Miljöprojekt 2003

För varje projekt som miljönämnden beviljat medel till under 2003 anges nedan projektets namn, inriktning, den sökande (övriga finansiärer inom parentes) diarienummer och miljösekretariatets kontaktperson*. Projekten är listade i den ordning de har tagits upp i miljönämnden.

Vindkraft i Bohuslän Ett pilotområde för etablering av vindkraftverk ska tas fram. Det ska ge nya kunskaper om förutsättningarna för vindkraft i första hand till havs. Utredningen ska också kartlägga förutsättningarna för tillverkning av vindkraftverk i Bohuslän. Ett industrikonsortium har bildats för detta. Kommunalförbundet Bosam (Länsstyrelsen, 8 kommuner) 2-2003/TÖ

Energieffektiv region Västra Götaland Projektet ska i samverkan mellan näringslivet, kommuner och Västra Götalandsregionen inom tre pilotbranscher (fjäderfäanläggning, kyrka och tillverkningsindustrier), och sedan i fler branscher, visa effektivare energianvändning i praktisk handling. Detta ska leda till ökad efterfrågan på energirådgivning och effektivisering. KanEnergi Sweden ("energibranschen") 22-2002/TÖ Insatsområde energi och miljö

Miljökonsulent Westma En miljöhandläggare anställs under 2 år för att stödja Westmas inköpare med miljökrav och kriterier i samband med förfrågningsunderlag, offerter, avtalsskrivning etc, men även i intern utbildning och information. 9-2003/LO Upphandling och miljö

Enningdalsälvens vattendragsförbund  Detta projekt kan komma att bli modell för andra vattenvårdsförbund som innebär internationell samverkan som för detta avrinningsområde vid den norsk-svenska gränsen. 3-2003/TÖ

I stan utan min bil! 2003 Projektet sker i samverkan med flera regionala aktörer och innebär stöd till de kommuner och andra intressenter som vill delta i den årligen återkommande EU-kampanj för dialog kring miljö- och hälsomässigt bättre alternativ till ständigt ökande bilism. I år är temat med anledning av europeiska handikappåret 2003 "tillgänglighet". Vägverket Region Väst (Länsstyrelsen, Göteborgs Stad, Västtrafik, VGR Folkhälsokommitté och Miljönämnd). 70-2002/IH  I stan utan min bil! 

Step Forward är ett EU-projekt som ska öka solvärmeinstallationerna med minst 25% till 2010 bland annat genom informationskampanjer och att att etablera aktörsnätverk i branschen. KanEnergi (EU, Energimyndigheten) 11-2003/TÖ Solenergi - en strålande lösning

Regional vedeldarutbildning ska skapa ett komplett utbildningspaket för biobränsleeldning främst i småhus som ska spridas i hela länet. Kurserna ska kunna hållas som cirklar i de lokala studieförbundens regi. ÄFAB (Energiråd Väst) 28-2003/TÖ ÄFAB

Energispaning 2003 Mellanstadieklassernas (alla årskurser) tävling i att  visionärt illustrera energianvändningen idag och i framtiden. Kommunernas energirådgivare informerar och inspirerar i alla skolorna. Energiråd Väst (kommunerna i Västra Götaland och Halland)  60-2003/TÖ Energiråd Väst

Centrum för energi- och materialåtervinning  Detta är en fortsättning på ett projekt om uppbyggnad av ett brett samarbete för att skapa hållbara energi- och material(avfalls-)kretslopp genom bland annat med en materialbörs, webbplats, aktörsnätverk, marknadsföring med mera. SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (Högskolan Borås, Borås kommun, Borås Energi, Energimyndigheten) 78-2003/TÖ Waste Refinery

Miljöanpassade inköpsprocesser för en hållbar livsmedelsproduktion Projektet ska ta fram en utbildning för att ge  livsmedelsbranschen konkret stöd för att enklare kunna ta miljöhänsyn. Med nya rutiner och arbetsätt ska inköpare och produktutvecklare få ökad miljömedvetenhet och kompetens. SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik (Livsmedelsföretag i Västra Götaland) 55-2003/MN Insatsområde livsmedel och miljö

