Miljöprojekt 2013

För varje projekt som miljönämnden beviljat medel till under 2013 visas projektets namn och inriktning, den sökande (övriga finansiärer inom parentes), diarienummer och miljösekretariatets kontaktperson*. Projekten är listade efter diarienummer.

Förstudie kring fossiloberoende optimerade godstransporter längs de stora transportstråken som E6 Målet med denna förstudie är att med koppling till ett nationellt projekt få fram aktörer, finansiering och underlag för ett större projekt för att demonstrera hur optimerade fossiloberoende godstransporter kan ske mellan Köpenhamn och Oslo. Genom ny motorteknik och metoder för lagring för tunga fordon är biogas/ fordonsgas det drivmedel som är mest aktuellt. Business Region Göteborg (Lindholmen Science Park) MN 61-2012/HJ

Biogas Skaraborg del II Den ideella föreningen Biogas Skaraborg ska utvecklas vidare till en samlande organisation för biogasproducerande lantbrukare för att bistå medlemmarna med affärsutveckling inom området. Produktion av biogas från gödsel kan ersätta fossila bränslen och minskar metanutsläppen. MN 73-2012/HJ Biogas Skaraborg

Elbilstaxi Göteborg Möjligheterna för eltaxibilar och laddinfrastruktur i nordiskt klimat ska utredas och utvärderas inför en större ansökan av ett konsortium för ett demonstrationsprojekt. Lindholmen Science Park. MN 96-2012/TÖ

Skolmatsakademin  Nationellt Centrum för Måltiden i Vara driver från och med 2013 Skolmatsakademin. Syftet med Skolmatskademin är att öka kunskapen om matens påverkan på hälsa och miljö och att verka för en aktiv utveckling av skolmåltiden i lokal och regional samverkan. Detta sker genom kompetensutveckling och olika gemensamma aktiviteter och satsningar på metoder och verktyg. Nationellt Centrum för Måltiden (Västra Götalandsregionens folkhälsokommitte, medverkande kommuner och stadsdelsnämnder) MN 101-2012/BM Skolmatsakademin

Furniture for the Future projektet är en förstudie för att kartlägga behov och analysera området kring system för återbruk av möbler från offentlig miljö. Deta kan ske genom både förbättring och materialåteranvändning. . Målet för ett eventuellt fortsatt projekt är ett återvinningsföretag. IDC West Sweden MN 103-2012/BM

Förstudie Nollemissionsfordon, Projektet ska visa hur distrubutionsföretag i Göteborg skulle kunna gå över till transporteffektiva nollemissionsfordon, med fokus på Fuel Cell Electric Vehicles (FCEV). Dessa bilar tankas med vätgas och bränsleceller i bilen omvandlar den till elekticitet, viljket ger snabb tankning och lång räckvidd. Andra projekt ser på Battery Electric Vehicles (BEV) som har lång tanktid men mindre räckvidd.  Resultaten av fallstudierna redovisas inom projektet HyTrEc. Vätgas Sverige (Interreg Nordsjöprojekt) MN 105-2012/TÖ

Förstudie El-demo Ett kluster av fem elbilstillverkare vill för att stärka elbilsmarknaden ta fram underlag för en försäljningsplats och demoanläggning för elfordon. Detta görs ett led i att stärka omställningen till fossiloberoende transporter genom att identifiera kompetens- och resursbehov, och ta fram bland annat marknads-och affärsplan samt strategi och verksamhetsbeskrivning. Innovatum (Clean Motion, Co Man, Cubix Drives, E Car, Nimbell) MN 107-2012/TÖ

Värmepump i Elbil Konventionella bilar värms upp "gratis" av överskottsvärme från förbränningsmotorn. Men för elbilar krävs andra lösningar så att inte energin behöver dras från batteriet, så att fordonets räckvidd påverkas. I en tidigare förstudie med samlad kompetens från fastighets-och fordonssidan togs ett värmepumpskoncept fram. I detta projekt ska utrustningen byggas och testas i en rigg för att värmepumpen i senare led kunna anpassas av respektive fordonstillverkare. Innovatum (Nibe, Volvo Car) MN 108-2012/TÖ

