskap och kompetens till förfogande för invånare och utövare i Västra Götaland stärker projektet. 

Annat som vägs in

Kulturnämnden gör en sammanvägd bedömning av konst- och kulturinriktning, målgrupper och geografisk hemvist.

Kommunikation

Projekt och verksamheter som får stöd från Västra Götalandsregionen ska i all sin kommunikation kring projektet eller verksamheten väl synligt markera stödet genom texten ”Med stöd från” samt Västra Götalandsregionens logotyp.

Mer information, logotyp och verktyg finns här

Ansökan är stängd

Ansökan är stängd och öppnar 1 mars - 2 maj 2017

Dokument

En mötesplats i världen

Västra Götalands kulturstrategi

Riktlinjer för vidgat deltagande

Rätten att delta i kulturlivet

Kontakt

Ylva Gustafsson

Telefon: 010-441 33 13
 

uiqt|wB%yt%vi5t5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{m%yt%vi5t5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{mrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m