Miljöprojekt 2008

För varje projekt som miljönämnden beviljat medel till under 2008 anges nedan projektets namn, inriktning, den sökande (övriga finansiärer inom parentes) diarienummer och miljösekretariatets kontaktperson*. Projekten är listade efter diarienummer.

Program för energieffektiva byggnader Ett fördjupat program har tagits fram för att främja marknaden för energieffektiva hus. Beställare av hus ska få hjälp och kunskaper, och kommunerna i Västra Götaland få stöd för att verka aktivt för mer energieffektiv bebyggelse. Det handlar inte bara om nybyggen, genom renovering av bostäder från till exempel miljonprogramsområden kan energianvändningen reduceras kraftigt. Miljönämnden har tidigare beslutat om 24 miljoner kronor för genomförandet av det treåriga programmet. 17-2007/ÅL Miljönämndens program för energieffektiva byggnader

Förstudie webbaserad konsumentinformation Syftet är att studera kommersiella och tekniska och villkor, riktlinjer och avgränsningar för en webbaserad databas med ekologiska och etiska produkter för konsument. Ekocentrum (Göteborgs Stad miljöförvaltningen) 85-2007/TÖ

Globala Ekon Kultur & Naturfestival Festivalen ska skapa nya nätverk och belysa relationen mellan kultur och natur för internationella, långsiktiga och hållbara lösningar och helhetslösningar, perspektiv och verktyg för hållbar livsstil. Club Global (Coompanion Tidsnätverket i Bergsjön, ABF, Flatå Kajak Lysekil) 102-2007/IH

Klimatkonferens 18 januari 2008 Konferensen ska öka kompetensen och beredskapen om klimatförändringarna och konsekvenserna för lantbruket och landsbygden, och hur man kan arbeta vidare. Hushållningssällskapet Väst (Länsstyrelsen Västra Götaland, Bohusläns museum) 131-2007/TÖ

Resurscentrum för småskalig livsmedelsförädling Det regionala resurscentrumet kallat "Lokalproducerat i Väst" har bildats och verksamheten utvecklas i samverkan med de lokala företagen. Centrumet ska under året genomföra branschvisa rådslag för att skapa utvecklingsstrategier för kompetenshöjning, marknadsföring och bemanningsfrågor. (Regionutvecklingsnämnden) 135-2007/BM Lokalproducerat i Väst

Centrum för konsumtionsvetenskap Centrum för konsumtionsvetenskap, CFK är ett nationellt forskningscentrum. De viktigaste uppgifterna är att initiera nyskapande och tvärvetenskaplig konsumtionsforskning, att lyfta konsumentperspektivet och att sprida forskningsresultaten brett i samhället. Kompetenser inom design, etnologi, företagsekonomi, medicin, psykologi, teknologi med flera ingår i forskningen. Göteborgs universitet (Konsumentverket, Jordbruksdepartementet, Forskningsråden, Göteborgs universitet - Handelshögskolan) 133-2007/TÖ CFK

SkaraborgsGas del IIA SkaraborgsGas är ett delregionalt utvecklings- och samverkansorgan. Syftet är att både stimulera marknaden för användning och produktionen av biogas i Skaraborg. Hushållningssällskapet Skaraborg (Skaraborgs kommunalförbund, Länsstyrelsen Västra Götaland - EU:s landsbygdsprogram, Sparbanksstiftelsen Skaraborg och Lidköping, LRF, lantbruksföretag) 105-2007/TÖ  Skaraborg - biogasregionen

Demonstrationsprojekt passivhus i Misteröd Uddevallahem har uppfört 39 lägenheter, 27 radhus och 12 gruppbostäder, som passivhus. En lägenhet ska upplåtas dels för uppföljning, dels för visning för att kunna sprida kunskapen om passivhusteknik vidare. Bostadsstiftelsen Uddevallahem 136-2007/ÅL Passivhuscentrum Västra Götaland

