Om Kultursamverkansmodellen

Om den politiska processen

Modellen föreslogs i den statliga kulturutredningen 2009 och kallades då portföljmodellen. Förslaget fastslogs sen i propositionen Tid för kultur samma år. En särskild utredning av kultursamverkansmodellen ledde fram till betänkande Spela samman – en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet som offentliggjordes den 22 februari 2010.

Vad är kultursamverkansmodellen?

I korthet innebär modellen att en del av de statliga medel som fördelas till regionala kulturverksamheter samlas i en ny regional anslagspost som fördelas i en klumpsumma till regioner och landsting.

Vad innebär modellen?

Modellen ger regioner/landsting och kommuner större rätt att bestämma över de nationella medlen som går till regional kulturverksamhet. Modellen införs 2011 och då kommer runt 600  miljoner av de statliga medlen till kultur att fördelas direkt till fem regioner/landsting (Västra Götaland, Halland, Gotland och Norrbotten). Fördelningen kommer att göras efter en förhandling mellan regionerna/landstingen och Statens Kulturråd (som företräder staten i förhandlingen). För att få förhandla med staten måste regionerna/landstingen upprätta en regional kulturplan. De regionala kulturplanerna ska sträcka sig över tre år och göras i samverkan med kommunerna, representanter från kulturlivet och representanter från civilsamhället. Regionerna ska ha en samlad statlig förhandlare som är Statens Kulturråd. För att samla in alla de fem myndigheterna som i dagens system fördelar statliga medel ska Statens Kulturråd bilda ett samverkansråd för myndigheterna.

Vilka anslag föreslås omfattas av modellen?

Regionala och lokala teater-, dans-, och musikverksamheter, regionala museer, regionala arkiv, konsulentverksamhet inom teater, dans, bildkonst, mångkultur och hemslöjd, filmresurscentrum, stöd till biblioteksverksamhet. I pengar handlar det idag om cirka 290 miljoner kronor för Västra Götaland.

Hur fungerar fördelningen av statliga medel till regional kulturverksamhet i idag?
De statliga medlen fördelas direkt från staten via Statens Kulturråd, Riksantikvarieämbetet, Svenska Filminstitutet, Riksarkivet till de regionala kulturverksamheterna.

Vad är syftet med modellen?

Enligt utredningen Spela samman ska modellen föra ansvar och befogenheter närmare länens invånare, förtydliga statens strategiska roll och ge utrymme för kulturella skillnader.

uiqt|wB&rw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{mrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m