Miljöprojekt 2006

För varje projekt som miljönämnden beviljat medel till under 2006 anges nedan projektets namn, inriktning, den sökande (övriga finansiärer inom parentes) diarienummer och miljösekretariatets kontaktperson*. Projekten är listade i den ordning de har tagits upp i miljönämnden.

Etablering av passivhuscentrum Ett centrum skapas för att samla alla aktörer som vill utveckla marknaden för passivhus och andra typer av lågenergihus i Västra Götaland. Syftet är att vara pådrivande, sprida information och att ta fram standarder och kravspecifikationer för byggbranschen. Centrumet har Alingsås kommun som värd. IVL Svenska Miljöinstitutet, (Energimyndigheten, Hans Eek, Aton Teknikkonsult, Lunds Tekniska högskola, samt SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut) 77-2005/JA Energieffektiva byggnader i Västra Götaland

MER - Miljöengagerade Revisorer Revisorsbranschen går igenom en stor förändring då granskningen ska gå från räkenskaps- till verksamhetsrevision. MER ger revisorerna ett redskap för att engagera sig i företagens miljöarbete genom att se hur deras transporter kan ske mer resurseffektivt. Det finns ofta möjlighet att spara mycket pengar genom miljöinsatser för transporterna i små och medelstora företag. FAR SRS Revisorssamfundet (Vägverket, NUTEK, Naturvårdsverket, Trafikkontoret Stockholms Stad, + näringsliv, revisorsbranschen m fl) 14-2005/JA MER

Konsultnätverk - mötesplats för affärer inom hållbara transporter Projektet ska ge nya affärsmöjligheter för konsulter inom området hållbar utveckling inom transporter. Det ska ske främst genom miljöutbildningar och uppbyggnaden av ett nätverk för att öka kompetensen. Detta ska leda till att ett utbud av nya konsulttjänster skapas. CMF (Vägverket, konsultföretagen) 135-2005/JA AHT

Design för det goda livet Metodiken från miljönämndens projekt Design med Omtanke används vidare som en helhetssatsning på hållbar design inom fem områden: i designerutbildningar, i kommuner, i designcentra, arbetsstipendier för arkitekter och inom Västra Götalandsregionen. 2-2005/PH Design med Omtanke 

Skolmatsakademin i Västra Götaland Folkhälsokommittén och miljönämnden har i samverkan med kommunerna  i Västra Götaland bildat Skolmatsakademin. Genom Skolmatsakademin ska kunskapen om bra mat och goda matvanor och matens betydelse för hälsa, miljö och kultur höjas i skolorna. Skolmatsakademin ska hålla utbildningar och andra aktiviteter tillsammans med kommunerna. 25-2006/BM Skolmatsakademin

Naturen nästa Information om besökarna till naturreservat och deras behov ska samlas. Västkuststiftelsens webbplats ska kompletteras med information om hur man reser kollektivt till naturreservaten, och en ökad satsning på de populära guidade vandringarna ska göras. Västkuststiftelsen (Västtrafik) 142-2005/BM Västkuststiftelsen

Centrum för konsumtionsvetenskap Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK) tvärvetenskapliga forskning om konsumtion och konsumtionsmönster ska ge värdefulla kunskaper om till exempel hållbar utveckling och konsumtion till andra forskare, näringsliv, myndigheter, organisationer och konsumenter. CFK (Jordbruksdepartementet, VGR regionutvecklingsnämnd, Business Region Göteborg, Göteborgs universitet, Handelshögskolan)  40-2006/PH CFK

Processeffektivisering i västsvensk petrokemisk industri PIP-projektet ska testa och sprida en metod för optimering av processtyrning främst i petrokemisk industri i Västra Götaland. Detta kan minska energianvändningen med 10 % och öka produktutbytet med 25 % vilket ger både konkurrens- och miljöfördelar på världsmarknaden. IVL Svenska Miljöinstitutet (Nynäs Refinery, Emerson Process Management) 37-2006/JA

Välten - energihushållning i befintliga flerbostadshus Bostadsrättsföreningen Välten i Göteborg ska renovera, energieffektivisera samt kretsloppsanpassa sitt landshövdingehus, byggt på 20-talet. Det ska göras utan att skada kulturkaraktären vare sig utanpå huset eller invändigt. Metoden som utvecklas ska sedan kunna användas för miljöanpassning och energieffektivisering av andra befintliga bostäder. Melica (Energimyndigheten, Brf Välten, Riksantikvarieämbetet) 138-2004/JA Melica

Spridning av Ekocentrums föreläsningsreferat Projektet är en förlängning av påbörjat arbete med att sprida kunskaper från föreläsningar genom dokumentation främst på webben. Ekocentrum 97-2005/IH Ekocentrum

