Miljöprojekt 2007

För varje projekt som miljönämnden beviljat medel till under 2007 anges nedan projektets namn, inriktning, den sökande (övriga finansiärer inom parentes) diarienummer och miljösekretariatets kontaktperson*. Projekten är listade i den ordning de har tagits upp i miljönämnden.

Biogas Väst Projektet Biogas Väst som ska främja biogas som fordonsbränsle, startade redan 2001 med Västra Götalandsregionen som huvudfinansiär. Fokus ligger fortsatt på ökad biogasproduktion, men särskilda insatser ska bl a göras med Västtrafik kring biogasbussar. Business Region Göteborg (EU Biogas Max, KLIMP, tillväxtprogrammen samt ett 15-tal kommuner, Vägverket, Västtrafik och en rad företag och organisationer som Sunfleet, Volvo, LRF m fl) 121-2006/JA Biogas Väst

Ecoex - västsvensk miljöteknikexport Ecoex ska skapa exportmöjligheter för västsvenska miljöföretag, och ska i denna etapp stödja fler företag för att få dem "exportmogna". Bland annat ges rådgivning och utbildning. Projektet löper vidare med aktiviteter bl a i Frankrike, Polen, Norge och USA. BRG (Regionutvecklingsnämnden, Tillväxtprogrammen, Green Market Sweden, Innovatum, deltagande företag) 125-2006/JA Ecoex

Miljöbron 2007-2008 Miljöbron förmedlar ex- och projektjobb samt kortare anställningar för att öka kontakten mellan studenter och företag. Miljöbron (Regionutvecklingsnämnden, Kommunalförbundet Fyrbodal, BRG, Chalmers och Göteborgs universitet, Högskolan Väst, Sparbanksstiftelsen Väst, Älvstranden Utveckling, Göteborg Energi, Sveriges Byggindustrier, Innovatum, TRAAB m fl 135-2006/PH Miljöbron

Resurscentrum för småskalig livsmedelsförädling Lokalproducerat i Väst ska genom en mängd riktade insatser öka effektivitet, lönsamhet och sysselsättning inom produktion och förädling av lokal och regional mat. Producenterna ska få information, utbildningar och möjlighet till mentorskap. Centret ska också hålla branschvisa rådslag med företagen inom kött och chark, frukt och grönt, bagerier och andra produktområden. Matkulturen ska vara en viktig del av marknadsföringen av Västra Götaland som turistmål, främst genom konceptet Västsvensk Mersmak. Livsmedel i Väst (Regionutvecklingsnämnden) 3-2007/BM Lokalproducerat i Väst AB

Från land till stad i Innerstaden Göteborg Bolaget Innerstaden Göteborg ska stärka staden inom vallgaven som en mötes- och handelsplats. Intresset för närproducerade och ekologiska produkter hos både saluhallar, torg, butiker och matställen ska öka genom olika aktiviteter. Företagen ska få bättre kunskaper om miljömervärdena, och kunderna lockas med hög kvalitet och ett nytt matutbud. Projektet skapar tillväxtchanser för producenterna av livsmedel i Västra Götaland, och ska bli förebild för satsningar i andra städer. Innerstaden Göteborg (Regionutvecklingsnämnden, Länsstyrelsen, Saluhallen, övriga fastighetsägare och företag) 2-2007/BM Innerstaden Göteborg 

Maten och miljön på Gunnebo Slott och Trädgårdar Gunnebo Slott och trädgårdar satsar vidare på att vara ett skyltfönster för lokala och ekologiska producenter. Besökarna ska bli inspirerade och lära känna den regionala matkulturen i den historiska miljön från 1700-talet. Gunnebo kommer att ordna matmarknader och fungera som en mötesplats för dem som arbetar med lokal och ekologisk mat i Västra Götaland. Gunnebo Slott och trädgårdar (Kulturnämnden, regionutvecklingsnämnden) 92-2006/BM Gunnebo Slott och Trädgårdar 

Konferens om Storyline - lärande för hållbar utveckling Syftet är att visa pedagoger och skolledare i Norden verktyg och exempel på hur man använder arbetsättet storyline för att skapa intresse och sammanhang kring komplexa frågor, och tydliggöra vad hållbar utveckling är. Storyline Sverige (Göteborgs Stad) 66-2006/IH

