Läkemedel

 Personal i läkemedelsrum.

Läkemedel som inte på sjukhus bryts ner i kroppen eller i våra reningsverk hamnar förr eller senare i våra vattendrag. Kunskapen om hur det påverkar miljön på sikt är idag begränsad. Forskare har sett att rester av läkemedel kan påverka djur och människors hälsa.

Tillverkningen av läkemedel sker främst i Indien och Asien. Forskare har hittat höga halter av vissa läkemedel i vattendrag nära produktionsanläggningar. Utsläpp av antibiotika kan påskynda utvecklingen av resistenta bakterier.
Förutom att vi exporterar miljöproblem till andra länder finns risk att resistenta bakterier sprids över hela världen. Att ställa krav vid upphandling och förskrivning av läkemedel kan ge stora hälso- och miljövinster.

Långsiktiga mål

  • Västra Götalandsregionen ska, utan att påverka patientnyttan, minimera miljöbelastningen av läkemedel.

Mål 2016

  • Miljöbelastningen av produktion, ordination och kassation har minskat jämfört med 2013.

Uppföljning mål 2016

Målet följs upp genom nyckeltalen och måltalen:

  • Produktion: Andel av upphandlat sortiment där miljökrav ställts och där uppföljning har genomförts enligt nationella kriterier (Måltal 100 procent)
  • Ordination: Antal antibiotikarecept/1000 invånare (Måltal 250)
  • Kassation: Mängd kasserade läkemedel per år (Basnivå 2014) ska minska under programperioden)

Åtgärder

Mål 2016

  • Primärvård, sjukhus och tandvård ska minska ordinering av identifierade miljöbelastande preparat.
  • Primärvård och sjukhus ska öka ordinering av FAR - Fysisk Aktivitet på Recept.
  • Sjukhusapoteket VGR: Kassation av läkemedel inom slutenvården ska minska genom att sortiment och förpackningsstorlekar anpassas efter vårdens behov av läkemedel.
  • Servicenämnden och Läkemedelsenheten ställer och följer upp miljökrav och sociala krav  i alla läkemedelsupphandlingar.

Effekter

Miljö

Genom att ställa krav i upphandling av läkemedel kan man minska spridningen av läkemedelsrester där de produceras. Samtidigt minskas risken för spridning av resistenta bakterier. Rutiner för att mindre mängder läkemedel måste kasseras och slängas gör att mindre läkemedelsrester når miljön.

Hälsa

Krav vid upphandling av läkemedel kan ge stora hälsovinster vid produktionsställena.

Ekonomi

Antibiotikaresistens ger höga kostnader för hälso- och sjukvården och samhället. Minskad kassation av läkemedel genom effektiv läkemedelsförsörjning minskar kostnaderna inom Västra Götalandsregionens verksamheter. 

Miljömål läkemedel

Kontakt

Har du frågor om våra gemensamma miljömål? Kontakta miljöchef Helena L Nilsson,   eller telefon 010-441 40 28/ mobil: 0706 - 63 09 18

Resultat av miljömålsarbetet

uiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m