Energi

 

Bild- och Interventionscentrum, Sahlgrenska universitetssjukhuset. Foto:Peter Claesson.

Vid sidan av transporter är värme, kyla och el de tre stora delarna av Västra Götalandsregionens totala energianvändning. Andelen förnybar energi ligger redan högt.

Uppvärmning och kylning av lokaler, ventilation, belysning och drift av medicinteknisk utrustning och IT-utrustning sker till största delen med förnybar energi. Genom energieffektivisering, genom att till exempel tilläggsisolera fasader och använda energisnål utrustning kan vi minska elförbrukningen ytterligare.

Långsiktiga mål

 • Västra Götalandsregionen ska vara oberoende av fossil energi och bränsle till år 2020.
 • Västra Götalandsregionen ska halvera sin energianvändning i egna lokaler till 2030 jämfört med 1995.
 • I hyrda lokaler ska energianvändningen bli mycket effektivare till 2030.

Mål 2016

 • Andelen förnybar energi för uppvärmning, kylning och el till egna lokaler ska vara minst 90 procent.
 • Den totala energianvändningen i egna fastigheter överskrider inte 180 kWh/m2 och bruksarea (BRA) .

Uppföljning mål 2016

Målen följs upp med nyckeltalen:

 • Andel förnybar energi för uppvärmning, kylning och el till egna lokaler, procent
 • Total energianvändning i Västfastigheters fastighetsbestånd kWh/m2 BRA samt uppdelat på el och värme.

Åtgärder

Mål 2016

 • Fastighetsnämnden ansvarar för att i samverkan med verksamheter byta ut värmepannor som drivs med olja senast 2016.
 • Alla nämnder och styrelser ska minska användningen av el per ytenhet i egna lokaler jämfört med 2009. Fastighetsnämnden ska samordna en utredning och strategi för att minska verksamhetselen ihop med övriga nämnder och styrelser. Utredningen ska vara klar och en handlingsplan ska ha tagits fram 2014.
 • Servicenämnden och berörda nämnder/styrelser ska ställa och följa upp krav på energiförbrukning i upphandling av energikrävande utrustning.

Långsiktiga mål

 • Under 2014 ska fastighetsnämnden ha kartlagt samtliga fjärrvärmeleverantörer, sammanställt hur värme har tillverkats och gjort en handlingsplan tillsammans med leverantörerna för att minska användandet av fossila bränslen.
 • Fastighetsnämnden ska utifrån energikartläggningar, ta fram en handlingsplan för investeringar, mätning och uppföljning, information och utbildning per fastighetsobjekt för att minska verksamhetens energianvändning. Handlingsplanen ska vara klar och genomförandet påbörjat under 2014.
 • Fastighetsnämnden ska 2014 ha tagit fram en strategi för hur energianvändningen i hyrda lokaler ska kunna minskas.

Effekter

Miljö

Minskad resursanvändning genom att energianvändningen minskar. Klimatpåverkan och utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen minskar också när fossil energi ersätts med förnybar.

Hälsa

Minskad spridning av miljö- och hälsofarliga ämnen ger hälsofrämjande effekter.

Ekonomi

Energieffektiviseringar i våra egna fastigheter bidrar till att stärka marknaden för energieffektiva byggnader i Västra Götaland. Genom att välja förnybar energi stimuleras konkurrenskraft för och mer förnybar energiproduktion. 

Miljömål energi

Kontakt

Har du frågor om våra gemensamma miljömål? Kontakta miljöchef Helena L Nilsson,   eller telefon 010-441 40 28, mobil: 0706 - 63 09 18

Resultat av miljömålsarbetet

Klimatväxling

uiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m