Miljöprojekt 2012

För varje projekt som miljönämnden beviljat medel till under 2012 visas projektets namn, inriktning, den sökande (övriga finansiärer inom parentes), diarienummer och miljösekretariatets kontaktperson*. Projekten är listade efter diarienummer.

Kraftsamling Smarta Nät Aktiviteter i projektet Kraftsamling Smarta Nät är kartlägga, demonstrera och marknadsföra smarta nät i Västsverige. Det är särskilt inriktat på Demand Side Management (DSM) som handlar om att anpassa industrins och hushållens användning av elenergi till produktionen, i stället för tvärt om. Projektet ska bidra till både ekonomisk utveckling och minskad klimatpåverkan. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (Chalmers tekniska högskola,Göteborg Energi, Business Region Göteborg, Västsvenska Handelskammaren) MN 93-2010/KK Kraftsamling Smarta Nät

Plattform för samverkan, kommunikation och kraftsamling inom biogasområdet 2012-2013 Miljönämnden driver inom Biogas Väst samordning och kommunikation för utveckling av användning och produktion av biogas i Västra Götaland. Detta beslut handlar om resurserna för plattformen för arbetet. MN 26-2011/HJ Biogas Väst

Re-Design Textile Studio Projektet Studio Re-Design textile studio ska starta affärs- och produktutveckling för att skapa nya och innovativa produkter inom både inredning och mode av befintliga varor och överrskottsmaterial inom textilindustrin. Målet är att få igång en kommersiell re-designverkstad i Sjuhärad. (Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd, EU strukturfond, Sjuhärads kommunalförbund, Högskolan Borås, Naturskyddsföreningen) MN 59-2011/BN Studio Re-design

Innovativa affärsmodeller för långtgående energieffektivisering vid renoveringar Detta är en förstudie kring att kartlägga vilka affärsmodeller för energieffektivisering vid renovering som finns i Europa och som verkligen har en potential att påverka så att vi når målet om halverad energiförbrukning i byggnader till år 2050. Hållbar utveckling Väst (Energimyndigheten) MN 66-2011/AS Miljönämndens program för energieffektiva byggnader

Visualisering av energianvändning i förskolor, etapp 1 Projektets syfte är att utforma ett pedagogiskt koncept och utbildningsmaterial för att på ett inspirerande sätt skapa förståelse hos personal och barn hur man kan spara energi, och att ta fram underlag för genomförande av ett fullskaligt projekt. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (kommunerna Göteborg, Härryda, Kungälv, Trollhättan). MN 68-2011/AS

Waste Refinery 2012 Waste Refinery är ett forsknings- och utvecklings-samarbete om avfall som en energiråvara och resurs. Inom Waste Refinery utvecklas, utvärderas, demonstreras och integreras olika tekniker systematiskt, för optimal resurshantering av organiskt avfall. Under denna etapp ska fokus ligga på kunskapsspridning och internationalisering. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (Energimyndigheten, Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd, övriga partner inom Waste Refinery-samarbetet) MN 77-2011 Waste Refinery

Strategi för interaktion mellan biogasforskning och branschaktörer för Biogas Väst Projektet ska ta fram en nulägesbeskrivning på vilken forskning om biogas som finns, styrkor och svagheter i den och om hur nya rön sprids mellan forskning och praktik . Därefter tas en handlingsplan fram för kunskapsöverföring och kontakt mellan forskare och andra aktörer. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut MN 85-2011/HJ Biogas Väst

Förstudie om regional upphandling och världsledande forskning för ökat återbruk och reparation Projektets syfte är att skapa en större samordnad regional satsning på att öka medborgarnas och offentliga verksamheters återbruk och reparationer av saker. Satsningen ska omfatta både forskning och praktiska försök, och leda till nya projekt och strategier.SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut MN 92-2011/TÖ Hållbara produkter och tjänster

