Miljöprojekt 2001

För varje projekt som miljönämnden beviljat medel till under 2001 anges nedan projektets namn, inriktning, den sökande (övriga finansiärer inom parentes) diarienummer och miljösekretariatets kontaktperson*. Projekten är listade i den ordning de har behandlats i miljönämnden.

"Miljö i Butik 2" Ett projekt för att genom utveckling av livsmedelshandelns och konsumenternas kunskaper öka etisk medvetenhet och främja miljöbeteende. (En fortsättning på ett projekt från 1997 och samarbete med bl a Norge) Hushållningssällskapet (Lysekil, Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla och Åmåls kommun, ICA, KF, Axfood, lokala producenter med flera) 5-2001/LO

"Medel för anskaffning av miljöanpassade fordon" En insats för att med ett tillfälligt "kostnadsutjämnings - bidrag" 2001- 2003 få Västra Götalandsregionens egna förvaltningar att satsa på miljöanpassade fordon. Miljönämnden 9-2001/LO Resorna och miljön

"Västergötlands Flora" Färdigställande och tryckning av en särskild Västergötlandsflora, efter en ideell inventering av alla landskapets kärlväxter som startade 1984. Västergötlands Botaniska Förening (Botaniska Föreningen i Göteborg, bankstiftelser med flera) 65-2000/MN

"Matkvalet" En film i tre delar med kompletterande textbok om ungdomar och hållbara matvanor. Filmen handlar om mat och miljö, hälsa, etik och toxikologi, i första hand för gymnasieelever. Mediavärken programproduktion (Jordbruksverkets livsmedelsenhet, VGR Folkhälsokommitté)  68-2000/MN

"I stan utan min bil!" Stöd till regional samverkan år 2001 kring EU:s årliga kampanjdag den 22 september. Kampanjen syftar till att sätta fokus på människan, hälsan och miljön i staden, och visa mer långsiktigt hållbara alternativ till beroendet av bilen. Vägverket Region Väst (Länsstyrelsen i Västra Götaland, Västtrafik AB och VGR Folkhälsokommitté)  22-2001/IH "I stan utan min bil!"

"Design med Omtanke"  Ett samarbetsprojekt med företag och högskolor med flera för att utveckla design, produktutveckling och produktion främst av offentliga miljöer och tjänster, till exempel vårdrum och daghem, med både miljöhänsyn och god tillgänglighet. VGR Miljönämnd 19-2001/TÖ Design med Omtanke

"Förändrade resvanor i Viaredsområdet" Ett projekt som ska ge renare luft och minskad klimatpåverkan genom minskade avgasutsläpp. Pilotprojektet innehåller många olika lösningar (kollektivtrafik, cykling med mera) för att minska antalet persontransporter med bil till och från arbetsplatserna i Viareds industriområde, med totalt nästan 2.000 anställda. Gatukontoret, Borås kommun (Vägverket) 14-2001/TÖ

"Bioenergi, vår nästa tillväxtbransch" Att ta fram en handlingsplan och ett organisationsschema för hur en "bioenergiportal" i Västra Götalandsregionen skulle kunna se ut. Identifiera vilka möjligheter och barriärer som finns för kunna utveckla den svenska - och exportmarknaden för pelletsanvändning och utrustning. KanEnergi (Flera kommuner i länet)  27-2001/TÖ Biobränsle - en växande bransch

"Förnyelsebara polymerer från västra Sverige, en möjlighet idag och i framtiden"  Detta projekt syftar till att utreda hur Västra Götaland kan stå som både producent och råvaruleverantörer till en biopolymerindustri (baserad på biomaterial som stärkelse och gluten) som kan minska beroendet av fossila, petroleumbaserade polymerer till plaster med mera. 36-2001/PH

"Biologisk bekämpning av skadegörare i Botaniska Trädgårdens växthus" Syftet är att bygga upp en praktisk kunskapsbank (användbar för t ex fastighetsskötare) kring biologisk bekämpning av skadegörare på växtodlingar i offentliga miljöer. Göteborgs Botaniska trädgård 28-2001/MN Botaniska trädgården

"Vårdande natur" Ett satsning för att intensifiera Väskuststiftelsens information och marknadsföring av Västra Götalandsregionens naturreservat i samband med Folkhälsoinstitutets kampanjår för fysisk aktivitet "Sätt Sverige i rörelse". Västkuststiftelsen 11-2001/MN Västkuststiftelsen

