Miljöprojekt 2010

För varje projekt som miljönämnden beviljat medel till under 2010 visas projektets namn, inriktning, den sökande (övriga finansiärer inom parentes), diarienummer och miljösekretariatets kontaktperson*. Projekten är listade efter diarienummer.

Ekoturistdestination Vänerskärgården med Kinnekulle Vänerskärgården med Kinnekulle ska vara en fullt utbyggd och etablerad ekoturistdestination 2012. Projektet ska skapa modeller för hur områdets stora natur- och kulturhistoriska värden kan tas tillvara och utvecklas på ett sätt som är långsiktigt hållbart såväl ekonomiskt som socialt och ekologiskt. Biosfärkandidatområdet Vänerskärgården med Kinnekulle (Götene, Lidköpings, Mariestads kommuner, Vägverket, Västra Götalandsregionens regionutvecklings- och kulturnämnd) MN 48-2009/PerH Biosfärområde Vänerskärgården Kinnekulle

Biogas Vårgårda - Herrljunga I detta projekt ska utreda möjligheterna för anläggningar, gasledningar för att röta lantbrukets gödsel och restprodukter, och avsättning till fordonsgas. Hushållningssällskapet Väst (Landsbygdsprogrammet länsstyrelsen Västra Götaland, Biogas Vårgårda - Herrljunga Ek fören) MN 88-2009/TÖ Biogas Väst

Affärsutveckling Biogas Dalsland Biogas Dalsland Ekonomisk förening ska delta i utvecklingsarbetet och företräda producenterna när biogasproduktionen så småningom ska övergå till kommersialisering i Biogas Brålanda, som gått från projekt till bolagsform. Hushållningssällskapet Väst (Landsbygdsprogrammet länsstyrelsen Västra Götaland, Biogas Dalsland Ek fören) MN 89-2009/TÖ

Biogas Väst 2010 Syftet med Biogas Väst är att öka andelen biogas som fordonsbränsle för att minska de fossila bränslena och deras miljöpåverkan. Samverkan för att bygga upp branschen sker i hela värdekedjan, från biogasproduktion, distribution, tankställen och till fordon. Business Region Göteborg (Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd, Naturvårdsverket Klimp, Innovatum, LRF, fordons- och logistikföretag, medverkande energibolag och kommuner) MN 99-2009/TÖ Biogas Väst

Teater eller tröja - vad är bäst för miljön? Är tjänstekonsumtion och kulturkonsumtion (teaterbesök, sportevenemang, frisör, hushållsnära tjänster med mera) bättre för miljön än produktion av varor? Utredningen som bygger vidare på kulturnämndens förstudie "Kulturmiljö" ska studera och jämföra konsumtion från olika hållbarhetsaspekter. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (Västra Götalandsregionens kulturnämnd) MN 107-2009 Miljöpåverkan från kultur- och tjänstekonsumtion

Bygga E, metod för kvalitetssäkring av energieffektiva byggnader Projektet ska utveckla en enkel och tillämpbar metod och rutiner för att kvalitetssäkra byggprocessen för energieffektiva byggnader. Metoden ska säkra att husen uppfyller de funktionskrav som angivits. Tre checklistor tas fram, för byggherre, projektering och uppförande. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (Energimyndigheten, Tranemo kommun, Svenska Byggbranschens utvecklingsfond SBUF, LB-Hus, Mjöbäcksvillan, Tranemo Grus och Betong) MN 108-2009/ÅL Energieffektibva byggnader

Biogasseminarier COP15 Miljönämnden genomförde tillsammans med Region Skåne tre seminarier om biogas för olika målgrupper - delegationer, internationella media, och politiker/tjänstemän - i samband med toppmötet för klimat COP15 december 2009 i Köpenhamn. (Region Skåne) MN 112-2009/TÖ Biogas Väst

Kungsfenan-seminarium, Our seas, our fisheries – our food Programmet för Kungsfenan-seminarierna  i februari 2010 hade ett tema kring hållbart fiske Kungsfenan (Länsstyrelsen Västra Götaland) MN 113-2009/PerH Kungsfenan

Ecoex; West Swedish Environmental Export Detta är det tredje och sista året för EcoEx i denna form med stöd till västsvenska företag med miljörelaterade varor. Projektet har en modell för aktiviteter och rådgivning som utgår från företagens behov inför en exportsatsning. Business Region Göteborg (EU:s strukturfond mål 2, Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd, Fyrbodals-, Skaraborgs- och Sjuhärads kommunalförbund) MN 114-2009/KK Ecoex