Genomgång av miljöprioriterade upphandlingsområden Genomgång av miljöprioriterade upphandlingsområden” Syftet är att minska miljöpåverkan från Västra Götalandsregionens verksamheter genom att köpa större andel miljöanpassade varor och tjänster. I projektet ska man främst identifiera de upphandlingar där välriktade miljökrav ger störst miljövinster. 124-2006/VR Upphandlingen och miljön

Utvärdering av Västra Götalandsregionens satsning på ekologiska livsmedel i de egna verksamheterna Västra Götalandsregionen har satsat särskilda pengar för att öka andelen men också kunskaperna om ekologisk mat på sjukhusen med flera verksamheter. Centrum för Konsumtionsvetenskap vid Göteborgs universitet ska göra en utvärdering av satsningens effekter. Centrum för Konsumtionsvetenskap 128-2006/BM Maten och miljön

Planering och genomförande av seminarier under Interfoodmässan Interfoodmässan hålls 4-6 september 2007 på Svenska Mässan i Göteborg, och har ekologiskt tema. Målet är en ökad konsumtion och produktion av ekologiska livsmedel. Bland annat ska marknadspotentialen för ekologisk mat visas för handel, storhushåll och restauranger. Länsstyrelsen Västra Götaland (Jordbruksverket) 129-2006/BM www.interfood.se

Energieffektivisering i Querétaros industrier och affärsmöjligheter för svenska företag Querétaro stad i Mexiko och Västra Götalandsregionen har ett samarbete kring kultur som nu utökas med miljö. Projektet handlar om att förmedla kontakter, metoder och produkter för energieffektivisering för industrin. 133-2006/PH

Deltagande på Vård i Västmässan Inköpsmässan Vård i Väst 24-26 april på Svenska Mässan i Göteborg. De anställda som besökte mässan fick information om miljömervärdena i Västra Götalandsregionens upphandlingar, och inspirerades till val av de miljöanpassade produkterna. 19-2007/IH Vård i Väst

Energieffektivt byggande och passivhus Miljönämnden fattade beslut om att satsa 24 miljoner kronor på tre år på ett regionalt program för att främja marknaden för energieffektiva byggnader och passivhus. Utformningen av programmet ska ske under 2007. 17-2007/PH Fler passivhus i Västra Götaland

Ut i naturen Västkuststiftelsen vill genom satsningar på mer marknadsföring bl a om sina guidade vandringar, locka fler människor att besöka våra naturreservat. Nytt är "naturskyltfönster" i centrala Göteborg. Informationstavlorna i naturreservaten ska också översättas till engelska och tyska. Västkuststiftelsen (Innerstaden Göteborg) 35-2007/BM Västkuststiftelsen

Hållbar utveckling Väst, år 3 Projektet ska stärka det lokala Agenda 21-arbetet för hållbar utveckling genom samordningsarbete eller konkreta insatser inom särskilda fokusområden. Det kan vara gemensamma kampanjer eller utveckling av metoder och verktyg. Nätverket består av 29 kommuner i Västra Götaland. 144-2003/BM HUT Väst

The International Bioenergy Days Projektet ska skapa en permanent arena - nationell och internationell - i Västsverige för bioenergibranschen. Etablerade projekt och anläggningar ska visas upp och leda till nya kontakter och affärer inom miljöteknik. Samverkan sker redan med aktörer från USA, men projektet är tänkt att bli dörröppnare även tilll Baltikum och Ryssland. ÄFAB (medverkande företag och sponsorer) 39-2007/IH Bioenergy Days

Affärslogistik för närproducerade livsmedel Detta är en förstudie för att i samabete med andra berörda parter förankra, utforma och ansöka om medel för ett EU-projekt. Det ska handla om smartare transporter av närproducerad mat. 20-2007/BM

Plandialogen - integrerad kustzonsplanering och förvaltning samt landsbygdsutveckling i Norra Bohuslän Detta projekt ska bidra till att göra besöksnäringen mer ekologiskt inriktad och till att på olika sätt värna biologisk mångfald samt kustzon och landskapsbild. Strömstads kommun (Tanum, Sotenäs, Lysekil, Munkedal, länsstyrelsen, Boverket, Västsvenska Turistrådet) 21-2007/PerH

