Miljöprojekt 2004

För varje projekt som miljönämnden beviljat medel till under 2004 anges nedan projektets namn, inriktning, den sökande (övriga finansiärer inom parentes) diarienummer och miljösekretariatets kontaktperson*. Projekten är listade i den ordning de har tagits upp i miljönämnden.

"Klustermotor för Sustainable Indoor Air Quality-klustret, SIAQ" Projektet ska skapa en sammanhållande och drivande klustermotor som stöttar de deltagande företagen i teknik-, metod- och marknadsutveckling för att ge framgång i att sälja mer effektiva och energisnåla ventilationssystem. SP Sveriges tekniska Forskningsinstitut (NUTEK, VISANU, deltagande företag) 181-2003/GS

"Deltagande som lead partner i EU-projekt om hållbara transporter, SustAccess" Projektets syfte är att åtgärda två huvudproblem, att all ökning av godstransporter sker inom vägtrafik och att en stor andel av persontrafiken sker med bil. Denna utveckling är inte hållbar, och oroande inte minst från miljö- och hälsosynpunkt. VGR (Deltagande regioner inom Interreg IIIb) 5-2004/PerH SustAccess

"Kretsloppssystem för slamproducerad energiskogsproduktion för biobränsleproduktion" Projektet ska undersöka förutsättningarna för att odla energiskog i Fyrstadsområdet för att ta till vara det kommunala avloppsslammet som näring. Kommunalförbundet Fyrstad (kommunerna, LRF Väst, Innovatum) 8-2004/JA

"Eldning med havre" Syftet är att undersöka hur havre som biobränsle kan eldas på ett ekologiskt och ekonomiskt sätt i småskaliga anläggningar, jämfört med andra biobränslen. LRF Skaraborg (Energimyndigheten, utrustningstillverkare) 178-2003/JA 

"NORIS -No Rain in Sewers" Detta EU-projekt inom Interreg-programmet ska hitta en hållbar metod och teknik för att minska mängden regn- och dräneringsvatten i spillvattennätet. Pilotanläggningen kommer att finnas i samhället Tidan i Skövde kommun. Skövde (Tyréns Stiftelse, Chalmers, samt kommuner i B, D, GB; NL) 21-2004/GS

"Miljösamverkan Västra Götaland 2004" En fortsättning av det framgångsrika samverkansprojektet för att effektivisera och stärka miljötillsynen i Västra Götaland genom att genomarbetade projekt och hjälpmedel samt material tas fram. 23-2004/PH (Kommunförbunden, länsstyrelsen) Miljösamverkan Västra Götaland

"Regional Energiinformation" Projektet ska utveckla Energiråd Väst webbplats och ett regionalt nyhetsbrev till beslutsfattare och aktörer för att öka energimedvetenheten och vara ett stöd i den lokala energirådgivningen i Västra Götaland. Energiråd Väst (STEM, kommuner) 24-2004/JA Energiråd Väst

"Europeisk mobilitetsvecka - I stan utan min bil!" De kommuner i Västra Götaland som vill delta erbjuds kampanjstöd för att lyfta fram sina långsiktiga satsningar på mer hållbart resande. Årets tema är "Säkra vägar för barn". Vägverket Region Väst 19-2004/IH I stan utan min bil!

"Verktyg för verksamhetsutveckling med affärsfokus i små och medelstora företag" Projektets syfte är att ta fram ett verktyg för integrerad (det vill säga inklusive kvalitet, miljö, hälsa, arbetsmiljö, säkerhet etc) verksamhets-/affärsutveckling och sprida detta till SME. Centrum för Miljödriven Företagsutveckling (NUTEK, KRAFT-programmet, deltagande företag) 188-2003/PH