ROBUST - pilotprojekt med västsvenska reservkraftsystem med bränsleceller Projektets syfte är att demonstrera och utvärdera reservkraft i form av bränslecellsystem som ett miljömässigt bättre alternativ än blybatterier eller dieseldrivna reservaggregat. Ett mål är också en analys av marknadspotentialen och en plan för kommersialisering. Vätgas Sverige (Power Cell, FOAB) MN 93-2011/TÖ Vätgas

Miljöinnovationstävlingen Tävlingen "Miljöinnovation" som anordnades av Region Halland men varit vilande sedan 2009, startas nu om och ska långsiktigt utvecklas vidare. Syftet med tävlingen är att synliggöra och få Sveriges intressantaste miljöinnovationer att snabbare nå kommersiell framgång. Västra Götalandsregionen går in som ny finansiär, och Innovatum är projektägare och ska administrera tävlingen. Innovatum (Energimyndigheten, Tillväxtverket) MN 94-2011/TÖ Green Innovation Contest

LIndholmen Mobilitet Projektet är exempel på hur man genom beteendeförändringar kan minska miljöpåverkan från transporter, utan investeringar i infrastruktur. Den tekniska utvecklingen i projektet är att data från olika källor visas på ett likvärdigt sätt. Tillsammans med Commute Greener beräknas klimatnyttan av gjorda val, och denna kommuniceras via hemsida och sms till användarna. Lindholmen Science Park (Energimyndigheten) MN 95-2011/TÖ 

Västerhavsveckan 2012 Syftet med Västra Götalandsregionens arrangemang Västerhavsveckan är att lyfta havets betydelse och väcka engagemang för havsmiljön genom en rad aktiviteter för allmänheten längs hela Bohuskusten. Hölls den 7-15 juli 2012. MN 21-2012/PerH www.vasterhavsveckan.se

Delprojekt under Västerhavsveckan:

  • Bohusläns museum
  • Eriksbergs samfällighetsförening
  • Feskekyrka
  • Göteborgs Stad
  • Havets Hus Lysekil
  • Lysekils kommun
  • Molekylverkstan
  • Projektet 8 fjordar
  • Sven Lovén centrum

Install Hope 2012 - One last shot  - kraftsamling för hållbar utveckling. Detta handlar om en utställning på Göteborg- Landvetter flygplats och i Nordstan, Göteborg, där konstnärer genom sina verk ska skapa debatt och inspirera besökarna till aktivitet för hållbar utveckling via olika internetlösningar. Whitespot Group (Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd) MN 23-2012/TÖ 

Förstudie kartläggning om hinder och möjligheter för återbruk genom slutna materialcykler för möbler och inredning inom Västra Götaland. Förstudien ska bland annat studera förutsättningar och modeller för ett  effektivt och professionellt system för återbruk av överskott inom offentlig verksamhet, och möjligheterna för möbelfabrikanter till anpassning av sina produkter för att underlätta senare reparationer och återbruk. Chalmers tekniska högskola (Marks kommun) MN 24-2012/BN

Nationell samverkan inom LÅGAN Program för byggnader med mycket låg energianvändning, LÅGAN är ett nationellt samarbete för att etablera en marknad för byggnader med mycket låg energianvändning, det vill säga högst 50% av kravet i Boverkets nybyggnadsregler. Aktiviteter för 2012-2013 innefattar bland annat att arrangera konferensen Passivhus Norden 2013, ge ut LÅGANBygg marknadsöversikt , och arbete för att få fler kommuner att bygga energieffektivt. (Energimyndigheten, Sveriges Byggindustrier, Formas, Boverket, och byggföretag) MN 25-2012/JI LÅGAN, Passivhus Norden 2013

Skolmatsakademin 2012 Skolmatsakademin har under 2011-2012 samlat drygt 30 kommuner i Västra Götaland för kompetensutveckling på skolmåltidsområdet. Bland annat ska metoder och  verktyg för mer klimatsmart mat ska tas fram. Folkhälsokommitten (medverkande kommuner) MN 27-2012/BM Skolmatsakademin

