Miljöprojekt 2014

För varje projekt som miljönämnden beviljat medel till under 2014 visas projektets namn och inriktning, den sökande (övriga finansiärer inom parentes), diarienummer och miljösekretariatets kontaktperson*. Projekten är listade efter diarienummer.

Sol i Väst  Projektet ska stärka överenskommelsen Sol i Väst inom Smart Energi och klimatstrategin för Västra Götaland. Den handlar om att öka den egna produktionen av solel och alla kommuner och organisationer som deltar förbinder sig att installera solceller. På grund av det stora deltagandet i Sol i Väst tillförs genom projektet resurser som expertstöd inom förstudier, upphandling och besiktning, och en större satsning på kompetensutveckling och kommunikation. Syftet är att stötta deltagarna i sina investeringar, stärka marknaden för och sprida praktiska erfarenheter av egen produktion av solel. Hållbar utveckling Väst (Energimyndigheten, länsstyrelsen i Västra Götalands län, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Göteborg Energi, deltagande kommuner) MN 76-2013/KK Överenskommelsen Sol i Väst

Biogasriket - förstudie xx MN 92-2013/HJ

X-race 2014 Miljöbron sammanför studenter och företag genom att förmedla konkreta miljöprojekt och uppdrag mellan dem. För att studenterna lättare ska hitta Miljöbrons ex-jobb, sedan den nationella exjobbspoolen lagts ner, startas kampanjen X-race. Målet är minst 50 exjamesarbeten och 80 studenter och större spridning av intressanta resultat från exjobben. I X-race ingår en tävling som belönar de tre bästa exjobben, och seminarier och utbildning för att göra studenterna än mer anställningsbara. Miljöbron (Naturvårdsverket, Unionen, Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd) MN 127-2013/KK Miljöbron

Västerhavsveckan 2014
Årets Västerhavsvecka lyfter viktiga frågor om Västerhavet och fungerar som en mötes- och upplevelseplats där besökaren kan få veta mer om vad som rör sig i, kring och vid havet. Nya arter i Västerhavet, plast och skräp i havet, framtidens räkfiske, klimatförändringar och försurning är några av de ämnen som tas upp. Över 50 organisationer engagerar sig i årets Västerhavsvecka som har aktiviteter på över 30 orter längs kusten. Flera nya aktörer har tillkommit och Västerhavsveckan är nu större än någonsin. MN 21-2014/GFB
www.vasterhavsveckan.se

1.Västerhavsveckan 8-fjordar. Stenungsunds kommun
2.Västerhavsveckan på Björkö. Björkö hamn.
3.Västerhavsveckan Bohusläns museum
4.Båtutflykt från Eriksberg. Eriksberg samfällighetsförening.
5.Västerhavsveckan Gullholmen/Härmanö. Föreningen Gullholmen.
6.Västerhavsveckan Göteborgs naturhistoriska museum.
7.Strand och hav 2014”. Göteborgs stad
8.Västerhavsveckan Lysekil”. Havets Hus AB.
9.Segling från jolle till kölbåt. Ljungskile segelsällskap.
10.Västerhavsveckan Molekylverkstan 2014. Hållbar Kemi i Stenungsund AB
11.Miljöseglingar”. Föreningen Mot bättre vetande.
12.Expedition Skräpfritt hav med s/y Hrimfare af Ranrike. Ren kust/Orust kommun.
13.Västerhavsveckan Sportfiskarna 2014
14.Västerhavsveckan vid Sven Lovén centrum för marina vetenskaper Kristineberg.
15.Västerhavsveckan vid Sven Lovén centrum för marina vetenskaper Tjärnö.
16.Västerhavsveckan Svenska livräddningssällskapet

Hållbar modekultur - en hållbar livsstil Verksamheten Klädoteket vill i en förstudie se hur verksamheten med lånekläder kan utökas med flera kreativa idéer inom återbruk för att skapa hållbara alternativ till konsumtionens baksidor. Klädoteket, ideell förening (Kulturnämnden) MN 29-2014/BN

Produktion och konsumtion av kött – hur balansera mellan olika miljömål? Det är omdiskuterat om köttkonsumtion och köttproduktion i Västra Götaland är föreniligt med klimat- och miljömål. Inom detta projekt ska fakta och kunskapsläget redovisas i en rapport. Den kan användas för fortsatta diskussioner och insatser. MN 30-2014/BM Rapporter livsmedel

