Miljönämndens riktlinjer för stöd till miljöprojekt

I riktlinjerna anger miljönämnden vilka förutsättningar och avgränsningar som gäller för besluten om stöd till utvecklingsprojekt på miljöområdet. 

Miljönämnden prioriterar miljöinsatser som är nyskapande och som syftar till att bygga upp strukturer som kan leva vidare av egen kraft.

Övrigt som miljönämnden prioriterar

Projekten ska ha anknytning till miljönämndens handlingsplaner och tillväxtprogrammet för Västra Götaland. Insatserna ska bidra till en hållbar utveckling och ge nya arbetstillfällen.

Miljönämnden prioriterar insatser där man tidigt i planeringen kunnat vara med och ge synpunkter på verksamheten liksom på hur Västra Götalandsregionen ska vara formellt engagerad i projektet.

Breda projekt önskas

Projektet ska vara av regiongemensamt intresse, bedrivas antingen i hela eller stora delar av Västra Götaland, eller delregionalt om det sedan kan vara intressant även för övriga delar av länet.

Dessutom prioriteras sådana miljöinsatser som är tvärsektoriella och gränsöverskridande, och berör flera och nya aktörer inom olika sektorer.

Projekt som berör en speciell kommun eller grupp av kommuner får endast stöd på villor att berörd kommun/kommuner är aktivt engagerade som organisationer.

Rättighetsaspekter viktiga

Som offentlig aktör har Västra Götalandsregionen ett ansvar för att förverkliga de mänskliga rättigheterna. Miljönämnden prioriterar sådana projekt som innehåller åtgärder inom olika rättighetsområden som jämställdhet, tillgänglighet och mångfald.

Projekt som inte beviljas stöd

Västra Götalandsregionen är en skattefinansierad verksamhet och det finns regler för hur offentliga medel får användas. Miljönämndens uppdrag styr också hur vi får ge stöd. Vi finansierar maximalt 50 procent, oftast med en mindre andel.

Miljönämnden ger som regel inte bidrag till:

  • drift av verksamhet
  • forskningsprojekt
  • företagsstöd
  • insatser som ändå skulle ha genomförts inom den sökandes ordinarie ansvarsområde
  • investeringar i lokaler eller utrustning, eller liknande
  • lagstadgade åtgärder
  • produktion av böcker eller filmer etc
  • produktutveckling
  • sanering eller restaurering eller andra miljöprojekt som enbart har en ”uppstädande” effekt.

Läs hela dokumentet för att vad som gäller mer kring finansiering och handläggning! Se i ruta "Dokument" till höger

- - -
Riktlinjerna reviderades  av miljönämnden 7 juni 2012, § 30.  De ersätter de rikklinjer som fastställdes 2 februari 2006, § 8.

Till handlingsprogrammen som är vägledande för inriktningen på miljönämndens stöd

uiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{m