Energigården 2010 Målet är att Energigården som arena för samverkan och samordning mellan energiaktörer ska göra skillnad när det gäller takten i energiomställningen. Huvudaktiviteterna är information, kompetensutveckling, teknikutveckling och samhällets energiomställning. Under 2010 ska man mäta skillnaden gentemot andra län där Energigården inte verkar. Agroväst (Länsstyrelsen Västra Götaland, Energimyndigheten, LRF i Västra Götaland) MN 115-2009 Energigården

Storkök – förstudie av energiförbrukning och livsmedelssvinn Syftet är att ta fram en projketplan för hur man kartlägger, analýserar och åtgärdar storkökens energförbrukning och svinn av mat. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (Energimyndigheten) MN 117-2009/KK

Power Väst Västra Götalandsregionens vindkraftsprojekt går in på sitt tredje år. Syftet med Power Väst är att driva på utvecklingen av vindkraften genom samverkan med intressenter för mer etablering, industriutveckling och kompetensutveckling. (Energimyndigheten, Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd)  MN 120-2009/TÖ Power Väst

GAME - Göteborg Action for Management of the Environment Syftet med GAME är att öka informations- och kunskapsutbyte mellan forskning, näringsliv och samhälle. Detta sker genom olika aktiviteter i nätverket, och spridning av information och utredningar. Göteborgs Miljövetenskapliga centrum, GMV (Chalmers, Göteborgs universitet, IVL, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Näringslivets Miljöchefer) MN 121-2009/TÖ GAME

Koordinator för programmet Energieffektiva byggnader Miljönämndens program för att främja energieffektivt byggande, både vid nybyggnation och renoveringar av byggnader pågår även under 2010. MN 18-2010/ÅL Energieffektiva byggnader

Skolmatsakademin 2010 Västra Götalandsregionens Skolmatsakademi ska främja skolmatens status, och öka intresset och medvetenheten kring mat, hälsa, kultur och miljö för både elever och föräldrar, skolmåltidspersonal och övriga inom skolan. Drygt hälften av kommunerna i Västra Götaland deltar i projektet. (Folkhälsokommittén) MN 19-2010/BM Skolmatsakademin

Förstudie Food Port Förutsättningarna ska utredas och intresset bland aktörer undersökas för att medverka i ett EU-projekt om miljömässigt mer effektiv livsmedelslogistik i Västsverige. MN 23-2010/HB

Klimatomställning och det goda livet Detta tvärvetenskapliga forskningsprojekt ska studera effekter och målkonflikter för livskvalitet om man planerar för en bättre livsstil i meningen förändringar för bättre hälsa och välbefinnande, och samtidigt strävar efter minskad klimat- och miljöpåverkan. Detta i jämförelse med om man förlitar sig på att tekniska lösningar eller hårda försakelser krävs för att kunna lösa miljöproblemen. Chalmers tekniska högskola, Fysisk resursteori (Göteborg Energis forskningsstiftelse, Naturvårdsverket, Adelbertska forskningsstiftelsen) MN 27-2010/BM

Food Port Food Port är ett EU-projekt med 15 partner från sju länder. Målet är att effektivisera och förbättra godsflöden av livsmedel genom bland annat samordning av logistiksystem, mer miljöanpassade transportslag, ändrade stråk och nya tekniska lösningar. Food Port bygger på ett nära samarbete mellan livsmedels- och transportbranschen, universitet och offentliga aktörer. MN 28-2010/HB FoodPort

Lokalproducerat i Väst 2010-2013 Den regionala plattformen för stöd och samordning av kompetenshöjning och utveckling hos småskaliga livsmedelsproducenter i Västra Götaland går in på sitt fjärde år. Syftet är att stärka produktion och förädling av lokala råvaror och främja lokal mat. Lokalproducerat i Väst (Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd, landsbygdsprogrammet för Västra Götaland) MN 29-2010/BM Lokalproducerat i Väst

Passivhuscentrum Västra Götaland Passivhuscentrum är en viktig regional aktör för att sprida kompetens till byggbransch och marknaden för energieffektiva byggnader. Fokus under 2010 ligger på att höja kunskapen om energieffektivt byggande i allmänhet och passivhuskonceptet i synnerhet hos byggsektorn och i kommuner i Västra Götaland. Passivhuscentrum kommer att vara Västra Götalandsregionens representant i EU-projektet Build with CaRe under året. Alingsås kommun MN 30-2010/ÅL Passivhuscentrum