Soltak - nya affärsmodeller för solcellsanläggningar  Lantbruket har goda förutsättningar att bli en växande kundgrupp för att installera, leverera och producera solel. De har ofta stora fritt liggande tak till exempel på djurstallar med stort energibehov året runt, för foder- och gödselhantering med mera, sommartid krävs ventilation och vintertid tillskottsvärme. Projektet ska kartlägga intresset och ta fram underlag, modeller och affärslösningar för lantbrukets presumtiva kunder av solcellsanläggningar, i avvaktan på resultat av utredningen om nettodebitering. Innovatum (LRF, Skanska, Trollhättan Energi, Direct Energy, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Högskolan Väst) MN 110-2012/KK

Industriell symbios Industriell symbios är ett koncept för att stärka konkurrenskraft men också att minska resursslöseri och avfall hos företag. Det bygger på att en restprodukt (till exempel värme, spill, vatten, tjänster) hos ett företag blir en råvara eller kan utnyttjas hos ett annat. För att kunna arbeta med industriell symbios är det viktigt att kommunen är aktiv och att företagen engageras. Innovatum (Fyrbodals kommunalförbund, medverkande företag) MN 111-2012/KK

Västerhavsveckan 2013, Syftet med Västra Götalandsregionens arrangemang Västerhavsveckan är att lyfta havets betydelse och väcka engagemang för havsmiljön genom en rad aktiviteter för allmänheten längs hela Bohuskusten. Västerhavsveckan hölls 3-11 augusti 2013. MN 21-2013/PerH www.vasterhavsveckan.se 

Deltagande organisationer i delprojekt under Västerhavsveckan 2013:

  • Bohusläns museum
  • Eriksbergs samfällighetsförening
  • Feskekörka
  • Göteborgs Stad
  • Havets Hus Lysekil
  • Molekylverkstan
  • Projektet 8 fjordar
  • Sven Lovén centrum Kristineberg
  • Sven Lovén centrum Tjärnö
  • Svenska Naturskyddsföreningen

Utblick 2013. Handelshögskolan i Göteborg anordnade en rad miljöseminarier och en arbetsmarknadsdag för studenterna främst på miljöprogrammen. Syftet var både att inspirera i aktuella miljöfrågor och att presentera och förmedla kontakt med framtida arbetsgivare på miljöområdet. MN 28-2013/IH Utblick

Innovativ stadsdelsutveckling Åmåls kommun vill använda omvandlingen av Måkeberg till en attraktiv stadsdel som modell och demonstrationsyta för koncept och systemlösningar för hållbara stadsdelar. Förstudien ska belysa hur man tar fram hur ny miljöteknik inom avfalls-, energi-, och infrastrukturområdet - men också lösningar för delaktighet - kan användas och demonstreras. (Innovatum, Åmåls kommun, Måkeberg AB, Fyrbodals Kommunalförbund, Skanska, Trollhättan Energi, Asplan Viak, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Wingårdh Arkitektkontor). MN 36-2013/KK

Införande av ett regionalt ersättningssystem för metanreducering vid biogasproduktion från gödsel Denna förstuidie ska beräkna miljönyttan och de samhällsekonomiska effekterna av att minska metanläckaget från nuvarande gödselhantering i Skåne och Västra Götaland genom biogastillverkning. Effekterna av ett styrande ersättningssystem som också skulle bidra till att förbättra lönsamheten ska studeras och ingå i utredningen. Lunds Tekniska Högskola (Region Skåne) MN 37-2013/HJ