Uppsats till GötaPriset Miljösekretariatet och Westma anmälde sitt arbetssätt för miljöanpassad upphandling till GötaPriset. Upphandlingarna som beskrevs var av miljöbilar, ekologisk mat och "Gröna listan" med miljöanpassad inredning. Av 269 st blev detta projekt tillsammans med 52 andra nominerat till GötaPriset. Inför den slutliga bedömningen krävs en längre uppsats från de nominerade. Vinnaren - samt de som får hedersomnämnanden - utses på Kvalitetsmässan 20-22 november 2007. 27-2007/VR Upphandlingen och miljön, Kvalitetsmässan

Föreläsningsserie Energiteknik Chalmers Energicentrum håller populära föreläsningar för att informera om forskning och intressanta initiativ på miljö- och energiområdet. Chalmers Energicentrum (Energimyndigheten, Boverket, Göteborg Energi) 28-2007/JA 

Stadsnära odling av trädgårdsprodukter En intressentanalys ska göras för att få underlag för en strategi för utveckling av ekologisk stadsnära odling men även djurhållning, till exempel på Göteborgs markreserv. Ett syfte är att stimulera jordbruksföretagande bland nysvenskar. 29-2007/BM

Ansökan om samarbetsprojekt PassivHausPlus - Build with CaRe Detta projekt ska finansiera förberedelserna att vara lead partner i ett EU -Interrregprojekt med regioner runt Nordsjön om energieffektiva byggnader. 78-2007/PH Fler energieffektiva byggnader

Smart Energi 2007 Inom klimatdialogen ska en strategi tas fram i samverkan mellan näringsliv, kommuner med flera aktörer för att bli mindre fossilberoende. Arbetet ska ske under två år i sex olika fokusgrupper på olika teman, t ex fordon, bioenergi, uppvärmning och konsumtion. 108-2006/BM Smart energi

Utveckling av nya musselprodukter för en hållbar marin produktion och konsumtion Syftet är att både öka musselodlingen och bättre ta till vara musslor genom att skapa fler musselprodukter både för människor och till foder. Dessutom kan en ökad musselproduktion bidra till att minska övergödningen i Västerhavet. SIK (Fiskeriverket, Klädesholmen Seafood, Gunnar Dafgårds, Scanfjord Mollösund) 70-2007/BM

Passivhuscentrum i Alingsås Passivhuscentrum ska vara en samlande och pådrivande kraft för att sprida passivhustekniken regionalt, nationellt men också internationellt genom EU-programmet REBECEE. Passivhuscentrumet i Alingsås ska vara en kombination av administrativt- och besökscentrum där man kan hålla både utbildningar och ha utställningar. Passivhuscentrum ska ledas av en styrgrupp och vara knutet till ett utvecklingsråd. Alingsås kommun 81-2007/TÖ Passivhuscentrum, REBECEE

Västcell - energisystem med bränsleceller i Kulturhuset Vingen Detta blir det första stationära vätgas- och bränslecellsystemet i drift i Västsverige. I kulturhuset i Torslanda ska den digitala biografen drivas med solel och vätgasteknik. Installationen ska planeras och utformas på ett åskådligt sätt för att kunna visa upp och informera kring tekniken. Naturvårdsverket (KLIMP-medel) + Länsstyrelsen, Göteborgs stad, Göteborg Energi, Volvo, Preem, Vattenfall, ABB, Chalmers m fl för själva byggandet. 75-2007/TÖ 

ENGINE - energieffektivitet i små och medelstora industriföretag Projektet ska sprida kunskap om hur SME kan minska sin energianvändning. En verktygslåda och metod tas fram så att företagen själva kan komma igång. Ett nätverk av dem som utbildats att bli energiutredare i företagen och experter ska bilda en pool. EU, Energimyndigheten, deltagande företag 80-2007/TÖ

Utveckla kampanj om design för hållbar utveckling Aktörer inom design och utveckling ska samlas för att diskutera en handlingsplan och skapa en nationell plattform för hållbar utveckling inom kampanjen Saving the Planet in Style. O2 Nordic (Nutek) 43-2007/IH

Framtidsfordon Skaraborg Ett evenemang som hölls i Skara för att öka kunskapen och kännedomen om miljöfordon hos företag och allmänhet Miljöpunkten Skaraborg (medverkande grannkommuner) 54-2007/IH Framtidsfordon

Underlag för kemikaliestrategi med handlingsplan för Västra Götalandsregionen med målet att miljö- och hälsofarliga kemikalier ska fasas ut och ersättas med mindre farliga kemikalier Projektet handlar om Västra Götalandsregionens egna verksamheter som sjukhus med flera och ska underlätta att alla arbetar för samma mål att minska den negativa miljöpåverkan från användningen av kemikalier och kemiska produkter. 50-2007/VR Kemikaliestrategi

