Miljöprojekt 2011

För varje projekt som miljönämnden beviljat medel till under 2011 visas projektets namn, inriktning, den sökande (övriga finansiärer inom parentes), diarienummer och miljösekretariatets kontaktperson*. Projekten är listade efter diarienummer.

UngEnergi - förlängning Projektet UngEnergis syfte har varit att ta tillvara ungdomars kreativitet och synpunkter i kommunernas klimatarbete. De erfarenheter som man fått i de fem medverkande kommunerna ska spridas dels genom en konferens i januari 2011, dels genom en rapport från arbetet: "UngEnergi klimatdialog 2010. Dokumentation och handbok". MN 57-2009/ME

Clean Shipping Project 2010/2011 Clean Shipping samordnar lastägare och transportköpare för att ställa miljökrav på rederierna som en del av inköpsprocessen. I projektet har ett Clean Shipping Index (CSI) tagits fram, en internationell databas med miljöprestanda hos fartyg. Clean Shipping gynnar inte bara miljön utan även affärsmöjligheterna inom miljöanpassade transportköpare, rederier och leverantörer av miljöteknik och kemi. Göteborgsregionens kommunalförbund (Länsstyrelsen i Västra Götaland, Göteborgs Hamn, Göteborgs Stad) MN 69-2009/PerH Clean Shipping Project

Uppföljning av klimatstrategin för ett fossiloberoende Västra Götaland. En rapport tog fram för att följa upp vad de kommuner,företag och organisationer som undertecknade dokumentet om att minska beroendet av fossil energi gjort för insatser. MN 12-2010/ND Smart Energi

Substratmarknadsanalys till biogas - nuläge och 2020 Syftet är att undersöka hur marknaden för biogassubstrat ser ut idag i Västra Götaland och närliggande regioner och grannländer, och hur den troligen kommer att utvecklas och förändras framöver. Projektet kommer att belysa miljöaspekterna som substratens flöde ger upphov till samt utveckling och effektivisering av biogassubstratsmarknaden och systemet som sådant. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (Avfall Sverige, Region Halland, Region Skåne) MN 89-2010/TÖ Biogas Väst

Skolmatsakademin 2011 Skolmatsakademin är ett samverkansprojekt mellan drygt 30 kommuner och stadsdelsnämnder i Västra Götaland. Inom projektet får deltagarna stöd för processer att utveckla skolmåltider och verktyg för ökad kvalitet, och för samverkan mellan köksorganisation och skolan i övrigt, utbildning och information inom mat, miljö och hälsa och ett brett nätverk. Västra Götalandsregionens folkhälsokommitte. MN 100-2010/BM Skolmatsakademin

Nationell intressentgrupp för EU-finansiering på området energieffektiva byggnader Syftet är att öka Sveriges - och därmed Västra Götalands - finansiering genom EU-medel av projekt inom området energieffektiva byggnader. Målet är en permanent nationellt samverkan. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd, Miljödepartementet) MN 104-2010/LT Energieffektiva byggnader

Den flexible trafikanten – affärsmöjligheter i K2020 Projektets syfte är att identifiera nödvändiga och saknade produkter, tjänster, paketeringar, leverantörer och kanaler som stödjer den flexible trafikanten. De ska bidra till att öka andelen kollektivtrafikresor enligt målen i visionen K2020 och minska biltrafikökningen, vilket ska ge minskad miljöpåverkan i Göteborgsregionen. Västtrafik (Trafikkontoret Göteborg, Trafikverket, Commute Greener/Volvo IT, GATT) MN 105-2010/TÖ 

Hållbar resurshantering av svensk bioenergi – Steg 1 Projektet ska analysera scenarior och visioner  vilket ska bidra till att identifiera förutsättningarna för effektivare produktion och användning av förnybar energi. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut MN 106-2010/KK

Förstudie om demonstration av bränslecellssystem för lantbruk En demonstrationsanläggning för att visa biogasens industriella potential, verkningsgrad, alternativa användningssätt med mera, liksom vilka  forskningsbehov som finns, är tänkt att förläggas till Västra Götaland. Swerea IVF (deltagande företag) MN 107-2010/TÖ

Regional landsbygdskonferens i Västra Götaland Västra Götalandsregionen bidrog till Länsbygderådens och Hela Sverige ska leva konferens med temat Grön omställning april 2011 i Lerum. (Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd, Landsbygdsnätverk Lerums kommun, övriga deltagande organisationer) MN 108-2010

Västerhavsveckan 2011 Arrangemanget som nu hålls för tredje gången ska öka medvetenheten om Västerhavet i ett nationellt perspektiv. Det ska bidra till att öka intresset, kunskapen och engagemanget och leda till en utveckling för ett mer hållbart utnyttjande av havsresurserna. Aktiviteterna under Västerhavsveckan anordnas av kommuner, universitet och organisationer med flera i samverkan med Västra Götalandsregionen. MN 16-2011/PerH Västerhavsveckan