Regional fjärrvärme i Västsverige Detta projekt handlar om hur man ska ta tillvara mer överskottsvärme från processindustrin. Det sker genom tre koordinerade delprojekt, som på olika sätt ska analysera och belysa konsekvenser, hinder och möjligheter i ett regionalt perspektiv för att ta hand om restvärme. Business Region Göteborg (Energimyndigheten, klusterprojektet Hållbar Kemi 2020 som består av företag, högskolor och offentliga aktörer) MN 50-2013/KK

Förprojekt Biogas 2020 Detta är en förstudie med Norge och Danmark för att identifiera vilka behov biogasbranschen har för att kunna nå de mål för biogas som finns, och skapa förutsättningar för långsiktigt nordiskt samarbete. (Innovatum) MN 54-2013/HJ Biogas Väst 

Biogas 2020 Den egna marknaden i Västra Götaland är för liten för att stå för utveckling av biogasområdet. Syftet är att i ett Interregprojekt ska tre regioner - Region Midtjyllland, Östfold fylke och Västra Götalandsregionen - tillsammans skapa en utökad arena där erfarenheter kan utnyttjas från ländernas olika förutsättningar som växtklimat och nationella styrmedel. Fokus ligger på tunga fordon. MN 54-2013/HJ Biogas Väst 

Läget för bränsleceller till kombinerad kraftvärmeproduktion (CHP) från biogas Uppgradering av biogas til fordonsbränsle kräver som regel stora anläggningar för att vara lönsamma. Bränslecellernas höga verkningsgrad kan vara ett alternativ för lönsam småskalig kraftvärmeproduktion. Swerea IVF MN 53-2013/HJ

Halmpelletsens möjligheter att öka värdet och biogasutbytet i fastgödsel  Projektet är en förstudie kring användning och produktion av halmpellets som strömedel till djur och därefter användning för biogasproduktion. Halmpellets används idag främst till hästar men projektet ska även utreda möjligheten att använda halmpellets för fjäderfä. Agroväst Livsmedel (Länsstyrelsen Västra Götaland, Lantmännen, Varaslättens lagerhus) MN 58-2013/HJ

Nulägesanalys energieffektiva byggnader i Västra Götaland - intervjuarbete Studien är ett led i erfarenhetsåterföringen inom miljönämndens program för energieffektiva byggnader. VD:ar från 15 kommunala och privata bostadsbolag har intervjuats om hur de satsar på energieffektivisering, och vad som behövs för att kunna nå de nationella målen. Resultaten av intervjuerna är viktiga som underlag för kommande regionala insatser. MN 63-2013/KK Energieffektiva byggnader

Klimatkompensation Porjektet ska undersöka möjligheten att utnyttja koldioxidreduktionen vid biogasproduktionen i Biogas Brålanda och Vårgårda herrljunga Biogas i ett affärsupplägg för klimatkompensation. Innovatum (Mellerud, Vårgårda, Vänersborg kommuner, Trollhättan Energi, Dalslands Sparbank, Handelsbanken Mellerud, Centralen, Golden Air /Trollhättan flygplats, Recap) MN 65-2013/TÖ

Sol i Väst Detta projekt ska tillföra expertkompetens för att stärka en ny överenskommelse inom klimatstrategiarbetet Smart Energi. På så sätt ska det säkerställas att de medverkande organisationerna investerar i väl fungerande och konkurrenskraftiga anläggningar. Mål är bl a att minst 10 anläggningar med minst 2 000 kvm solel har installerats fram till 2016. Hållbar utveckling Väst (Energimyndigheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, Chalmers, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, deltagande kommuner, Svensk Solenergi) MN 76-2013/KK Smart Energi

Testbädd för nya solenergilösningar med fokus på byggnadsintegrerad teknik och affärsutveckling Testbädden ska bestå av fysiska resurser för tester med mera, till exempel en långtidsprovplats för solcellsmoduler. Men den ska också vara en plats för samverkan mellan aktörer från forskning, näringsliv och användare. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (Vinnova, Lokalförvaltningen Göteborg, Riksbyggen, Trä och möbelföretagen, Skanska, Borås Energi & Miljö, Svensk Solenergi, Direct Energy Vision Sweden, CTH More & Encubator, Paradisenergi, Caverion) MN 77-2013 Solenergi