Regionalt kluster för bränslecellsutveckling Syftet är att samla regionala satsningar och kunnande inom fastoxidbränsleceller (SOFC) för att skapa tillväxt inom området. Tekniken som är utvecklad, men inte har fått kommersiellt genombrott ännu, är intressant att utveckla och sprida. Den kan användas såväl för att mobilt generera el för fordonsdrift och för stationär elproduktion, som för kylaggregat. Teknikförmedling Öberg AB (Chalmers, Svenska Keraminstitutet) 41-2003/GS Vätgas - satsning på samverkan

Vätgasutbildning Projektet ska ta fram ett utvecklingskoncept om vätgasteknik, dess betydelse och hantering med mera, för att inför en bred kommersialisering av tekniken ge en stabil kunskapsgrund för hela kedjan av brukare, politiker, leverantörer, tekniker med flera i energibranschen med flera. Ekocentrum 42-2003/GS EkocentrumVätgas - satsning på samverkan

Processintegration i västsvensk processindustri (PIP)  ska minimera miljöpåverkan och effektivisera energianvändningen i små och medelstora företag, främst inom petrokemibranschen. Det ska ske genom bättre övervakning av industriprocesserna, något som man hittills mest utvecklat inom större industrier. IVL, Svenska Miljöinstitutet (Energimyndigheten, Nynäs Refining) 45-2003/GS

Miljödrivet företagsnätverk i Skaraborg Företag i Skaraborg ska erbjudas att genom samverkan höja och aktivt visa sin miljökompetens, och på så sätt långsiktigt stärka sin konkurrenskraft. Agro Väst (kommunerna) 6-2003/GS Miljöpunkten

Green Market Sweden fortsätter att etablera sig som en organisation för ett västsvenskt nod i ett nationellt nätverk för att främja export av miljövaror- och tjänster. Green Market Sweden 8-2003/GS

Miljönätverk bland Göteborgsregionens SME-företag Projektet innebär att tre befintliga nätverk av små och medelstora företags (ett nätverk drivs i två kommuner) ska höja sin kompetens inom "affärsdriven miljöutveckling". I nätverken ingår kommunernas näringslivsansvariga samt Agenda 21-samordnare. BRG, Business Region Göteborg (kommunerna, företagen) 24-2003/GS

Västtrafik och samhällsnyttan etapp 2 Västtrafiks arbete med att ta fram ett pedagogiskt material för att visa kollektivtrafikens samhällsnytta inom alla områden fördjupas ytterligare, med fler fallstudier, genomgång av resorna till högskolor - universitet, digital karta med mera. Västtrafik 19-2003/TÖ

Skrota den gamla bilen eller åk kollektivt eller gå med i en bilpool Alla bilägare i stadsdelen Lundby (som är i stark tillväxt), som äger fordon äldre än från 1988 (i regel mycket dåliga från avgassynpunkt) ska kontaktas. De ska erbjudas betald bilpoolsavgift eller årskort i lokaltrafiken, på villkor att de skrotar sin gamla bil! De ska följas upp på olika sätt, och få delta i fokusgrupper med mera. Trafikkontoret Göteborg (Vägverket Region Väst, Västtrafik) 43-2003/IH Vision Lundby

Nya huvudvägar - från invanda ovanor till ovana resvanor Genom avgasmätning där resultatet syns omedelbart för bilisten, och riktad miljöinformation och olika aktiviteter i ett bostadsområde, vill man skapa beteendepåverkan på pendlingsvanorna. Trafikkontoret Göteborg (Vägverket) 37-2003/TÖ Läs mer om transporter och miljö

