Miljöprojekt 2005

För varje projekt som miljönämnden beviljat medel till under 2005 anges nedan projektets namn, inriktning, den sökande (övriga finansiärer inom parentes) diarienummer och miljösekretariatets kontaktperson*. Projekten är listade i den ordning de har tagits upp i miljönämnden.

"Grön Kemi" Projektet Grön Kemi fortsätter med syfte att påverka utvecklingen för mer hälso-/ miljöanpassade kemiska produkter som samtidigt har en god funktion. Arbetet är inriktat mot "högvolymprodukter" som innehåller riskabla komponenter och som har en stor spridning i samhället. Det är bildäck, färger, sjöfartens kemikalier, smörjmedel, tvåtaktsbensin med mera. Göteborgsregionens Kommunalförbund (Länsstyrelsen, Business Region Göteborg) 1-2005/PH

"Design med Omtanke" Projektet Design med Omtanke engagera ännu fler aktörer som arkitekter, designrar och formgivare samt producenter. Tillsammans utvecklar och utformar de enligt DmO:s arbetssätt fler offentliga miljöer i etisk, estetisk, ekonomisk och ekologisk riktning. Under designåret 2005 görs en särskild satsning för att sprida Design med Omtankes metodik vidare. 2-2005/PH Design med Omtanke

"Företagsnätverk för hållbar vinstutveckling" Ett nätverk i Marks kommun där företag samarbetar för att visa hur arbete för hållbar utveckling kan ge såväl ekonomiska vinster vid t ex miljöinvesteringar som frisk personal, samt en värdegrund som förenar företaget och stärker varumärket. Arbetet sker inom nätverket, på hemmaplan i företagen och med utåtriktade aktiviteter, t ex lunchseminarier. MINAB (Nutek, Marks kommun, Svenskt Näringsliv, Svenska Kommunförbundet, deltagande företag och företagsorganisationer) 13-2005/JA

"Manna - en annorlunda utställning om mat" Den vackra och tänkvärda Mannautställningen för alla sinnen skapades 2004 av Centrum för Tvärvetenskaplig Miljöforskning (CTM) på Stockholms universitet och föreningen Albaeco. Den visar - utan pekpinnar - på vårt beroende av naturen för vår mat och de ofta dolda sambanden mellan vår konsumtion och miljö, så kallade ekosystemtjänster. Den visades i Göteborg på fyra ställen våren och sommaren 2005. 159-2004/IH Mannautställningen

"Produktutveckling av Näreko-produkter" Detta projekt fortsätter med att genom bland annat produktutveckling arbeta vidare med de flaskhalsar som finns för ökad användning av ekologiska produkter, främst i storkök. Hushållningssällskapen i Väst 11-2005/BM

"Livsmedel och miljö - optimerade djurtransporter" Syftet med detta projekt är att studera förutsättningarna för att förbättra effektiviteten i slakteritransporterna. På så vis ska miljöpåverkan minska och djurens villkor under transport och vid slakt bli bättre. Även produktkvaliteten kan påverkas positivt av bättre logistik. Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU Skara (Slakteriföretagen, Livsmedelsverket) 15-2005/BM 

"Inspirationsdag om ekologiska livsmedel" Restaurangansvariga, kökspersonal, folkhälsosamordnare, konsumentvägledare med flera bjöds in till "En halv dag som är helt grön" 12 oktober 2005 om val av livsmedel. Göteborgs Stads Miljöförvaltning och Agenda 21 (Konsument Göteborg) 26-2005/BM Inbjudan 12 okt (pdf)

"Förstudie om den fossilfria ekonomins betydelse för nya jobb i Västra Götaland" Analysen av förutsättningarna för ett systemskifte inom energiområdet ska ge stöd för en kommande huvudstudie som ska vara beslutsunderlag för en planerad övergång till mer hållbar utveckling. Miljösekretariatet och regionutvecklingssekretariatet. 27-2005/JA Mindre fossilberoende

"Västcell - Energisystem med västsvensk bränslecell på kulturhuset Vingen" Detta är ett pilotprojekt för att i Kulturhuset i Amhult, Torslanda i Göteborg använda och förevisa kommande teknik med solceller, vätgas och bränsleceller för energiförsörjning. Kulturhuset Vingen (Göteborgs stads miljöförvaltning och Göteborg Energi, ABB, Volvo, Kulturföreningen Rosengården, ETC) 100-2004/JA Vätgas -satsning på samverkan

"GAME" Syftet är att bidra till aktiviteter inom olika forskningsteman 2005 inom Göteborg Acction for Management of the Environment, som är ett samarbetsprojekt mellan universitet, högskolor, forskningsinstitut, länsstyrelse, kommuner, Västra Götalandsregionen och näringslivet. GAME ska främja miljöforskning och dess tillämpning. Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum (NMC; GMV; Industriforskningsinstituten, Länsstyrelsen) 32-2005/PH GAME

