Kemikalier

www.vgregion.se/miljomalkemikalier


Digital röntgen sparar jämfört med förr på både resurser i form av arbete och kemikalier.

En mängd ämnen ingår i de varor och kemiska produkter som Västra Götalandsregionen använder. Genom att byta ut produkter som innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen får vi en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

Kemikalier är nödvändiga och viktiga för många funktioner som vi har behov av. Därför måste vi ställa krav och följa upp upphandlingen av varor och kemiska produkter. Det är en fråga om folkhälsa, förbättrad arbetsmiljö, ökad patientsäkerhet och skydd av den yttre miljön.

Långsiktigt mål

  • År 2020 ska Västra Götalandsregionen leva upp till det nationella målet om en giftfri miljö.

Mål 2016

  • Mängden miljö- och hälsofarliga ämnen i kemiska produkter har minskat med 80 procent jämfört med 2010.

Uppföljning mål 2016

Målet följs upp med nyckeltalet volymminskning av miljö- och hälsofarliga ämnen för de volymmässigt största produktflödena av kemiska produkter med utfasningsämnen.

Åtgärder

  • Samtliga nämnder och styrelser ska minska behov av och byta ut varor och kemiska produkter som innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen, till exempel genom ändrade metoder eller övergång till bästa möjliga teknik.
  • Servicenämnden och andra berörda nämnder/styrelser ställer och följer upp krav i upphandling av varor och kemiska produkter och inköpsstatistik för förekomst av miljö- och hälsofarliga ämnen i varor och kemiska produkter.
  • Fastighetsnämnden ska minska förekomsten av miljö- och hälsofarliga ämnen i byggmaterial vid nybyggnation.

Effekter

Miljö

Minskad spridning av miljö- och hälsofarliga ämnen till människa och miljö. Minskad risk för negativ påverkan på den biologiska mångfalden.

Hälsa

Hälsofrämjande effekter genom minskad exponering för miljö- och hälsofarliga ämnen både i samhället och för Västra Götalandsregionens personal som också får minskad risk för allergiska reaktioner och sjukdom.

Ekonomi

Genom effektiviseringar som leder till minskad kemikalieförbrukning minskar kostnader för inköp av kemikalier. Antalet människor som behöver hälso- och sjukvård till följd av exponering för hälso- och miljöfarliga ämnen minskar.
 

uiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m