Frågelådan Frågelådan ska vara ett bollplank för små och medelstora företag och en opartisk länk till svensk kvalificerad miljökompetens. Syftet är också att stimulera till en utveckling av företagen, driven av miljöbehov. Centrum för Miljödriven Företagsutveckling, CMF (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Högskolan Borås) 118-2005/JA CMF

Rena Trafiklösningar Denna förstudie ska kartlägga och presentera de mest intressanta rena trafiklösningarna som tagits fram i Sverige, liksom deras leverantörer. Därefter ska ett projekt om hållbara trafiklösningar skapas, för att få fler att implementera dem och skapa fler affärsmöjligheter för svenska företag. Predict AB (Nutek) 122-2005/JA

Säkrare, billigare och miljömässigt bättre resor inom Västra Götalandsregionen Målet är att miljönämnden i samråd med andra förvaltningar - enligt regionfullmäktiges uppdrag för 2006 - ska se över möjligheten att förändra personalens resor till och från och i arbetet och ta fram åtgärder för att minska utsläppen, öka säkerheten och minska kostnaderna. Arbetet inleds med en kartläggning och inhämtande av erfarenheter från andra organisationer. 22-2006/SE Resorna och miljön

Energigården Förnybar energi från jordbruket kan ge många nya jobb. Projektet ska samordna insatserna för att öka produktionen genom bland annat demonstrationsanläggningar och teknikutveckling samt affärsutveckling. Agro Väst (Jordbruksverket, KY Myndigheten, STEM, deltagande företag m fl) 27-2006/JA Energigården

Etik och Energi Projektet ska minska beroendet av fossila bränslen för uppvärmning av Svenska kyrkans fastigheter i Västra Götaland. Syftet är att i samverkan med jordbruksföretag skapa lokala närvärmecentraler för bioenergi. Etik och Energi (medlemmar) 53-2006/JA Etik och Energi

"Regional boutställning i Alingsås - Renewable Energy and Building Exhibitions i Cities of the Enlarged Europe, REBECEE" REBECEE är ett EU-samarbete med 8 deltagande länder. En bomässa ska hållas 2009 för att sprida kunskap om passivhusteknik, som har kommit längre i flera andra länder. I Alingsås där ett centrum för passivhus har etablerats, pågår ett antal olika passivhusprojekt. Alingsås kommun (EU, medverkande byggföretag m fl) 44-2006/JA Fler energieffektiva byggnader i Västra Götaland

Föreläsningsserie Energiteknik Chalmers EnergiCentrum, CEC har våren 2006 hållit fem öppna populärt hållna föreläsningar om aktuell energiforskning och miljöteknik och dess tillämpning. CEC (Göteborg Energi, Göteborgs universitet, Boverket/Bygga Bo-dialogen) 34-2006/JA

Energisession 2007 Energisession är en årligen återkommande mötesplats för offentliga och privata energiaktörer och näringsliv i Västra Götaland. Konferensen arrangeras av Västra Götalandsregionen tillsammans med ett stort antal regionala partner. Energisession 2007 hölls i februari i Borås. 52-2006/JA Energisession 2007, dokumentation

Ökad nötköttproduktion i Västra Götaland Detta projekt ska öka både lamm- och nötköttsproduktion i Västra Götaland genom stöd till analyser, kompetenshöjning och aktiva nätverk hos producenterna. Ökad lönsamhet och uthållighet kan nås med ökat djurantal, specialisering, samverkan och marknadsanpassning. Lantbrukarnas Ekonomi AB (Mål 3/motsv, LRF, deltagande företag, Hagmarksmistra) 61-2006/BM

Förstudie närproducerad mat i Innerstaden Göteborg Syftet är undersöka möjligheten att skapa en naturlig försäljningskanal för producenterna från omgivande landsbygd i Västra Götaland till företag i Innerstaden Göteborg. I förstudien ingår frågan hur man kan öka kunskaper och intresse för ekologiskt och närproducerat hos både kunder och butiker/ restauranger i nätverket. Innerstaden Göteborg 54-2006/BM Innerstaden Göteborg

Från mark till vatten, vattendirektivet och jordbruket En nationell vattenkonferens hålls i Vara 22 november 2006. Den är ett led i en process för att nå och hålla god vattenkvalitet, bland annat genom åtgärder i odlingslandskapet. Länsstyrelsen (Jordbruksverket, Vattenmyndigheten Västerhavet, Vara kommun, LRF) 77-2006/PerH Dokumentation