E-trade Logistics Competence Center xx MN 33-2014/TÖ

Initiering av biogasanläggning för Nordens Ark Projektet är en förstudie för samverkan mellan Nordens Ark, lantbrukare och Rena Hav - kring en möjlig biogasanläggning. Syftet är att ta tillvara aktörernas olika intressen och hitta synergierna; hantera en ökad gödselmängd och minska metanläckaget från gödseln, hantera tillgängligt matavfall, minska energikostnader och miljöpåverkan samt bidra till bättre skördar genom den kvalitetsförbättring som restprodukten från biogasanläggningen (biogödseln) genererar när den sprids på åkermark. Anläggningen kommer också– om den realiseras – kunna användas som en demonstrationsanläggning för de skolor och universitet som Nordens Ark samarbetar med. Nordens Ark. MN 43-2014/HJNordens Ark

Uppbyggnad av industriellt/semiindustriellt flöde för recycling av kläder Projektet ska kartlägga på vilket sätt insamlade textilier, främst kläder, åter kan bli en textil råvara för industriell/semiindustriell produktion. Kartläggning sker av tänkt flöde från ”insamling” t o m potentiellt säljbara produkter eller komponenter. Förstudien ska också beskriva hur en ”konverteringsfabrik” kan se ut och en eventuell experimentverkstad för att konvertera produkter med översiktlig kostnadskalkyl. Textilhögskolan, Högskolan i Borås MN 45-2014/BN

Tillämpning av ByggaE, metod för kvalitetssäkring av energiefektiva byggnader. Syftet med projektet är att utvärdera ByggaE-metoden som ett effektivt hjälpmedel för att kvalitetssäkra uppförandet av energieffektiva byggnader. Målet är att få underlag till vidareutveckling av metoden samt att åstadkomma tre demonstrationsexempel - en nybyggnation, en tillbyggnad och en ombyggnation - där metoden använts, som kan visas och spridas till andra byggherrar/beställare, entreprenörer och projektledare. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (LÅGAN, Göteborgs Stad Lokalförvaltningen, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF) MN 49-2014/KK ByggaE

Fyrbodal växer på träd Projektet ska ta intitiativ för att etablera affärskedjor mellan befintliga företag och kunder inom nya produktområden med trä som substitut för icke förnybara material - till exempel kompositprodukter eller råvara till petrokemiindustrin - och skogsråvara för energiändamål. Fyrbodals kommunalförbund (Skogsföretag, SP Trä) MN 51-2014/KK

Förstudie Orust energi- och klimatneutral 2020 Med inspiration från den danska ön Samsö, vill den ideella föreningen Orust Kretsloppsakademi (OKA) tillsammans med kommunen driva på en utveckling för att göra motsvarande klimat- och miljöframsteg på Orust. OKA arbetar inom sju olika arbetsområden; Närproducerat och Grön turism, Energieffektivisering; Energiproduktion sol-, vind- och vattenenergi; Information och beteende; Transporter, person och varor; Biogas/energi; och Ekologiskt-biologiskt kretslopp. Orust Kretsloppsakademi (Orust kommun). MN 54-2014/KK

Hjälpmedel för en ökad insamling av matavfall till biogasproduktion i Västra Götaland Detta projekt ska stödja överenskommelsen inom Smart Energi som rör insamling av matavfall. Insatsen riktar sig till både verksamheter och kommuner som antingen hållit på ett tag eller ska starta insamling, men som önskar öka både mängd och kvalitet på det insamlade matavfallet. Deltagande kommuner och verksamheter i överenskommelsen, Avfall Sverige) MN 57-2014/HJ Smart EnergiBiogas Väst

Livsstilar och resvanor till och från arbetsplatser i Göteborgsregionen – en utvärderande studie som underlag för metodutveckling Denna studie ska identifiera framgångar och fallgropar i det tidigare genomförda RAM-projektet (resvanor till arbetsplatser i Mölndal) för att ta fram förslag till fortsatt metodutveckling och dialog för samarbete i befintliga nätverk mellan kommuner och näringsliv. Göteborgsregionens kommunalförbund MN 60-2014/TÖ

Andelsjordbruk - säkrad avsättning för lokalproducerade livsmedel Andelsjordbruk är en affärsmodell som minskar avståndet mellan producent och konsument. Det innebär ett kontrakt dem emellan som garanterar avsättning och minskar risken för producentföretaget, och utöver säkrad tillgång får kunden chans till engagemang och kunskap. Avsaknaden av mellanhänder gör affären ekonomiskt fördelaktig för både företaget och köparen. Länsstyrelsen i Västra Götalands län (medverkande företag, Hushållningssällskapet Väst, Lokalproducerat Väst, LRF, Studiefrämjandet). MN 62-2014/BM

Klimatdata för medvetna val av livsmedelsråvaror i storkök. Maten står för cirka 25% av den totala konsumtionsdrivna klimatpåverkan i Sverige. Att få stöd för medvetna val av livsmedel är därför viktigt. Klimatdata ska genom detta projekt läggas till i de datorstöd för kostplanering och näringsberäkning som används idag främst av offentliga storkök. Även den privata sektorn ska erbjudas denna tjänst. (SIK Institutet för Livsmedel och Bioteknik (Aivo, FoodIT, Mashie, Sodexho, medverkande kommuner och landsting) MN 63-2014/BM