Pilotstudie om infrastruktur för biogasdistribution Studien ska belysa hinder och möjligheter för uppbyggnad av infrastruktur för lokalt producerad biogas. Innovatum Teknikpark (Fyrbodals kommunalförbund, Skaraborgs kommunalförbund, EU Interreg IVB Nordsjöprogrammet) MN 119-2009/TÖ

Smart grid demonstration region En samordnad västsvensk satsning på "smart grid" eller på svenska smarta elnät ska skapas i dialog med alla intressenter.  Den ska undanröja etableringshinder och underlätta teknik- och tjänsteutveckling. Smarta elnät behövs när förnybar produktion och småskalig produktion ökar och en elkonsument samtidigt kan vara elleverantör. Smarta elnät är viktiga för att garantera industriernas elbehov även om vindkraftverket skulle stå still. Smarta nät kan också användas för att styra konsumtionen. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd, Göteborg Energi, deltagande företag) MN 24-2010/KK

Förstudie kring energieffektivisering i industrin i Västra Götaland Ledande aktörer i Västar Götaland ska samlas i en samordnad insats för minskad energianvändning, stärkt konkurrenskraft och ökad kunskap om energieffektiva tjänster i industrin. Förstudien ska identifiera behov, möjligheter, roller och lämpliga aktiviteter. MN 26-2010/KK

Energieffektiv bebyggelse - samverkansformer, planeringsprocesser, tekniska system och brukarinvolvering som gör det möjligt Syftet är att ge stöd till kommuner som vill åstadkomma energieffektiv bebyggelse, både genom nybyggnation och renovering. Det ska ske genom att undersöka och utveckla processer och tekniska system som styr utvecklingen långsiktigt, samtidigt som juridiska, organisatoriska, ekonomiska , tekniska och beteendemässiga hinder identifieras och hanteras. Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum (Alingsås, Göteborg, Kungälv) MN 35-2010/ÅL Energieffektiva byggnader

f3: svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel - etapp 1 Centrumet f3 ("fossil free fuel") ska bidra till vetenskapligt underbyggt beslutsstöd för politiker, myndigheter, industri och andra organisationer i frågor som rör produktion av förnybara drivmedel och systemaspekter. Chalmers Industriteknik (Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd, Energimyndigheten, högskolor, deltagande institut och industriföretag, Åforsk) MN 37-2010/TÖ

EnergInVäst - arena för energieffektiv industri i Västra Götaland Tillverkningsindustrin står för över 30 % av den totala energianvändningen i Västra Götaland. Västra Götalandsregionen vill skapa en arena för att stötta mindre företag med erfarenhetsutbyte och affärskontakter för att de ska kunna bli mer energieffektiva. EnergInVäst ska också stimulera marknaden för energibesparande varor och tjänster i Västra Götaland. Utöver industriföretagen ska projektet bestå av forskare, energirådgivare och konsulter, leverantörer av tjänster och utrustning för energieffektivisering och miljöhandläggare från länsstyrelse och kommuner. (Energimyndigheten, deltagande företag, CIT, KanEnergi, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Swerea IVF) MN 38-2010/KK EnergInVäst

Skapa mer miljöanpassad handel i stadskärnorna i Västra Götaland Projektet ska stärka handeln inne i centrum genom mer miljöanpassade butiker och matställen som konkurrens och kontrast till externhandelns stora kedjor. Arbetet bygger på samverkan mellan företagarorganisationer, företag, fastighetsägare och kommunernas näringslivsutvecklare. Deltagande kommuner är Göteborg, Lidköping, Uddevalla och Ulricehamn. Innerstaden Göteborg (Lidköpings Samverkansgrupp, Uddevalla City, Ulricehamn Cityförening) MN 39-2010/BM

Samspelet mellan medborgarinitiativ och inbjudet deltagande i stadsplanering: ett interaktionsforskningsprojekt Projektet Mellanplats är ett delprojekt inom Mistra Urban Futures. Genom projektet UngEnergi som arbetar med  klimatfrågor ska former för dialog, inflytande och samarbete utvecklas. Kommunikationen mellan kommun och befolkning i stadsplaneringsfrågor ska engagera och ge insyn och reellt inflytande, här främst för den yngre delen av invånarna. (Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum) MN 40-2010/JS Mellanplats

