Välkommen att söka stöd för utvecklingsprojekt!

Stöd till utvecklingsprojekt är ett av kulturnämndens sätt att stimulera kulturen i hela Västra Götaland. De projekt som får stöd ska i likhet med övrig regional verksamhet bidra till att vidga deltagandet, gynna nyskapandet och till att göra Västra Götaland till en plats som syns och engagerar enligt kulturstrategin ”En mötesplats i världen” och utvecklingsvisionen VG2020. Kulturnämnden vill stimulera regional utveckling på kulturområdet och uppmuntrar samverkan mellan professionella och amatörer, mellan Västra Götaland och aktörer nationellt och internationellt och över konstartsgränser genom stöd till produktioner, konstnärliga processer, festivaler, förstudier och andra kulturprojekt.

Stöd till utvecklingsprojekt kan sökas av juridiska personer, företrädesvis ideella föreningar, som vill genomföra kulturprojekt i Västra Götaland. Läs mer om vem som kan söka utvecklingsprojekt i högerblocket under rubriken Att göra en ansökan.

Kulturnämnden prioriterar enligt följande:

Regional potential – projekten bedöms alltid utifrån ett regionalt perspektiv när det gäller finansiering, samarbeten och spridning. Projektet ska vara en angelägenhet för Västra Götaland och utveckla samarbeten över kommungränserna.

Gynna nyskapandet – kulturnämnden stödjer projekt med hög konstnärlig kvalitet, oväntade infallsvinklar och kreativa konstnärliga processer.

Vidga deltagandet – kulturnämnden prioriterar alltid projekt som motverkar all form av diskriminering, bidrar till interkulturell dialog, jämställdhet och samverkar med civilsamhället. Projekt för barn och unga prioriteras liksom projekt som inkluderar nationella minoriteter. Kulturnämnden vill också uppmuntra aktörer som inte tidigare haft stöd samt projekt som vänder sig till nya publikgrupper, gärna med hjälp av ny teknik. Ladda ner Riktlinjer för strategiområdet – Vidgat deltagande som PDF

Nära och fjärran – kulturnämnden uppmuntrar samarbeten med internationella aktörer. För att få stöd till internationellt samarbete är det viktigt att projektet tydligt anger vilka effekter projektet väntas ha i Västra Götaland.

Spridning – kulturnämnden prioriterar projekt som har utvecklade tankar kring hur man ska göra projektet tillgängligt för en stor publik och nya målgrupper och som förmår sprida erfarenheter från projektet i nya sammanhang.

Samverkan – kulturnämnden lägger särskild vikt vid att projektet utifrån sin lokala utgångspunkt samarbetar kring resurser och utvecklar sin kapacitet tillsammans med andra aktörer.

Medfinansiering – kulturnämnden förutsätter medfinansiering från den lokala nivån och från de samarbetsparter som ingår i projektet.

Beredning

Utvecklingsprojekten bereds gemensamt av en grupp regionutvecklare på koncernavdelning kultur. En referensgrupp bedömer den konstnärliga kvaliteten i projekten, som sedan vägs in i slutbedömningen som görs av koncernavdelning kultur. Referensgruppen består av fyra personer som utses för ett år i taget av kulturchefen på förslag från Danscentrum Väst, Konstnärscentrum Väst, Musikcentrum Väst och Teatercentrum Väst.

Kommunikation

Projekt och verksamheter som får stöd från Västra Götalandsregionen ska i all sin kommunikation kring projektet eller verksamheten väl synligt markera stödet genom texten ”Med stöd från” samt Västra Götalandsregionens logotyp.

Mer information, logotyp och verktyg finns här

2016 års referensgrupp består av:

Harald Tjelle, Dans
Agneta Stening, bildkonst
Emma Augustsson, musik
Erik Åkerlind, teater

Kulturnämnden stödjer inte investeringar i lokaler eller utrustning.

Kontakt

Bild på Anna Karlsson

Anna Karlsson

Telefon: 0701-49 25 75  

Redovisningar

Redovisning av projekt

Ansökningsguide

Beslut om tilldelning av Utvecklingsprojekt 2016

Ladda ner kulturnämndens beslut om utvecklingsprojekt 2016

Du kan ansöka om Utvecklingsprojekt två gånger om året.

Första perioden är 15/1 - 15/3 och beslut tas i juninämnden.

Andra perioden är 1/8 - 15/9 med beslut i decembernämnden.

uiqt|wBivvi5n5sizt{{wvH%vozmoqwv5{mivvi5n5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{mqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m