Implementering av Studio Re:design hos näringslivets aktörer i Västsverige Market Place Borås - med 200 medlemmar i textilbranschen - och Borås Energi & Miljö driver Studio Re:design vidare för att minska textiliers miljöpåverkan genom att återanvända textilt överskott och spill för nya redesignade produkter. Market Place Borås MN 64-2014/BN  Studio Re:design

Giftfritt och kreativt återbruk Projektet ska öka kompetensen om kemikalieinnehåll i olika varor hos pedagoger på kreativa återbrukscentrum som lämnar användbart och granskat material till skolor och förskolor som ska vara ofarligt såvitt känt. Det stödmaterial som utvecklades finns tillgängligt för andra att använda. 77-2014/BN Hållbara produkter och tjänster

Hållbar industriell utveckling Skaraborg har en stor tillverkningsindustri men få företag har egen produktutveckling. En omställning till återbruk och utveckling av logistiklösningar för regionala flöden av möbler och renoveringsverksamhet kan skapa nya möjligheter för företagen. 1. Affärsmöjligheter för befintliga möbler i stora volymer för offentlig miljö. 2. Cirkulär produktutveckling och affärsmodeller. IDC West Sweden (Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd, Skaraborgs kommunalförbund, EU utvecklingsfond, deltagande företag) MN 78-2014/BN

Wear wise Målet är att skapa affärsutveckling och nätverk inom delandeekonomi (så kallad kollaborativ ekonomi) där man kan hyra eller dela på produkter, istället för att var och en köper egna. (Coompanion, Göteborg & Co, Frilagret, Högskolan i Borås m.fl.) MN 79-2014/BN

Industriell symbios – lokal samverkan för hållbart näringsliv Detta projekt handlar om att lokalt koppla ihop olika energi- och materialflöden till exempel spill av värme eller råvaror - men också kompetens - mellan industrier eller produktionsanläggningar för att bäst utnyttja resurserna. Sotenäs kommun (Dals-Ed, Falköpings kommuner, deltagande företag.)  MN 84-2014/GZ

Re:Textile En fortsättning av projektet Studio Re-design med uppskalning av återbruk till professionell nivå och volymer. Ett mål är ett nationellt centrum för re-design vid Textile Fashion Center i Borås. Det innehåller tre delar: 1. Förena designprocesser med cirkulära affärsmodeller vid produktutveckling av kläder, 2. Re-design factory för affärsmöjligheter inom re-design och 3. Textil sorteringsanläggning. (Science Park Borås, Högskolan i Borås) MN 85-2014/BN Re-Textile

Västsvenska kemiklustret - Grön kemi och biobaserade produkter Det Västsvenska kemiklustret vill aktivt skynda på omställningen från fossila råvaror i kemikalie- och petrokemibranschen. Man arbetar inom fyra fokusområden; ! förnybara råvaror, 2. resurs och energieffektivitet, 3. återvinning, 4. kompetensutveckling och -försörjning. Aktiviterer i nätverket är bland annat demo- och utvecklingsprojekt. Business Region Göteborg (Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd, medlemmar i klustrer) MN 87-2014/TÖ

Passivhuscentrum Västra Götaland 2015 Verksamheten inom Passivhuscentrum Västra Götaland ska bidra till bättre kunskap och uppmärksamhet kring energieffektivt byggande och renoovering. Den ska vara en resurs för aktörre och leverantörer i byggbranschen men också för politiker, planerare, skolor osv. Det finns behov av bättre koordinering av information, rådgivning och utbildning om energieffektivt och miljövänligt byggande i Sverige. Ett mål är därför att på sikt bli ett nationellt centrum. MN 88-2014/GZ Passivhuscentrum Västra Götaland

Mikrobiologisk övervakning av biogasanläggningar En ny metod utvecklas i samarbete mellan forksning och bransch för att säkerställa stabil och optimerad drift av rötningsanläggningar. Den bygger på bättre mikrobiologisk övervakning, som gör att störningar i processen kan identifieras och åtgärdas tidigare. Metoden kan kommersialiseras, och även bidra till ökad biogasproduktion och förbättrade villkor för producenterna. Sveriges Lantbruksuniversitet (Energimyndigheten, Swedish Biogas International (SBI), Tekniska Verken Linköping, Borås Energi & Miljö, Göteborg Energi)  MN 93-2014/HJ

* BM= Berit Mattsson, BN= Birgitta Nilsson, GFB= Gunilla Fransson Bangura, GZ=Gustaf Zettergren, HJ= Hanna Jönsson, IH= Ingrid Horner, KK= Kristina Käck, PH= Peter Holmberg,  TÖ=Tomas Österlund.

 

uiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m