Resvanor til och från arbetsplatser i Mölndal (RAM) Projektet syftar till att minska bilresorna till de största arbetsplatserna i kommunen genom att med olika strategier skapa förutsättningar för mer hälsofrämjande och miljövänliga resvanor. Mölndals stad (Vägverket, Astra Tech, Astra Zeneca, Ericsson, Harry Sjögren, IKEA, Klippan, Papyrus, SCA med flera företag) 79-2003/TÖ RAM 

Design med Omtanke steg 2  Nu finns flera fantastiska färdiga miljöer att se! Miljönämndens projekt går vidare genom att erfarenheterna kring verkligt hållbar design sprids vidare, till ännu fler produkt- och tjänsteföretag. Projektet ska erbjuda utbildning, rådgivning, stöd vid upphandling, behovs- analyser med mera. Miljönämnden. 80-2003/TÖ Design med Omtanke

Kemikalieredovisningssystem inom VGR Ett datorbaserat system för  kemikaliehanteringen ska enligt den interna miljöpolicyn vara infört senast 2003. Det ska ge en säkrare hantering, bättre information och underlätta lagstadgad rapportering av kemikalieanvändningen inom Västra Götalandsregionens egna verksamheter. Miljönämnden. 92-2002/LO Internt miljöarbete

ICG, chans att visa upp svenskt miljöarbete Årligen hålls "International Checkpoint Göteborg" av Studentkåren på Handelshögskolan då studenter från motsvarande utbildningar i andra länder bjuds in. I år var temat för första gången miljö. Handelshögskolan (Lager 157, SCA, BRG) 75-2003/IH

Miljökalkyl för in- och utleveranser via Westma Sisjö- och Skövdedepåerna samt direktflöden till mottagarna. Projektet ska  utröna miljöbelastningen för godstransporterna samt vara ett underlag dels för åtgärder mot detta, dels för Westmas framtagande av en transportplan enligt miljöpolicyn. Westma 84-2003/LO 

Konferens om anti-fouling på fartyg Miljönämnden stödjer genom insatser inom "vatten" arbetet för mindre giftiga marina båtbottenfärger. En internationell konferens på Tjärnö Marinbiologiska Laboratorium oktober 2003 hölls för att profilera Västkusten som ledande inom marin forskning och utveckling. Chalmers (Forskningsråd, företag)  -2003/PerH

KNUFF Hållbar marknadskraft - en lots till marknadsetablering av ett urval varor och tjänster inom ramen för hållbar utveckling Projektet handlar om att lotsa tre miljöprodukter eller processer/ system till export. Erfarenheterna ska användas för att ta fram arbetsmodeller för fler framgångsrika exportsatsningar. Miljönämnden (Regionutvecklingsnämnden) 90-2003/GS

Lokal energiförsörjning baserad på trädbränsle Projektet ska exportera svensk miljö- och energiteknik till södra Polen och skapa exempel på tillämpad teknik från stubbe till värme. Detta stödjer etablering av lokal bioränsleförsörjning. Green market Sweden (MAES, Petro Kraft, SRK Stål och Rörkonstruktioner, Autopro Sverige, Industri Eldfast) 25-2003/GS Biobränsle - en växande bransch

Förstudie Tingvalls Eko - fältstation och demonstrationsanläggning Tingvalls Eko vill utvecklas till en pedagogisk och praktisk resurs inom ekologi och förnybar energi för högskolorna i Göteborg. Tingvalls Eko (Chalmers/ GU, Ekocentrum) 36-2003/MN

Demonstrationsprojekt vätgas Detta är en förstudie till en EU-ansökan för att identifiera och utvärdera demonstrationsprojekt för vätgasintroduktion samt bygga uppstrukturer för vätgastekniken. Energitekniskt Centrum, Nol (Chalmers) 46-2003/GS Läs mer om vätgasnätverket

Västra Götalands Energikontor Energiråd Väst som hittills bedrivits som en ideell förening - sedan 2001 med status som energikontor - utökas med en regional roll. Västra Götalands Energikontor ska vara ett nav för energiinformation i regionen med sitt nätverk av kommunala energirådgivare och kontakter med statliga myndigheter. Energiråd Väst (Energimyndigheten) 92-2003/AO Energiråd Väst

