Miljöprojekt 2002

För varje projekt som miljönämnden beviljat medel till under 2002 anges nedan projektets namn, inriktning, den sökande (övriga finansiärer inom parentes) diarienummer och miljösekretariatets kontaktperson*. Projekten är listade i den ordning de har tagits upp i miljönämnden.

"Sjöfart och försurning" En broschyr på engelska behövs för att informera utvalda målgrupper - till exempel myndigheter och politiker inom EU och sjöfartsnäringen - om sjöfartens möjligheter att minska sina försurande och övergödande luftutsläpp. 53-2002/PerH Internationella försurningssekretariatet

"Agenda 21-seminarium april 2002 med Nicanor Perlas, Filippinerna" Nicanor Perlas är internationellt välkänd - han fick Nobels fredspris 2003 -för att bland annat vara en av initiativtagarna till det lyckade filippinska arbetet med hållbar utveckling. Han arbetar och föreläser enligt temat "globalisering på mänskliga villkor". Föreningen Agenda 21 i Väst (Svenska Kyrkan) 54-2002/PerH Föreningen Agenda 21 i Väst, The Centre for Alternative Development Initiatives

"Förstudie om att stärka samverkan mellan regionalt och lokalt arbete för hållbar utveckling i Västra Götaland" Arbetet ska visa om och hur samverkan kan leda till bättre måluppfyllelse. Förstudien avses leda till en projektbeskrivning för ett flerårigt projekt med syfte att stödja och samordna det lokala Agenda 21-arbetet i hela Västra Götaland. Trollhättans stad(Länsstyrelsen och kommunerna) 55-2002/PH Hållbar utveckling Väst

"Deltagande på Miljöteknikmässan september 2002" Deltagandet på mässan i Göteborg ska ge en bild av det arbete som pågår inom Regional Utveckling i Västra Götaland och att samtidigt nå aktörer i arbetet med miljödriven företagsutveckling. Västra Götalandsregionen (CMF; GMS; GAME)/PH

"Pilotprojekt för miljömåltider i skolan" Projektet ska skapa miljöanpassade måltider i skolan och öka kunskapen hos lärare, elever, föräldrar och måltidspersonal om miljöanpassade matvanor. Verksamheten omfattar bland annat att ta fram utbildning, läromedel, recept och matsedlar. Mölndals kommun 34-2002/MN

"Delprojekt- Bondens egen marknad - Göteborg" Bondens Egen Marknad innebär försäljning av lokalt producerade och småskaligt förädlade lantbruksprodukter på traditionella torgmarknader. LRF (LBU, Göteborgs kommun) 38-2002/MN Bondens egen marknad

"Kyla 2005, design av kyl- och frysfunktioner" Projektet syftar till att minska energianvändningen i livsmedelsbutiker och stimulera nätverk med olika kompetenser som forskare, designers, beteendevetare, konsumenter. Även aspekter som information och exponering i butikerna ska vägas in. Miljöbyrån Ecoplan (NUTEK) 68-2002/MN

"Kaprifolkött" Att öka kunskapen om ekologiska och närproducerade livsmedel, visa på landskapsvården och kulturnyttan, samt öka intresset för turism i Västra Götaland, är detta projekts syften. Informationsmaterial ska produceras, bland annat skyltar att sätta upp vid betesmarker. LRF (Stefan Edman, KRAV, Länsstyrelsen, Näreko) 36-2002/MN Kaprifolkött

"Rätt mat- infoprojekt om mat - hälsa - miljö" Miljöförbundet Jordens Vänner vill sprida information och skapa debatt genom artiklar, seminarier, pressmöten, studiedagar med mera för att öka kunskap och engagemang för hur våra matval påverkar hälsa, miljö och resursfördelning. Detta förväntas att öka efterfrågan på ekologiskt, lokalt/ regionalt och rättvist producerade livsmedel. Miljöförbundet Jordens Vänner (Jordbruksdepartementet, Studiefrämjandet) 35-2002/MN Rätt Mat

