Lustgas

Lustgas används vid förlossningar men mer avpassat och i mindre mängder än förr. 

Lustgas är en växthusgas som bidrar till nedbrytningen av ozonskiktet. Lustgas är också en av Västra Götalandsregionens största källor till klimatpåverkande utsläpp. Långvarig exponering för lustgas kan också skapa ohälsa för medarbetare inom vården.

Utsläppen från vården sker nästan enbart i samband med förlossningsvård och anestesi. Minskade utsläpp ska ske utan att minska patienternas välbefinnande. Genom att undvika onödig användning av lustgas och ta hand om den lustgas som används kan vi minska klimatpåverkan.

Långsiktigt mål

År 2020 ska vårdens utsläpp av lustgas ha minskat med 75 procent jämfört med 2009.

Mål 2016

Vårdens utsläpp av lustgas har minskat med 50 procent jämfört med 2009.

Uppföljning mål 2016

Målet följs upp med nyckeltalet procentuell minskad mängd utsläppt lustgas.

Åtgärder

  • Sjukhusen ansvarar tillsammans med Västfastigheter för att stänga av centralt distribuerad lustgas till verksamheter som använder lite lustgas.
  • Fastighetsnämnden ansvarar för att söka efter och åtgärda läckor i rörledningar och kopplingar som tillhör det fasta nätet. Sjukhusen ansvarar för kontroll och åtgärder mot läckor i tak- och väggmonterade enheter.
  • Fastighetsnämnden ansvarar för att installera fasta destruktionsanläggningar senast  2014.
  • Sjukhusen ansvarar för att utbilda personal vid förlossningen i hur utrustningen ska hanteras. Personalen ska se till att patienterna använder utrustningen rätt för att maximera insamlingen.
  • Primärvården, sjukhusen och tandvården bevakar användningen av lustgas för övriga områden än förlossning, som till exempel procedursmärta. Vid stor användning kan mobila destruktionsanläggningar bvara nödvändiga.

Effekter

Miljö

Åtgärderna ger minskade klimatpåverkande utsläpp av 6 500 ton koldioxidekvivalenter, minskade utsläpp av ozonpåverkande gaser och minskad resursanvändning genom minskat behov av lustgas.

Hälsa

Bättre hälsa och  arbetsmiljö för dem som arbetar på förlossningen.

Ekonomi

Minskad onödig användning av lustgas minskar kostnaderna för inköp av lustgas. I investeringsbudgeten krävs pengar för anläggningar för destruktion av lustgas.

 

Miljömål lustgas

Kontakt

Har du frågor om våra gemensamma miljömål? Kontakta miljöchef Helena L Nilsson,   eller telefon 010-441 40 28, mobil: 0706 - 63 09 18

Resultat av miljömålsarbetet

uiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m