Design med Omtanke Programmet Design med Omtanke ska växa genom att tre centra för rådgivning och utbildning etableras i kommunalförbunden Fyrbodal, Skaraborg och i Sjuhärad. De ska se till att minst 10 nya miljöer skapas och fem studentprojekt drivs i varje delregion. En nätbaserad universitetskurs på 5 poäng i Design med Omtanke-metodiken ska startas, bland annat för redan yrkesverksamma. (Regionutvecklingsnämnden, tillväxtavtal, deltagande kommuner) 84-2006/PH Design med Omtanke

Clean Shipping Sjöfarten har potential att bli ett av de mest miljöanpassade transportslagen genom att det är energieffektiv. Men utsläppen är för stora idag. Detta utvecklingsprojekt för ren sjöfart ska genom dialog med både exportföretag och redare skapa efterfrågan på miljöanpassade produkter, rutiner och teknik för fartyg och hamnar. Det kan bidra till tillväxt hos tillverkarna av dessa produkter och tjänster. GöteborgsRegionens Kommunalförbund (Länsstyrelsen, Business Region Göteborg) 91-2006/PerH Clean Shipping

Biosfärkandidat Vänerskärgården med Kinnekulle Området Vänerskärgården med Kinnekulle i kommunerna Götene, Lidköping och Mariestad blev sommaren 2006 utsett till biosfärkandidatområde. Det är ett slags modellområde för hållbar utveckling. Nu vill man sträva efter att bli biosfärområde 2009. Götene (Lidköping, Mariestad, Naturvårdsverket) 85-2006/SE Vänerskärgården med Kinnekulle

Göteborgs Lustgårdar Gröna Lustgårdar är ett samverkansprojekt för de fyra stora trädgårdsanläggningar i Göteborg; Botaniska trädgården där Västra Götalandsregionen är huvudman samt Liseberg och Trädgårdsföreningen i Göteborg och Gunnebo i Mölndal. Syftet är att Göteborg ska vara Nordens trädgårdshuvudstad och locka fler trädgårdsintesserade turister till regionen. Styrelsen för Botaniska (Liseberg AB, Park och naturförvaltningen Göteborgs Stad, Gunnebo i Mölndals stad) 12-2006/BM Göteborgs Lustgårdar

Soluppgång i Väst Detta är ett program för att öka solenergianvändningen och samtidigt utveckla solenergibranschen i Västra Götaland. Här finns potentialen genom forskning och spetskompetens som på SP och Chalmers, och hela solenergimarknaden är bara i sin linda. (Energimyndigheten, Länsstyrelsen, medverkande kommuner och företag) 111-2005/JA Solinvent Soluppgång i Väst

Innovatum - kommersialisering av miljö- och energiinnovationer Många miljöinnovationer är svåra att introducera på marknaden. Projektet behövs för att utveckla metoder och samarbetsformer för att lotsa sådana uppfinningar till kommersiella framgångar. Innovatum (Sparbanksstiftelsen) 93-2006/JA Innovatum

Waste Refinery Avfall blir en allt viktigare energiråvara, bland annat för att minska beroendet av fossila bränslen. Ett nationellt och på sikt internationellt kompetenscentrum med säte på SP för hantering, system och teknik för omvandling av organiskt avfall till kvalitativ energi etableras. SP Sveriges provnings- och forskningsinstitut (Energimyndigheten, Högskolan Borås, Borås Energi & Miljö, Kvaerner power, Stena Metall, Brämhults Juice, Renova, Add X, Dacia, IQR, Nordens pappersindustri, IMEGO) 68-2006/JA Waste Refinery

Marknadsanalys av energigrödor Syftet var att undersöka svenska lantbrukares attityder till olika energigrödor och analysera hur ändringar av skatter, bidragsformer och oljepriser kan påverka odlarnas val. AgroVäst (Göteborg Energi, IVL, STEM, Skellefteå Kraft, Eskilstuna Energi & Miljö) 28-2006/JA

Miljöteknikmässan 2006 Syftet med deltagande på Miljöteknikmässan är att visa området Tillväxt och utveckling, men framför allt miljönämndens roll och att locka fler att delta i miljöutvecklingsarbetet inom våra insatsområden. Miljöteknikmässans fokus ligger på "hållbara affärer". 41-2006/IH Miljöteknikmässan

Rio Conventions Calendar 2007 Inför lanseringen av FN:s konvention om klimatförändringar i Nairobi november publicerades en internationell kalender med fotografier med miljöinriktning. Västra Götalandsregionen deltog med en presentation och logotyp. 65-2006/IH 