Vattenalliansen, Water User Alliance Sweden Projektet ska skapa en samverkansplattform och kunskapsarena för vattenanvändande företag och experter. Johanneberg Science Park (Havs- och vattenmyndigheten) MN 34-2013/PerH

Solenergiplan för Västra Götalandsregionen Solel ska vara en viktig del av organisationensn samlade energiförsörjning och ska bidra till målet att energianvändningen ska halveras till 2030. Miljönamnden har i samarbete med regionutvecklingsnämnden och fastighetsnämnden haft ett uppdrag att ta fram en plan för hur andelen solenergi ska öka i Västra Götalandsregionens egna verksamheter. Planen omfattar produktionsmål för solel, intern kompetensbyggnad, strategiska dokument och beslut, och solenergi i hyrda lokaler. MN 83-2013/KK Miljömål energi

Arbetstidsinnovationer Mistra Urban Futures Förstudien ska konkretisera inriktningen på ett projekt för att utforska möjligheter till förändringar i arbetstidens organisering för att minska klimatbelstning och trängsel och skapa attraktiva arbetsplatser. Chalmers, avdelningen för fysisk resursteori. MN 84-2013/BM

Göteborgs Lustgårdar En ny samling kring parker och naturplaneras till 2015. Ingående verksamheter är Göteborgs Botaniska trädgård, Gunnebo slott och trädgårdar, Liseberg och Park och naturförvaltningen Göteborg, Göteborg & Co  MN 86-2013/TÖ

Styrmedel för ökad biogasproduktion Syftet med detta projekt var att samarbete med anläggningsägare, branschorganisationer och myndigheter identifiera ekonomiska flaskhalsar på anläggningar och styrmedel för biogasanläggning som påverkar i riktning mot både miljömål och lägre samhällskostnad. Profu (Waste Refinery, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Avfall Sverige, Borås Energi & Miljö, Göteborg Energi, Eon, Ragnsells, ) MN 88-2013/HJ

Miljöbron 2014  Målet för Miljöbron under året är att förmedla 160 nyskapande miljö- och hällbarhetsprojekt där studenter och företag eller organisationer jobbar tillsammans. Det ger en fot in i arbetslivet för studenten och en chans för företagen till en kompetenskick. Det finns olika former av projekt; uppdrag, kursprojekt eller examensarbeten, alla kostnadsfritt förmedlade. Miljöbron (Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd, Fyrbodals kommunalförbund, Sjuhärads kommunalförbund, Göteborgs universitet, Chalmers, Högskolan i Väst, Högskolan i Borås, länsstyrelsen i Västra Götalands län, Innovatum, Älvstranden Utveckling; Veidekke, Fyrstads flygplats, Peab med flera) MN 89-2013/KK Miljobron

Power Väst 2014 Nätverket Power Väst ska skapa samverkan mellan västsvenska aktörer för mer vindel och fler vindkraftsjobb. Det långsiktiga målet är 5 TWh vindkraft i Västra Götaland år 2020.  De fyra fokusområdena 2014 är metodik och affärsmodeller, havsvindforum, utbildning och informationsinsatser, och utveckling av ett kommunalt nätverk. MN 90-2013/TÖ Power Väst

Biogas Väst 2014-2016 - programmet för biogasutveckling i Västra Götaland En ny programperiod inleds för miljönämndens treåriga program för att främja produktion och användning av biogas, ett led i klimatstrategin att göra Västra Götaland oberoende av fossil energi till år 2030. Två fokusområden finns för ökad produktion: biogas från matavfall och från gödsel och biogas från lantbrukets restprodukter och energigrödor. Tre fokusområden finns för ökad användning av biogas: offentlig upphandling som styrmedel, biogas i tunga lastbilar och mer energieffektiva gasbussar. Målet förproduktion och användning är 2,4 TWh till år 2010. MN 92-2013/HJ Biogas Väst