"ICG -chans att visa upp svenskt miljöarbete" Årligen hålls "International Checkpoint Göteborg" av Studentkåren på Handelshögskolan då studenter från motsvarande utbildningar i andra länder bjuds in. I år hade veckan tydlig miljöinriktning på både studiebesök, föreläsningar osv. HHGS-kåren (Handelshögskolan, SCA) 183-2003/IH

"Regional samverkan för att stärka det lokala arbetet med hållbar utveckling" Projektet Hållbar Utveckling Väst ska genom att samutnyttja resurserna i nätverket Energiråd Väst stötta samarbete mellan kommunerna för att främja och utveckla Agenda 21-arbetet (hållbar utveckling) i alla dess aspekter, sociala, ekonomiska och ekologiska. Föreningen Agenda 21 i Väst (Länsstyrelsen, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, de medverkande kommunerna, Energiråd Väst) 144-2003/JA Föreningen Agenda 21 i Väst och Hållbar Utveckling Väst

Pellets och sol - en tillväxtbransch Projektets syfte är att företag inom sol- och pelletsbranschen identifierar konkreta samverkansmöjligheter för att öka försäljningen av dessa värmesystem. Kan Energi Sweden (de deltagande företagen, GDE-Net, Nutek, Energimyndigheten) 31-2004/JA

"Green4u" Produktionen av förnybar energi som komplementnäring ska stimuleras, liksom efterfrågan på förnybar energi, för att skapa ett självförsörjande energisystem i Grästorps kommun. Detta kan bli en modell för fler skogs- och jordbrukskommuner. Energinätverket Green4u (länsstyrelsen, medverkande företag, Grästorps kommun) 46-2004/JA Green4u

"Spridning av Ekocentrums föreläsningsreferat" Ekocentrum vill pröva och utvärdera kunskapsspridning genom att dokumentation från deras föreläsningsserier till fler, med hjälp av publicering på webb och utskick till olika målgrupper, t ex övriga miljöcentra. Ekocentrum MN 45-2004/JA  Ekocentrum

"Energiteater" En teaterpjäs skapas för att på ett engagerande sätt nå ut med budskap om energifrågor till tonåringar. Pjäsen som spelas av Kolibriteatern heter Standby. Energiråd Väst (Energimyndigheten, och kommunerna Stenungsund, Tjörn, Orust, Lilla Edet, och Tanum) 49-2004/JA

"Torrkonservering av biologiskt avfall" I detta projekt ska ett nytt system testas för hantering och lagring av matavfall från hushåll i tätbebyggelse. Metoden ska ge bättre förutsättningar för vidare biologisk behandling, det vill säga rötning eller kompostering. Smedlund Miljösystem (Kretsloppskontoret Göteborg, BRG, RVF) 51-2004/JA

"Miljöteknikmässan 2004" Ett aktivt deltagande på mässan ska visa Tillväxt & Utveckling i Västra Götalandsregionen som en samlande kraft och partner för hållbar utveckling i alla dess tre aspekter. (Regionutvecklingsnämnden) 41-2004/JA Miljöteknikmässan

"Samverkan för vätgasintroduktion i Västra Götaland" SamVäte i Väst ska satsa på fler intressenter och fler demonstrationsprojekt, samt på att sprida kunskap för att främja vätgas och bränslecellstekniken i Västra Götaland. ETC Battery and FuelCells Sweden (Chalmers, Volvo technology, Ale och Stenungsunds kommuner, Petrokemiprojektet Stenungsund, Businedss Region Göteborg, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) 64-2004/JA Vätgas - satsning på samverkan 

"Förstudie om förutsättningar att bli biosfärområde för Lidköping, Götene och Mariestad" Syftet är att skapa dialog med alla berörda, och studera hur initiativet att skapa ett biosfärsområde kan gynna hållbar utveckling i alla tre dimensioner i denna trakt med mycket höga natur- och kulturvärden, vid platåberget Kinnekulle intill Vänern. Götene kommun (Länsstyrelsen, Lidköping, Mariestad) 57-2004/BM Vänerskärgåden och Kinnekulle