Marknadsföring av Affärsprojektet Hållbara Transporter (AHT) Fler affärer ska skapas för konsulter inom området hållbara transporter dels genom att synliggöra affärsmöjligheterna dels genom att höja konsulternas kompetens och stötta dem i nätverket AHT. Centrum för miljödriven företagsutveckling, CMF (Vägverket) 140-2007/TÖ 

Hamnhuset - demonstrations- och informationsprojekt Älvstranden Utveckling AB som ägs av Göteborgs stad, har byggt Sveriges största flerbostadshus utan värmesystem och i huset på Norra Älvstranden finns under projekttiden en visningslägenhet. Där kan beräkningar, metoder och teknik visas för att sprida kunskapen om passivhustekniken. Hamnhuset Älvstranden Utveckling AB (Boverket Bygga Bo-dialogen, NCC, White Arkitekter, Ramböll, Flygfältsbyrån, Bengt Dahlgren.) 141-2007/ÅL 

Miljösatsningar under Göteborg Cityrace 2008 Miljöfrågorna ska lyftas på Swedish Touring Car Championship (STCC) stadslopp 13-14 juni på den nya banan i Göteborg. Arrangemanget kommer att vara miljödiplomerat, bilarna ska köras på bränsle CO2 ekvivalent med E85. Ett miljö- och logistikseminarium ska anordnas. Equest AB (Göteborg & Co) 143-2007/TÖ STCC

Västerhavsveckan 2008 En temavecka om Västerhavet veckan efter midsommar, ska rikta uppmärksamheten på de möjligheter som ett klokt användande av havets resurser erbjuder – och om de hot som finns. Många olika aktörer längs kusten ordnar egna aktiviteter. Göteborgs Universitet, Chalmers och Fiskeriverket är några som vill använda Västerhavsveckan 2008 till att belysa olika havsfrågor. 7-2008/PerH Västerhavsveckan

Övriga som fick stöd för aktiviteter under Västerhavsveckan 2008:

  • Fiskeriverket Lysekil
  • Västerhavsfestivalen Hönö Klåva
  • Vågkraftsseminarium
  • Forskarpaddan
  • Tångräkans medverkan
  • Havets Hus i Lysekil
  • Oscars i Lysekil
  • Göteborgs Universitet, Sven Lovén centrum för marina vetenskaper - Kristineberg
  • Göteborgs Universitet, Sven Lovén centrum för marina vetenskaper - Tjärnö
  • Klippans Brukbåtsföreningens deltagande

Västsvensk samverkan kring vätgas 2008-2010 Syftet är att ännu mer stärka samverkan, information och demonstration av vätgasteknik för att skynda på introduktionen av denna rena, tysta och flexibla energibärare. Projektet ska vara en långsiktig kraft för ett regionalt innovationssystem kring vätgas och bränsleceller. Vätgas Sverige driver också samarbete på nationell och europeisk nivå. Vätgas Sverige (Region Skåne, Region Halland, Vägverket, Nordisk Energiforskning, Nordic Innovation Centre, NUTEK, medverkande företag) 8-2008/KK Vätgas Sverige

Seminarium i Kungälv om passivhus Syftet är att ge kunskaper om minskad energianvändning och minskad klimatpåverkan till dem som arbetar med stadsförnyelse; politiker, tjänstemän och fastighetsförvaltare. Kungälv ska därefter mer aktivt kunna arbeta enligt programmet för energieffektiva byggnader. Kungälvs kommun 18-2008/ÅL Program för energieffektiva byggnader

Samarbetsprojekt energieffektiva byggnader inom Interreg IVB-programmet Built with CaRe för Nordsjön Projektet syftar till att få energieffektiva byggnader att bli det självklara valet. Regioner från Belgien, Tyskland, Nederländerna Storbritannien och Sverige deltar. Västra Götalandsregionen är projektledare och ansvarig för delområdet marknadsföring. 25-2008/ ÅL