Omfattning av metanläckage och j��mförelse av mätning i gårdsbaserade anläggningar Vid produktion av biogas och uppgradering av rågas till fordonsbränsle finns alltid en risk att metan läcker ut till luften. Projektet ska som den första svenska studien undersöka gårdsbaserade biogasanläggningar i Västra Götaland. Resultatet ska användas som underlag för uppdaterade rutiner och handledning för att hitta och åtgärda läckor. Agroväst Livsmedel (Statens Jordbruksverk.) MN 98-2013/HJ

Teknikutveckling för torrötning i textil reaktor – gårdsbaserad biogasproduktion Gårdsbaserad tillverkning av biogas genom torrötning av gödsel i textila behållare ska ge fördelar för ekonomi och miljö. Metoden för torr rötning passar bra för material med låg vattenhalt, till exempel djupströgödsel. Utveckling av en ny design av textila reaktorer ska ge en billig och flexibel metod för att jordbruksföretag lokalt ska kunna producera biogas utan stora investeringar. Högskolan i Borås (FOV Fabrics AB, Hushållningssällskapet i Sjuhärad) MN 99-2013/TÖ Pressmeddelande om torrötning i textila behållare

Programtidning för energieffektiva byggnader, RenEffekt Tidningen RenEffekt är en slags populärversion inför slutrapporten för miljönämndens andra program för energiegffektiva byggnader 2011-2013. Tidningen ska behandla aktuella frågor och insatser för att öka energieffektiviseringen av byggnadsbeståndet i Västra Götaland. Det blir artiklar om vad bostadsbolag och byggföretag vill ha, hur Västra Götaland placerar sig, om lyftet Gårdsten och vad Västfastigheter siktar på, med mera. Målgruppen är i första hand intressenterna för programmet tll exempel kommunala fastighetsbolag. MN 100-2013/KK Energieffektiva byggnader

Skolmatsakademin 2014 Målen för Skolmatsakademins verksamhet 2014 är att minst hälften av kommunerna i Västra Götaland ska delta. Man ska också vidareutveckla samverkan mellan skola - köksorganisation vidare för att stärka skolmåltidens roll i skolan och man ska verka ihop med andra etablerade aktörer inom området för att påverka skolmåltidens utveckling och förutsättningar, lokalt, regionalt och nationellt. Utöver ordinarie verksamhet med seminariedagar, nätverksträffar och webbenkät satsar Skolmatsakademin under 2014 särskilt på att driva på klimat- och miljöarbetet kring maten, inklusive frågan om matsvinn. Vara kommun (Västra Götalandsregionens folkhälsokommitte) MN 101-2013/BM Skolmatsakademin

Utvärdering av Passivhuscentrum Västra Götaland Passivhuscentrum Västra Götaland har fått projektstöd från miljönämnden sedan starten 2007. Man diskuterar nu en utveckling och breddning av verksamheten. Som ett underlag för miljönämndens beslut om fortsatt stöd och som underlag för vidareutveckling ska verksamheten utvärderas av en konsult i fråga om måluppfyllelse, mållogik, intern effektivitet och upplevd nytta hos målgrupper. MN 102-2013/KK Passivhuscentrum Västra Götaland