För 25 % ekologiska livsmedel i offentlig sektor Detta projekt ska bidra till att öka offentliga aktörers inköp av ekologiska livsmedel för att uppnå regeringens inriktningsmål till 2010. Projektet ska projektet ge stöd för att lyfta fram mervärdena och ha kontakter med producenter och leverantörer. Ekologiskt Marknadscentrum (Jordbruksverket, tio deltagande kommuner i Västra Götaland) 51-2007/BM Ekologiskt Marknadscentrum

ElEff Regions, ett EU-projekt om eleffektivisering inom hushåll och industri Målet är ökad energieffektivisering genom att minska hinder och öka kunskapen inom hushållssektorn och tillverkningsindustrin i Västra Götaland. KanEnergi Sweden (EU, Energimyndigheten) 61-2007/BM Spara el - Enkla & konkreta tips på hur du bantar din elräkning!

Hållbar utveckling av båtplatser i Bohuslän Studiens resultat ska fungera som ett planeringsverktyg för att utveckla båtturismen, för kommuner och andra aktörer i den marina sektorn. Det krävs insatser för både standardhöjning och miljöanpassning, men också nyetableringar. Västsvenska Turistrådet (tillväxtmedel och bidrag från medverkande kommuner, Interreg MariTour) 57-2007/PerH

Fair fashion? Utställning på Världskulturmuseet Utställningen och aktiviteterna i samband med Fair fashion? ska göra besökarna medvetna om vad vår konsumtion av kläder innebär för hälsa, miljö och mänskliga rättigheter i världen. Men främst vill man visa hur aktiva val skulle kunna påverka situationen i mer positiv riktning. Världskulturmuseet (Statens museer för världskultur samt drygt 20 medverkande företag) 71-2007/PerH Världskulturmuseet

Talare från Västra Götaland till AER Summer School 2007 Västra Götaland bidrog genom en föreläsare från SIK Institutet för livsmedel och bioteknik med kompetens på den interregionala organisationen Assembly of European Regions (AER) sommarskola. Där lär och diskuterar politiker, tjänstemän och ungdomar från regionerna aktuella utvecklingsfrågor. AER 74-2007/PerH

Clean Shipping, ett regionalt utvecklingsprojekt för hållbar sjöfart, fas 2 Projektet utnyttjar marknadskrafterna till utveckling av teknik, produkter och rutiner hos rederierna. Genom samarbete med exportörer skapas efterfrågan på miljöanpassad sjöfart. Göteborgsregionens Kommunalförbund (Länsstyrelsen, Business Region Göteborg, EU mål 2) 91-2006/PerH Clean Shipping

Energiteknikcentrum för batteri och bränsleceller ETC vidareutvecklar forskningsresultat för att bli kommersiella produkter. De nya satsningarna handlar om bränslecellsteknik för konsumentprodukter och Plug-in-batterier för hybridbilar som ska göra att man kan köra dem längre på elmotorn. Dessutom utvecklas material för mer miljöanpassade batterier och nya metoder för metallåtervinning från batterier. ETC (Regionutvecklingsnämnden, Energimyndigheten, Vattenfall) 72-2007/TÖ ETC

Biogas Brålanda, småskalig biogasproduktion satt i system Det finns en stor potential att utnyttja energi från jordbruket. Biogas ska framställas genom samrötning av gödsel från flera gårdar i Brålanda. Gasen kan uppgraderas till fordonsgas, men också användas för produktion av lokal el eller värme. Från rötgasanläggningarna kan ledningar gå vidare till en stamledning för gasdistribution till tätorten, och till exempel tankställen där. Genom att småskaliga verksamheter kopplas ihop med en infrastruktur av gasledningar når man storskaliga fördelar. Innovatum (Landsbygdsprogrammet via länsstyrelsen, Mellerud och Vänersborg kommuner, Fyrbodals kommunalförbund, LRF) 92-2007/TÖ Biogas Brålanda

Biprojekt Västra Götaland Detta projekt ska utveckla nya möjligheter och nya produkter för att stärka biodlingsbranschen och marknaden för produkter från bin. Utöver honung finns salvor, vax med mera men också pollineringstjänster till jordbruket och olika odlare. Hushållningssällskapet Skaraborg (Länsstyrelsen, Västgötahonung, Skaraborgs-, Göteborgs och Bohus-, Älvsborgs norra-, och Sjuhärads biodlare) 91-2007/BM