"Miljöoptimerade transporter till och från Göteborgs hamn"  Ett projekt för att genom optimerad logistik och god samordning mellan transportslagen skapa marknadsmässiga och miljömässiga godstransporter till och från hamnen för dem som säljer och köper dessa tjänster. Göteborgs Hamn AB (Banverket, Sjöfartsverket, Vägverket, Göteborgs stad, transportföretag med flera) 39-2001/PH Göteborgs Hamn

"Grön Kemi"  Genom kontakter och samarbete med Grön Kemi utvecklas och lanseras miljöanpassade produkter av intresserade företag. Resultat av projektet som verkat i några år, är bland annat nya miljö- och hälsokriterier i Svensk Standard för flera produkter. Hittills har man arbetat med bland annat smörjfetter, bildäck, alkylatbensin, båtfärger, målarfärger och kemikalieanvändning till sjöss. Göteborgsregionens kommunalförbund (Länsstyrelsen, deltagande företag) 33-2001/PH  Grön Kemi

"Biogas Väst" Projektet syftar till att bygga ut anläggningar för både produktion och distribution (inklusive tankställen) av biogas och öka användningen av biogasfordon inom Västra Götaland. Biogas Väst, c/o Business Region Göteborg (LRF, Vägverket, Volvo, Göteborgs Energi, Energimyndigheten, Borås, Trollhättan med flera) 32-2001/TÖ Biogas Väst

"Goda exempel" En utställning plus information tas fram för att presentera arbetssätt, utvecklingsprojekt, produkter, tjänster och forskning om miljöanpassad teknik i Västra Götaland. Detta ska visa att Västra Götaland är ledande på miljöområdet, enligt mål 5 i den regionala utvecklingsstrategin (RUS). 35-2001/PH

"Dalslandsmat" är ett projekt för att stärka de lokala livsmedelsföretagens position på marknaden och öka möjligheterna till närproduktion i Dalsland. Det ska ske bland annat genom samordning av produktion, distribution och lagerhållning. Hushållningssällskapet i norra Älvsborg (Kommunalförbundet Dalsland, EU Mål 2 Västra). 40-2001/MN  Dalslandsmat

"GAME och Västsvensk kraftsamling på miljörelaterad forskning inom EU" Göteborg Action for Management of the Environment, (GAME) ska initiera ökat kunskapsutbyte mellan miljöforskning och företag genom konferenser, nätverksträffar med mera. Dessutom ska projekt och aktiviteter genomföras inom miiljörelaterade nätverk inom EU:s 6:e forskningsprogram om miljö. GAME (Svenskt Näringsliv, GMV, Industriforskningsinstituten, Teknikbrostiftelsen). 53-2001 /PH GAME

"Webbplats för Föreningen Agenda 21 i Väst" För att bli ett effektivt kontaktnät för det lokala Agenda 21:arbetet ska föreningens webbplats utvecklas. Föreningen Agenda 21 i Väst (Länsstyrelsen) 72-2000/TÖ Agenda 21 i Väst

"Energibalans för Västra Götaland" En energibalans som redovisar hela energianvändningen i Västra Götaland ska tas fram. Den ska vara ett underlag för genomförande av besparings- och effektiviseringsåtgärder inom energiområdet. KanEnergi Sweden AB 38-2001/PH

"Informationsskrift på engelska om luftföroreningar" Ett lättillgängligt samlat material på engelska om försurning, och om Gårdsjöprojektet tas fram. Det behövs för att dels ge kännedom i andra länder om vilka effekter försurningen ger i Skandinavien, dels för skolklasser med flera. Gårdsjöstiftelsen 70-2000/PerH  Gårdsjön

"Grön upphandling i Västra Götaland"  Ett seminarium har hållits för att skapa ett aktivt nätverk för miljöanpassad offentlig upphandling (MAU), bland annat med tanke på det det utbildningsbehov som uppstått vid lanseringen  hösten 2001 av det nya nya internetbaserade verktyget för upphandling.  Göteborgs Stads Upphandlings AB (Miljöförvaltningen Göteborg, Westma) 58-2001/LO  Upphandling inom VGR

"Förstudie om miljöprojekt inom Interreg IIIa"  Projektet syftar till att planera ett större huvudprojekt genom att kartlägga problemområden, finna deltagare och finansiärer och utforma en projektplan samt ansökan. Näringsliv Fyrstad (Fredrikstad kommun i Norge, Gränskommittén Östfold- Bohuslän, Länsstyrelsen i Västra Götaland) 43-2001/MN