Västra Götalandsregionens stöd till utvecklings- och demonstrationsplattform för framtidens elektrifierade kollektivtrafik - ElectriCity Regionstyrelsen har gett regionutvecklingsnämnden, kollektivtrafiknämnden och miljönämnden i uppdrag att verka för genomförande av projektet ElectriCity. Det är en stor demonstrationsplattform för elektriska bussystem i Göteborg som startar 2015. Insatser görs inom tre delområden; kollektivtrafikfunktioner, plattform för innovativa utvecklingsprojekt och projektkontor. Miljönämnden har så här långt beslutat om inriktning för sitt finansiella åtagande i projektet som sker främst inom utveckling av hållbara transporter i projektplattformsdelen. MN 105-2013/TÖ ElectriCity

f3 (fossil free fuel): Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel – Etapp 2  f3 är ett nationellt centrum för samverkan mellan industri, högskolar, institut och myndigheter med gemensamt intresse för att bidra till en hållbar transportsektor och biobaserade drivmedel. Utöver samverkan med externa parter och Energimyndigheten finns aktiviteter riktade till Västra Götalandsregionen som organisation. f3 har haft rollen som expert i regeringens utredning om en framtida fossilfri fordonsflotta och är en viktig kunskapsbas för regional analys och strategier. Chalmers Industriteknik (Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd) MN 106-2013/TÖ

Green Innovation Contest Tävlingen Green Innovation Contest ska stödja, verifiera och uppmärksamma Sveriges intressantaste miljöinnovationer och medverka till att de snabbare kan nå kommersiell framgång. 2012 skickades 120 bidrag in varav 25 från Västra Götaland. Innovatum (Tillväxtverket, Energimyndigheten, en ännu till, inte utsedd region) MN 107-2013/TÖ Green Innovation Contest

Passivhuscentrum Västra Götaland 2014 Passivhuscentrum Västra Götaland stöds sedan 2007 lika av Alingsås kommun och Västra Götalandsregionen. Syftet är att främja energieffektiva byggnader och passivhusteknik vid nybyggnation och renovering, för både byggbransch och konsumenter. Särskilda mål för 2014 är bland annat att öka kunskap och kompetens för sina målgrupper och att stärka opinionen kring byggregler kring energieffektivisering. Passivhuscentrum Västra Götaland /Alingsås kommunMN 108-2013/KKPassivhuscentrum Västra Götaland

Energigården 2014 - fokus affärsutveckling, kund och marknad Syftet med Energigården är att vara pådrivande för energieffektivisering i lantbruket och för användning av energi från skog, jord, sol och vind. Det övergripande målet är att bidra till nya affärsmöjligheter och konkurrenskraftiga lantbruksföretag i Västra Götaland. AgroVäst Livsmedel AB (Jordbruksverket, LRF Väst, LRF riks) MN 109-2013/KK Energigården

Kraftsamling Smarta Nät 2014 Porjektet Kraftsamling Smarta Nät ska stimulera innovation och nya affärsmöjligheter inom smarta nät, med fokus på användarsidans funktioner och behov. Huvudområden i projektet är kunskapscentrum och samverkansobjekt. Projektet alstrar resurser på området smarta nät på både nationell och regional nivå genom bland annat EU-projekt. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (Chalmers, Högskolan Skövde, Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd och Naturbruksgymnasiet Sötåsen, Innovatum, Johanneberg Science Park, HSB, Playback Energy)  MN 110-2013/KK Smarta nät

Biogas för bärgning och fordonstransport  Projektet ska visa hur bärgning och transporter av fordon kan genomföras med minimala utsläpp och klimatpåverkan. Det görs med ett ombygggt fordon från Scania som kombinerar en Euro VI-motor med 1900 % biogasdrift. Euro VI (6) är EU:s nya emissionslagstiftning för tunga fordon som träder i kraft 2014. Fordonet ska användas av gatubolaget i Göteborgsområdet. Göteborgs Stads Gatu AB MN 113-2013/HJ

Mistra Urban Futures Mistra Urban Futures ska tackla utmaningar som världens städer och urbana regioner står för genom ett internationellt kunskaps- och forskningsscentrum. Utöver Göteborg deltar Kapstaden, Kisunu, Manchester och Shanghai. Mellan 2012-2015 har projektetn tre huvudteman; Rättvisa städer,, Gröna städer och Täta städer. Miljönämnden deltar främst inom klimatprojekt inom Mistra Urban FuturesChalmers/Mistra Urban Futures (Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Göteborgs Stad, Göteborgs universitet, IVL Svenska Miljöinstitiutet, Göteborgsregionens kommunalförbund) MN 115-2013/BM Mistra Urban Futures