Informationsmaterial Gröna listan möbler Informationsmaterial ska tas fram för att de interna verksamheter som köpt miljöanpassad inredning från Gröna listan ska kunna skylta upp och visa för anställda och besökare att man investerat i miljöanpassade val av möbler eller textilier. 67-2007/VR Upphandlingen och miljön

Utveckling av vandringspaket Syftet är att utveckla naturturismen genom konceptet "vandring utan packning" på Bohusleden och Vittingeleden. I vandringspaketet ska ingå - utöver vandringen genom natursköna områden -  mottagande, guidning, transporter av bagage, övernattning, måltider med lokal mat m m. Paketen ska uppfylla krav enligt s k Tour Quality. Naturbruksgymnasiet Dingle (Länsstyrelsen, Munkedal och Tanums kommuner) 108-2007/PerH

Maten och miljön på Gunnebo Slott och Trädgårdar 2008 Gunnebo arbetar vidare för att vara ett besöksmål som är ett ekologiskt föredöme med historisk ram. Under 2008 planeras verksamheten bli KRAV-certifierad. Gunnebo deltar också i satsningen Göteborgs Lustgårdar, Europas största trädgårdsutställning som hålls sommaren 2008. Gunnebo Slott och Trädgårdar (Kulturnämnden, regionutvecklingsnämnden) 118-2007/BM Gunnebo Slott och Trädgårdar, Göteborgs Lustgårdar

Biogas Väst 2008 Biogas Väst ska tillsammans med alla aktörer i kedjan - från biogasproduktion från avfall, avlopp och gödsel m m till fordon och tankställen - stötta biogas som ett kretsloppsanpassat fordonsbränsle. Västra Götalandsregionen har varit en av de enskilt största finansiärerna sedan projektet startade 2001. I Biogas Väst som nu ingår i EU-projektet Biogas Max, deltar ca 25 partner. BRG (Biogas Max, Tillväxtprogrammen, KLIMP, deltagande kommuner och kommunala biolag m fl) 120-2007/TÖ Biogas Väst

Ecoex - Swedish Environmental Export Ecoex stöttar företag i Västra Götaland som vill exportera miljörelaterade produkter, teknik och tjänster. Under 2008 utökas Ecoex med bland annat en exportutvecklare i Sjuhärad. Utöver marknader där man redan är verksam - Norge, Frankrike, Polen och USA - satsas nu på Italien och Kina. Business Region Göteborg (EG strukturfond Mål 2, VGR regionutvecklingsnämnd, Tillväxtprogrammen i Fyrbodal, Skaraborg, Sjuhärad). 122-2007/TÖ Ecoex

Waste Refinery - ett centrum vitalt för ett uthålligt samhälle Kunskapscentrumet Waste Refinery utvecklar system och teknik för att omvandla organiskt avfall till förnyelsebar och högkvalitativ energi på ett optimalt sätt. Partner är västsvensk forskning, näringsliv och kommuner. Waste Refinery, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (Energimyndigheten, Borås stad, KK-stiftelsen, VGR regionutvecklingsnämnd, Högskolan Borås, Chalmers samt en rad forskningsinstitut, kommunala bolag och privata företag.) 123-2007/KK Waste Refinery

Energisession 2008 Energisession ska ge möjligheter för regionala och lokala energiaktörer att kompetensutveckla och knyta kontakter. Energisession ska utöver att vara en kanal för resultatspridning för de energiprojekt Västra Götalandsregionen stödjer också vara ett forum för diskussion och reflektion kring aktuella energifrågor. Under Energisession 2008 hålls också dialogmöten inom alla fokusområden i klimatdialogen Smart energi. Miljönämnden (BRG, Göteborg Energi, Renova) 124-2007/KK Energisession 2008

Utlysning av stöd till projekt 

Anvisningar för ansökan om pengar 

Se hela listan på projekt som - hittills! - beviljats medel

* BM= Berit Mattsson, IH= Ingrid Horner, JA= Jessica Algehed, KK= Kristina Käck, PerH= Per Hörberg, PH= Peter Holmberg,  TÖ=Tomas Österlund, VR=Viveca Reimers

uiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m