"Environmental Export Cluster Initiative" Projektet ska öka exporten av regionala miljödriven teknik och kunskap genom bland annat marknads- och företagsanalyser och stöd till kluster. BRG ( NUTEK, VGR:s Regionutvecklingsnämnd, deltagande företag) 184-2003/PH EcoEx

"Nätverk för hållbar utveckling" En förstudie ska göras för att bilda ett nätverk av företag för kunskapsutbyte om bland annat beteendefrågor. En projektplan ska tas fram för nätverksarbetet. MINAB 73-2004/PH

"Företagsekonomi och transporter" En stor del av alla företags distribution sker med mindre firmabilar. Dessa transporter är ofta varken kostnadseffektiva eller miljöanpassade. En modell för logistikrådgivning ska utvecklas som kan användas av revisorer och ekonomiska rådgivare. Det är ett sätt att få besparingar och samtidig miljövinst i småföretag. Miljölots (Vägverket, Länsstyrelsen, Pacta Juridik och Ekonomi) 56-2004/JA MER

"Hållbara åkerier" Syftet är att få fram en modell för hur frågor om trafiksäkerhet och arbetsmiljö kan integreras i de medverkande åkeriföretagens miljöledningssystem. Grimsås Åkeri (Vägverket, övriga medverkande åkerier) 81-2004/JA

"Förstudie Tillverkning av nya retur-resursbränslen" Flera tusen ton organiskt industrispill (till exempel från textilbranschen) läggs årligen på tipp. Förstudien ska undersöka möjligheten att samverka kring omvandling av spillet till biobränsle för små eller medelstora fastbränsleanläggningar. SP (medverkande kommuner och företag) 78-2004/JA Waste Refinery

"Delregionala logistiksystem för miljöeffektiva och konkurrenskraftiga transporter" Projektet ska genom samverkan, koordinering av godsflöden och ny IT-teknik främja mer hållbara transporter i delregioner. Kommuner och företag i Sjuhärad och Skaraborg deltar. Handelshögskolan (Chalmers, Vägverket, Vinnova, Banverket) 74-2004/JA 

"Fler hus utan värmesystem i Västra Götaland" Projektet ska främja byggande av energieffektiva småhus som radhusen i Lindås från 2000, som konstruerades av arkitekt Hans Eek och EFEM. Ett traditionellt uppvärmningssystem har ersatts av värmeväxlare i kombination med extra välisolerad konstruktion. Det gör att kroppsvärme och spillvärme från apparater räcker för att värma husen. De har god komfort och är inte dyrare än "vanliga" hus. Kommuner och byggbransch som av vana ändå väljer de gamla systemen, ska nu få kunskap om tekniken. Energiråd Väst (Energimyndigheten, kommuner, branschen) 77-2004/JA Passivhus

"Lokal produktion och konsumtion av baljväxter i Västra Götaland" Genom att odla baljväxter i regionen till både proteinfoder för djur och för människors konsumtion, kan man slippa importera soja. Då skonas regnskog i Sydamerika och transporterna  minskar. Det behövs mindre bekämpningsmedel och spannmålsskördarna här kan bli bättre, och fler jobb kan skapas i jordbruket. SIK (EU, Lantmännen, LRF) 69-2004/BM Rapporter om livsmedel

"Rapport och informationsbroschyrer om Mat Göteborg 2050" I projektet Göteborg 2050 där man arbetar med visioner om hur man ska uppnå ett hållbart samhälle, ingår en framtidsstudie om livsmedel. Studien ska göras mer tillgänglig för allmänheten i en populärversion. Avdelningen för fysisk resursteori, Chalmers. 70-2004/BM Göteborg 2050

"Handla för miljön - med fokus på livsmedelskonsumtionen" Projektet ska uppmärksamma betydelsen av den enskildes förståelse för sin egen miljöpåverkan genom val av livsmedel. En metod och modell ska tas fram för att främst informera ungdomar. Falköping 68-2004/BM