  • Bohusläns museum
  • 8-fjordar
  • Möt marinbiologer vid havet, GNM

Lokalproducerat i Väst, Regionalt resurscentrum för småskalig livsmedelsproduktion och förädling Lokalproducerat i Väst är en plattform för samordníng av olika insatser för utvecklingen hos små och medelstora livsmedelsföretag. Inom nätverket hålls bland annat branschvisa rådslag inom bageri, fisk och skaldjur, ost och mejeriprodukter osv. där behov och önskemål från företagen fångas upp. (Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd som liksom miljönämnden medfinansierar genom Landsbygdsprogrammet) MN 17-2011/BM Lokalproducerat i Väst

Medverkan på Energiutblick 2011 Västra Götalandsregionen ska delta på Energimyndighetens årliga nationella konferens 15-17 mars - som för första gången hålls i Göteborg - som tydlig aktör och därigenom nå intressenterna i närområdet. Men syftet är också att synliggöra för andra det arbete som bedrivs tillsammans med olika aktörer inom energiområdet i Västra Götaland MN 18-2011/IH Energiutblick 2011 

Elbilsintegration genom en intelligent infrastruktur  Projektet är ett gränsöverskridande samarbete mellan fordonsindustrin, el- och telekombranschen. Exempel på tjänster som ska testas i fält är användarvänlig laddning, automatisk betalning, uppgifter om räckvidd och närmaste laddstation och effektstyrning av laddning från elnätsperspektiv. IT-forskningsinstitutet Viktoria (Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd/ InMotion, Volvo Personvagnar, Ericsson och Göteborg Energi,Test Site Sweden) MN 19-2011/TÖ

Innerstaden Göteborg - Förnybar energi och energieffektivisering Innerstaden Göteborg vill med sina medlemmar bland fastighetsägare och butiksinnehavare i Göteborgs stadskärna ta fram nya affärsmodeller, avtal och tekniska lösningar för att tillsammans genomföra åtgärder för att spara pengar, energi och miljö. Ett mål är minska energiförbrukningen med 25 % till 2012. Innerstaden Göteborg AB (Göteborgs Stad, Göteborg Energi, medlemsföretag i Innerstaden Göteborg) MN 25-2011/JI

ReBo, strategier för integrerad hållbar renovering av bostadsbestånd , med fokus på perioden "folkhemmet"  I projektet ska Chalmers med samverkanspartner från byggnranschen studera energi- och resurseffektivitet för bostäder från 1945-1960 i förhållande till bevarande av arkitektoniska värden, boendekvalitet och genomförbarhet. Arkitektur, Chalmers (Bengt Dahlgren AB, Centrum för Management i Byggsektorn, Förvaltnings AB Framtiden, Halmstad fastighets AB, Peab, Ramböll, Stadsmuséet Göteborg, Stena fastigheter, White Arkitekter) 26-2011/JI ReBo

Förstudie hållbara textilier Textil är en av våra mest kemikalieintensiva branscher. Det är många led från fibrer till färdig produkt. Syftet med förstudien är att ta fram förslag till strategiska satsningar för att öka utbud och efterfrågan på ekologiskt och socialt mer hållbara textilier och titta på nya affärsmöjligheter. Fortfarande finns tillverkning inom inredning för offentlig miljö och teknisk textil kvar i landet. Inom klädbranschen, såväl arbetskläder som privata kläder, finns flera starka varumärken som har huvudkontor med utveckling och design i Västsverige men produktion utomlands. MN 30-2011/BM Hållbara produkter och tjänster

Global Forum - ungdoms/skolspår 2011 Föreningen Global Forum vill engagera ungdomar för hållbarhetsfrågor och stimulera kontakten mellan ungdomar och beslutsfattare inom årets tema "vatten och hav". Arbetet presenteras på konferensen Global Forum och i en bok. Föreningen Global Forum (Göteborgs Stad: stadskansliet, kretsloppsnämnden och miljönämnden, Göteborg & Co, GRYYAB, Havs- och vattenmyndigheten) MN 32-2011/PerH Global Forum

Miljöanpassade måltider i offentlig sektor Västra Götalandsregionen och kommunerna i överenskommelsen Klimatsmarta inköp av livsmedel ser ett behov av användbara verktyg som kan hjälpa de ansvariga till en mer långsiktigt hållbar livsmedelskonsumtion. Mål för projektet är att ta fram användarvänliga verktyg för att lättare kan hitta ekologiska och klimatanpassade alternativ vid upphandling och inköp, och vid planering av menyer. Projektet riktar sig främst till kostsamordnare, inköpare och andra måltidsansvariga inom offentliga storhushåll, men verktyget kan användas även av andra restauranger. SIK, Institutet för livsmedel och bioteknik (Jordbruksverket ) MN 33-2011/BM Smart Energi

