Miljönämndens riktlinjer för stöd till miljöprojekt

Miljönämnden anger i särskilda riktlinjer vilka förutsättningar och avgränsningar som gäller för besluten om stöd till utvecklingsprojekt på miljöområdet. 

Miljönämnden prioriterar miljöinsatser som är nyskapande och som syftar till att bygga upp strukturer som kan leva vidare av egen kraft.

Projekten ska ha anknytning till tillväxt och utvecklingsstrategi Västra Götaland 2020 och till miljönämndens handlingsprogram. Insatserna ska bidra till utveckling inom miljöområdet och ge nya arbetstillfällen.

Miljönämnden prioriterar insatser där man tidigt i planeringen kunnat vara med och ge synpunkter på verksamheten liksom på hur Västra Götalandsregionen ska vara formellt engagerad i projektet.

Breda projekt önskas

Projektet ska vara av regiongemensamt intresse, bedrivas antingen i hela eller stora delar av Västra Götaland, eller delregionalt om det sedan kan vara intressant även för övriga delar av länet.

Dessutom prioriteras sådana miljöinsatser främjar samverkan mellan flera och nya aktörer inom olika sektorer.

De som insatsen riktar sig till ska medverka

Projekt som berör en speciell kommun eller grupp av kommuner får endast stöd om berörda kommuner är aktivt engagerade som organisationer.

Projekt som riktar sig till en specifik intressentgrupp får endast stöd om representanter från denna aktivt medverkar i projektet.

Rättighetsaspekter viktiga

Som offentlig aktör har Västra Götalandsregionen ett ansvar för att förverkliga de mänskliga rättigheterna. Miljönämnden prioriterar sådana projekt som innefattar åtgärder inom olika rättighetsområden som jämställdhet, tillgänglighet och mångfald.

Projekt som inte beviljas stöd

Västra Götalandsregionen är en skattefinansierad verksamhet och det finns regler för hur offentliga medel får användas. Miljönämndens uppdrag styr också hur stöd kan beviljas. Nämnden finansierar maximalt 50 procent, men oftast med en mindre andel.

Miljönämnden ger som regel inte bidrag till:

  • företagsstöd
  • insatser som ändå skulle ha genomförts inom den sökandes ordinarie ansvarsområde
  • investeringar i lokaler eller utrustning, eller liknande
  • lagstadgade åtgärder
  • produktion av böcker eller filmer etc
  • produktutveckling
  • sanering eller restaurering eller andra miljöprojekt som enbart har en ”uppstädande” effekt.

- - -
Riktlinjerna reviderades av miljönämnden 22 maj 2014. De ersätter de riktlinjer som fastställdes 7 juni 2012, § 30.

Till handlingsprogrammen som är vägledande för inriktningen på miljönämndens stöd

uiqt|wBuqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m