"Närvärme i Västra Götaland" Detta projekt ska främja konvertering av el- och oljepannor på landsbygden till närvärmeanläggningar för biobränsle. Biobränslet ska produceras lokalt av lantbruket. Detta ger både miljöfördelar och arbetstillfällen. LRF (Länsstyrelsen, Energimyndigheten, deltagande ägare av pannanläggningar, EU) 12-2005/JA Agroväst - Energigården

"Företagsekonomi och transporter" Ett verktyg för logistikrådgivning tas fram för revisorer och ekonomiska rådgivare. Genom översyn av transporterna skapas både ekonomiska och miljömässiga fördelar i företagen. Miljölots (Dalstorpsgruppen, Svenska Revisorssamfundet, Föreningen Auktoriserade Revisorer, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, Revisorer och redovisare, IREV, utbildningsinstitut för SRS och FAR, Vägverket och länsstyrelsen) 14-2004/JA MER, revisorer för besparingar även för miljön

"Miljökonsulent Westma" Detta är en förlängning av miljöhandläggartjänst som delas mellan Westma, Västra Götalandsregionens förvaltning för upphandling, och miljösekretariatet. Syftet är att öka miljökunskaperna och andelen miljöanpassade varor och tjänster i upphandlingen för sjukvård etc. 9-2003/LO Upphandlingen och miljön

"Skapande och etablering av branschkrav för småskalig förädling av potatis och grönsaker" Nivån på kvalitets-, miljö- och hygienarbete ska höjas genom detta projekt, för att öka potatis- och grönsaksskaleriernas i Västra Götaland möjligheter att klara konkurrensen på marknaden. SIK (SMAK och Grön produktion, deltagande företag, Meny) 20-2005/BM   

"Anpassning av platsspecifik odlingsteknik och ytmyllning för ett hållbart ekologiskt jordbruk" Syftet med detta projekt är att utveckla teknik och metoder och sprida kunskaper om odling som bidrar till ökade skördar och minskad miljöpåverkan. Demonstrationsprojekten kommer att bedrivas på Sötåsen och Dingle, två av de naturbruksgymnasier som Västra Götalandsregionen driver. Sötåsen (VGR gymnasienämnd, länsstyrelsen, POS, Ranaverken, NV alt JoV) 29-2005/BM

"ICG-chans att visa svenskt miljöarbete"
International Checkpoint Göteborg är det största internationella projektet på Handels. Det hålls våren 2005 för 15-e gången och för andra gången med miljöprofilering. Studenterna får möta auktoriteter inom ekonomi etc, samt elever från universitet runt i världen. Gästerna får inblick i vårt näringsliv genom bl a föredrag och företagsbesök. Miljönämnden är huvudsponsor och bistår med studiebesök. ICG-HHGS (Handelshögskolan, BRG) 25-2005/IH

”Göteborg 2050 – regional spridning av resultat och erfarenheter” Projektet har i samarbete med stadens planeringsprocesser skapat framtidsbilder av ett långsiktigt hållbart Göteborg bland annat om energi och transporter. Idéer, arbetsmetoder och resultat ska förvaltas och spridas vidare. Göteborgs Stad Miljöförvaltningen (GMV, Göteborg Energi, Energimyndigheten)16-2004/JA Göteborg 2050

”Miljöbron 2005” Miljöbron är en ideell förening som förmedlar kontakter mellan studenter och företag för olika miljöuppdrag, till exempel i form av exjobb. Det både höjer miljökompetensen ömsesidigt och ger studenterna kontakter med arbetslivet. Miljöbron (Göteborgs universitet, Chalmers, Högskolan Trollhättan Uddevalla, Högskolan Skövde, kommunförbunden, Sparbanksstiftelsen, Kärnsund, Innovatum m fl) 38-2005/JA Miljöbron
 
”Förberedelser för ministermöte om sjöfart och fiske i Norden” Miljödepartementet håller ministermötet i Göteborg i april 2006. Västra Götalandsregionen ska tillsammans med Nordsjökommissionen medverka som aktiv observatör kring viktiga frågor för rederi- och fiskenäringarna och miljön. 21-2005/PerH Pressmeddelande

”Miljöanpassade inköp av fiskprodukter” En utbildning 14 september 2005 skulle ge de anställda i Västra Götalandsregionens samt Göteborgs stads egna storkök underlag för medvetna produktval för ett hållbart utnyttjande av fiskresurserna, och en ökning av konsumtionen av ”miljösäkra” fiskprodukter. Westma (Göteborgs Stads upphandlingsbolag) 31-2005/BM Medvetna val för en hållbar fiskkonsumtion 