"Verksamhetsledning för hållbara affärer" Insatsen är en förstudie för att underlätta för små och medelstora företag att hitta de verkligt långsiktiga och miljömässigt hållbara affärsmöjligheterna. Centrum för Miljödriven Företagsutveckling 92-2004/PH CMF

"Miljö för Alla" Miljö för Alla är en upplevelsebaserad miljöutställning där man presenterar goda exempel och främjar miljöbeteende. Detta projekt ska utveckla pedagogiken för visningarna av utställningen samt stödja utbildning av miljöguider som kommer från verksamheten Bruk för Alla, där arbetshandikappade får sysselsättning. Miljö för Alla (Bruk för Alla, Falköping, Vägverket med flera) 71-2004/IH Bruk för Alla

"Ekobeställarna" Detta är en förstudie för ett koncept i Majorna i Göteborg att lokalt erbjuda kunder att på en webbplats kunna beställa ekologiska produkter genom sin vanliga butik. På så sätt utnyttjas befintlig logistik och den lokala dagligvaruaffären stärker sin ställning. Detta kan vara en modell för andra stadsdelar eller orter. Västfront Ek. Förening (Länsstyrelsen) 115-2004/BM Ekobeställarna

"Information om och ökning av engagemanget för en omställning till hållbar utveckling" Föreningen Ingenjörer för Miljön:s syfte är att påverka och skapa dialog kring långsiktigt hållbar teknikutveckling. Projektet ska dels dra igång en lokalförening i Trestad, dels göra ett speciellt inlägg i miljödebatten. Detta sker genom ett seminarium i samarbete med Läkare för Miljö, kring vad några kända Västra Götalänningar har för miljögifter i blodet. Ingenjörer för Miljön Väst (Ingenjörer för Miljön (Riks), Läkare för Miljön, Ekocentrum) 114-2004/IH Ingenjörer för MiljönVem slår Margot Wallström?

"Mejeri i Dalsland" Denna förstudie innehåller en marknadsundersökning och en undersökning av de affärsmässiga förutsättningarna samt de miljömässiga konsekvenserna av att starta ett lokalt mejeri i Färgelanda. Hushållningssällskapet Väst (Länsstyrelsen, Vägverket, Sparbanksstiftelsen, deltagande lantbruksföretag) 104-2004/BM

"Göteborg 2051" Projektet ska testa en pedagogik för att stimulera, fånga upp och presentera idéer för politiker och allmänhet om hållbar utveckling från ungdomar. Syftet är att skapa en pedagogik för att - till exempel efter projektet Göteborg 2050 som handlar om att konkretisera framtidsvisioner - få ungdomar mer delaktiga och engagerade i samhällsfrågorna samt att skapa utbyte över generationsgränserna. Ekocentrum (Göteborg 2050, Universeum) 91-2004/IH Ekocentrum, Göteborg 2050

”Energiteknikcentrum” ETC är en brygga mellan forskningen främst på Chalmers, och marknaden, för att nå ut med avancerade batterier och bränsleceller som på sikt ska frigöra oss från oljeberoende. Ale kommun (Energimyndigheten, näringslivet) 88-2004/JA ETC

”Jag du i det hållbara samhället” Projektet ska skapa metoder för att för att utveckla individens agerande i mer hållbar riktning. Det görs i en utställning för både vuxna och barn med fokus på beteendeförändring. Navet (Länsstyrelsen, Sjuhärads kommunalförbund, Borås stad, näringslivet) 103-2004/JA Navet

”Hur uppnås en god ljudnivå i förskola och skola” En vägledande exempelsamling med ljudkrav för olika rumstyper och lämpliga akustikdämpande åtgärder tas fram, i samverkan med Design med Omtanke. Miljömedicin, Sahlgrenska Akademin (Formas, Mölndals stad, Stiftelsen för Arkitekturforskning, Hörselskadades Riksförbund, materialtillverkare) 105-2004/ LO

