Miljöprojekt 2009

För varje projekt som miljönämnden beviljat medel till under 2009 visas projektets namn, inriktning, den sökande (övriga finansiärer inom parentes) diarienummer och miljösekretariatets kontaktperson*. Projekten är listade efter diarienummer.

Energigården Energigården ska vara en pådrivande kraft för att öka produktion och användning av energi från jord- och skogsbruket. Detta sker genom insatser för teknikutveckling, utbildning, affärsutveckling med mera. Agroväst (Landsbygdsprogrammet Länsstyrelsen, Energimyndigheten, LRF) 15-2008/TÖ Energigården

Resurscentrum för småskalig livsmedelsförädling i Västra Götaland Lokalproducerat i Väst fortsätter sitt stöd till livsmedelsproducenter för höjning av kompetens, regional samverkan och ökad sysselsättning. Under perioden fram till maj 2010 ska man samarbeta med Västsvensk Mersmak för en satsning på lokala råvaror och regionala måltidsupplevelser. Lokalproducerat i Väst (Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd) 43-2008/BM Lokalproducerat i Väst

Förstudie Green Lean Syftet med förstudien är att utreda hur miljöaspekter kan föras in i Lean-konceptet för ledningsstöd i offentliga organisationer och företag. Hållbar utveckling Väst (Dalslandskommunernas kommunalförbund, Chalmers) 64-2008/IH

Marknadsöversikt energieffektiva småhus 111-2008/ND Energieffektiva byggnader i Västra Götaland

Miljöbron  Miljöbron drivs vidare med att hjälpa studenter få en fot in på arbetsmarknaden och samtidigt hjälpa företag och offentliga organisationer med sitt miljöarbete eller olika uppdrag. Miljöbron (Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd, Chalmers, Göteborgs universitet, Högskolan Väst, Sparbanksstiftelsen Väst, Fyrbodals kommunalförbund, Lokalförsörjningsförvaltningen Göteborg, Business Region Göteborg, SDN Torslanda, Älvstranden Utveckling AB, Göteborg Energi, Fyrstad Kraft, Trollhättan Energi) 112-2008/KK Miljöbron

Biogas Väst 2009 Biogas Väst ska öka andelen biogas som fordonsbränsle genom att arbeta med hela kedjan från råvaror till tankställen och fordon. Under året arbetar Biogas Väst vidare med ansökningar för finansiering av investeringar, samordning av biogasproduktion med marknadsprojekt, drivande av Klimpprojekt som man är huvudman för. Business Region Göteborg (Biogas Max EU, Klimp Naturvårdsverket, 15 kommuner, tio energibolag, privata företag) 120-2008/TÖ Biogas Väst

Gröna besöksmål - nätverk av ekologiska producenter och besöksmål i Västra Götaland Inom detta projekt ska ett nätverk skapas med minst tio besöksmål med ekologisk profil i Västra Götaland för att inspireras och utvecklas av varandra. Gunnebo Slott & Trädgårdar 121-2008/BM Gunnebo Slott & Trädgårdar 

Kommunikation och pedagogik Göteborgs Botaniska trädgård ska dokumentera och utveckla den pedagogiska verksamheten till skolelever, både kring material och platser. Kommunikationen både inåt och utåt ska stärkas och utvecklas. Viktiga budskap är om den biologiska mångfaldens och naturens betydelse för hälsa och miljö. Klimatfrågan är en viktig aspekt. Göteborgs Botaniska trädgård 130-2008/BM Göteborgs Botaniska trädgård

Passivhuscentrum - Passivhuscentrum drivs ihop med Alingsås kommun av Västra Götalandsregionen inom ramen för programmet Energieffektiva byggnader i Västra Götaland. Det ska vara ett kompetenscentrum och pådrivande kraft för mer energieffektivt byggande. Fokus i årets satsning är att höja kunskapen om passivhus hos kommunerna i Västra Götaland. Målgrupper är särskilt politiker och tjänstemän inom bygg- och plansidan. Passivhuscentrum Västra Götaland är också en viktig kontakt för EU-projektet Build with CaRe. Alingsås 132-2008/ND Energieffektiva byggnader i Västra Götaland Passivhuscentrum Västra Götaland

