Produkter och avfall

Avfallsfrågan är något som ska finnas i åtanke redan vid upphandlingen.

Västra Götalandsregionen köper material, varor och tjänster som på olika sätt har en miljöpåverkan, för cirka 10 miljarder kronor per år.

Den totala mängden avfall från sjukhusen uppgick 2012 till ca 10 000 ton varav merparten gick till förbränning. Genom att hushålla med de egna resurserna, minska behov av material och öka återanvändningen kan vi minska avfallet.

Långsiktiga mål

 • Resursanvändningen inom Västra Götalandsregionen ska stödja en hållbar utveckling.
 • Det avfall som uppkommer ska tas omhand på ett sådant sätt att det stödjer en hållbar utveckling.

Mål 2016

 • Mängden material för utvalda produktflöden  inom Västra Götalandsregionen ska minska.
 • Mängden hushållsavfall till förbränning ska minska med 10 procent jämfört med 2012.

Uppföljning mål 2016

Målet följs upp genom nyckeltalen:

 • Förbrukningsmaterial inom sjukhusvården: Mängd avfall för utvalda operationer
 • Möbler: Antal möbler som går till återanvändning
 • Livsmedel: Mängden matsvinn från egna produktionskök.
 • Målet följs upp med nyckeltalet mängd hushållsavfall/blandavfall i egna sjukhusfastigheter,

Åtgärder

Mål 2016

 • Förbrukningsmaterial inom sjukhusvård: Verksamhetseffektiviseringar med miljönytta. Det görs genom kravställande vid upphandling om förpackningsstorlekar och design för återanvändning.
 • Möbler: Återanvändning prioriteras före nyinköp. Det förutsätter fortsatt arbete för att få det praktiskt möjligt med återanvändning av funktionsdugliga möbler och uppföljning.
 • Livsmedel: Minska matsvinnet genom utveckling, utbildning och mätning.
 • Sjukhusstyrelserna ska verka för att öka sorteringen i olika avfallsfraktioner och förbättra kvaliteten på det utsorterade avfallet.. Det behövs goda förutsättningar för källsortering och tydliga instruktioner för hantering av avfallet.

Långsiktiga mål

 • Miljönämnden ska i samverkan med berörda nämnder och styrelser ta fram förslag på produkter att fokusera på i arbetet med minskad klimatpåverkan från materialanvändning.
 • Samtliga nämnder och styrelser ska kontinuerligt verka för att förbättra sin avfallshantering och förebygga uppkomsten av avfall.

Effekter

Miljö

Minskad resursanvändning minskar trycket på utvinning av råvaror, produktion och distribution av varor. Genom effektiviseringarsom medför minskad materialanvändning minskar klimatpåverkan, utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen och behovet av naturresurser. Detta ger också minskad påverkan på den biologiska mångfalden.

Hälsa

Åtgärderna ger hälsofrämjande effekter genom att miljöpåverkan minskar. En förbättrad kvalitet på återvinningen ger också bättre arbetsmiljö för Västra Götalandsregionens anställda.

Ekonomi

En minskad mängd avfall ger i de flesta fall minskade kostnader för avfallshantering. Högre kvalitet på källsorterat material ger möjligheter till bättre betalt för olika fraktioner. Det kan bli merkostnader om ett nytt system för avfallshantering ska införas. Om överblivna möbler från en verksamhet kan komma till nytta hos en annan minskar det kostnaderna. Dels genom ökad användning av redesignade möbler.

Miljömål

Kontakt

Har du frågor om våra gemensamma miljömål? Kontakta miljöchef Helena L Nilsson,   eller telefon 010-441 40 28/ mobil: 0706 - 63 09 18

Resultat av miljömålsarbetet

uiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m