Förstudie för en småskalig kryoanläggning  Flytande biogas tar mycket mindre plats, 25 ton ryms i en tankbil jämfört med 4 ton i gasform i trycktank. Detta är särskilt intressant för drivmedel i tunga fordon. Kryotekniken för effektivare produktion av flytande biogas är under utveckling och ska prövas i full skala inför byggande av en pilotanläggning. Borås Energi och Miljö (Renova, TecNet Nordic, Biofrigas, Encubator). MN 35-2012/HJ Biogas Väst

Medverkan på Energiutblick 2012 Energimyndighetens årliga konferens Energiutblick hölls för andra gången i rad  på Svenska Mässan i Göteborg mars 2012. Miljönämnden visade energiframgångar i Västra Götaland och bjöd på välkomstmingel med flera Västsvenska samarbetspartner. I vår monter visades främst hur långt vi har kommit inom biogas, energieffektiva byggnader, vindkraft och smarta nät. MN 37-2012/IH Energiutblick

Medverkan i European Maritime Day 20 maj 2012 Miljönämndens deltagande vid den inledande dagen för allmänheten, inför EU-konferensen, var att visa upp vårt årliga arrangemang Västerhavsveckan och vår roll i arbetet för att väcka intresse och engagemang och sprida kunskap om havsmiljön. MN 48-2012/PerH European Maritime Day

Vår mat - Global Forum Föreningen Global Forum ska genomföra ett skolspår på temat mat, från jordbrukspolitik till globalt ansvar och GMO, till elevens egna val och livsstil ur ett hållbarhetsperspektiv. Uppsatser från eleverna i de skolor som engagerar sig ska spridas i en pocketbok, Föreningen Global Forum (SIDA, Göteborgs Stad miljöförvaltningen och utbildningsförvaltningen, Göteborg &Co, LRF m fl) MN 49-2012/BM Gobal Forum

Baerekraftig bruk av energibaererne i KASK-regionen Projektets målgrupp är politiker och beslutsfattare och syftar till att ta fram en färdplan på vetenskaplig grund för olika utvecklingsvägar med de beslutspunkter som krävs för att nå ett mer hållbart energisystem. Det ska också bidra till att skapa acceptans för de åtgärder som krävs i omställningen till mer fossiloberoende. Chalmers tekniska högskola, Interreg IVA (Göteborg Energi, Preem, Elforsk) MN 52-2012/KK

Power Väst 2013 Syftet med nätverket Power Väst är att skapa samverkan mellan västsvenska aktörer inom vindkraftsområdet för att medverka till en nationell utveckling för elproduktion från vindkraft, och att verka för god utbildning och forskning för fler arbetstillfällen och större etablering av vindkraftverk. (Energimyndigheten, Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd, Region Värmland, Länsstyrelsen i Halland, Göteborg Energi, Rabbalshede Kraft, Triventus) , MN 54-2012/TÖ Power Väst

Biogas Highway 2012 Syftet med eventet Biogas Highway på VA-mässan september 2012 har varit att vara en mötesplats för svensk biogasindustri och utländska aktörer för att främja export och etableringar/investeringar. Det var också ett tillfälle att visa upp de västsvenska satsningarna inom Biogas Väst. MN 55-2012/HJ Business Region Göteborg (Biogas Väst

Stadsleveranser i Innerstaden Göteborg Projektet avser att etablera en servicetjänst för godsmottagning och samdistribution i de mest centrala delarna av Göteborg så att godstrafiken minimeras när det ärsom mest fotgängartrafik. Särskilt fokus läggs på att skapa en kommersiellt hållbar lösning. Därför har arbetsgrupper och nätverk bildats med representanter från köpmän, fastighetsägare, transportföretag, akademi, myndigheter och intresseorganisationer. I framtiden ska denna tjänst vara självfinansierande MN 59-2012/TÖ

Energi- och kostnadseffektiv produktion av biogas Projektets syfte är att ta fram relevanta och jämförbara nyckeltal för drifts- och underhållskostnader, som energianvändning, personaltid och underhållsfakturor för ett större antal biogasanläggningar, för att upptäcka avvikelser och få fram förbättringspotentialer. Projektet ska både leda till ökat kunskapsutbyte och en mer energi- och kostnadseffektiv biogasproduktion. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (Waste Refinery, Borås Energi & Miljö, Falköping biogas, Renova, Sysav) MN 64-2012 HJ Biogas Väst

