Miljöprojekt 2000

För varje projekt som miljönämnden beviljat medel till under 2000 anges nedan projektets namn, inriktning, den sökande (övriga finansiärer inom parentes) diarienummer och miljösekretariatets kontaktperson*.

"Energispaningen 2000" En tävling om klokare energianvändning för alla femteklassare i Västra Götaland och Halland. Ulricehamns kommun (alla kommuner i de två medverkande länen, Energimyndigheten, Svenska Kraftverksföreningen) 73-1999/TÖ  Energiråd Väst

"Våga - vilja - växa" En handledning för miljöundervisning i förskola och grundskola, baserad på de 15 nationella miljömålen, Agenda 21-dokumentet och Barnkonventionen. Miljötrappan Marks kommun. 69-1999/TÖ

"NÄREKO - ökad användning av närproducerade och ekologiskt odlade livsmedel i den offentliga sektorn" Hushållningssällskapen (Folkhälsokommittén, länsstyrelsen, Kommunförbunden, Livsmedel i Väst) 2-2000/LO

"Gullmaren, en film om vår enda fjord" Aqua Foto (Sveriges Television, Yleisradio i Finland, tysk TV) 10-2000/IH

"Nya vägar i miljöarbetet" Skapa metoder och verktyg för att integrera miljöfrågor och hållbar utveckling i skola, vård, omsorg, samt att utveckla miljökommunikation för särskilda målgrupper. Trollhättans stad (övriga) 35-2000/TÖ

"Våtmarker och skyddzoner inom Gullmarens avrinningsområde" Färgelanda, Munkedal, Dals-Ed (Miljödepartementet, Länsstyrelsen, Kommunalförbundet Dalsland) 15-1999/PerH Projekt våtmarker och skyddszoner

"Utveckling och ökad användning av miljöanpassade kemiska produkter" Fordons- och sjöfartskemikalier, tvåtaktsbränslen, smörjmedel, färger och däck prioriteras i projektet Grön Kemi. Göteborgsregionens Kommunalförbund (Länsstyrelsen)  33-2000/PH  Grön Kemi.

"Utvärdering av ny, miljökompatibel metod för bekämpning av marin påväxt" Testa och utvärdera en metod med mindre belastning på miljön för att skydda båtskrov mot algpåväxt. Tjärnö Marinbiologiska laboratorium, Göteborgs universitet (Nutek) 39-2000/PH

"Du och miljön"  De 30.000 besökarna per år på Navet, Borås Utbildningsnämnds tekniska och naturvetenskapliga center, ska få kunskap om miljöproblemen och de 15 nationella miljökvalitetsmålen. Borås stad. 16-2000/TÖ  Navet

"Våtmarker och skyddszoner, Kasenbergsån" Åmåls kommun. (Kommunförbundet Dalsland). 26-2000/PH

"Studieresa till Danmark för energirådgivare i Västra Götaland"
Öka kompetensen samt stärka nätverket av energirådgivare. Dals-Ed kommun (alla kommuner i regionen) 36-2000/PH Energiråd Väst

"Internationell konferens om räddningsarbete för det mörka europeiska biet"  Främja arbetet med det utrotningshotade nordiska biet. Projekt Nordbi (privat) 72-1999/PH

"Mätningar av luftföroreningar i Västra Götaland"
Ett nätverk för mätningar av luftföroreningar utförda av skolor som deltar i projekt "Skogen i skolan" som finansieras av Skogsvårdsstyrelsen. Skogen i skolan (Forskningsrådsnämnden) 82-2000/TÖ Skogen i skolan

"100.projekt.utemiljo.com"  En kunskapsbank på Internet för branschen för uthållig landskapsarkitektur samt för myndigheter, organisationer, utbildningsanstalter med flera. Sveriges Trädgårdsanläggares Förbund (Framtidens Kultur, tidningen Utemiljö, förskottsabonnenter, Juni22-kommittén, Moviumsekretariatet) 75-1999/IH  www.utemiljo.net

"Miljöanpassad blästring av båtar vid kaj och i docka"
Vid blästring av båtar hamnar miljöskadligt blästeravfall med färgrester och tungmetaller etc i vattnet. Projektet ska försöka anvisa bättre metoder. Göteborgsregionens Kommunalförbund (Länsstyrelsen, Sjöfartsverket, Vägverket, Göteborgs Hamn, samt kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil, Orust, Tjörn och Göteborg) 27-2000/LO

"Småskaligt närproducerad mat i Grästorp" Man vill öka den lokala förädlingen av livsmedel i denna jordbrukskommun, öka närheten mellan producent och konsument och därigenom stärka kommunens miljöprofil, också genom mindre utsläpp från transporter av livsmedel. Grästorps kommun (Vägverket) 52-2000/LO

"Miljöledning i fyra kommuner" De fyra deltagarna ska ta fram metoder för att införa miljöledning i den kommunala organisationen, så att man kan  få möjlighet att certifiera verksamheten. Erfarenheterna ska förmedlas till alla kommuner i Västra Götaland för att underlätta deras arbete med miljöledning. Kommunerna Härryda, Lidköping, Mark och Trollhättan. 53-2000/TÖ www.miljoledning.org

"Kretsloppsutställning" En mobil temautställning samt informations- material och fackföreläsningar om biologiska, geologiska och hydrologiska kretslopp och deras betydelse för det hållbara samhället. Naturhistoriska Muséet, Göteborgs stad (LIP, Kretsloppsnämnden, bostadsbolag, företag på renhållningsområdet med flera i Göteborg) 12-2000/TÖ

"Energispaningen 2001" En tävling om energianvändning som inledes under 2000 för alla femteklassare i både Västra Götaland och Halland. Ulricehamn (alla kommuner i de två medverkande länen, Energimyndigheten, Svenska Kraftverksföreningen) 59-2000/TÖ Energiråd Väst

"Inspirationsdagar" Ett projekt för att under fem seminarier i regionen inspirera gymnasielärare till förbättringar i miljöundervisningen. Miljöfrågorna kopplas även till folkhälsofrågorna. Göteborgsregionens kommunalförbund- GR Utbildning (Folkhälsokommittén i VGR) 60-2000/TÖ

"Framtidshavet" En film som beskriver havsbruket, och vad vi kan göra för att åtgärda miljöproblemen som uppstått längs våra kuster av till exempel dåliga båtmotorer, bottenfärger och övergödning. Videomakers (Naturvetenskapliga Forskningsrådet, Världsnaturfonden, Forskningsrådsnämnden, Naturvårdsverket, Film i Väst med flera) 75-2000/PH

* PH= Peter Holmberg, PerH= Per Hörberg, LO= Leif Olofsson,
 IH= Ingrid Horner, TÖ= Tomas Österlund

uiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m