"Västtrafik och samhällsnyttan" Målet är att genom enkla och tydliga fakta och exempel visa på de samband som finns mellan kollektivtrafik och samhällsnyttor som bättre miljö, ökad trafiksäkerhet, bättre folkhälsa, minskad arbetslöshet etc. Västtrafik 13-2002/TÖ

"Förbättrat order- och transportsystem" Projektet ska identifiera vilka åtgärder som kan minska behovet av godstransporter för försörjningen inom Västra Götalandsregionens egna verksamheter, med Skaraborgs sjukhus som exempel. Aktiviteter och rutiner som ska studeras är bland annat beställningsförfarande, organisation och ansvar, transportmedel, IT-användning. Institutet för transportforskning, TFK. 26-2002/TÖ TFK

"Maximal effekt" Obalanser i godsflödet i delar av Västra Götaland - brist på returer ger låg fyllnadsgrad - ska motverkas genom att man samordnar transporter av fiberprodukter från sågverken (till exempel biobränsle) i samspel med näringsliv, samhälle och transportmarknad. Det Naturliga Steget (Danzas ASG Eurocargo, Svebio, TFK, Vägverket) 18-2002/TÖ

"Miljökrav vid upphandling av transporter" Detta projekt handlar om att informera både inköpare och säljare av transporttjänster om "miljö" som en konkurrensfaktor. Målgrupper är kommunala företrädare för upphandling och miljöfrågor, företagens upphandlare av transporter samt transportföretag. Det ingår bland annat seminarier, annonsering, ett upphandlingsverktyg på webben, och att visa goda exempel. Naturskyddsföreningen 48-2002/TÖ Naturskyddsföreningen

"Pellets i Västra Götalandsregionen" Projektet baseras på en förstudie beviljad 2001. Syftet är att öka användningen av regionalt tillverkad pellets- utrustning och pellets i Västra Götaland, samt att öka exporten av denna teknik och kunskap från regionen. På programmet finns 12 delprojekt från marknads- till forskningsinriktade. KanEnergi Sweden ("branschen) 31-2002/TÖ Biobränsle - en växande bransch

"Småskalig kraftgenerering" En undersökning om småskalig biobränslebaserad kraftgenerering är möjlig inom Västra Götaland, det vill säga även i små värmenät. Scandinavian Energy Project - SEP, ("branschen"). 16-2002/TÖ

"Energispaning 2002" För tredje året i rad ska mellanstadieklasserna (nu alla årskurserna, inte bara femmorna) få tävla i att bäst illustrera energi- användningen idag och i framtiden. Det är kommunernas energirådgivare som informerar och inspirerar i skolorna. Energiråd Väst (kommunerna i Västra Götaland och Halland) 80-2001/TÖ Energiråd Väst

"Mobil skogsutställning" En mobil utställning ska tas fram för att visa hur skogsbruket kan gynna nyckelbiotoper och biologisk mångfald. Lilla Edet (Göteborgs Naturhistoriska Museum, Skogsvårdsstyrelsen). 58-2002/MN

"Etik och miljö, en hållbar affärsidé" Ett seminarium hölls 25 april 2002 om hållbara strategier och förhållningssätt till varor och tjänster. Företag och verksamheter som kombinerar etik, miljö och affärsmässigt tänkande deltog. Föreningen Agenda 21 i Väst (Näringslivets Miljöchefer). 66-2002/TÖ NMC

"I stan utan min bil! 2002" "I stan utan min bil!" - som hålls varje år den 22 september - är en stor gemensam EU-kampanjdag och en manifestation för de fördelar för både hälsa och miljö det skulle innebära med mindre biltrafik i vår närmiljö. Liksom förra året sker en regional samordning med stöd till de kommuner som vill vara med. Vägverket Region Väst (Länsstyrelsen, Västtrafik, VGR Folkhälsokommitté och Miljönämnd). 70-2002/IH I stan utan min bil!