Bioenergidagarna 23-26 augusti 2006 De internationella bioenergidagarna anordnades i samband med svensk-amerikanska handelskammarens entreprenörsvecka i Lidköping. Syftet var att höja kompetensen och skapa nätverk kring affärsmöjligheterna med bioenergi. Miljöpunkten Skaraborg (Tillväxt Skaraborg, Götene kommun) 67-2006/JA 

Ekologiskt Marknadscentrum i Västra Götaland
Ekologiskt Marknadscentrum är ett nätverk för livsmedelsföretag och stora inköpare för att få skjuts på både produktion och konsumtion av ekologiska produkter. Bland annat jobbar man med butiker som Ekokick som innehåller aktiviteter och kompetenshöjning. Ett av flera mål är Västsverige ska bli känt för sin höga andel ekologiskt i handeln. Ekologiskt Marknadscentrum (Jordbruksverket, Länsstyrelsen, Coop Sverige) 115-2006/BM Ekologiskt Marknadscentrum

Resvanor Arbetsplatser i Mölndal, RAM Miljönämnden har tidigare beviljat medel till RAM. Nu ska resultaten spridas vidare för att antalet flexibilister och GCK:are (gå - cykla - åka kollektivt) ska öka ytterligare, och "bekvämarna"/ vanebilisterna minska. De nya resvanorna för med sig både bättre miljö och hälsa. Mölndals stad (Vägverket) 79-2003/JA Nya vägvanor

Vätgas Sverige 2007 Detta projekt ska vidareutveckla nätverksprojektet SamVäte i Väst till en nationell plattform i Västra Götaland för vätgasintroduktion, och samverkan för att främja vätgas som energibärare. Planerade aktiviteter är bland annat koordination av demonstrationsprojekt och att verka för en skandinavisk vätgasstrategi. Vätgas Sverige Ideell förening (Region Skåne, Region Halland, Swentec) 116-2006/JA Vätgas Sverige

GAME GAME eller Göteborg Action for Management of the Environment består av Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet samt övriga fem högskolor/ universitet i Västsverige, näringsliv, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen Västra Götaland och industriforskningsinstitut i Västsverige. GAME samverkar också med andra västsvenska initiativ med inriktning på miljö/hållbar utveckling. Exempel på aktiviteter som planeras är seminarier och nätverksträffar, inventering av pågående forskning, utredning om Sjunde ramprogrammet med mera. Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum (Länsstyrelsen, Chalmers/Göteborgs universitet, IVL, SP, Näringslivets Miljöchefer) 123-2006/PH GAME

Terra Madre Falköping – ett Slow Food evenemang 24-25 mars 2007 Detta ska bli det första nationella mötet där konceptet Slow Food anpassas till svenska förhållanden. Syftet är att diskutera vad som kan göras för att öka tillgången på mat som är god, ren och rättvis samt gynnar de lokala och regionala köken. Falköpings kommun (LRF, Alfastiftelsen, deltagande livsmedelsföretag) 89-2006/BM Terra Madre

Analys, strategi och plan för Botaniska trädgårdens framtida kommunikation Projektet innebär att en kommunikationsstrategi och handlingsplan ska tas fram för Göteborgs botaniska trädgård. Bland annat ska mål för kommunikationen, målgrupper samt budskap definieras. 98-2006/ BM

Fallstudie Vision 2005 Alingsås Syftet med projektet är att studera företagens roll i processen för hållbar utveckling och för att nå målen i den lokala Vision 2010 i Alingsås kommun. Resultaten och beskrivningen av arbetssättet kan vara intressant för andra att ta del av. Alingsås Futurum (VGR regionutvecklingsnämnd, Alingsås kommun, Kredo Utveckling) 90-2006/BM

Hur energismart är du? Syftet är att ge ett budskap med en "kick" till mer energieffektivt beteende, både internt till Västra Götalandsregionens personal och för besökare. Västfastigheter (Skaraborgs sjukhus, Primärvården Skaraborg) 101-2006/SE Västfastigheter

Förstudie om socioekonomiska konsekvenser av utbyggnad av vindkraft i Gullspång I Gullspång diskuteras flera storskaliga vindkraftsprojekt som kräver beslutsunderlag av olika slag. En socioekonomisk undersökning är viktig för att belysa sådana aspekter, för att bättre kunna avgöra vilka områden som kan vara aktuella för etableringen. Gullspångs kommun 118-2006/JA

Utlysning av stöd till projekt 

Anvisningar för ansökan om pengar 

Se hela listan på projekt som - hittills! - beviljats medel

* BM= Berit Mattsson, IH= Ingrid Horner, JA= Jessica Algehed, LO= Leif Olofsson, PerH= Per Hörberg, PH= Peter Holmberg, SE=Sara Eriksson 

uiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m