"Ekologisk produktion av köksväxter i Västra Götaland – odlare och marknad" Projektet inleds med en kartläggning av dagens produktion och konsumtion för att analysera vad som krävs, till exempel anpassning av sortiment och förädling, för att den ekologiska produktionen av rotfrukter och grönsaker ska kunna öka. Hushållningssällskapet Väst (Länsstyrelsen, Prytz fond, deltagande odlare) 41-2005/BM

"Konsultdag om hållbara transporter" En inspirationsdag maj 2005 för konsultföretag för att inspirera till samverkan men också till utveckling och framtagande av tjänster och produkter som bidrar till mer miljömässiga transporter. CMF (Vägverket, Göteborgs stads trafikkontor) 44-2005/JA 

"RES-e Regions" EU-direktivet om grön el (RES-e-direktivet) förutsätter att andelen förnybar energi ska öka. Då behövs utöver en nationell strategi även regionala och lokala sådana, samt samordnade insatser. Inom detta projekt ska barriärer brytas ned genom att alla nyckelaktörer involveras. Statens Energimyndighet (EU) 48-2005/JA

"Energize Regional Economies" En extern utredning ska beskriva och analysera de regional-, företags- och privatekonomiska effekterna för effektivare och förnybara energisystem i Västra Götaland, och ta fram en regional strategi för utfasningen av fossila bränslen som bidrar till växthuseffekten. Utredningen ska göras som en del av ett EU-projekt som region Frysland, nederländerna ansvarar för. (Regionutvecklingsnämnden, Interreg IIIB) 27-2005/JA Mindre fossilberoende region, ERE-projektet

"Ekologisk produktion av jordgubbar i tunnel" Projektet ska ge kunskap i odling av ekologiska jordgubbar med kontroll av sjukdomar och skadegörare. Odlingen i tunnel förväntas kunna förlänga säsongen, vilket även kunde tillämpas för andra bär och grönsaker. Rånna försöksstation, SLU (Skövde kommun, Jordbruksverket, jordgubbsförsäljning) 72-2005/BM

"Design med Omtanke i Marks kommun" Marks kommun vill bli pilotkommun för att tillämpa metodiken från projektet Design med Omtanke för att skapa en utvecklingsplan för orten Rydal. Marks kommun Regionutvecklingsnämnden) 55-2005/PH

"Solenergiinventering" En snabbinsats för att skapa planeringsunderlag för lönsamma solenergisatsningar med ROT-bidrag i offentliga lokaler under 2006. SP Sveriges tekniska Forkningsinstitut (Falköping, Borås, Västfastigheter) 43-2005/JA Solenergi, en strålande lösning

"Regional fördjupning av Bygga Bo-dialogens utbildning" Boverket ska inom det nationella projektet hålla utbildningar på olika platser tillsammans med SP och IVL. 8-9 november hålls utbildningar i Göteborg för byggnadsarbetare, fastighetsskötare m fl hålls i Västra Götaland. De ska ligga till grund för ett regionalt Bygga Bo-nätverk. IVL (Boverket) 76-2005/JA Bygga Bo-dialogen

"Kommunal reserevision" Syftet är att utveckla en metod för effektivisering och bättre förvaltning både ekonomiskt och för miljön, av kommuners m fl fordonsflotta (t ex i hemtjänsten). Både en handbok och IT-stöd för bättre logistik har tagits fram och lanseras nationellt i februari 2006. Vägverket Region Väst 71-2005/JA Bra bil på rätt plats

"Energisession 2006" En ny regional tillväxtorienterad energikonferens skapas. Tanken är att den ska bli återkommande Den anordnas av Västra Götalandsregionen tillsammans med ett tiotal regionala aktörer, och hålls första gången 8-9 februari 2006 på Innovatum i Trollhättan. 86-2005/JA Energisession 2006

"Energigården" Jordbruket spelar en viktig roll i omställningen av Sveriges energisystem, bland annat genom olika energigrödor och biprodukter. Projektets mål är att öka energiproduktionen från jordbruket i Västra Götaland med 5 TWh. Agro Väst. 59-2005/JA Energigården

"Miljö och energiinnovationer" Projektet ska i samverkan med dem som stöttar entreprenörer utveckla ett koncept för kommersialisering av miljöinnovationer, för att lotsa dem till framgång. Innovatum. 87-2005/JA Innovatum

"Miljöanpassat båtupptag" En metod tas framför rening av vatten från spolplattor för tvättning av fritidsbåtar på land, för att minska utsläppen av förorenande ämnen från båtbottnar. Göteborgsregionens Fritidshamnar AB, GREFAB (Svenska Båtunionen/ Håll Sverige Rent, Göteborgs Stad, Sjöfartsverket) 67-2005/SE 