InCitaMEnt Det finns ny teknik för bättre motorteknik och bränslelagring och lägre bränsleförbrukning för gasdrivna tunga fordon. Denna studie ska undersöka vilka incitament och stöd som skulle ge bäst förutsättningar för att få fler tunga gasdrivna last-, terminal- och entreprenadfordon. Innovatum (AB Volvo, Fordonsgas Sverige, Borås Energi & Miljö, Trollhättan Energi, Business Region Göteborg) MN 69-2012/TE

Miljöbron 2013 Miljöbron fick förnyat stöd för att förmedla kostnadsfria miljöuppdrag i företag till högskolestudenter i Västra Götaland. Detta för att skapa kontakt med tänkbara arbetsgivare, bidra till ökad miljökompetens men också tillväxt inom miljöteknikområdet i Västsverige. Miljöbron (Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd, Fyrbodals och Sjuhärads kommunalförbund, Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola, Högskolan Borås, Högskolan Väst, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Innovatum, Älvstranden utveckling, Trollhättan Energi, Uddevalla Energi, PEAB med flera) (MN 77-2012/KK Miljöbron

Göteborgspriset för hållbar utveckling Göteborgspriset för hållbar utveckling eller "the Gothenburg Award for Sustainable Development" är ett internationellt pris för att uppmärksamma insatser för en hållbar utveckling. Priset utdelades första gången hösten 2000, då under namnet Göteborgs Internationella Miljöpris. Västra Götalandsregionens miljönämnd går in som partner för första gången 2012. Föreningen Göteborgspriset för hållbar utveckling (Göteborgs Stad, Andra AP-fonden, Carl Bennet AB, Christian Berner AB, Elanders, Eldan Recycling, Folksam, Handelsbanken, Kooperativa förbundet, Nordea, PEAB, DB Schenker, SKF) MN 78-2012 /TÖ Göteborgspriset för hållbar utveckling 

Lantbruksgas En förstudie har identifierat behov av stöd inom samordning och kunskapshöjning kring biogasproduktion från lantbruket, och om spridning av rötrest på jordbruksmark. I detta projekt ska aktörerna vara "coacher" för att fånga upp frågor och stödja processer som behövs för utvecklingen i de biogaskluster som finns. Hushållningssällskapet Skaraborg (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Prytz, Avfall Sverige, Borås Energi & Miljö) MN 65-2012/TE Biogas Väst

Test och demonstration av eldrivna bussar Mindre eldrivna bussar ska testas i bostadsområden. Föreningen Energiteknikcentrum (Västra Götalandsregionens rgeionutvecklingsnämnd och kollektivtrafiknämnd, Ale kommun, Länsstyrelsen i Västra Götaland El 6:an) MN 76-2012/TÖ

Kraftsamling Smarta Nät 2013 För det tredje projektåret av tre kring smarta nät som innebär styrning av energianvändning i förhållande till produktion, sker huvudaktiviteterna inom fyra temaområden policy, marknad, beteende och teknik, och i de olika samverkansobjekten. Naturbruksgymnasiet Sötåsen är av dem, ett fullskaligt demonstrationsobjekt som utgör testbädd för bland annat Chalmers. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (Business Region Göteborg, Chalmers tekniska högskola, Innovatum, Göteborg Energi, Högskolan Skövde, Johanneberg Science Park, Naturbruksgymnasiet Sötåsen) MN 86-2012/KK Kraftsamling Smarta Nät

Energigården – affärsutveckling kund och marknad Energigården är en plattform för energieffektivisering i lantbruket och ökad produktion och användning av energi från skog, jord, sol och vind, Målet för 2013 är att medverka till att skapa minst fyra självgående fokusgrupper med lantbrukare som kan och vill investera för framtiden, till exempel inom bränsleterminaler, minskad dieselanvändning, förnybar spannmålstorkning eller solel. Agroväst Livsmedel (Jordbruksverket, LRF i Västra Götaland, medverkande lantbruksföretag) MN 87-2012/KK Energigården