Power Cluster - kommunikation Öckerös särskilda del i satsningen på havsbaserad vindkraft är att kommunen ingår i ett etablerat vindkraftsnätverk längs kusten. Man kommer att genomföra vissa aktiviteter; dels en konferens dels möten - seminarier. Öckerö kommun (Regionutvecklingsnämnden, Interreg) 29-2008/KK Vindkraft i medvind

Power Cluster - utbildning och affärsutveckling Syftet är att etablera ett samabetskluster runt Nordsjön för att förbättra förutsättningarna - infrastrukturellt, industriellt, kunskaps- och utbildningsmässigt - för havsbaserad vindenergi. Projketet ska öka kunskaperna och intresset för vindkraft både hos allmänhet och intressenter. Chalmers tekniska högskola (Regionutvecklingsnämnden, Interreg) 31-2008/KK Vindkraft i medvind

Sannäsprojektet i Kosterhavet, standard för miljöanpassat båtupptag Projektet ska visa att den bästa tekniken för rening av giftrester från båtbottentvätt fungerar och ger resultat i miljön. Fler miljöanpassade båtupptagsplatser ska främjas. Detta ska utöver miljöeffekten även stödja företagsamhet i båtnäring och havsbruk liksom turistnäringen. Göteborgs universitet (Regionutvecklingsnämnden, Grebbestads folkhögskola, Tanums kommun, Sveriges ingenjörer, Sannäs samhällsförening) 30-2008/PerH

Kunskapscentrum gårdsbaserad biogas Naturbruksgymnasiet Sötåsen ska med sin fullskaliga biogasanläggning vara en demonstrationsanläggning och utbildningsplats för att lantbruket ska kunna ta tillvara gödsel och växtrester för lokal produktion av biogas till el, värme och fordonsbränsle. (Gymnasiestyrelsen) 33-2008/TÖ Sötåsen biogasanläggning

Föreläsningsserie i energiteknik på Chalmers våren 2008 Chalmers Energicentrum håller populära föreläsningar för att informera om forskning och intressanta initiativ på miljö- och energiområdet. Chalmers Energicentrum (Energimyndigheten, Boverket, Göteborg Energi) 34-2008/ÅL

Hav- och fiskeveckan Projektet ska skapa en årligen återkommande samlingsplats för att synliggöra forskningen inom havsmiljö, fiske, marin gastronomi, och ska stimulera utbytet mellan forskning, näring och konsument. Hav-och fiskeveckan ideell förening (Svensk Fisk, Swedbank, Sparbanksstiftelserna) 36-2008/PerH

Nya gästhamnar i befintliga kustnära hamnar Syftet är att projektet ska leda till 8-10 miljöanpassade nya båthamnar i anslutning till befintliga campingplatser. Målet är att utveckla besöksnäringen men vid attraktiva lägen som redan har god service, för att inte behöva exploatera fler och känsliga kustavsnitt. Västsvenska Turistrådet (medverkande campingplatser) 37-2008/PerH

GAME - Göteborg Action for Management of the Environment GAME, det västsvenska nätverket mellan forskning, näringsliv och samhälle, driver tre typer av aktiviteter; information, samarbete och utredning. Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum, Chalmers-Göteborgs universitet. 39-2008/PH GAME

Framtidsfordon 2008 Ett evenemang som hölls i Mariestad för att öka kunskapen och kännedomen om miljöfordon hos företag och allmänhet. I årets evenemang var fokus på energieffektivitet och förarens attityd och beteende. Miljöpunkten Skaraborg (Kommunalförbundet Skaraborg, Mariestad, Gullspång, Töreboda, Sparbanksstiftelsen, deltagande företag och sponsorer). 40-2008/TÖ

Etablering av nationellt centrum för alternativa drivmedel Vilka drivmedel ska vi ha i framtiden? Chalmers rektorsämbete har tagit initiativet till att etablera ett kunskapscentrum för att få ett samarbete mellan forskningen och industrin kring drivmedel. Syftet är bland annat att samla resultaten från tidigare och pågående forskning om alternativa drivmedel - både i Sverige och internationellt - studera system för klassning och certifiering, och jämföra olika produkter, råvaror och system. CIT Industriell energianalys (Chalmers, Industrigruppen, Energimyndigheten) 52-2008/TÖ

