Att göra en ansökan

Checklista för projektbeskrivning

 • Ansökan måste innehålla en beskrivning av projektet, dess mål och syfte. Den ska också innehålla en motivering till varför just regionens kulturnämnd  bör stödja projektidén - vilket regionalt mervärde projektet representerar.
 • Det ska finnas en budget och en finansieringsplan som visar vilka de tänkta finansiärerna är, om beslut finns hos respektive finansiär samt vilka summor som sökts och eventuellt beviljats.
 • Var god uppge plusgiro eller bankgiro för utbetalning av stöd - annat bankkonto godtas ej.
 • Det ska också finnas en tydlig genomförandeplan, en beskrivning av de metoder som ska användas och inte minst viktigt en beskrivning av hur uppnådda resultatet ska förvaltas.
 • När projektet genomförts ska redovisning lämnas in till sekretariatet enligt anvisningar.
 • Den som beviljas projektbidrag skall i samband med annonsering och marknadsföring tydligt visa, med logotype, att projektet stöds av Västra Götalandsregionen kulturnämnd.

  Handläggning och beslut

  Kulturnämnden fattar beslut om projekt vid två tillfällen om året

  Beslut i november/december har sista ansökningsdatum den 15 september.
  Beslut i maj/juni har sista ansökningsdatum den 15 mars.

  Projektansökningarna bereds inom koncernavdelning kultur. Kontakta gärna koncernavdelning kultur innan projektansökan skickas in. I beredningen ingår att ge de sökande erfoderligt stöd. Beredningen av ett projektärende sammanfattas i ett tjänsteutlåtande som går till kulturnämnden.

  När kulturnämnden beviljar ett projekt, betalas projektanslaget som regel ut i förskott. Anslaget är preliminärt! Villkor för projektanslag är att projektet genomförs enligt ansökan och beslut, att redovisning av projektet lämnas till koncernavdelning kultur samt att det i relevanta sammanhang framgår att regionen stött projektet.

  Utbetalning kan delas upp på två eller flera tillfällen beroende på projektets karaktär. Uppdelningen anges i beslutet.

Om projektet inte genomförs eller ändras i förhållande till vad som angavs i ansökan, ska koncernavdelning kultur omgående underrättas. Kulturnämnden kan besluta att bidraget helt eller delvis återbetalas.

Den som beviljas projektbidrag skall i samband med annonsering och marknadsföring tydligt visa, med logotype, att projektet stöds av Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

Västra Götalandsregionens Logotyparkiv

Sökord för internationella logotypen: Region Västra Götaland

Sökord för nationella logotypen:  Kulturnämnden

Logotyparkivet

Västra Götalandsregionens Logotyparkiv

Sökord för internationella logotypen: Region Västra Götaland
Sökord för nationella logotypen:  Kulturnämnden

uiqt|wB&%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m