"Biogas Väst, etapp II" Projektet syftar till att bygga ut anläggningar för både produktion och distribution (inklusive tankställen) av biogas, och att öka användningen av biogasfordon inom Västra Götaland. Den första etappen avslutades juni 2002, etapp II ska löpa till och med 2003. Biogas Väst, c/o Business Region Göteborg (LRF, Energimyndigheten, tillväxtavtal, KLIMP, kommuner, Vägverket, Volvo, Göteborgs Energi, Fordonsgas Väst med flera). 17-2002/ TÖ Biogas Väst

"Förstudie - energieffektivisering i Västra Götaland" En gemensam plattform och förslag till handlingsplan ska tas fram för Västra Götalandsregionens arbete med energihushållning ihop med aktörerna inom regionen. 22-2002/ TÖ Insatsområde energi och miljö

"Mikroproducent och ekologisk jordbrukare- i samarbete för större lokal nytta" "Handlaihop" är ett konsumentkooperativ i Bergsjön i Göteborg med ekologisk och etisk inriktning som vill bygga upp ett nätverk mellan landsbygd och stad för lokal produktion, förädling och handel av livsmedel. Handlaihop (Stiftelsen W & M Lundgrens understödsfond, Jordbruksverket) 44-2002/MN

"Miljömärkning av vildfångad fisk och skaldjur" Ett hållbart och trovärdigt regelverk med kriterier för miljömärkning av vildfångad fisk och skaldjur, samt en fungerande kontroll och certifieringsorganisation ska tas fram. Dessutom ingår marknadsförings- och informationsinsatser för både producentled och konsumenter. KRAV (EG:s strukturfonder, Svensk Fisk, Jordbruksdepartementet, plus länstyrelser och landsting i Skåne, Halland, Uppland, Västra Götaland. 59-2002/MN KRAV vildfisk

"Förteckning av Miljöpress" En lista har tagits fram med miljökontakter inom massmedia för internt bruk. 62-2002/MN

"Det gömda havet" är titeln på en film om Vänern, Europas tredje största sötvattensjö. Fokus är på miljö och natur med kopplingar till trafik, energi (sjöfart) och livsmedelsfrågor (fiske). Lars Gustavsson (SVT, Vänerrådet, Fiskeriverket, kommunerna runt Vänern med flera). 69-2001/MN

"Fallstudier i hållbar utveckling" Professor Roland Scholtz från Schweiz leder, under kungens professur i miljövetenskap på Chalmers, ett utbildningsprojekt för studenter och forskare. Det är en fallstudie om hållbar samhällsutveckling, särskilt trafikfrågorna, i den starkt växande och omdanade stadsdelen Lundby i Göteborg. Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum (Göteborgs Stad, Volvo med flera) 77-2001/TÖ Fallstudie Lundby

"Forum Skagerrak II" Det är en fortsättning till 2006 av Forum Skagerrak- projektet som inleddes 1999, för nordisk samverkan för att förbättra miljön vid kusten och i detta vatten mellan Östersjön och Nordsjön. BOSAM (Interreg IIIB, Nordjyllands Amt i Danmark, Länsstyrelsen Västra Götaland, Norska fylkeskommuner och fylkesmän) 84-2002/PerH Forum Skagerrak

"Centrum för energi och materialåtervinning (CEM)" Syftet är att i samverkan med ett flertal forskningsinstitut med flera bygga upp kunskap och nätverk om material-, avfalls- och energisystem, och att vara drivande i arbetet för kretsloppsanpassade materialflöden och avfallshantering. SP (Högskolan Borås, Borås Energi, Gatukontoret Borås, Energimyndigheten). 25-2002/TÖ CEM