Handlingsplan för resurseffektiva och giftfria produkter och tjänster Miljönämnden har beslutat om en handlingsplan på ett nytt insatsområde inom ramen för den nyligen antagna Västra Götaland 2020, strategi för tillväxt och utvckling. Handlingsplanen ska bidra till system som gynnar hållbar konsumtion i samhället, produkter och affärsmodeller med effektiv och cirkulär råvaruanvändning, utfasning av miljö- och hälsoskadliga ämnen i produkter med fokus på barn, nya möjligheter för människor att konsumera på ett mer hållbart sätt. Insatser har inletts inom textil och möbler men arbete inom handlingsplanen startar i övrigt hösten 2014. MN 116-2013/BN Hållbara produkter och tjänster

Förstudie av möjligheter att sortera ut biologiskt restmaterial till biogas från kontors och verksamhetsavfall I mycket verksamhetsavfall t ex pappers- och platsfraktioner förekommer en stor andel komposterbart avfall. Det komposterbara avfallet förorenar pappers- och plastfraktionerna samtidigt som det är en outnyttjad resurs för produktion av biogas. Förstudien ska samla återvinningsbolag, fastighetsägare och verksamhetsutövare i ett/flera potentiella kluster och projekt till workshopar för att diskutera kring logstik och infrastruktur. Swerea IVF (Miljögiraff AB, Deltagarföretag; Volvo, Ragnsells, Harry Sjögrens m.fl). MN 119-2013/HJ

Utsläpp till luft vid biogasproduktion Syftet är att öka kunskapen hos såväl branschen som länsstyrelser, miljöprövningsdelegationer och tillsynsmyndigheter om luktproblem kopplad till biogasproduktion och utsläpp av metan i samband med uppgradering. Det ska underlättad tillståndsprocessen genom en mer likvärdig prövning och  likvärdiga villkor. Två separata rapporter ska tas fram med information som gör det lättare att sätta rimliga villkor och välja lämplig teknik. Biogas Öst (Region Skåne, Länsstyrelsen Stockholm, Avfall Sverige, Göteborg Energi, Trollhättan Energi, Swedish Biogas International, Sysav, Biogas Öst, BioMil, aktörer i referensgruppen) MN 121- 2013/HJ

Hållbar livsstil Leva Livet var ett projekt som Göteborgs Stad drev  2010-2011 med ett tiotal familjer som fick stöd att förändra vanor, kring både miljöfrågor och livskvalité. Resultaten visade att det finns stor potential att minska individers miljöpåverkan; i snitt minskade familjerna sina utsläpp av koldioxid med 14 %, några med så mycket som 30%. I det nya projektet vill staden rikta sig till en större målgrupp, minst 5 000 deltagare. Det kräver ett utvecklat arbetssätt och andra verktyg. En webb/mobiltjänst med hemvist på Chalmers ska vidareutvecklas och användas både för den individuella uppföljningen till deltagarna och för hela projektet. Göteborgs Stad. MN 124-2013/BM Evisto

Future Happiness Challenge Projektet Future Happiness Challenge ska engagera gymnasieelever i Västra Götaland ta fram ett digitalt spel, för att kunna främja samtal om hållbar utveckling från både personligt perspektiv och på samhällsnivå. Spelet ska visa miljömässiga konsekvenser av konsumtionsval men också illustrera konsekvenser för individers välbefinnande. Det ska kunna användas av personer från 13 år och uppåt, och vara kostnadsfritt och tillgängligt för alla. Även allt innehåll och kod ska vara fritt att använda för att vidareutveckla och sprida projektets resultat. Pedagogiskt centrum, GR Utbildning (Göteborgs Stad) MN 125-2013/BM