Kontaminerad mark, spetskompetens och goda exempel Projektet handlar om att kartlägga och marknadsföra avancerad teknik för sanering av förorenad mark. Målet är ökad kommersialisering av spetsteknik och bra metoder för att återställa kontaminerad mark. (Länsstyrelsen, kommunerna, företag) 91-2003/GS

Stöd till det interna miljöarbetet En projektanställning för att ge fortsatt stöd till de egna verksamheter inom Västra Götalandsregionen som påbörjat införandet av miljöledningssystem enligt ISO 14001. 94-2003/LO Miljöledningssystem

Ecologymässan 2003 Ecologymässan hölls samtidigt med EcoProcura i ICLEI:s (the International Council for Local Environment Initiatives) regi med Göteborg som värdstad. Målgruppen var inköpare och beslutsfattare från den offentliga sektorn i Europa och syftet att visa pilotprojekt inom miljöområdet. Miljönämnden ICLEI - EcoProcura

Förstudie om mikrokraftvärme i Västra Götaland Projektet ska utreda möjligheter och tillämpning för mikrokraftvärme, som kan försörja enskilda hus, husgrupper eller industri med både el och värme, med hjälp av biobränsle/biogas. Scandinavian Energy Project AB 21-2003/AO

Mer energi i skolan Syftet är att både öka och underlätta arbetet med energifrågor i Västra Götalands förskolor och skolor. Bland annat ingår en kartläggning av lyckade skolprojekt och engagerade resurspersoner, och att skapa ett formaliserat skolnätverk för alla energiaktörerna. Energiråd Väst (STEM, kommunala energirådgivare) 40-2003/PH Energiråd Väst

Deltagande på Ekocentrums miljöutställning 2003 Miljönämnden finns med på Ekocentrums fasta miljöutställning som ett led i marknadsföringen av Västra Götalandsregionen som en viktig aktör för hållbar utveckling. 81-2003/IH Ekocentrum

Energisystem baserat på kombibrännare pellets/ energispannmål Denna insats ska skapa förutsättningar i Polen för lokal biobränsleförsörjning från förnyelsebar energi främst i form av överskottshavre som energigröda. Green Market Sweden (Malopolska Agencja Energii i Srodowiska (MAES), Högskolan Trollhättan/Uddevalla, Falköpings kommun, energiföretag i Västra Götaland) 26-2003/GS

Lönsamma miljöaffärer genom design, kommunikation och kluster/ aktörssamverkan Svenska företag har utvecklat många mycket bra miljöprodukter och tjänster, men är inte duktiga på att marknadsföra dem. Projektet ska genom inspiration från upplevelseindustrin i företagens  marknadsföring ge en kunskapsbas för större marknadsframgångar. Innovatum (Högskolan Trollhättan/ Uddevalla, företagen i Fyrbodal med flera) 119-2003/GS Innovatum

Produktutveckling och förädling av regionalt och /eller ekologiskt producerade livsmedel för storhushållsbruk I projektet Näreko som skulle främja ekologiskt och närproducerat i storköken fann man brister dels i tillgången, dels i produktanpassning för storhushållen. Projektet syftar till att få fram andra förpackningsstorlekar, mer förädlade  livsmedel (skalat, tärnat, förkokt osv) som är attraktiva för restauranger, storhushåll m fl. Hushållningssällskapet Väst (Länsstyrelsen, företag - storhushåll) 111-2003/LO

Biogas Väst 2004 Detta projekt har pågått i två år. Under denna etapp ska man initiera lokala utredningar och förprojekteringar för fler anläggningar och tankstationer, utveckla affärskoncept för biogasproduktion från vallgrödor och gödsel, motivera olika målgrupper för satsningar på fordonssidan etc. BRG (LRF, Nova, Renova, Fordonsgas, Volvo PV, Borås och Trollhättans kommun med flera) 89-2003/JA  Biogas Väst