Förstudie vindkraft Västra Götaland Förstudien ska vara ett underlag för en planerad större satsning för att främja vindkraft i Västra Götaland, och inför det första planerade mötet i vindkraftsdialogen i maj 2008. Studien ska visa omfattning, marknad och förutsättningar i Västra Götaland. Vattenfall Power Consultant 53-2008/TÖ Vindkraft i medvind

Förstudie till databas för passivhus Miljönämnden ska tillsammans med Energimyndigheten finansiera en förstudie om en databas för uppföljning och demonstration av olika energieffektiva byggnader och deras prestanda men också för marknadsföring för aktörer inom passivhusområdet. (Energimyndigheten) 58-2008/ÅL Program för energieffektiva byggnader

Regionintern handläggare - konsulent för Design med Omtanke Intresset för metodiken Design med Omtanke för att skapa attraktiva och långsiktigt hållbara miljöer är stort. Det behövs en tillfällig förstärkning av resurserna för att hantera alla de initiativ till projekt som uppkommit inom Västra Götalandsregionens egna verksamheter. Projektanställningen sker vid Regionkansliets avdelning funktionshinder och delaktighet. 59-2008/PH Design med Omtanke

Produktutveckling småskalig biogasanläggning Syftet är att utveckla och testa en biogasanläggning lämplig för olika lantbruksföretagsbehov, och som kan serieproduceras i moduler. Det övergripande målet är att kunna använda en västsvensk biogasanläggning med garantier och service, i projekt som Biogas Brålanda. Dessutom ska kunskaperna om biogasproduktion kunna spridas genom Naturbruksgymnasiet Nuntorps utbildningsinsatser. Innovatum (Länsstyrelsen Västra Götaland - EU-s landsbygdsprogram, Sparbanksstiftelsen Väst, Elis Johansson Smides AB) 62-2008/TÖ Biogas Brålanda

Konvent om klimatförändringar Ett ungdomskonvent ska hållas om klimatförändringen och ska försöka skapa debatt mellan gymnasiestudenter och politiker om vad vi i Västra Götaland kan påverka i frågan. Hållbar utveckling i Väst 8-2008/TÖ

Förstudie Vindkraft Västra Götaland Rapporten ska innehålla en översikt över dagsläget och marknaden för vind samt om flaskhalsar och framgångsfaktorer för att snabba på etableringen av fler vindkraftsverk. Underlaget används på ett upptaktsmöte för vindkraft maj 2008. 53-2008/TÖ Vindkraft i medvind 

Total festival - för ett hållbart liv Festivalens syfte är att visa på ekologiska alternativ som ett led i strävan för hållbar utveckling i dess tre dimensioner, och som något attraktivt och kvalitativt. Not Quite (Vuxenskolan) 61-2008/IH 

Förstudie för att skapa mer miljöanpassad handel i stadskärnorna i Västra Götaland Studien ska föreslå sätt att öka kunskaperna om och utbudet av miljöanpassade och ekologiska varor i Innerstaden Göteborg men också underlätta för konsumenterna att hitta miljöanpassade produkter och tjänster. Innerstaden Göteborg 63-2008/BM 

Utbildning för energirådgivare i passivhusteknik Genom att utbilda de kommunala energirådgivarna i Västra Götaland om passivhustekniken, kan det stora intresset hos privatpersoner hanteras i kommunerna. Då behöver inte enbart Passivhuscentrum Västra Götaland ta emot alla frågor. Energiråd Väst (kommuner i Västra Götaland, passivhuscentrum) 65-2008/ÅL Hållbar utveckling väst (f d Energiråd Väst)