Hav möter land EU Interreg 4A-programmet för Kattegatt-Skagerrak (KASK) Projektet utgår från havet som naturresurs och bygger på en rad EU-direktiv och marina konventioner. Syftet är att ta fram gemensamma definitioner, information och strategier för planering som går över de administrativa och geografiska gränserna. Detta ska samordna och stärka förvaltningen av havsområden och ekosystem för att skapa balans och helhetssyn kring nyttjandeintressen och bevarande. Länsstyrelsen i Västra Götalands län (SMHI, Naturvårdsverket, SLU Artdatabanken, Länsstyrelsen Hallands län, Region Halland, Göteborgs universitet, Sotenäs, Orust, Lysekil, Kungsbacka, Falkenberg, partner i Danmark och Norge, EU Interreg 4A) 44-2010/PerH Hav möter Land

Gröna besöksmål - nätverk av ekologiska producenter och besöksmål i Västra Götaland De besöksmål som deltar ska få utbildning och stöd för att utveckla en ekologisk satsning, och marknadsföring av den, på sina restauranger och kaféer. Projektet ska också leda till att lokala ekologiska matproducenter gynnas. Gunnebo Slott och Trädgårdar MN 47-2010/BM

Västerhavsveckan 2010 (beslut MN 106-2009/PH) ska på ett lustfyllt sätt öka intresset, kunskapen och engagemanget hos allmänhet, massmedia och beslutsfattare om miljösituationen i Västerhavet och användningen av dess resurser. Följande verksamheter fick stöd för aktiviteter under 2010 års Västerhavsvecka. Västerhavsveckan 2010

  • Kust och Hav samt Innerfjordarna i Bohuslän, temadag i Uddevalla. Stenungsunds kommun, 8 fjordar
  • Kust och Hav samt Innerfjordarna i Bohuslän, temadag i Uddevalla, Bohusläns museum
  • Västerhavsveckan på Universeum
  • Tångräkans medverkan vid Västerhavsveckan 2010, Porto Mare
  • Aktiviteter på Havets hus under Västerhavsveckan
  • Aktiviteter på Resö under Västerhavsveckan
  • Havets mat, Smögen
  • Sjöfartsmuséet, Göteborg

Utbildning i energieffektivt byggande för mikroföretag i byggbranschen Miljösekretariatet tar fram en utbildning för att ge kompetens och visa affärsnyttan med energieffektivt byggande för små byggföretag - från arkitekter till konsulter, VVS:are och snickare - i Västra Götaland. Kommunerna administrerar och håller kurserna lokalt. Målet är att minst 25 kommuner håller kurser under 2010-2011. MN 52-2010/ÅL

Elbilsintegration genom en intelligent infrastruktur Målet för projektet är en branschövergripande samverkan kring kunskaper och teknikutveckling av elbilar och infrastruktur och tjänster som behövs för ett komplett system, för att få igång ett mer storskaligt införande. Viktoriainstitutet (Västra Götalandsregionen InMotion, deltagande industriparter) MN 54-2010/TÖ Viktoriainstitutet 

Framtidens produktionsledare i bygg och anläggning, Det är ett Eu projekt inom Interreg IVA-ÖSK (Öresund, Kattegatt, Skagerrak) som ska öka tillgången på kvalificerade arbetsledare inom bygg- och anläggningsbranschen. Särskilt fokus ligger på energi- och rråvaruhushållning eftersom denna bransch använder mer naturresurser är andra sektorer. Chalmers tekniska högskola (Köpenhamns Ehrvervsakademi, Danmarks Tekniske universitet, Oslo kommune, Norges Byggskole, KY-Akademin, Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd) MN 56-2010/ÅL

Arbete med klimatstrategin och överenskommelserna Resurser för fortsättning av Västra Götalandsregionens arbete med klimatdialogen Smart Energi MN 58-2010/PH Smart Energi

Marknadsöversikt: Energieffektiva Småhus 2 Detta är en uppdatering och utökning av listan från 2009 som togs fram som en vägledning för privata beställare av monteringsfärdiga hus. Listan blev mycket uppskattad av energirådgivare som kunde använda den vid kontakten med husbyggare. Marknadsöversikten är också en väsentlig mätare för att visa småhusföretagen hur de står sig nationellt i konkurrensen inom energieffektiva bostäder. Den ska även spridas i EU-projektet Build with CaRe. Hållbar utveckling Väst (Energimyndigheten, Passivhuscentrum, Energi- och klimatrådgivarna Västra Götaland. MN 61-2010/ÅL Miljönämndens program för energieffektiva byggnader