"Gröna Rehab" Ett projekt för att starta rehabiliteringsverksamhet för människor med stressrelaterade sjukdomar i Göteborgs botaniska trädgårds regi och med kompetens från både den vita världen/ vården och den gröna/ trädgården. Folkhälsokommittén 142-2005/PH Gröna Rehab

"Samväte 2006" Ökad satsning för att inom nätverket Samväte i Väst främja vätgas och bränsleceller som energibärare. Bland annat ingår Samväte i Väst i det svenska konsortium som ska ta fram kriterier för vätgassatsningen i EU:s sjunde ramprogram för forskning och teknikutveckling. ETC Battery And Fuel Cells Sweden (Sveriges Miljöteknikråd, Vägverket, Region Halland, Region Skåne, EU Hyways, Energimyndigheten, KLIMP, näringslivet) 113-2005/JA Vätgas -satsning på samverkan

"Grön Kemi" Projektet Grön Kemi fortsätter till och med halva 2006 främst med delprojektet om sjöfart. Under våren planeras också bland annat ett färgseminarium och information om sommardäck. GR (länsstyrelsen, BRG) 120-2005/PH

"GAME" Göteborg Action for Management of the Environment är ett nätverk för forskning och näringsliv m fl. För 2006 planeras bland annat nätverksträffar, miljöforum och rundabordsmöten om aktuella frågeställningar. 119-2005/PH GAME 

"Ecoex - West Swedish Environmental Export" Projektets syfte är att skapa goda exportförutsättningar för västsvenska miljöföretag. Främst ordnas aktiviteter för kompetensutveckling och samverkan i exportfrågor. Ecoex är även paraply för Green Energy Cluster och Waternet. BRG (Green Market Sweden, Innovatum) 61-2005/JA Ecoex

"Biogas Väst 2006" Projektet ska främja biogas som fordonsbränsle och under 2006 sker det främst genom både informationsinsatser i alla led och för att få mer investeringar i nya anläggningar för produktion och distribution, samt tankställen. BRG (KLIMP, EU BiogasMax, intressenter i Västra Götaland) 95-2005/JA Biogas Väst

"Maten och miljön på Gunnebo Slott och Trädgårdar" Gunnebo ska satsa på att bli en förebild genom att erbjuda egen- och lokalproducerade ekologiska livsmedel. De ska förmedla kunskap och inspiration om matens kvaliteter i sin historiska ram till både konferensgäster och skolklasser med flera besökare. Gunnebo Slott och Trädgårdar AB. 78-2005/BM Gunnebo Slott och Trädgårdar

"Samtalet -ett verktyg för hållbar utveckling" Tre områden har valts ut för att skapa affärsutveckling i de gröna näringarna i Bohuslän: förnybar energi från jordbruket, kompletterande näringar t ex turism, samt betande köttdjur för att hålla landskapet öppet. Metoden är "samtalet" ett processinriktat arbetssätt. Strömstads kommun (Orust, Munkedal, Sotenäs, Tanum, LRF, deltagande företag) 117-2005/BM

"Naturväktarna i Västra Götaland, etapp 2" Världsnaturfondens (WWF) projekt syftar främst till att ta fram en pedagogisk grundsyn om hållbar utveckling i dess tre dimensioner samt inspirerande studematerial för utbildning för äldre elever, vilket testas i Västra Götaland som pilotregion. Efter "Mat på hållbar väg" följer motsvarande pedagogiska material om energi och vatten. Världsnaturfonden (Länsstyrelsen Västra Götaland, Konsumentverket) 75-2005/IH Naturväktarna 

"Förstudie för att bygga nätverk kring hållbar utveckling i Bohuslän - Dalsland" Projektets syfte är att genom en ekonomisk förening skapa ett nätverk där inspiration och kreativitet kan tas tillvara för att driva på hållbar utveckling i området. Akademin för hållbar utveckling. 51-2005/BM 

"Utveckling av bilpooler genom gemensam upphandling" Detta projekt ska underlätta samverkan mellan offentliga aktörer för att skapa öppna bilpooler för offentlig sektor ihop med privatpersoner och företag, samt integrerad med kollektivtrafiken. Trafikkontoret Göteborg (Vägverket) 96-2005/JA Bilpool

"Åtgärder mot utsläpp av luftföroreningar från fartyg" Kunskaper och erfarenheter från installation och drift av reningsutrustning ska samlas in från rederier med flera för att ge underlag till andra som vill åtgärda luftföroreningar från fartyg. Profu (Sjöfartsverket, Sveriges Redareförening) 123-2005/PerH Projektrapport (pdf) på engelska

 

Bidrag till miljöprojekt

* BM= Berit Mattsson, IH= Ingrid Horner, JA= Jessica Algehed, LO= Leif Olofsson, PerH= Per Hörberg, PH= Peter Holmberg, SE=Sara Eriksson 

uiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m