Förstudie inför EkoNord som en del av Interfood 09, 17-20 maj 2009 i Göteborg Interfoodmässan ger leverantörer möjligheter att träffa nya kunder på ekologiska produkter så att utbud och efterfrågan växer. Analysen ska ge strategier för Interfood med EkoNord som blir nordens största ekologiska mässa. Länsstyrelsen Västra Götaland (Svenska Mässan) 69-2008/BM

Forum Skagerrak Ansökan i EUs Interreg 4A-program för Kattegat-Skagerrak, (KASK) om en fortsättning och utvidgning av projektet Forum Skagerrak. Det syftar till ökade kunskaper och bättre förutsättningar för att säkra Västerhavet som en långsiktigt hållbar resurs. 75-2008/PerH Forum Skagerrak

Milparena, energieffektivisering i miljonprogramsområden  Milparena (miljönprogramsarena) ska följa upp metoder och teknik för att minska klimatpåverkan från bostäder i miljönprogrammet från 1965-75 när de renoveras. Erfarenheterna ska sedan spridas i byggsektorn i Västra Götaland. Chalmers Energicentrum (Energimyndigheten, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Alingsåshem, Bostadsbolaget, Bostads AB Poseidon, Egnahemsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder, + konsulter och byggföretag) 77-2008/ÅL

Förstudie Älvpendeln Göteborgs hamn och staden skulle kunna avlastas mycket tunga transporter och miljöpåverkan genom en miljöanpassad sjöfart där Göta Älv och Trollhätte kanal utnyttjas bättre som infrastruktur för godstrafik. Förstudien kan leda till att en bred samverkan mellan intressenterna för att utveckla sjöfarten och föra över godstransporter till vatten. 78-2008/TÖ

Miljöteknikmässan 2008 Ett av Miljöteknikmässans huvudteman i år är ”Sustainable City”. Syftet med Västra Götalandsregionens medverkan är att visa att vi är en viktig aktör inom detta område. Målet är ytterligare samverkan för strategiska miljöinsatser i Västra Götaland. 79-2008/IH

Demonstrationsprojekt Hamnhuset och Akterhuset Sveriges största flerbostadshus som är passivhus, det vill säga extremt energieffektiva, byggt av Älvstranden Utveckling AB. Här finns visningslägenhet och informatör samt infomaterial. 80-2008/ÅL Program för energieffektiva byggnader

Demonstrationsprojekt Passivhus i Misteröd Uddevallahem har byggt parhus och gruppbostäder som är passivhus. Här finns visningslägenhet och informatör samt infomaterial. 81-2008/ÅL Program för energieffektiva byggnader

Demonstrationsprojekt Brogården och kv. Eksluttningen Brogården, ett miljonprogramsområde med 300 lägenheter är renoverat med passivhusteknik av Alingsåshem. Kvarterer Eksluttningen är ett nytt flerbostadsområde i form av passivhus. Här finns visningslägenheter och informatör samt infomaterial. 84-2008/ÅL Program för energieffektiva byggnader

Energisession 2009 Energisession arrangeras för fjärde året i rad av Västra Götalandsregionen ihop med de viktiga energiaktörerna i Västra Götaland. Denna gång är Skövde och Skaraborgs kommunalförbund samarrangörer. Energisession är en mötesplats för alla som arbetar med hållbar energianvändning och ekonomisk utveckling. Konferensen hålls i Skövde 5-6 februari 2009. 85-2008/IH Energisession 2009

Förstudie miljöutveckling i Göteborgs Botaniska trädgård Studien ska utreda trädgårdens komposthantering som ett led i att integrera miljötänkandet i hela förvaltningen och skärpa miljöprofilen men också de pedagogiska möjligheterna att visa detta. 89-2008/BM 

Soluppgång i väst, del 2 Projektet ska öka kunskapen men också antalet installationer av solenergianläggningar i Västra Götaland. Det sker på tre sätt; branschutveckling, kommunal samverkan och information och samordning. Hållbar utveckling i Väst (Energimyndigheten, Länsstyrelsen i Västra Götaland, deltagande kommuner och företag) 92-2008/TÖ Soluppgång i Väst"