Gröna besöksmål Målet för projektet är ett nätverk med besöksmål med ekologisk profil i Västra Götaland. Maten ska vara en del av en positiv helhetsupplevelse för besökarna till anläggningen. Deltagarna ska inspireras och få utbildning i att utveckla sina egna koncept. Satsningen ger också stöd för närliggande ekologiska producenter att nå ut på den lokala marknaden. Gunnebo Slott & Trädgårdar MN 35-2011/BM

Passivhusdagarna 2011 För tredje året i rad hölls Passivhusdagarna i mitten av november. Information om passivhus och arrangemanget gavs både under Nordiska Arkitektmässan och Hem&Villamässan. Invigningen arrangerades iihop med Förbo AB i de nya plusvärmehusen på Höjdenvändan i Lerum. MN 39-2011/JI Passivhusdagarna

Power Väst 2012 Fortsättningen av vindkraftsprojektet Power Väst kommer särskilt att inriktas på att utvidga samarbetsplattformen för vindkraftens aktörer, en plan för kommunikationen, att utvecka näringslivet och att utveckla nätverket om havsbaserad vindkraft. Syftet med nätverket Power Väst är att skapa samverkan mellan västsvenska aktörer inom vindkraftsområdet för att medverka till en nationell utveckling för elproduktion från vindkraft, och att verka för god utbildning och forskning för fler arbetstillfällen. (Energimyndigheten, Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd, Region Värmland, Länsstyrelsen i Halland, Göteborg Energi, Rabbalshede Kraft, Triventus)MN 40-2011/TÖ Power Väst

Lantbruksgas – förstudie och processtöd 2011 Projektet ska samla erfarenheter från genomförda projekt och identifiera outredda problemställningar för att utforma metoder och processtöd för hållbar och affärsinriktad biogasproduktion från lantbruk. Hushållningssällskapet Väst (Länsstyrelsen Västra Götaland, Landsbygdsprogrammet) MN 46-2011/HJ

Visionsdagen Hållbar kemi 2030 i Almedalen, Plast-& kemiföretagen genomför gemensamt med Västra Götalandsregionen en seminarieaktivitet i samband med politikerveckan i Almedalen 2011 på Gotland. Målet med seminarieserien är i delaktighet mellan samhälle, näringsliv och akademi för att gemensamt uppnå en ledande och framgångsrik hållbar utveckling i Västra Götaland och i landet som helhet och att få politisk acceptans och stöd för en sådan utveckling. Plast- & kemiföretagen (Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd, Föreningen Sveriges Science Centers) MN 52-2011/TÖ

Solen Förstudien (MN 27-2011) om ett EU-projekt för utveckling av solenergibranschen har lett till en ansökan om EU-stöd tillsammans med 16 partner inom Öresund- Kattegatt- Skagerrak -sekretariatet(ÖKS). Beslut tas i november 2011. MN 54-2011/AS Solenergi

Solen - delprojekt regionala insatser Om EU-ansökan för Solen går igenom, planeras insatser i Västra Götaland i samarbete med Chalmers, Innovatum, Hållbar utveckling Väst och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. De planerade områdena är utbildning och utveckling inom solenergibranschen, nätverk för kommunerna, teknik och innovationsupphandling och utveckling av kalkylmodeller för investering. MN 55-2011/AS Solenergi

Samverkan för Hållbar Kemi Kemiföretagen i Lysekil och Stenungsund har tagit initiativet till visonen Hållbar Kemi. Målet med visionen Hållbar Kemi är att år 2030 ska de fossila råvarorna vara avvecklade. Samverkan för Hållbar Kemi ska samla det breda och långsiktiga arbetet som ska leda till att de produkter som nu baseras på fossila ämnen ersätts av förnybara råvaror. (EU, Regionutvecklingsnämnden, Business Region Göteborg, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Chalmers,  Invest Sweden, Lysekils och Stenungsunds kommuner, samt företagen Akzo, Borealis, Göteborg Energi, Ineos, Perstorp Kemi, Preem, Swedegas och Hogia.) MN 57-2011/TÖ

Implement Projektet Implement är ett brett samverkansprojekt mellan dansk, norsk och svensk forskning, kommuner och näringsliv. Syftet är att stärka biogasens utvcklingsmöjligheter. De två delområden som koordineras av Innovatum handlar om bättre infrastruktur och lättillgängliga forskningsresultat. Innovatum (Interreg- KASK, Trollhättan Energi, Fyrbodals kommunalförbund) MN 58-2011/HJ