”Verksamhetsledning för hållbara affärer i Västra Götaland” Ett verktyg för att koppla ihop ledningsstödsystem med möjligheten till långsiktigt hållbar affärsutveckling ska spridas och användas främts inom livsmedels-, energi- och transportbranschen, och nyttjas i kvalitetsmagisterprogrammet på högskolan i Borås. CMF (Sjuhärads kommunalförbund, Innovatum, BRG, Höskolan i Borås) 139-2004/PH Centrum för Miljödriven Företagsutveckling

”Biogas Väst 2005” Västra Götalandsregionen fortsätter att vara en av huvudsponsorerna i denna satsning på att främja biogas som fordonsbränsle genom att utveckla biogasframställning och driva på utbyggnaden av tankställen med mera. BRG ("hela branschen" - från biogasproducenter till fordonstillverkare) 116-2004 JA Biogas Väst

”Förstudie av vätgasväg…” Förstudien ska, i samarbete med SamVäte i Väst, visa möjligheten att etablera en bärkraftig infrastruktur för att förse vätgasdrivna fordon med vätgas på en pilotsträcka, Oslo - Göteborg - Malmö - Köpenhamn. Stability AB ("branschen") 119-2004/JA Vätgassamverkan 

”Energieffektiva produkter - för konkurrensförmågan och miljön”  Projektet ska ge industrin i Västra Götaland stöd och inspiration till utveckling av energieffektiva produkter. IVF (Stem/Nutek, Härryda kommun, BRG) 121-2004/JA

”Tillgänglig natur” Västkuststiftelsen som förvaltar naturskyddade områden i Västra Götaland, ska öka tillgängligheten till reservaten både för turister och egna invånare. Det sker genom bland annat informationsskyltar på flera språk och 100-150 guidade vandringar 2005. Västkuststiftelsen 125-2004/BM Västkuststiftelsen

”Europeisk konferens om lokal och regional mat – med Västra Götaland som gott exempel” En europeisk konferens planeras i Västra Götaland 27-28 september 2005 för att belysa marknaden för och främja utvecklingen av lokala livsmedel, som kan ge fördelar både i besöksnäringen och för miljön. SLU Omvärld (KSLA Lantbruksakademin, SLU) 144-2004/BM   www.foodinsweden.se

”Indikatorer av socioekonomiska aspekter som komplement till miljökrav” I detta projekt ska indikatorer tas fram vid inköp av livsmedel - och metoder för uppföljning av dem - för krav på arbetsmiljöförhållanden, gästarbetares villkor, barnarbete med flera socioekonomiska faktorer. SIK (EU, livsmedelsföretag) 133-2004/BM

”Energifokus på industrin i Västra Götaland” Syftet med detta projekt är att minska de mellanstora företagens energiförbrukning genom att höja deras energimedvetande och ge dem kunskaper om styrmedel, analysmetoder och effektiv energiteknik. CIT Industriell Energianalys (CIT Energy Management, Energimyndigheten, medverkande företag) 135-2004/JA

”Campus Johanneberg” Chalmersfastigheters studentbostäder ska bli ett demonstrationsprojekt för att visa byggbranschen ett både kostnads- och energieffektivt byggande med höga miljökrav. Chalmersfastigheter (medverkande konsulter) 75-2004/JA

”Livsstilar och Resmönster i Mölndals stad” Denna studie ska inhämta kunskaper om resenärer i Mölndal och deras värderingar, livsstil och önskemål i trafiken, och bygga en kunskapsplattform som redskap för fältprover och tester. Mölndals stad (Vägverket, medverkande företag) 106-2002/JA RAM