Benchmarking av gödselsamrötning med avloppsslam mot förbränning av häst- och djurparksgödsel Projektet ska utreda om det är lönsamt att samröta djurparks- och hästgödsel med avloppsslam för produktion av biogas – vilket utöver biogas gert näring som kan återföras till jordbruksmark - eller om det är bättre att förbränna det. Innovationen i projektet är att det är första gången som förbränning i godkänd avfallspanna jämförs med rötning rent experimentellt i kontrollerade former. Resultatet är av intresse för hästnäring, djurparker och reningsverk, men också för andra biogasproducenter, forskare och teknikutvecklare. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (Chalmers, Borås Energi och Miljö, Borås ridskola, Borås djurpark). MN 126-2013/HJ

Marknadsöversikt energieffektiva småhus III Den första marknadsöversikten för energieffektiva småhus togs fram 2009 och uppdaterades 2010/2011. Marknadsöversikten behöver  uppdateras  för att byggreglerna har utvecklats, många husföretag har hört av sig och vill vara med och efterfrågan på energieffektiva småhus har samtidigt ökat. Porjektet ska samla och sprida information om vilka tillverkare som erbjuder monteringsfärdiga energieffektiva hus till privatpersoner. Den förbättrade och uppdaterade marknadsöversikten ska användas av energi- och klimatrådgivare och bygglovshandläggare i desa kontakter med potentiella nybyggare, och av andra målgrupper inom byggbranschen. Ett mål är att 20 % av de byggherrar som nås i projektet, väljer att bygga 20 % energieffektivare än kraven i boverkets byggregler. Hållbar utveckling Väst (Energiomyndigheten, företag som medverkar i översikten) MN 128-2013/KK

Fokus på marint skräp Västerhavet är hårt drabbat av nedskräpning. Om inte problemet får en lösning, hotas sysselsättningen inom näringarna i sjöfarten, fisket samt turism och rekreation i Västra Götaland. Även mängden mikroskopiskt skräp är mycket stor, framförallt mikroplaster. En stor mängd kemiskla produkter kommer från hushållsavlopp, från tvättmaskiner och kroppsvårdsprodukter. Ny forskning tyder på att mikroskräpet i havet kan binda till sig miljögifter och transporterar in dem i födokedjan. ”Fokus på marint skräp” är ett opinionsbildande projekt, som ska skapa engagemang kring marina nedskräpningsfrågor bland regionala och nationella beslutsfattare. Bland aktiviteterna finns specialriktade seminarier, press- och politikerträffar, produktion av lättillgängliga trycksaker och en dokumentärfilm. Havsmiljöinstitutet (Länsstyrelsen i Västra Götaland, Göteborgs stad miljöförvaltningen, kommunerna i Ren kust norr och Ren kust söder, Havmiljöinstitutet, KIMO (kustkommuner), Håll Sverige Rent) MN 131-2013/PerH

Hela Västra Götalands Västerhav Västerhavet och dess miljö är en angelägenhet för alla invånare i Västra Götaland. Fungerande ekosystem, biologisk mångfald och en oförstörd miljö har avgörande betydelse både för livskvalitet och försörjning inom näringar som t ex fiske, turism och rekreation. Projektet ska genom olika innovativa pedagogiska grepp ge kunskaper om hur människan är beroende av och påverkar den marina miljön, och skapa engagemang för att värna den. Detta ska ske med nära kopplingen till aktuell forskning. Göteborgs universitet, Sven Lovén centrum för marina vetenskaper. MN 132-2013/PerH Västerhavsveckan

* BM= Berit Mattsson, BN= Birgitta Nilsson, HJ= Hanna Jönsson, IH= Ingrid Horner, KK= Kristina Käck , PerH= Per Hörberg, PH= Peter Holmberg, TÖ=Tomas Österlund.

uiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m