Balder (The Baltics Demonstration of Renewables") Mycket av de förädlade biobränslen som säljs i Norden produceras i Baltikum. Men den lokala användningen av pellets och briketter där är liten, trots att priset är fördelaktigt. Projektet "Balder" ska med svenskt kunnande och teknik stötta övergången till användning av egenproducerat trädbränsle i Estland, Lettland och Litauen. Miljöteknik Öresund (NUTEK, Region Skåne, Jönköpings län, leverantörer och företag med flera) 112-2003/JA

Steget Före - nationell miljötidning med olika regionala delar och profiler En miljötidning med goda exempel, tips och anpassad information  för små och medelstora företag ska ges ut gratis två gånger per år. Den finansieras delvis av annonser. Av tidningens 16 sidor består fyra av regionalt material. CMF (Naturvårdsverket, regionala miljöcentra) 132-2003/JA CMF

Miljö för Alla Miljö för Alla - en del av det större projektet "Bruk för Alla" - ska genom ett processinriktat arbetssätt och en upplevelsebaserad miljöutställning uppmuntra möjligheterna att nå hållbar utveckling i dess tre dimensioner. Bruk för Alla (Falköpings kommun, det lokala näringslivet) 106-2003/IH Miljö för Alla

Projekt Dagens Hushåll Genom en monter med 15 medarrangörer på Dagens Hushåll 26-29 februari 2004 ska enskilda konsumenter ges kunskaper om matens hälso- och miljöpåverkan och uppmuntras att köpa ekologiska livsmedel. Sveriges Konsumenter i Samverkan (KRAV med flera) 143-2003/LO

Förstudie kring delegationer Att ta emot nationella eller internationella besökare och visa goda exempel är viktigt för att knyta affärskontakter inom miljödriven utveckling. Projektet ska ta fram en arbetsmodell för hur desa delegationer bästa ska administreras och tas om hand. Miljöbyrån Ecoplan (NUTEK, Länsstyrelsen, Exportrådet, Handelskammaren, BRG). 146-2003/GS

GAME och västsvensk kraftsamling på miljörelaterad forskning inom EU Göteborg Action for Management of the Environment (GAME) som består av universitet, högskolor, industriforskningsinstitut och näringsliv i Västsverige, vill satsa på att vara aktiva i miljönätverk och få medel för forskning inom EU:s 6:e ramprogram. GAME (NMC, GMV, UC och länsstyrelsen) 141-2003/PH GAME

Grön Kemi Projektet Grön Kemi får fortsatta medel för sin verksamhet 2004 för att driva på miljöanpassning inom områdena sjöfart, däck, alkylatbensin, färger, smörjfetter. En satsning ska göras på mer information kring projektet. Göteborgsregionens kommunalförbund (Länsstyrelsen, Business Region Göteborg) 142-2003/PH Grön Kemi

Naturväktarna i Västra Götaland - Uppdrag Uthållig Utveckling Världsnaturfonden (WWF) vill med Västra Götaland som bas utveckla studiematerial och temamaterial om hållbar utveckling inom konceptet Naturväktarna. Material ska nu finnas för alla årskurser, från 1-12. Projektet planeras även att ingå i ett EU-projekt med baltiska organisationer. WWF (Konsumentverket, Länssyrelsen, Energiråd Väst med flera) 110-2003/IH Naturväktarna

Miljöbron i Fyrstad och Skaraborg Miljöbron är en ideell förening med medlemmar från bland annat Teknikbrostiftelsen och Svenskt Näringsliv som förmedlar kontakter mellan studenter och företag för olika miljöuppdrag, till exempel i form av exjobb, utökas från Göteborgsområdet till högskolorna i Trollhättan/ Uddevalla och i Skövde samt Skara. 140-2003/GS Miljöbron