Ecoex 2012 Ecoex ska genom utnyttjande av lokala exportfrämjare och nationella resurser bidra till ökad export av västsvensk miljörelaterade produkter och tjänster. Det sker genom en rad aktiviteter och riktade insatser i olika sektorer, och ihop med underprojektet Regional exportsamverkan (Rex). Business Region Göteborg (Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd, Sjuhärads kommunalförbund, Skaraborgs kommunalförbund, Tillväxtverket) MN 64 2011/KK Ecoex

Innovativa affärsmodeller för långtgående energieffektivisering vid renoveringar Detta är en förstudie kring att kartlägga vilka affärsmodeller för energieffektivisering vid renovering som finns i Europa och som verkligen har en potential att påverka så att vi når målet om halverad energiförbrukning i byggnader till år 2050. Hållbar utveckling Väst (Energimyndigheten) MN 66-2011/KK Energieffektiva byggnader

Processledning Ätradalsklustret, produktionspriser och processförslag  Projektet ska utreda förutsättningarna för lantbruksbaserad biogasproduktion i Ulricehamn i samband med att grävning för nya vattenledningar möjliggör samtidig nedläggning av gasledningar. Hushållningssällskapet Sjuhärad (Länsstyrelsen i Västra Götaland, Landsbygdsprogrammet, Ulricehamns Energi) MN 67-2011/HJ

Visualisering av energianvändning i förskolor, etapp 1 Projektets syfte är att utforma ett pedagogiskt koncept och utbildningsmaterial för att på ett inspirerande sätt skapa förståelse hos personal och barn hur man kan spara energi, och att ta fram underlag för genomförande av ett fullskaligt projekt. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (kommunerna Göteborg, Härryda, Kungälv, Trollhättan). MN 68-2011

Energigården 2012 Energigården är en plattform för att knyta samman forskning och intressenter och aktivt skapa samverkan mellan energiaktörer inom lantbruket för ökad användning och produktion av energi från jord, skog, sol och vind liksom för energieffektivisering i lantbruket. Agro Väst (Länsstyrelsen i Västra Götaland, LRF i Västra Götaland) MN 69-2011 Energigården

Mistra Urban Futures 2012 Målet är ett centrum för stadsutvecklingsfrågor i Göteborg. Det innebär en gemensam plattform för aktörer i Västsverige för kunskapsutveckling och utbyte över organisationsgränser och mellan forskare och praktiker. Mistra Urban Futures vid Chalmers Tekniska Högskola (Göteborgs universitet, Göteborgs Stad, Göteborgsregionens kommunalförbund, IVL Svenska Miljöinstitutet, Länsstyrelsen Västra Götaland, Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd, White Arkitekter) MN 75-2011/BM Mistra Urban Futures

Lokalproducerat i Väst 2012 Lokalproducerat i Väst är en plattform för att förmedla information och kunskap för att bidra till effektivitet och utveckling hos små och medelstora livsmedelsproducenter och förädlare. En viktig satsning är arbetet med varumärket Smaka på Västsverige. Lokalproducerat i Väst (Västra Götalandsregionenss regionutvecklingsnämnd, Länsstyrelsen i Västra Götalands län) MN 76-2011/BM Lokalproducerat i Väst

Milparena II - energifeffektivisering inom miljonprogrammet En av de stora frågorna inom energieffektivisering är behovet av åtgärder i bostadsbeståndet inom miljonprogrammet. Milparena är ett nätverk för samverkan och lösningsorienterat expertstöd för fastighetsägarna. Chalmers Tekniska Högskola (kommunala bostadsbolag, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) MN 71-2011/JI

GAME, Göteborg Action for Management of the Environment Nätverket GAME verkar för informationsutbyte om miljöfrågor - framförallt klimatet - mellan forskning, näringsliv och samhälle. Visionen för medlemmarna är att "Västsverige ska vara ledande i att bidra till en hållbar utveckling." Göteborgs Miljövetenskapliga centrum, GMV. (Chalmers, Göteborgs universitet, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, IVL Svenska Miljöinstitutet, NMC Näringslivets Miljöchefer) MN 74-2011/PH GAME 

Om stöd till miljöprojekt

Anvisningar för ansökan om pengar 

Se hela listan på projekt som - hittills! - beviljats medel

* AS= Anna Svensson, BM= Berit Mattsson,IH= Ingrid Horner, JI=Joa Ivarsson, KK= Kristina Käck , LT=Lave Thorell, ME=Malin Englund, ND=Ny Dinau, PerH= Per Hörberg, PH= Peter Holmberg, TÖ=Tomas Österlund. 

uiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m