Envolve Information Fusion for Energy Efficiency - Data Modelling MN 63-2010/KK  

Envolve: Information Fusion for Energy Efficiency - Data Collection Denna förstudie ska identifiera utmaningar och möjliga lösningar i samband med framtidens krav på energieffektivisering och mer frekventa mätningar av elanvändningen inom smarta nät. Högskolan i Skövde (Aidon, Falbygdens Energi, Tidaholms Energi, Billinge Energi, Hjo-Bo Datakonsult, Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd) MN 64-2010/KK

Sveriges största filmvisning - Home 1 september  Filmen Home handlar om hur vi människor rubbat balansen på jorden under vår korta tid här. Men den ger också hopp och visar tydligt på att det finns fantastiska lösningar som väntar på att användas. Den manar till allas vårt sunda förnuft - och till våra hjärtan. Västra Götalandsregionen är en av sponsorerna för att sprida det viktiga budskapet i filmen: Vi kan alla göra något  för att vända utvecklingen åt rätt håll. MN 70-2010/JS Om visningen av Home

Passivhusdagarna 2010 För andra gången hålls Passivhusdagarna i Västra Götaland helgen 13-14 november för att sprida kunskap om energieffektivt boende och passivhus. Invigningen hålls 12 november i Marks kommun. Som tidigare år är det en blandning av färdigbyggda hus och pågående byggen, bebodda bostäder och visningslägenheter som hålls öppna för allmänheten. Guidade bussresor ingår också. MN 73-2010/ÅL Passivhusdagarna

Passivhuscentrum Västra Götaland Kunskapscentrumet Passivhuscentrum är en viktig regional resurs för byggsektorn och en väsentlig del av miljönämndens treåriga program för energieffektivt byggande och EU-projektet Build with CaRe. Passivhuscentrum Västra Götaland ska vara en samlande och pådrivande kraft för hållbart byggande i passivhusteknik även nationellt sett. Alingsås kommun MN 85-2010/ÅL Passivhuscentrum Västra Götaland 

Undersökning av förutsättningarna för samarbete med Mexiko Ett projekt för att identifiera och inleda samarbetsmöjligheter inom miljö/energikompetens och teknik. Det bygger vidare på redan tagna kontakter och utbyte främst kring avfall och förnybar energi. MN 60-2010/PerH

Innerstaden Göteborg miljö Innestaden Göteborg vill med denna förstudie utvärdera vilka behov företag och fastighetsägare har för att kunna bli mer energieffektiva, men även om det finns intresse för att medfinansiera ett kommande större projekt. Det skulle handla om att minska energiförbrukning och klimatpåverkan genom nya energilösningar och ändrat beteende. Förstudien ska också användas för att sprida kunskap om hur man kan starta arbetet med energiåtgärder även i andra stadskärnor i Västra Götaland. Innerstaden Göteborg MN 66-2010/BM

Battericentrum i Ale Det är ett oberoende kompetens- och provningscentrum för ny batteriteknik för elfordon. Battericentrum i Ale medverkar till att stödja svensk industri med expertis i utvecklingsprojekt med uppbyggnad av och forskning kring prototyper av batterisystem inklusive övervakning, reglering och säkerhet. Föreningen energiteknikcentrum för batterier och bränsleceller (EU:s strukturfonder, Västra Götalandsregionensn regionutvecklingsnämnd, Ale kommun) MN 13-2010/TÖ

Biogas Skaraborg  Biogas Skaraborg ska vara en samlande organisation för biogasproducenterna i Skaraborg så att de blir en stark förhandlings- och affärspart. Biogas Skaraborg ska vara en del av Biogas Väst. Hushållningssällskapet Skaraborg (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, deltagande lantbruksföretag) MN 76-2010/TÖ

Miljöjulkalendern 2010 Webbaserad julkalender med en ny artikel eller intervju av en person med Västra Götalandskoppling varje dag, med miljöreflektioner. Inslagen ska vara inspirerande utan att vara pekpinniga, och budskapen riktar sig till alla invånare. Hållbar utveckling Väst (Länsstyrelsen Västra Götaland, deltagande kommuner) MN 77-2010/IH

Miljöbron 2011-2012  Miljöbrons syfte är att främhja miljömässigt hållbar utveckling genom att öka samverkan mellan företag och universitet och högskolor genom att studenter utför uppdrag åt företagen. På så sätt får de både omsätta sina miljökunskaper och en fot in i arbetslivet. Miljöbron (Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd, Fyrbodals-, och Sjuhäradsbygdens kommunalförbund, Business Region Göteborg, Chalmers, Högskolan Väst, Älvstranden Utveckling, Innovatum, Sparbanksstiftelsen, Kvänum-, Uddevalla-, och Trollhättan Energi) MN 79-2010/KK Miljöbron