Skapa mer miljöanpassad handel i stadskärnorna i Västra Götaland Projektet ska genom aktiviteter för att öka kunskapen om miljön inspirera butiksinnehavare och fastighetsägare att bli mer miljömedvetna. Det ska leda till ökad tillgång på närproducerade och miljöanpassade varor och tjänster. Stadskärnorna kan dessutom bli mer attraktiva med bättre chans att konkurrera med den externa handeln. Innerstaden Göteborg (Lidköping samverkansgrupp, Uddevalla city och Ulricehamns cityförening) 124-2008/BM Innerstaden Göteborg

Alternativ kycklingproduktion i Västra Götaland Ett koncept ska tas fram att producera alternativ slaktkyckling, ett mellanting mellan ekologisk och konventionell. Den konventionella uppfödningen har brister i djurskyddet och miljömässigt kring fodret. Fjäderfäcentrum (Länsstyrelsen Västra Götaland, Svenskt Fågelkött AB, Svenska Lantägg AB, Gimranäs AB) 109-2008/BM

Trollgräs Målet för detta projekt är en storskalig anlägggning för biogasproduktion och uppgradering till fordonsgas i Grästorp, med gasledningar till Trollhättan. Biogasen ska framställas av grödor och restprodukter från jordbruket i Grästorp. Grästorps biogasförening (Landsbygdsprogrammet, Grästorps kommun, Biogas Väst, Grästorp Energi AB, Trollhättan Energi AB, Scandinavian Biogas Fuel AB) 127-2008/TÖ Biogas Väst

Energieffektiv renovering av småhus Det finns många hus med renoveringsbehov bl a från 70-talet. Syftet med projektet är att byggbranschen ska utveckla paket för energieffektiv renovering för att erbjuda småhusägare. Energieffektivahus i Göteborg AB 135-2008/ND Energieffektiva byggnader

Power Väst Målet i detta projekt är att skapa samverkan mellan alla aktörer på vindkraftsområdet. Detta ska stärka och utveckla branschen för att få en snabbare etablering i Västra Götaland. (Energimyndigheten, Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd) 136-2008/TÖ Vindkraft i medvind

Ecoex Ecoex ska hjälpa västsvenska miljöföretag att exportera. Det sker genom bransch- och målinriktade aktiviteter för små och medelstora företag som ofta saknar kunskaper och resurser för att kunna exportera. Business Region Göteborg (EU strukturfond mål 2, Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd, kommunalförbunden i Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborg 11-2009/TÖ Ecoex

Multifuel test- och demoarena Infrastrukturen för biohytan/vätgasstationer som har byggst upp inom samarbetet Scandinavian Hydrogen Highway Parnership (SHHP) ska kompletteras. Detta ger förutsättningar för att delta i EU-samarbete kring vätgas som framtidens fordonsbränsle. Lindholmen Science Park (Regionutvecklingsnämnden, Vinnova, Göteborg Energi, Staoil, Hydro, Fordonsgas Väst, Göteborgs Gatu AB, Innovatum) 12-2009/TÖ

Battericentrum i Ale Ett oberoende kompetens-, provnings- och utvecklingsscentrum för batterier, batterisystem och bränsleceller ska byggas upp tillsanmmans med svenska högskolor. Battreicentrumet ska vara en resurs för svensk industri. Fordonsindustrin är en viktig målgrupp genom satsningarna på elbilar och elhybrider. Föreningen energiteknikcentrum för batterier och bränsleceller (EU strukturfond mål 2, Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd, Ale kommun) 13-2009/TÖ Energiteknikcentrum

Mellanlanda 2009 Västra Götalandsregionen medverkade i Lokal Utveckling Västra Götaland konferens Mellanlanda 2009 med temat "Energi och miljö i en hållbar landsbygdsutveckling". Lokal Utveckling Västra Götaland (EU landsbygdsprogram, Leader, länsstyrelsen Västra Götaland, Sjuhärads kommunalförbund, Borås, Ulricehamn, Landsbygdsnätverket, Hela Sverige ska leva, Hushållningssällskapet, Companion, Näringsliv Ulricehamn, Sparbanken Ulricehamn, Studieförbundet Vuxenskolan, ) 18-2009/TÖ Mellanlanda