Energispaning 2004 Energispaningen är en visionär klasstävling om energi för mellanstadiet. Barn är en viktig målgrupp för ökad miljömedvetenhet och påverkan på beteendet. Tävlingen sker för femte året i rad och innehåller 2004 en större utvärdering av konceptet. Energiråd Väst (Energimyndigheten, Region Halland) 164-2003/JA  Energiråd Väst

Förstudie Terminal Skaraborg ur ett dryport-perspektiv Projektet innebär att koppla ihop ett befintligt projekt om en godsterminal i Skaraborg till ett kommande projekt inom EU Interreg IIIb om hållbar tillgänglighet, "Sustainable Accessibility". Falköpings kommun. 165-2003/JA SustAccess

Göteborg 2050 Projektet som skapar långsiktiga framtidbilder för att ge underlag för dagens samhällsplanering, har pågått sedan 2000 och avslutas 2004 med en utvärdering. Chalmers (Formas, Energimyndigheten, Göteborgs Energi, Göteborgs Stad) 172-2003/JA En resa till Göteborg år 2050

Frukost- och lunchträffar med tema energieffektivisering Avsikten är att hålla 50 möten för småföretag och 50 för fastighetsförvaltare i Västra Götaland. Ämnet ska vara goda exempel på energieffektivisering och övergång till biobränsle. Energiråd Väst (STEM, medverkande kommuner) 167-2003 /JA

Från ax till aska Detta är en förstudie som ska ge faktaunderlag om samverkan kring i produktionskedjan spannmål som bioenergi, med utgångspunkt från Brålanda. Hushållningssällskapet (Lantbruksnämnden, Vänersborgs kommun) 168-2003/JA

Hållbar export Projektet ska genom intervjuer och workshops ta fram en både en gemensam kravbild och målbild som ska ingå i beslutsunderlag om exportindustrins transportbehov i olika handlingsprogram med mera. IVL  (Länsstyrelsen, Logistik och Transportstiftelsen, Volvo, SP) 162-2003/GS

Regional trafik- och miljödag 2005 Alla regionens kommunala och regionala aktörer ska sammanföras under en inspirationsdag 8 februari för att öka miljöarbetet inom trafik. Vägverket Region Väst. 185-2003/JA Trafikdag 2005

POPMÅL - en populärversion av de regionala miljömålen för företag i Västra Götaland" En populärversion ska tas fram för att sprida information om de regionala miljömålen till företagen och inspirera dem till miljöinsatser. Seminarier om miljömålen hölls för små och medelstora företag. Länsstyrelsen i Västra Götaland. 182-2003/PH Länsstyrelsens miljömålssidor.

Ekobonde på besök - att öka kunskapen om och försäljningen av ekologiska livsmedel hos konsumenter och butiker i Västra Götaland Projektet ska ta fram ett kvalitetssäkrat koncept för att ge de ekologiska producenterna en identitet. 10-15 lantbrukare utbildas för att bli ambassadörer och kunna genomföra aktiviteter i butiker. Ekologiska Lantbrukarna i Sverige (Länsstyrelsen) 191-2003/LO Ekologiska lantbrukarna

Marknadsföring av energiföretag från Västra Götaland i Polen Västsvenska företag erbjuds att delta på en energi- och miljömässa i Krakow i mars 2004 med energitekniklösningar. (Deltagande företag) 186-2003/GS

Praktik och teori kring regionala nätverk för innovationssystem med fokus på bränsleceller och vätgas  Projektet ska samordna det nybildade nätverket kring vätgas och konkretisera planerna för att genomföra de demonstrationsprojekt som föreslagits för för användning av vätgas. ETC AB (Chalmers) 180-2003/GS Vätgas Sverige 

* PH= Peter Holmberg,  PerH= Per Hörberg,  LO= Leif Olofsson,
IH= Ingrid Horner, TÖ= Tomas Österlund/ Ann Olsson,
MN= Mikaela Nilsson; GS= Gunilla Sandström, JA= Jessica Algehed

uiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m