Välkommen att söka stöd för utvecklingsprojekt!

Att stötta utvecklingsprojekt är ett av kulturnämndens sätt att stimulera ett vitalt och nytänkande kulturliv i hela regionen. De projekt som får stöd skall liksom övrig regional verksamhet bidra till vidgat deltagande och gynna nyskapande enligt visionen Det goda livet och kulturstrategin ”En mötesplats i världen. Projekten skall också innehålla något eller några av de horisontella perspektiven: jämställdhet, mångfald, tillgänglighet och internationalisering.

Utvecklingsprojekt kan sökas av juridiska personer såsom föreningar, företag och stiftelser. Företag är juridiska personer och kan beviljas stöd, men på grund av de konkurrensregler som kulturnämnden lyder under sker detta bara undantagsvis och endast under förutsättning att projektet har ett allmänintresse och inte leder till ekonomisk vinst eller används för att finansiera företagets ordinarie verksamhet.

Kulturnämnden prioriterar enligt följande utgångspunkter:

Regional potential - projekten bedöms alltid utifrån ett regionalt perspektiv när det gäller finansiering, samarbeten och spridning.

Spridning - kulturnämnden prioriterar projekt som har utvecklade tankar kring hur man skall göra projektet tillgängligt för en stor publik och nya målgrupper och som förmår sprida erfarenheter från projektet i nya sammanhang.

Nära och fjärran – kulturnämnden vill stimulera lokal utveckling på kulturområdet och uppmuntrar samverkan i närmiljön mellan professionella och amatörer. Nämnden lägger särskild vikt vid att projektet utifrån sin lokala utgångspunkt hittar samarbetsparter regionalt. Även internationella projekt kan ges stöd, men inte främst som resestöd utan för att vidareutveckla ett redan påbörjat internationellt samarbete.

Medfinansiering – kulturnämnden förutsätter medfinansiering från de parter som ingår i projektet.

Kulturens nya deltagare - det nytänkande och gränsöverskridande är alltid intressant – dialog över geografiska, etniska, ålders- och genusmässiga gränser samt konstövergripande projekt prioriteras. Nämnden vill också uppmuntra aktörer som inte tidigare haft stöd samt projekt som vänder sig till nya publikgrupper. 

I de fall produktioner kommer i fråga bedöms de utifrån sina ambitioner att locka ny publik och förmåga att sprida kunskap i regionen. Processen är intressantare än den färdiga produktionen.

Kulturnämnden stödjer inte investeringar i lokaler eller utrustning.

Alla projekt som får stöd ska använda Västra Götalandsregionens logotyp (se högerspalt) i all sin marknadsföring.

Viktig information

På grund av en striktare tolkning av kommunallagens regler om stöd till näringsidkare förändras nu kriterierna.

Läs mer om vem som kan söka stöd och bidrag här

Kontakt

Bild på Anna Karlsson

Anna Karlsson

Telefon: 0701-49 25 75  

Ansökningsdatum

1:a ansökningstillfället 2015

15 mars 2015

2:a ansökningstillfället 2015

15 september 2015

OBS! Om sista ansökningsdag infaller på en helgdag flyttas den automatiskt fram till nästkommande vardag

Ansök här

Ansökningsdatabasen öppnar 2 februari 2015 och stänger 16 mars 2015 klockan 23:59

Gör din ansökan om Utvecklingsprojekt här

Länk till projektansökan online

uiqt|wBivvi5n5sizt{{wvH%vozmoqwv5{mivvi5n5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBjrwzv5{swoH%vozmoqwv5{mjrwzv5{swoH%vozmoqwv5{muiqt|wBjrwzv5{swoH%vozmoqwv5{mjrwzv5{swoH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m