Design med Omtanke medfinansiering EU-projektet Design med Omtanke är en metodik för att skapa attraktiva och långsiktigt hållbara offentliga miljöer och produkter. Projektet ingår i ett EU-projekt för att främja behovsbaserad hållbar produktutveckling hos företag. Små och medelstora företag som ofta saknar resurser inom design och utveckling kan få kunskaper och stöd för att utveckla nya idéer. EU-delen av Design med Omtanke-projektet innebär en särskild satsning på behov och efterfrågan hos slutkunderna - vilka ofta är kvinnor - i den offentliga sektorn . (Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd) 20-2009/TÖ Design med Omtanke

Koordinator för energieffektiva byggnader Miljönämndens program för energieffektiva byggnader innehåller spridning av information och samordning och stöd till byggbransch och kommuner med flera som satsar på energieffektivt byggande. 21-2009/PH Miljönämndens program för energieffektiva byggnader 

Information och kompetenshöjande åtgärder, byggnation av passivhus, Östra Tjuvsundsberget Kungshamn Stöd till kompetensutveckling och utvärdering av byggande av passivhus i vindutsatt läge och till kommunikation till hyresgästerna. Sotenäsbostäder AB 25-2009/ND Energieffektiva byggnader

Informationsmaterial kring ekologiska livsmedel Som ett led i att öka användningen av ekologiska livsmedel internt i Västra Götalandsregionens verksamheter men också att visa gäster och anställda varför vi satsar på detta, finns kampanjmaterial för köken. En första version togs fram 2006 och den uppdaterades 2009. 30-2009/BM Nyfiken på ekologisk mat?

Hållbar stadsutveckling Ett Göteborgskonsortium vann tävlingen hos forskningssiftelsen Mistra om ett centrum för hållbar stadsutveckling. Satsningen "Urban Futures" syftar till att bygga upp och tillämpa ny kunskap kring stadsutveckling i samverkan mellan praktik och politik. (Chalmers, Göteborgs universitet, Göteborgs Stad, Länsstyrelsen Västra Götaland, IVL Svenska Miljöinstitutet). 31-2009/BM

Kommunikationsåtgärder inom programmet för energieffektiva byggnader Kunskap om nyttan av energieffektiva byggnader ska spridas ännu mer i byggbranschen och hos kommuner med flera. 35-2009/ND Energieffektiva byggnader i Västra Götaland

Från lågenergihus till aktivhus - nästa generations energieffektiva byggnader i Kongahälla, Kungälv Denna förstudie som utförs av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, ska kartlägga möjligheterna för kommunen att planera för att optimera energiproduktion, tillförd energi och återanvändning av energi i en helt ny stadsdel. Tanken är att husen ska kunna producera energi. Närmare 900 nya bostäder plus lokaler för verksamheter och handel ska byggas med start 2010, för att staden ska kunna växa. Kungälvs kommun 46-2009/ÅL Energieffektiva byggnader

Kunskapscentrum för alternativa drivmedel - konsolideringsfas Ett fristående nationellt centrum för forskning, utveckling och demonstration av alternativa drivmedel ska etableras, i samverkan mellan Chalmers tekniska högskola, Kungliga tekniska högskolan i Stockholm och Lunds universitet. Stiftelsen Chalmers energiteknik (Energimyndigheten, Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd) 50-2009/TÖ

Almedalsveckan 2009 Västra Götalandsregionen höll tillsammans med Region Skåne ett seminarium i Almedalen för att driva frågan om ett nationellt mål för biogasproduktion. Inför evenemanget producerades en rapport om förutsättningarna och fördelarna med biogas som fordonsbränsle. (Region Skåne, Biogas Syd, Biogas Väst) 44-2009/ME Biogas Väst

Överenskommelse om älvpendel för gods Syftet är att ta fram underlag och verka för olika förbättringar av möjligheterna att öka närsjöfarten på Göta Älv och Vänern på bekostnad av vägtransporter. Tanken är att det ska bli en konkret överenskommelse mellan olika aktörer och intressenter om älvpendeltrafik inom ramen för Smart Energi och klimatstrategin. 56-2009/TÖ

UngEnergi Projektet UngEnergi har tidigare drivits inom klimatdialogen Smart Energi. Då hölls sex Framtidstorg på olika orteri Västra Götaland. Nu ska intresserade kommuner kunna fortsätta utnyttja de tidigare erfarenheterna för att få med barn och unga i beslutsprocesser inom klimatområdet.  57-2009/ME UngEnergi