"Miljösamverkan Västra Götaland" Ett projekt som framgångsrikt löpt i flera år och som ska bidra till bättre resursutnyttjande och möjliggöra djupare insatser i miljötillsynen i Västra Götaland genom samordning och stöd. Västra Götalandsregionen (Länsstyrelsen, de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland) 101-2002/PH Miljösamverkan Västra Götaland

"Frågelåda hos CMF" Centrum för Miljödriven Företagsutveckling som sedan tidigare stöds av Västra Götalandsregionen, ska utveckla en gratis näringslivsservice med fråge- och svarsinformation om miljöfrågor på nätet. CMF (SP, Högskolan i Borås, konsultföretag) 95-2002/GS CMF

"Miljöbron" Miljöbron är en ideell förening som arbetar med att skapa kontakter mellan näringslivet och högskolan. Nu är syftet att utöka projektet från Göteborgsregionen till hela Västra Götaland. Miljöbron hjälper studenter att få omsätta sina kunskaper i praktiken, t ex genom förmedling av exjobb och projektanställningar. Små och medelstora företag kan på detta sätt få kostnadsfri hjälp att utveckla sitt miljöarbete. Miljöbron (Teknikbrostiftelsen, BRG, Svenskt Näringsliv, Schenker, GU & Chalmers, m fl). 96-2002/GS Miljöbron

"Ökat friluftsliv i Västra Götaland" Västkuststiftelsen eller egentligen "Stiftelsen för Västsvenska Friluftsområden" som främst finansieras av Västra Götalandsregionen, vill förbättra möjligheterna för människor att utnyttja naturreservaten genom naturguidning, informationsmaterial, rastplatser med mera. Västkuststiftelsen. 102-2002/PH Västkuststiftelsen

"Grön Kemi" Ansökan innebär utökade informationsinsatser och en förlängning av det framgångsrika projektet Grön Kemi. Genom goda och seriösa kontakter med företag får man utvalda volymprodukter att bli mer miljöanpassade. Grön Kemi har arbetat med bland annat drivmedel och oljor, däck samt hus- och båtfärger. Nu ingår också ett särskilt projekt om sjöfartens kemikalier. 97-2002/PH Grön Kemi 

"Innovationsprojektet Bryggan - tätare samarbete mellan aktörer i värdekedjan tandvårdsprodukter" Flera syften finns, bland andra att skapa bättre kunskap om hållbar utveckling hos, och kontakter mellan tandvården och forskare/innovatör - dentalföretag. Westma (NUTEK, primär- och tandvården, Svensk Dentalhandel) 100-2002/LO

"Green Market Sweden - verksamhetsår 2002" Arbetet syftar till att under slutet av 2002 forcera flera av Green Market Sweden:s påbörjade och inledda projekt för framgångsrik miljöexport. GMS (NUTEK med flera) 98-2002/ GS

"NOLIMP - WFD" Detta Interreg IIIB- projekt syftar till att genomföra ett handlingsprogram enligt EU:s ramdirektiv för vatten (Water Framework Directive) i Gullmarsfjordens avrinningsområde. Nya lösningar för samverkan med berörda parter, samt för hantering av dagvatten och enskilda avlopp på landsbygden ingår, samt satsningar på laxens livsbetingelser. Länsstyrelsen (EU, Skogsvårdsstyrelsen, kommunerna i Gullmarens avrinningsområde.) 94-2002/ PerH NOLIMP

"Green North Sea Docks" Projektet som ingår i Interreg IIIB- program för Nordsjön, ska ta fram verktyg för beslut och metoder för att rena hamnar från farliga kemikalier och föroreningar. Dessutom ska en regional studie göras av den samhällsekonomiska nyttan av miljöinsatser i kust- och havsmiljö. Ideella Föreningen Västerhavet (EU, Göteborgs Universitet) 111-2002/PerH