FörskoleVis Energiåtgången kan göras synlig i förskolan genom att pedagogerna får ett webbaserat verktyg och inspirationsmaterial. Det ska på ett lustfyllt sätt kunna visualisera energianvändningen och bidra till energimedvetet beteende hos barnen. Verktyget och materialet ska sedan kunna kommersialiseras för att spridas och användas vidare. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Interactive Institute (Energimyndigheten, Naturskyddsföreningen, kommunerna Göteborg, Härryda, Kungälv, Trollhättan och Oskarshamn) MN 88-2012/KK Förskolevis

Passivhuscentrum i Västra Götaland 2013 Passivhuscentrum Västra Götaland driver utbildning, sprider information, skapar opinion och ger råd inom energieffektivt byggande. Samtidigt ska verksamheten bidra till att stärka och öka marknaden för passivhus och energieffektiva byggnader på regional, nationell och internationell nivå. Under året ska fler gymnasieskolor erbjudas utbildningspaket inom bygg-, VVS- och elprogrammen. Fler kommuner ska också erbjudas utbildningspaket för politiker. MN 89-2012/KK Passivhuscentrum Västra Götaland

EcoEx 2013 EcoEx bedriver exportfrämjande aktiviteter med företag inom miljöteknikområdet. Ökat fokus läggs på sektorerna hållbara energisystem och hålbara transporter, utöver traditionella miljöprodukter och tjänster. Man arbetar både internt i regionen, och med rikstäckande partner, detta särskilt inom underprojektet REX med Exportrådet som partner. Business Region Göteborg (Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd, Tillväxtverket, Region Halland) MN 90-2012/KK EcoEx

GAME – Göteborg Action for Management of the Environment Under 2013 satsar nätverket GAME som verkar för informationsutbyte mellan forskning, företag och samhälle, främst med att lyfta frågan om biomassa i Västsverige. Syftet är att skapa erfarenhetsutbyte mellan fem oika branscher kring övergång till biomassa under kontroll på energieffektivitet och på miljöaspekter för luft/klimat, mark och vatten. GAME (Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet och samarbeten inom GMV, IVL Svenska Milöjinstitutet, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Näringslivets Miljöchefer) MN 91-2012/ GAME

Lokalproducerat i Väst - regionalt resurscentrum för småskalig livsmedelsproduktion och förädling Lokalproducerat i Väst ska stötta och bidra till utveckling av små och medelstora livsmedelsföretag i Västra Götaland. Under 2013 finns som mål för verksamheten att öka antalet medlemmar från 450 till 500 företag, öka antalet nyanställda i företagen med 200 personer, öka omsättningen på 100 utvalda företag med 10 %, 20 nya varor och tjänster med miljöpotential, 30 företag miljöanpassar sin verksamhet och minst 50 av medlemsföretagen deltar i kompetenshöjande aktiviteteter. Lokalproducerat i Väst (Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd) MN 92-2012/BM Lokalproducerat i Väst

Mistra Urban Futures 2013 Kunskaps- och forskningscentrumet Mistra Urban Futures syfte är att skapa praxis och kunskap för att möta utmaningarna och stärka arbetet för långsiktigt hållbar utveckling för städer och urbana regioner. Projektet involverar både forskare och praktiker inom stadsplanering och näringslivet. En global arena för lärande och samarbete har skapats genom projektets plattformar i Kapstaden, Kisumu, Manchester, Shanghai och Göteborg. Mistra Urban Futures (Västra Götalandsregionens region-utvecklingsnämnd, Göteborgsregionens kommunalförbund, Göteborgs Stad, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, IVL Svenska Miljöinstitutet, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet) MN 93-2012/BM Mistra Urban Futures

BM= Berit Mattsson, BN= Birgitta Nilsson, HJ= Hanna Jönsson, IH= Ingrid Horner, KK= Kristina Käck , PerH= Per Hörberg, PH= Peter Holmberg, TE=Tula Ekengren, TÖ=Tomas Österlund.

uiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m