Medverkan på Energitinget 2009 Västra Götalandsregionen och länsstyrelsen i Västra Götaland samverkade på Energitinget i Stockholm med en gemensam session. Den hette "Hållbara satsningar ger utdelning i kristider" och visade goda exempel på energiprojekt i Västsverige. (Länsstyrelsen i Västra Götaland) 58-2009/TÖ

Förstudie Otterbäckens energikombinat Förutsättningarna för ett energikombinat i anslutning till Vänerply och Otterbäckens hamn ska utredas. Kombinatet skulle omfatta vindkraftverk, kraftvärmeverk för produktion av el, varmvatten och ånga, etanol-, biogas-, och pelletanläggning samt ammoniakstrippinganläggning. (Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd, Gullspångs kommun, Skaraborgs kommunalförbund, Vattenfall, Stora Enso, Beijer Electronics, Vänerply) 62-2009/TÖ

Avstängd eller reducerad ventilation i skolor - risker och möjligheter Syftet är att undersöka hur man kan spara energi genom att hålla ventilationen i offentliga lokaler som skolor avstängd på kvällar, nätter och helger. Rekommendationer och råd ska tas fram så att det inte blir på bekostnad av en god inomhusmiljö för dem som vistas i lokalerna på dagarna. (CERBOF Energimyndigheten, Borås stad, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Siemens) 63-2009/ÅL

Demonstration och utvärdering av passivhus i Viskafors Viskaforshems enplanshus i området Pumpkällehagen i Viskafors, utanför Borås, är ett av flera demonstrationsobjekt inom miljönämndens program för energieffektivt byggande. Det är ett sätt att visa Västsverige som ledande på marknaden för passivhus samtidigt som energiprestanda i de nya husen följs upp i praktiken. 64-2009/ÅL Energieffektiva byggnader

Erfarenhetsåterföring från de första passivhusen - innemiljö, beständighet och brukarvänlighet Projektet ska samla data om komfort, kvalitet och energiprestanda från de tidiga passivhusen som grund för förbättringspotential till byggbranschen för kommande byggen. (SBUF Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond) 65-2009/ÅL

Clean Shipping Project 2010 Clean Shipping samordnar stora seriösa transportköpare för att stärka efterfrågan på en mer miljöanpassad sjöfart. Clean Shipping-nätverket består av 22 stora svenska företag som upphandlar sjötransporter. De kontaktar nu 70 av världens största rederier för att ta reda på deras miljöprestanda på fartygsnivå. Uppgifterna samlas i en databas, Clean Shipping Index, och rederierna får en samlad total poäng. Indexet blir ett viktigt internationellt redskap för de företag som ställer miljökrav på sina sjötransporter. (Länsstyrelsen Västra Götaland, Göteborgsregionens kommunalförbund) 69-2009/TÖ Clean Shipping Project

Passivhusdagarna 2009 Under Passivhusdagarna 6-8 november kommer det att vara "öppet hus" i passivhusbostäder i Västra Götaland, liksom i flera andra europeiska länder, inom ramen för EU-projektet Build with CaRe. Syftet är att visa upp energieffektiva hus för intresserade. 71-2009/ÅL Passivhusdagarna

Odling för bioenergi, vattenmiljö och markvård Projektet är en del i ett Interreg IV A-projekt inom Kattegatt-Skagerrak (KASK) programmet. Syftet är att öka den lokala biobränsleproduktionen i jordbruket och att samtidigt minska näringsläckage till sjöar och vattendrag liksom nedbrytningen av mullämnen i jorden. Dessutom skapas fler arbetstillfällen i jordbruks- och energiteknikföretag. (KASK, Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd, Innovatum, Falköpings kommun, Biogas Väst/BRG) 73-2009/KK

Energisession 2010 Energisession hålls för femte gången av Västra Götalandsregionen och en rad medarrangörer 4-5 februari 2010 på Bohusgården i Uddevalla. Energisession är en inspirationsplats för energiaktörer driver utvecklingen inom energieffektivisering och förnybar energi, som inte bara kan minska klimatpåverkan utan också bidrar till fler jobb i Västra Götaland. 80-2009/KK Energisession 2010

Västsvensk samverkan kring vätgas 2008-2010 Vätgas Sverige fortsätter sitt arbete för att främja vätgas som miljöanpassad energibärare. Vätgas Sverige 8-2008/TÖ Vätgas Sverige