"Platåberget Kinnekulle- restaurering och bevarande"  Detta projekt ska tillsammans med markägare, boende och andra intressenter återskapa och bibehålla de djur- och växtarter samt naturyper som enligt Habitat och Fågeldirektivet finns på Kinnekulle. Länsstyrelsen i Västra Götalands län (Götene kommun, Skogsvårdsstyrelsen) 62-2001/MN

"Transportcentral Kärnsjukhuset i Skövde" Genom att koncentrera all information om och bokning av sjukhusets transporter och resande till en intern Transportcentral, ska fordonsparken utnyttjas effektivare och miljöpåverkan minska. Skaraborgs sjukhus (Vägverket Region Väst) 60-2001 /JD

"Beskrivning och värdering av det miljöstrategiska arbetet" Projektet ska kartlägga, beskriva och utvärdera beredningsgruppen för miljö:s strategiska miljöarbete. 64-2001 /PH Strategi för miljöutveckling

"Nordsjökommissionens Miljögrupp årsmöte och konferens 2001" Nordsjökommissionens miljögrupp årsmöte och konferens hölls i Varberg hösten 2001. Västra Götalandsregionens miljönämnd (Landstinget Halland, NSCEG) 55-2001/PerH  NSCEG se Environmental group

"Forum Skagerrak" Fortsättningsprojektet Forum Skagerrak syftar till att vidta åtgärder för att minska  problem som kartlagts av det första Forum Skagerrak-projektet och för ett långsiktigt hållbart hushållande med naturresurserna i Skagerrak. BOSAM (partners i Danmark och Norge, Länsstyrelsen) 56-2001/PerH Forum Skagerrak

"EnergiTekniskt Centrum (ETC)" Syftet är att etablera ett centrum för teknisk utveckling av batterier och bränsleceller. ETC ska vara en nationell brygga mellan FoU och industrin, och ska bidra till att sprida tekniken, samt att via prototyper och pilotutveckling kommersialisera nya koncept. Ideella Föreningen Energitekniskt Centrum i Nol (Ale kommun) 73-2001/PH

"Energispaningen 2002" En tävling (startades 1999) om energianvändning för alla femteklassare i Västra Götaland och Halland. Ulricehamns kommun  (alla kommuner i de två medverkande länen, Energimyndigheten, Svenska Kraftverksföreningen) 80-2001/TÖ Energiråd Väst

"Strandstädning" Projektet ska genom ny utrustning och säkrare båtar skapa bättre förutsättningar för att kunna hålla skärgården ren från bland annat internationell nedskräpning. Västskuststiftelsen (de 11 kommunerna i Bohuslän, Länsarbetsnämnden) 45-2001/PH Västkuststiftelsen

"Samverkan med Ekocentrum" Projektets ändamål är att etablera samverkan så att Ekocentrums koncept kan utvecklas och spridas till nytta för hela Västra Götaland. Syftet är att öka intresset för hållbar utveckling bland företag, studenter och andra invånare. Stiftelsen Ekocentrum (Chalmers, Göteborgs stad) 70-2001/PH Ekocentrum

"Näreko 2002 - ökad användning av närproducerade och ekologiskt odlade livsmedel i den offentliga sektorn" Hushållningssällskapen (Länsstyrelsen, Folkhälsokommittén, Kommunförbunden, Livsmedel i Väst) Fortsättning av projektet som startade 2000. 62-2000/LO

"Biogas från vallväxter i Lilla Edet" Projektet innebär att ta fram en förstudie för en ansökan om EU-bidrag inom Interreg IIIB för utveckling av teknik och metoder för att utnyttja vallgrödor för biogasframställning till fordon. Lilla Edets kommun (LRF Väst, Biogas Väst) 71-2001/TÖ Biogas Väst

"Marina utvecklingsinsatser 2002" Den ideella föreningen Västerhavet (IFV) fungerar som stöd för myndigheter, kommuner, företag och forskare som utvecklar havsanknutna verksamheter och hållbar utveckling för havsmiljön. Den ideella föreningen Västerhavet (regionala organisationer, SUZOCOMA med flera) 61-2001/PH 

* PH= Peter Holmberg,  PerH= Per Hörberg,  LO= Leif Olofsson,
IH= Ingrid Horner, TÖ= Tomas Österlund, MN= Mikaela Nilsson,
JD= Jan Drakfors

uiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m