"Göteborg 2050" Det är ett forskningsprojekt som ska samla in och sprida kunskap om hur ett långsiktigt hållbart Göteborg kan se ut. Framtidsbilderna som tas fram ska ge underlag för strategier och planering för att uppnå den önskade samhällsutvecklingen. Göteborg Energi (Göteborgs Stad, Formas, Energimyndigheten, Chalmers) 91-2002/TÖ Göteborg 2050

"Förstudie om arbetsresor till Mölndals stora arbetsplatser" Detta projekt ska minska bilresorna till arbetsplatser i Mölndal framförallt under rusningstrafik genom att påverka attityder och invanda resmönster. Målet är minska trafikproblemen genom att fler reser kollektivt, cyklar eller samåker, eller genom mer distansarbete. Mölndals kommun (Vägverket) 116-2002/TÖ RAM

"Miljökarta Västra Götaland" Miljökartan ska ge kunskaper och inspirera genom att visa intressanta miljö-besöksmål både för invånare och besökare till Västra Götaland. Målen kan finnas inom energisystem, livsmedelsföretag naturvård, transportlösningar m m. Ekocentrum (Göteborgs Miljöförvaltning, Business Region Göteborg, Göteborg & Co, Göteborg 2050) 113-2002/IH Ekocentrum

"Processledning och projektanalys - den hållbara samordnaren" Ett seminarium hålls 30 januari 2003 för Agenda 21-eller miljösamordnare, folkhälsoplanerare med flera, för att ge praktiska kunskaper i projekt- och processledning för arbete med många aktörer. Föreningen Agenda 21 i Väst (Länsstyrelsen) 108-2002/TÖ

"Projektanställning för stöd till arbetet med miljöledningssystem i de egna verksamheterna" Projektledaren ska stödja de verksamheter inom Västra Götalandsregionen som ska införa miljöledningssystem, t ex genom att tolka av standardkrav och lagstiftning, samt att ta fram rutiner, mallar, checklistor med mera. Miljönämnden. 110-2002/LO Miljöledning

"GAME och Västsvensk kraftsamling på miljörelaterad forskning inom EU" Projektet inriktar sig på att sprida kunskap om, och hålla aktiviteter som främjar deltagande i EU:s 6:e ramprogram för miljöforskning 2002-2006. GAME, Göteborg Action for Management of the Environment (NMC, GMV, Industriforskningsinstituten, Länsstyrelsen) 106-2002 / PH GAME

"Vem bryr sig? -en temadag om demokrati och delaktighet i det regionala miljöutvecklingsarbetet" En seminariedag hölls 21 januari i Borås för att lyfta fram frågorna om engagemang som ökar den regionala demokratin, dels för att visa goda exempel dels för att få fler aktörer i arbetet för hållbar utveckling. 79-2002 /MN Vem bryr sig? Vi har all dokumentation, skicka e-post på adressen nedan om du är intresserad!

"Film om flodpärlmusslan" Flodpärlmusslan är en miljöindikator eftersom den har höga krav på ren miljö för att överleva. Dessutom lagras kemisk miljöinformation i skalet. Filmen om den fridlysta musslan ska ge kännedom både om arten och människans påverkan på miljön, till exempel genom försurningens effekter. Videomakers 104-2002/MN

"Deltagande i förberedelser för ministermöte om miljöeffekterna av sjöfart och fiske i Nordsjön" Nästa ministermöte hålls våren 2006. Västra Götalandsregionen har ett ansvar som samordnare inom Nordsjökommissionen (NSC), som kommer att få delta som observatör för de regionala myndigheterna. Projektet inför ministermötet ska skapa bra möjligheter för aktiv medverkan för att påverka ministerdeklarationerna, om till exempel hållbar sjöfart. Miljönämnden. 119-2002/PerH

* PH= Peter Holmberg, PerH= Per Hörberg, LO= Leif Olofsson, IH= Ingrid Horner, TÖ= Tomas Österlund, MN= Mikaela Nilsson; GS= Gunilla Sandström

uiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m