Program för biogasutveckling i Västra Götaland 2011-2013 Produktion och användning av biogas som fordonsbränsle ska öka med 25 gånger, från nuvarande 0,1 terawattimmar till 2,4 TWh på tio år. Det är målet i miljönämndens treåriga program kallat Biogas Väst - kraftsamling för biogasutveckling i Västra Götaland. Biogas Väst ska vara ett nätverk för alla de aktörer som arbetar med biogas i hela Västra Götaland, från kommuner och energibolag till kommunalförbund, forskning och industri.
MN 82-2010/TÖ Miljönämndens program för biogas

Insatser för ansökan till solenergiprojekt i KASK Miljönämnden vill intensifiera insatserna på solenergiområdet bland annat genom att skapa ett program för solenergi. Dessutom utreds möjligheterna att växla upp de insatta ekonomiska medlen genom gränsregional samverkan inom Kattegatt-Skagerak-området, KASK-programmet. Förstudien ska utreda förutsättningar för att med andra regionala partners i Skandinavien ingå i ett gemensamt solenergiprojekt inom KASK. MN 86-2010/KK

Energigården 2011 Energigården är samordnande och pådrivande för ökad användning och produktion av energi från lantbruket, inom jord, skog, sol och vind.  Energieffektivisering i lantbruket är också en viktig fråga. Energigården bidrar genom olika projekt till kompetens- och teknikutveckling och skapar demonstrationsanläggningar och nätverk. AgroVäst (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, LRF i Västra Götaland) MN 92-2010/KK Energigården

Kraftsamling kring Smarta nät och Demand Side Management Smarta nät/ DSM  handlar om att påverka och styra användandet av el och värme för god tillgänglighet av energi inklusive intermittent förnybar energi som vindkraft men också för ökad energieffektivisering. Smarta nät/DSM innebär nya affärsmöjligheter inom IT, styr- och reglerteknik, energilagring, kraftteknik och tjänster som övervakning och fjärrstyrning. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd och Västfastigheter, Business Region Göteborg, Göteborg Energi, Chalmers) MN 93-2010/KK

Vätgas Västra Götaland Syftet är att stärka samverkan, information och demonstration, och vara en plattform för innovations- och näringslivsutveckling inom vätgasområdet inom Västra Götaland. Vätgas Sverige är också en part i nationellt och internationellt samarbete. Vätgas Sverige (Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd, deltagande kommuner) MN 95-2010/TÖ

Program Energieffektiva byggnader 2011-2013  Miljönämndens beslutade 2007 om ett treårigt program  för energieffektiva byggnader. Nu drivs arbetet vidare i ett nytt program 2011 -2013. Fokus för denna period är energieffektivisering vid renovering och ombyggnad. MN 96-2010/ÅL Miljönämndens program för energieffektiva byggnader

Design med Omtanke, övergripande samordning  Projektet Design med Omtanke avslutades 2010. Design med Omtanke har utvecklat en metod för verksamheternas delaktighet i att skapa långsiktigt hållbara offentliga miljöer och att dessutom stimulera producenter av inredning att skapa hållbara produkter, Meningen med samordningsprojektet är att utbilda kursledare och lokalplanerare i kommunerna och skapa nätverk för dem, för att metoden ska leva vidare. Fyrbodals kommunalförbund (deltagande kommuner) MN 97-2010/TÖ Design med Omtanke

EcoEx 2011 EcoEx driver åtgärder som främjar export av miljövaror och tjänster. Det innebär aktiviteter och stöd till företag med sådana produkter. För 2011 är målet 300 nya jobb i miljötekniksektorn. Business Region Göteborg (Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd, Tillväxtverket Mål 2, Sjuhärads-, Skaraborgs- och Fyrbodals kommunalförbund, Region Halland)  MN 98-2010/KK EcoEx  

Om stöd till miljöprojekt

Anvisningar för ansökan om pengar 

Se hela listan på projekt som - hittills! - beviljats medel

* BM= Berit Mattsson, HB=Hanna Blomdahl, IH= Ingrid Horner, JS= Jenny Sjöstedt, KK= Kristina Käck , PerH= Per Hörberg, PH= Peter Holmberg, TÖ=Tomas Österlund, ÅL= Åsa Lindell. 

uiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m