Design med Omtanke medfinansiering EU-projektet Design med Omtanke växlar upp hgenom ett EU-projekt. Där finns bland annat målet att få igång behovsbaserad, hållbar produktutveckling. Det ska leda till minst 30 idéer, 18 samarbetsprojekt, 10 små-medelstora företag ökar sin marknad, 10 prototyper av produkt i demonstrationsmiljöer, ett nätverk för hållbar design bildas och att Västsverige blir förebild som aktiv arena för design och hållbar utveckling. 20-2009/TÖ Design med Omtanke

Hur möta framtida behov av bioråvara - exempel Västra Götaland Idag saknas en helhetsbild men också kunskap om hur försörjningskedjor och affärsmodeller för det ökade behovet av bioenergi behöver se ut och fungera. Projektet ska fungera som en mötesplats för alla aktörer inom systemet ”Användning – Transport – Omvandling/produktion av bioråvara”. Syftet är att höja graden av nyttjande av lokala och regionala bioråvaror från jord och skogsbruket genom att skapa kostnads- och resurseffektiva råvarukedjor, vilket kan skapa nya jobb. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 85-2009/KK

Waste Refinery etapp 2 Waste Refinery utvecklas vidare som kunskapscentrum för att optimera användningen av avfall som resurs. Tre kunskapsområden är integrerade; systemanalys, termisk och biologisk behandling av avfall. Målgruppen är näringslivet, nationella och internationella forskare och samhällets aktörer inom avfallshantering. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd, Energimyndigheten, Borås Stad, Högskolan Borås, Chalmers, Borås Energi och Miljö, Renova, Kretsloppskontoret) 98-2009/KK Waste Refinery

Program för byggnader med mycket LÅG energiANvändning (LÅGAN) Hur ska konsumenterna få reda på vilka hus som är mest energieffektiva? En nationell marknadsöversikt för att visa de bästa husen ska tas fram. Den ska också sporra byggbranschen att satsa mer aktivt på mindre energianvändning och mindre klimat- och miljöpåverkan. De byggaktörer i Västsverige som ligger före kommer att gynnas av att vara med i översikten. Syftet med LÅGAN är också att resultaten ska kunna användas som en uppföljning av det nationella miljömålet om effektivare energianvändning. Sveriges Byggindustrier (Energimyndigheten) 100-2009/ÅL Lågan 

Uppföljning och utvärdering av programmet för energieffektiva byggnader En utomstående konsult ska utvärdera och rapportera hur väl Västra Götalandsregionens treåriga program har lyckats nå målen för att stärka branschen för energieffektivt byggande under sina första två år. Resultatet ska ligga till grund för insatserna i projektet under 2010. 105-2009/ÅL Miljönämndens program för energieffektiva byggnader. Delrapport 2009 

Västerhavsveckan 2010 Syftet med Västerhavsveckan är att på ett lustfyllt sätt öka intresset, kunskapen och engagemanget hos allmänhet, massmedia och beslutsfattare om miljösituationen i Västerhavet och användningen av dess resurser. Årets evenemang, i år mellan 1 och 11 juli, blir liksom tidigare en bred uppslutning av verksamheter med spännande och aktiviteter längs hela Bohuskusten. 106-2009/PerH Västerhavsveckan

Miljöbron 2010 Miljöbron erbjuder sedan 12 år företag kostnadsfritt utförda miljöuppdrag av studenter för att de ska få en fot in på arbetsmarknaden, samtidigt som företag får stöd i sitt miljöarbete. Målet för 2010 är att koordinera minst 145 projekt. (Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd, Fyrbodals kommunalförbund, Göteborgs universitet, Chalmers, Högskolan Väst, Älvstranden utveckling, Innovatum) 91-2009/KK Miljöbron 

Om stöd till miljöprojekt 

Anvisningar för ansökan om pengar 

Se hela listan på projekt som - hittills! - beviljats medel

* BM= Berit Mattsson, HB=Hanna Blomdahl, IH= Ingrid Horner, KK= Kristina Käck , ME-Malin Englund, ND= Ny Dinau, PerH= Per Hörberg, PH= Peter Holmberg, TÖ=Tomas Österlund, VR=Viveca Reimers, ÅL= Åsa Lindell.

 

uiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m