Välkommen att söka stöd för utvecklingsprojekt!

Att stötta utvecklingsprojekt är ett av kulturnämndens sätt att stimulera ett vitalt och nytänkande kulturliv i hela regionen. De projekt som får stöd skall liksom övrig regional verksamhet bidra till vidgat deltagande och gynna nyskapande enligt visionen Det goda livet och kulturstrategin ”En mötesplats i världen. Projekten skall också innehålla något eller några av de horisontella perspektiven: jämställdhet, mångfald, tillgänglighet och internationalisering.

Utvecklingsprojekt kan sökas av juridiska personer såsom föreningar, företag och stiftelser. Företag är juridiska personer och kan beviljas stöd, men på grund av de konkurrensregler som kulturnämnden lyder under sker detta bara undantagsvis och endast under förutsättning att projektet har ett allmänintresse och inte leder till ekonomisk vinst eller används för att finansiera företagets ordinarie verksamhet.

Kulturnämnden prioriterar enligt följande utgångspunkter:

Regional potential - projekten bedöms alltid utifrån ett regionalt perspektiv när det gäller finansiering, samarbeten och spridning.

Spridning - kulturnämnden prioriterar projekt som har utvecklade tankar kring hur man skall göra projektet tillgängligt för en stor publik och nya målgrupper och som förmår sprida erfarenheter från projektet i nya sammanhang.

Nära och fjärran – kulturnämnden vill stimulera lokal utveckling på kulturområdet och uppmuntrar samverkan i närmiljön mellan professionella och amatörer. Nämnden lägger särskild vikt vid att projektet utifrån sin lokala utgångspunkt hittar samarbetsparter regionalt. Även internationella projekt kan ges stöd, men inte främst som resestöd utan för att vidareutveckla ett redan påbörjat internationellt samarbete.

Medfinansiering – kulturnämnden förutsätter medfinansiering från de parter som ingår i projektet.

Kulturens nya deltagare - det nytänkande och gränsöverskridande är alltid intressant – dialog över geografiska, etniska, ålders- och genusmässiga gränser samt konstövergripande projekt prioriteras. Nämnden vill också uppmuntra aktörer som inte tidigare haft stöd samt projekt som vänder sig till nya publikgrupper. 

I de fall produktioner kommer i fråga bedöms de utifrån sina ambitioner att locka ny publik och förmåga att sprida kunskap i regionen. Processen är intressantare än den färdiga produktionen.

Kulturnämnden stödjer inte investeringar i lokaler eller utrustning.

Alla projekt som får stöd ska använda Västra Götalandsregionens logotyp (se högerspalt) i all sin marknadsföring.

Viktig info

Ansökan till nästa omgång ska vara inkommen senast den 15 september 2014. Databasen är nu öppen för ansökningar.

Kontakt

Bild på Anna Karlsson

Anna Karlsson

Telefon: 0701-49 25 75 This is a mailto link

Ansökningsdatum

15 mars med beslut på Kulturnämndens junisammansträde

15 september med beslut på Kulturnämndens decembersammanträde

OBS! Om sista ansökningsdag infaller på en helgdag flyttas den automatiskt fram till nästkommande vardag

uiqt|wBivvi5n5sizt{{wvH%vozmoqwv5{mivvi5n5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBjrwzv5{swoH%vozmoqwv5{mjrwzv5{swoH%vozmoqwv5{muiqt|wBjrwzv5{swoH%vozmoqwv5{mjrwzv5{swoH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m