"Förstudie om möjligheterna till etablering av en etanolfabrik i Dalsland" Studien ska bland annat undersöka råvarutillgångar, investeringskostnader, logistik och huvudmän för etanoltillverkning i Dalsland, som ett led i minskad användning av fossila bränslen. Dals Ed (Kommunalförbundet Dalsland, Sparbanksstiftelsen, LRF) 98-2004/JA

"Regionalt nätverk för kunskap om energiaspekten i produktdesign" Syftet är att skapa ett regionalt nätverk "ENERGI+DESIGN" som ska främja medvetenheten om energianvändning genom produktdesign - att till exempel vattenkokaren eller bildskärmen visar elåtgången - både hos företag och konsumenter. Interactive Institute (Energimyndigheten) 106-2004/JA Static

"Sam-Eko" Syftet är att öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel genom fem konferenser för producenter och konsumenter där identifikation både av faktorer som bromsar utvecklingen samt motiv och målkonflikter sker. Därefter kan plattformar för gemensamma satsningar ske. Ekocentrum (deltagande företag) 112-2004/BM Ekocentrum

"Uppstart och etablering av Miljöpunkten Skaraborg" Denna ekonomiska förening ska etableras och göras känd som ett stöd för miljödriven näringslivsutveckling, och vara en motor för att snabbt omsätta kunskap i praktisk verksamhet. Miljöpunkten Skaraborg Ek. För. (Götene, Falköping, medverkande företag, Högskolan i Skövde, Miljöbron) 136-2004/JA Miljöpunkten

"Delprojekt inom SIAQ" Nätverket för "Sustainable Indoor Air Quality" ska genomföra delprojekt för kompetensutveckling om innemiljö och energieffektivitet, om lågtrycksventilation, ta fram demonstrationsobjekt samt förmedla erferenhetsutbyte mellan upphandlare och SIAQ-företag. SP (Energimyndigheten, Sv Byggsektorns Utbildningsförlag, företagen i nätverket) 110-2004/Alex Bergström

"Uppsatstävling om hållbar utveckling" En uppsatstävling för studerande på C- och D-nivå i Västra Götaland ska behandla hållbar utveckling i alla dess tre aspekter, och hur det kan inverka på vår livskvalitet. Naturskyddsföreningen Göteborg (SNF länsförbund och riksförbund, Studiefrämjandet) 99-2004/IH SNF Göteborg

"Tidskapseln" Projektet Göteborg2050 om visioner och planering inför ett framtida hållbart samhälle avslutades med en utställning där alla kunde lämna synpunkter på deltagande organisationers och myndigheters framtidsvisioner (däribland Västra Götalandsregionen) Slutligen lades dokument och brev i en koffert, en "tidskapsel" som inte får öppnas förrän år 2050! Göteborgs stads miljöförvaltning (Banverket, Göteborg Energi med flera) 160-2004/IH  Göteborg2050 

"Informationsprojekt Gårdsjöstiftelsen" Gårdsjöstiftelsen bedriver internationellt välkänd forskning om försurningen och ska i detta projekt uppdatera sitt informationsmaterial om detta på svenska och engelska. Gårdsjöstiftelsem (Skogssällskapet, Skogsvårdsstyrelsen, Länsstyrelsen, IVL, Hensbackastiftelsen) 154-2004/PH

"Förstudie om integrerade naturkontakter" Syftet med detta projekt är att öppna möjjligheter för nya grupper, i samverkan med invandrarföreningar, kvinnorganisationer och studieförbund att utnyttja allemansrätten för att få positiva naturupplevelser, friskvård och sociala kontakter. Göteborgs Naturhistoriska museum. 151-2004/BM

- - -

Riktlinjer för ansökan om pengar 

Mer om bidrag till projekt

* Alex Bergström, Miljönämndens ordförande, BM= Berit Mattsson,GS= Gunilla Sandström, IH= Ingrid Horner, JA= Jessica Algehed, LO= Leif Olofsson, PerH= Per Hörberg, PH= Peter Holmberg 

uiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m