Lolog - lokal logistik Livsmedelsleveranser samlas på en terminal i kommunen. Sedan samlastar man varorna och kör ut till kunderna. Det gör mattransporterna mer effektiva och minskar klimatpåverkan. Det ska också underlätta spridning av närproducerade livsmedel på den lokala marknaden, och stärka entreprenörsandan hos jordbruk och livsmedelsföretag i kommunerna Falköpings (Jordbruksverket, Vänersborg) 93-2008/BM

Nordisk passivhuskonferens Den andra nordiska passivhuskonferensen hålls i Göteborg 27-29 april 2009. Målet är att samla regional expertis, forskare, byggindustri och beslutsfattare för att sprida erfarenheter och kompetens, visa goda exempel och stärka samarbetet. IVL Svenska Miljöinstitutet (Energimyndigheten, REBECEE, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Sveriges Byggindustrier, Passivhuscentrum) 97-2008/ÅL Nordisk passivhuskonferens

Marknadsföring av Västra Götalandsregionen som en föregångare inom energieffektivt byggande Projektet handlar om deltagande i två internationella konferenser World Urban Forum (WUF4) i Nanjing i Kina samt World Sustainable Building Conference (SB08) i Melbourne, Australien. Västra Götalandsregionens satsningar framgår av utställt material i samverkan med Boverket, Exportrådet, Formas med flera. 98-2008/ÅL Program för energieffektiva byggnader 

Bioenergikombinat projektets syfte är att få tillräckligt underlag till att uppföra en anläggning som producerar fler än en energibärare (här biogas och etanol) , ett så kallat energikombinat. Åmål (Fyrbodals Kommunalförbund, Regionutvecklingsnämnden, Nordals Härads sparbank, Innovatum Teknikpark, Dalslandskommunernas kommunalförbund) 100-2008/TÖ

Forskning för utveckling av hållbara energisystem Målet är att skapa internationella forskarnätverk som kan bidra till långsiktigt hållbar problemlösning och produkt- och systemutveckling inom energiområdet för samhälle och näringsliv. Chalmers Energicentrum (Regionutvecklingsnämnden, Energimyndigheten, Göteborgs Energi, medverkande företag) 101-2008/TÖ

Biomimicry -utvecklingsprojekt 106-2008/TÖ

Ekologiskt Marknadscentrum i Västra Götaland 2009 EMC ska ta tillvara den positiva trenden för ekologisk mat. Under sitt tredje år satsas särskilt på marknadsinformation från handel till producenter, utvalda produktkedjor och nätverket med kommunerna för målet på 25 % ekologiskt. Ekologiskt marknadscentrum (Länsstyrelsen Västra Götaland, medlemsföretag) 114-2008/BM Ekologiskt marknadscentrum

Waste Refinery 2009 - ett centrum vitalt för ett uthålligt samhälle Waste Refinery ska under sitt tredje år satsa vidare på utveckling av behandling och system för optimal användning av avfall som energiresurs. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (Energimyndigheten, regionutvecklingsnämnden, Borås stad, Högskolan Borås, Kunskapsstiftelsen, Borås Energi & Miljö, Chalmers tekniska högskola, ett tjugotal företag) 115-2008/TÖ Waste Refinery

Skolmatsakademin 2009-2010 Skolmatsakademin ska utveckla och stärka skolmåltidens roll genom att sprida kunskap och främja lokalt engagemang för mat, hälsa och miljö. Målen är bland annat att minst hälften av alla kommuner i Västra Götaland ska delta, och att ett verktyg för att kvalitetssäkra skolmaten ska tas fram. Folkhälsokommittén (deltagande kommuner) 118-2008/BM Skolmatsakademin

Se hela listan på projekt som - hittills! - beviljats medel

* BM= Berit Mattsson, IH= Ingrid Horner, KK= Kristina Käck , PerH= Per Hörberg, PH= Peter Holmberg, TÖ=Tomas Österlund, VR=Viveca Reimers, ÅL= Åsa Lindell. 

uiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m